Dette regnearket inneholder tallene bak figurene i kapittel 2 De økonomiske utsiktene
Figur 2.1A Råoljepris (Brent)
Figur 2.1B Etterspørsel fra petroleumssektoren
Figur 2.1C Andel sysselsatte i petroleumsrelatert virksomhet i 2014
Figur 2.1D Endring i registrert ledighet fra april 2015 til april 2016
Figur 2.1E Timelønnskostnader for ansatte i industrien i Norge relativt til våre handelspartnere 
Figur 2.1F Konsumprisvekst
Figur 2.2A Arbeidsledighet i prosent av arbeidsstyrken. AKU og registrert ledighet
Figur 2.2B Sysselsetting etter næring
Figur 2.2C Nettoinnvandring etter landbakgrunn
Figur 2.3A Husholdningenes gjeld
Figur 2.3B Reelle boligpriser i utvalgte land
Figur 2.3C Gjeld i ikke-finansielle foretak og BNP for Fastlands-Norge
Figur 2.4A BNP
Figur 2.4B Arbeidsledighet som andel av arbeidsstyrken
Figur 2.4C Aksjekursindekser, MSCI (Morgan Stanley Capital International)
Figur 2.4D Handelsveide, nominelle valutakursindekser
Figur 2.4E Renter på statsobligasjoner med ti års løpetid
Figur 2.4F Råvareprisindekser
Figur 2.5A Estimert utvikling i global lagerbeholdning av olje
Figur 2.5B Råoljepris
Figur 2.5C Gasspris i Europa (NBP)
Figur 2.5D Totale petroleumsinvesteringer
Figur 2.5E Produksjon av petroleum på norsk sokkel
Figur 2.5F Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten
Figur 2.6A Sammenlikning av AKU-ledige og NAVs register
Figur 2.6B Endring antall ledige fra 1. kvartal 2015 til 1. kvartal 2016
Figur 2.7A Kronekurs og petroleumsinvesteringer
Figur 2.7B Bidrag til vekst i Fastlands-BNP