Prop. 3 L

(2019–2020)
Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Endringer i passloven (passgebyr)

Tilråding fra Justis- og beredskapsdepartementet 11. oktober 2019, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg)

1 Proposisjonens hovedinnhold

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår at passlovens gebyr for pass til personer over 16 år økes til 570 kroner. Gebyret for pass til barn under 16 år foreslås økt til 342 kroner.

2 Gjeldende rett og bakgrunnen for lovforslaget

I henhold til passloven § 3 fjerde ledd betales et gebyr på 450 kroner for utstedelse og fornyelse av pass. For pass til barn under 16 år betales 270 kroner. Gebyrsatsene ble sist endret ved lov 21. desember 2007 nr. 124 om endring i lov 19. juni 1997 nr. 82 om pass (endring av gebyr for pass til personer over 16 år), jf. Ot.prp. nr. 9 (2007–2008).

Ved lov 21. juni 2017 nr. 93 ble passloven § 3 fjerde ledd vedtatt opphevet, og erstattet av en hjemmel i passloven § 12 første ledd bokstav c for forskriftsregler om fastsettelse og betaling av passgebyr. Forslag til forskriftsregler har vært på høring. Høringsnotatet anga ikke gebyrsatser, men prinsippene som legges til grunn for utformingen av nye forskriftsbestemmelser om pass- og ID-kortgebyrene. Ingen høringsinstanser hadde innvendinger mot de foreslåtte gebyrbestemmelsene.

Endringsloven av 2017 og nye forskriftsbestemmelser om fastsettelse og betaling av gebyr vil tre i kraft når nye pass og nasjonale ID-kort lanseres, etter planen i løpet av 2020. Det er imidlertid behov for å øke passgebyrene med virkning allerede fra 1. januar 2020, noe som innebærer at gjeldende lovregulerte gebyrsatser må endres.

Forslaget til lovendring er en oppfølging av budsjettprosessen. Høring anses åpenbart unødvendig, jf. utredningsinstruksen punkt 5.4 bokstav c.

3 Departementets vurdering

Passgebyrene har stått uendret siden 2008. De siste årene har justering av passgebyrene vært utsatt i påvente av innføringen av nytt saksbehandlingssystem, nye pass og nasjonale ID-kort og nye forskriftsbestemmelser om blant annet gebyr. I 2019 er det imidlertid iverksatt en rekke praktiske og organisatoriske tiltak som har økt politiets utgifter til passutstedelse vesentlig. De iverksatte tiltakene er nødvendige for å styrke sikkerheten ved utstedelse av norske pass, og gjennomføres uavhengig av nytt saksbehandlingssystem. I 2020 vil politiets utgifter til passutstedelse øke ytterligere. Departementet anser det derfor nødvendig å justere de lovfestede passgebyrene fra 1. januar 2020.

I arbeidet med innføringen av nye systemer for utstedelse av pass og nasjonale ID-kort er det utarbeidet en oppdatert modell for gebyrberegning i tråd med Finansdepartementets Bestemmelser om statlig gebyr- og avgiftsfinansiering (rundskriv R-112/15). Basert på de beregnede kostnadene til produksjon og distribusjon av pass i 2020 foreslår departementet at gebyret for pass til voksne økes fra 450 kroner til 570 kroner. Til sammenligning ville normal inflasjonsjustering til 2020-kroner ha tilsvart et passgebyr på 560 kroner. For pass til barn under 16 år foreslås et gebyr på 342 kroner, slik at ordningen med at gebyret for barnepass utgjør 60 prosent av gebyret for voksenpass videreføres.

Departementet planlegger ikke endringer i gebyrsatsene som omfattes av lovforslaget ved ikrafttredelsen av nye lov- og forskriftsregler.

4 Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget forutsettes iverksatt med virkning fra 1. januar 2020, og vil gi en beregnet inntekt for 2020 på om lag 409 mill. kroner. Politiets utgifter til produksjon og distribusjon av pass og nasjonale ID-kort i 2020 er beregnet til om lag 460 mill. kroner.

De foreslåtte gebyrsatsene innebærer en svak underdekning de nærmeste årene, og deretter en svak overdekning. Differansen på drøyt 50 mill. kroner i 2020 håndteres innenfor politiets gjeldende budsjettrammer. Dette vil også garantere at personer som fornyer passet før innføringen av nytt saksbehandlingssystem ikke belastes investeringskostnader for dette.

De foreslåtte gebyrendringene anses ikke å ha administrative konsekvenser av betydning.

Tilråding

Justis- og beredskapsdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringer i passloven (passgebyr).

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i passloven (passgebyr) i samsvar med et vedlagt forslag.

Forslag
til lov om endringer i passloven (passgebyr)

I

I lov 19. juni 1997 nr. 82 om pass (passloven) gjøres følgende endringer:

§ 3 fjerde ledd skal lyde:

Ved utstedelse og fornyelse av pass betales 570 kroner. For pass til barn under 16 år betales 342 kroner.

II

Loven trer i kraft 1. januar 2020.