Figur 3.23A Vekst i årslønn
Prosentvis endring fra foregående år
2000-2013                   4,4
2014-2019                   2,7