Meld. St. 6

(2020–2021)
Melding til Stortinget

Tilbaketrekning av Prop. 65 L (2019–2020) Lov om e-helse (e-helseloven)

Tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet 16. oktober 2020, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg)

1 Bakgrunn

Regjeringen fremmet den 3. april 2020 Prop. 65 L (2019–2020) Lov om e-helse (e-helseloven). Forslaget omhandler tiltak for å styrke og legge til rette for digitaliseringen i helse- og omsorgssektoren, for å bidra til gode og effektive helse- og omsorgstjenester. Dette omfatter også å legge til rette for bedre nasjonal samordning og samhandling mellom forvaltningsnivåene. Etter lovforslaget skal aktørene i sektoren ta hensyn til nasjonal samordning og den nasjonale e-helseutviklingen. Loven skal regulere Direktoratet for e-helses rolle i det nasjonale digitaliseringsarbeidet og en konsensusbasert styringsmodell som gjennom bred sektordeltagelse skal bidra til å gi aktørene økt innflytelse på den nasjonale e-helseutviklingen. Videre er det foreslått å lovfeste nasjonal e-helseportefølje slik at vi på nasjonalt nivå får bedre oversikt over ikt-tiltak av nasjonal betydning. I loven er det også foreslått å pålegge Norsk Helsenett SF plikt til å levere bestemte nasjonale e-helseløsninger (e-resept, Nasjonal kjernejournal, helsenorge.no og helsenettet), og en hjemmel for at departementet i forskrift kan bestemme at virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester skal gjøre disse løsningene tilgjengelige i sin virksomhet og betale for forvaltning og drift. Dette er løsninger og infrastruktur som er viktige for hver enkelt pasient og for at virksomhetene kan oppfylle det lovfestede ansvaret for å sørge for nødvendige helse- og omsorgstjenester. Forslaget forutsetter at pliktene reguleres nærmere i forskrift.

2 Departementets vurdering

Regjeringen har med lovforslaget søkt å få til gode, transparente og forutsigbare premisser for en samordnet og helhetlig nasjonal e-helseutvikling. Forutsigbare rammebetingelser forutsetter enkelte plikter for aktørene og en forutsetning om at alle aktørene trekker i samme retning. I debatten og høringen som har vært etter at saken ble fremmet for Stortinget 3. april 2020, er det kommet vesentlige innvendinger mot deler av loven. For å kunne ta hensyn til flere av disse, er det behov for vesentlige endringer. Dette er endringer som best vil bli ivaretatt med et grundig forarbeid. Dette handler både om direktoratets oppgaver, dets kompetanse til å gi pålegg og regulering av plikten til private aktører. Flertallet i Stortinget har i tillegg gitt uttrykk offentlig for at den foreslåtte loven ikke vil bli vedtatt. Av hensyn til aktørene som er foreslått regulert og andre berørte, mener regjeringen etter en helhetsvurdering av situasjonen at den beste løsningen er at Prop. 65 L (2019–2020) Lov om e-helse (e-helseloven) trekkes tilbake.

Tilråding

Helse- og omsorgsdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet 16. oktober 2020 om tilbaketrekning av Prop. 65 L (2019–2020) Lov om e-helse (e-helseloven) blir sendt Stortinget.