Figur 3.9F Finansiert med arbeidsgiveravgift
Prosent av BNP for Fastlands-Norge
Prisvekst (årlig KPI-JAE), endring i prosentenheter Lønn før skatt, pst. endring Sysselsettingsandel, endring i prosentenheter Nettoeksport (ekskl. petroleum), bidrag til BNP-vekst Privat investering, bidrag til BNP-vekst Privat konsum, bidrag til BNP-vekst Offentlig konsum, bidrag til BNP-vekst Fastland BNP, pst. endring
0,52 -0,57 0,21 -0,10 -0,03 -0,06 0,45 0,14