Dette regnearket inneholder tallene bak figurene i kapittel 3 Den økonomiske politikken
Figur 3.2 Markedsverdien av Statens pensjonsfond utland
Figur 3.3A Strukturelt, oljekorrigert underskudd med og uten formuesinntekter i Statens pensjonsfond
Figur 3.3B Sammenlikninger av strukturelle budsjettbalanser mellom land
Figur 3.4A Strukturelt, oljekorrigert underskudd og forventet realavkastning av Statens pensjonsfond utland
Figur 3.4B Endring i strukturelt, oljekorrigert underskudd
Figur 3.4C Statsbudsjettets reelle, underliggende utgiftsvekst
Figur 3.4D Petroleumsinntekter og fondsavkastning
Figur 3.5A Betydning av lav og høy avkastning de neste 15 årene (og deretter 4 prosent)
Figur 3.5B Betydning av lav og høy oljepris til 2060
Figur 3.6 Strukturelt, oljekorrigert underskudd, 4-prosentbanen og alders- og uførepensjoner i folketrygden
Figur 3.7A Offentlig forvaltnings nettofinansinvesteringer
Figur 3.7B Offentlig forvaltnings nettofordringer
Figur 3.7C Skatter og avgifter
Figur 3.7D Utgifter i offentlig forvaltning
Figur 3.8A Kommunesektorens samlede inntekter og aktivitet
Figur 3.8B Sysselsetting i kommunesektoren som andel av samlet sysselsetting
Figur 3.8C Kommunesektorens bruttoinvesteringer og nettofinansinvesteringer i prosent av inntektene
Figur 3.8D Netto driftsresultat i kommunesektoren
Figur 3.8E Nettofinansinvesteringer og nettogjeld i kommunesektoren 
Figur 3.8F Antall kommuner i ROBEK
Figur 3.9A Indikative risikopåslag. Basispunkter over 3 mnd Nibor
Figur 3.9B Renteutviklingen på lån for kommuneforvaltningen og husholdninger
Figur 3.10 Kommunesektorens frie inntekter
Figur 3.11A Utvikling i styringsrenter
Figur 3.11B Utvikling i kronekursen
Figur 3.12A Tiltaksplasser for ordinære arbeidssøkere og registrert ledighet
Figur 3.12B Sykefravær målt ved tapte dagsverk pga. sykdom i prosent av avtalte dagsverk
Figur 3.12C Helserelaterte trygdeordninger
Figur 3.13A Sysselsetting. 2014
Figur 3.13B Potensiale for økt arbeidsinnsats
Figur 3.14 Gjennomsnittlig årlig vekst i reallønninger
Figur 3.15 Utslippsintensitet. 2013