Figur 2.1D Endring i registrert ledighet fra april 2015 til april 2016
Rød indikerer oppgang, grå liten endring og blå nedgang
Oppgang Over 5 pst.
Mindre endringer Mellom - 5 og + 5 pst.
Nedgang Under - 5 pst.