Figur 3.9B Finansiert med merverdiavgift
Prosent av BNP for Fastlands-Norge
Prisvekst (årlig KPI-JAE), endring i prosentenheter Lønn før skatt, pst. endring Sysselsettingsandel, endring i prosentenheter Nettoeksport (ekskl. petroleum), bidrag til BNP-vekst Privat investering, bidrag til BNP-vekst Privat konsum, bidrag til BNP-vekst Offentlig konsum, bidrag til BNP-vekst Fastland BNP, pst. endring
0,08 0,17 0,14 -0,02 -0,02 -0,32 0,45 0,11