Dette regnearket inneholder tallene bak figurene i kapittel 4 Skatte- og avgiftspolitikken
Figur 4.1 Utslipp av SO2 fra virksomheter omfattet av SO2-avtalen og utslippsm�lene i avtalen
Figur 4.2 Utslipp av NOX fra virksomheter som betaler NOX-avgift og fra virksomheter fritatt fra NOX-avgift gjennom milj�avtale