Figur 3.28 Potensial for utslippsreduksjoner 2021 - 2030
Mill. tonn CO2-ekvivalenter
Potensial for utslippsreduksjoner
Veitransport 11,8
Sjøfart, fiske og havbruk 7,5
Jordbruk 5,1
Andre utslipp 4,8
Anleggsmaskiner mv. 4,3
Industri 2,7
CCS 1,8
Petroleum 1,7