Figur 3.9E Finansiert med skatt på alminnelig inntekt av bedrifter
Prosent av BNP for Fastlands-Norge
Prisvekst (årlig KPI-JAE), endring i prosentenheter Lønn før skatt, pst. endring Sysselsettingsandel, endring i prosentenheter Nettoeksport (ekskl. petroleum), bidrag til BNP-vekst Privat investering, bidrag til BNP-vekst Privat konsum, bidrag til BNP-vekst Offentlig konsum, bidrag til BNP-vekst Fastland BNP, pst. endring
0,23 0,15 0,20 -0,13 -0,25 0,01 0,45 0,11