Dette regnearket inneholder tallene bak figurene i kapittel 3 Den økonomiske politikken
Figur 3.1 Oljeinntekter og bruken av oljeinntekter
Figur 3.2A Strukturelt oljekorrigert budsjettunderskudd
Figur 3.2B Strukturelt oljekorrigert budsjettunderskudd i prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge
Figur 3.2C Statsbudsjettets reelle, underliggende utgiftsvekst
Figur 3.2D Samlet overskudd i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond
Figur 3.3A Inntekter i Statens pensjonsfond utland
Figur 3.3B Strukturelt overskudd med og uten formuesinntekter i hele pensjonsfondet
Figur 3.4 Prioriteringer av samferdsel, kunnskap og
skattelettelser
Figur 3.5 Anslag for strukturelt oljekorrigert
budsjettunderskudd i ulike budsjettdokument
Figur 3.6 Strukturelt oljekorrigert underskudd. 3-prosentbanen og alders- og uførepensjon i folketryden
Figur 3.7 Anslag for petroleumsproduksjon på ulike
tidspunkt
Figur 3.8A Offentlig forvaltnings nettofinansinvesteringer
Figur 3.8B Offentlige skatte- og avgiftsinntekter
Figur 3.8C Utgifter i offentlig forvaltning
Figur 3.8D Offentlig konsum
Figur 3.8E Offentlig forvaltnings bruttoinvesteringer i realkapital
Figur 3.8F Offentlig forvaltnings nettofordringer
Figur 3.9A Oljefinansiering/ikke finansiert
Figur 3.9B Finansiert med merverdiavgift
Figur 3.9C Finansiert med skatt på alminnelig inntekt av personer
Figur 3.9D Finansiert med trinnskatt
Figur 3.9E Finansiert med skatt på alminnelig inntekt av bedrifter
Figur 3.9F Finansiert med arbeidsgiveragift
Figur 3.10A Utviklingen i Statens pensjonsfond utland i 2020
Figur 3.10B Anslag for SPU på ulike tidspunkt
Figur 3.10C Årlig avkastning i Statens pensjonsfond utland
Figur 3.10D Endringer i markedsverdien av Statens Pensjonsfond Utland
Figur 3.11 Usikkerhetsvifte for 3-prosentbanen
Figur 3.12 Demografiske forsørgelsesbyrde
Figur 3.13 Offentlige utgifter som andel av BNP
Figur 3.14 Offentlige utgifter som andel av  BNP i utvalgte OECD-land
Figur 3.15 Vekst i utgiftskomponenter, 2009-2019
Figur 3.16A Netto driftsresultat i kommunesektoren
Figur 3.16B Kommunesektorens samlede inntekter og aktivitet
Figur 3.16C Sysselsetting i kommunesektoren som andel av samlet sysselsetting
Figur 3.16D Kommunesektorens bruttoinvesteringer og nettofinansinvesteringer
Figur 3.16E Nettofinansinvesteringer og nettogjeld i kommunesektoren
Figur 3.16F Antall kommuner i ROBEK
Figur 3.17A Netto gjeld utenom arbeidsgivers reserver og renteeksponert gjeld som andel av kommunenes inntekter
Figur 3.17B Innenlandsk bruttogjenld etter lånekilder
Figur 3.18A Husholdningenes gjeldsbelastning, gjeldsbetjeningsgrad og rentebelastning
Figur 3.18B Husholdningenes gjeld i forhold til disponibel inntekt
Figur 3.18C Boligpriser i forhold til disponibel inntekt
Figur 3.18D Indikative kredittpåslag for 5-årige norske obligasjoner
Figur 3.19 Bruk av fleksibilitetskvotene i boliglånsforskriften
Figur 3.20A Antall permitterte. Prosent av lønnstakere. 
Figur 3.20B  Arbeidsledighet. Prosent av arbeidsstyrken
Figur 3.21A  Antall permitterte i perioden mars - september 2020
Figur 3.21B  Arbeidsmarkedstiltak og registrert arbeidsledighet
Figur 3.22A Helserelaterte trygdeytelser
Figur 3.22B Uføretrygd i Norge og enkelte andre land
Figur 3.22C Personer under 30 år som mottar uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger
Figur 3.23A Vekst i årslønn
Figur 3.23B Gjennomsnittlig årlig vekst i reallønn
Figur 3.24 Utestående markedsgjeld
Figur 3.25 Andel elbil av nybilsalget og tidspunkt for introduksjon av virkemidler
Figur 3.26 Utslipp per person
Figur 3.27 Utslipp fra veitrafikk per person og befolkningsutviklingen
Figur 3.28 Potensial for utslippsreduksjoner 2021-2030
Figur 3.29 Langtransporterte luftforurensinger
Figur 3.30 BNP i verden, 4. kvartal 2019 = 100
Figur 3.31 BNP for Fastlands-Norge og registrerte ledige
<<<<