Prop. 56 S

(2020–2021)
Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Ny saldering av statsbudsjettet 2020

Tilråding fra Finansdepartementet 27. november 2020, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg)

1 Gjennomføring av budsjettpolitikken

Regjeringen legger med dette frem proposisjonen om ny saldering av statsbudsjettet for 2020. Proposisjonen gjør rede for endringer som er vedtatt av Stortinget eller foreslått i proposisjoner fra regjeringen hittil i år, og inneholder forslag om ytterligere endringer på statsbudsjettet. Kapittel 1 gir hovedtallene i budsjettet for 2020. Kapittel 2 gir oversikt over forslag til endringer i bevilgninger som gjelder skatter og avgifter. Øvrige utgifts- og inntektsendringer som foreslås i denne proposisjonen, omtales i kapittel 3. Kapittel 4 gir oversikt over statsregnskapet per 30. september 2020.

1.1 Økonomiske tiltak i møte med koronapandemien

2020 har vært et helt spesielt år. Koronapandemien har fått store konsekvenser både for internasjonal og norsk økonomi, for enkeltpersoner og bedrifter.

Regjeringen har møtt koronapandemien med en kraftig finanspolitisk respons. Siden 12. mars har regjeringen i syv omganger, medregnet forslagene i nysaldert budsjett, fremmet omfattende økonomiske tiltak for å motvirke de negative konsekvensene av pandemien og smitteverntiltakene. Samtidig har lavere aktivitet i økonomien gitt nedgang i statens inntekter og økning i utgiftene til dagpenger til ledige og permitterte. Både høyere utgifter og lavere inntekter har bidratt til at budsjettbalansen for 2020 er kraftig svekket.

Regjeringen har arbeidet med økonomiske tiltak i tre faser. I første fase ble det lagt frem en rekke strakstiltak for å unngå unødige oppsigelser og konkurser i levedyktige selskap som ble rammet av en akutt svikt i inntektene. I tillegg ble det innført ekstra inntektssikring for de som ble permitterte, mistet jobben eller på annen måte mistet inntektsgrunnlaget sitt.

I andre fase fremmet regjeringen ytterligere konkrete tiltak for bransjer, bedrifter og husholdninger som er blitt spesielt hardt rammet av pandemien. Det var nødvendig å kompensere bedrifter og personer for inntektsbortfall, og slik avhjelpe den akutte situasjonen som oppstod i midten av mars.

Den tredje fasen av regjeringens økonomiske håndtering av pandemien ble innledet i mai. Etter hvert som økonomien gradvis åpnet opp igjen og de mest inngripende smitteverntiltakene ble lettet på, la regjeringen frem sin strategi for Norges vei ut av krisen: Skape mer, inkludere flere. Tiltakene i strategien skal bidra til å få aktiviteten opp og samtidig møte de langsiktige utfordringene norsk økonomi og samfunnet står overfor.

I høst har Europa og Norge igjen opplevd en ny smittebølge. Smitteøkningen og de nasjonale smitteverntiltakene som i oktober og november ble strammet inn, har store konsekvenser for norsk økonomi. Regjeringen har i flere omganger tilpasset den økonomiske politikken til den rådende smittesituasjonen ved å foreslå nye økonomiske tiltak og justere eksisterende ordninger.

Flere tiltak har kommet til eller blitt forsterket gjennom Stortingets behandling av regjeringens forslag. Det er en styrke i denne situasjonen at det samarbeides godt mellom regjering og Storting, at det er et bredt politisk samarbeid og at behandlingen av sakene har vært rask og effektiv.

Svekkelsen av budsjettbalansen i 2020 er dekket inn ved å øke bruken av oljepenger, og har brakt bruken godt over den langsiktige rettesnoren for oljepengebruk i handlingsregelen på 3 pst. Det har vært riktig og i tråd med handlingsregelen å bruke finanspolitikken aktiv for å motvirke krisen. Uten omfattende økonomiske tiltak kunne kostnadene som følge av pandemien og smitteverntiltakene blitt større ved at flere bedrifter ville gått over ende og flere arbeidstakere ville ha mistet jobben.

Krisetiltakene er midlertidige og skal fases ut etter hvert som økonomien gradvis bedres og behovene avtar. Det er viktig for regjeringen at den store økningen i bruken av oljepenger i 2020 ikke skal føre til et varig løft i offentlige utgifter. Offentlige utgifter i Norge var på et høyt nivå allerede før koronakrisen, og en gradvis nedtrapping er nødvendig for å ivareta den langsiktige bærekraften i statsfinansene. Det kan også bidra til vekst og sysselsetting i privat sektor, og nødvendige omstillinger i økonomien.

Tabell 1.1 oppsummerer de økonomiske tiltakene som er satt inn i 2020 i møte med virusutbruddet, inkludert regjeringens forslag i nysalderingen. Utgiftene til tiltak for å motvirke inntektsbortfall for bedrifter anslås til 67 mrd. kroner, mens utvidelser av inntektssikringsordninger for personer mv. er anslått til 16 mrd. kroner. Tiltak for sektorer med samfunnskritiske oppgaver anslås til 30 mrd. kroner. Øvrige kompensasjonsordninger og andre tiltak er anslått til 18 mrd. kroner. Summen av bevilgninger til økonomiske tiltak vedtatt eller foreslått i forbindelse med virusutbruddet er anslått til 131 mrd. kroner.

Tabell 1.1 Økonomiske tiltak i 2020 som er vedtatt eller foreslått i møte med pandemien. Mrd. kroner

Bevilgning 20201

Tiltak overfor bedrifter

67,3

Motvirke inntektsbortfall for bedrifter mv.2

35,9

Kompensasjonsordning for bedrifter med stor omsetningssvikt

7,0

Luftfartssektoren, inkl. tapsavsetning til garantiordning

14,3

Tapsavsetning, statlig lånegarantiordning via bankene

10,0

Utvidelser av inntektssikringsordninger for personer

15,8

Øvrige kompensasjonsordninger3

11,1

Tiltak for sektorer med samfunnskritiske oppgaver4

29,8

Andre tiltak

7,0

Sum økonomiske tiltak

131,0

1 Lånetransaksjoner og garantifullmakter mv. er ikke medregnet i tabellen.

2 Omfatter bl.a. redusert lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering, redusert arbeidsgiveransvar for omsorgspenger og koronarelatert sykefravær, midlertidige skatte- og avgiftslettelser og ordningen med støtte til å ta permitterte tilbake i jobb.

3 Omfatter bl.a. kompensasjon for kultur, frivillighet og idrett, og kompensasjon til riksveiferjene og tog- og kollektivtransporten.

4 Omfatter bl.a. bevilgninger til helsesektoren, kommunene, politiet og NAV.

I forbindelse med nysalderingen foreslås bl.a. følgende nye tiltak i møte med koronapandemien:

 • Regjeringen foreslår 1 142 mill. kroner til det internasjonale arbeidet for å bekjempe pandemien. Av disse midlene foreslås 600 mill. kroner utover bistandsbudsjettet på 1 pst. av BNI, jf. Utenriksdepartementets Prop. 46 S (2020–2021).

 • Regjeringen foreslår å øke kommunenes rammetilskudd med 807 mill. kroner for å kompensere for merutgifter og mindreinntekter som følge av pandemien, og styrke kommunenes kontrollaktivitet knyttet til smittevernregler. I tillegg foreslås det 100 mill. kroner i kompensasjon til fylkeskommunene over rammetilskuddet, jf. Kommunal- og moderniseringsdepartementets Prop. 48 S (2020–2021).

 • Det foreslås 500 mill. kroner til forhåndsavtaler og vaksinasjon mot covid-19. For å gi ytterligere fleksibilitet i forhandlinger og samarbeid om vaksiner foreslår regjeringen også en bestillingsfullmakt på inntil 1 mrd. kroner, slik at det samlet kan inngås forpliktelser på 2 mrd. kroner i 2020, jf. Helse- og omsorgsdepartementets Prop. 42 S (2020–2021).

 • Regjeringen foreslår 150 mill. kroner til de regionale helseforetakene for innkjøp av blant annet smittevernutstyr, jf. Helse- og omsorgsdepartementets Prop. 42 S (2020–2021).

 • For å redusere risikoen for importsmitte foreslår regjeringen 75 mill. kroner til karantenehotell ved større flyplasser og grensepasseringssteder, jf. Justis- og beredskapsdepartementets Prop. 43 S (2020–2021).

 • For å avhjelpe konsekvensene av smitteverntiltak for kultursektoren foreslår regjeringen 60 mill. kroner i økt tilskudd til kulturinstitusjoner som må holde helt eller delvis stengt. Midlene skal dekke opp for inntektstap i institusjonene etter innstramninger i lokale smittevernbestemmelser, samt bidra til å dekke merutgifter knyttet til omlegging av drift og etablering av alternativ publikumsrettet aktivitet, herunder digital formidling, jf. Kulturdepartementets Prop. 51 S (2020–2021).

 • Det foreslås 25 mill. kroner til ulike tiltak rettet mot sårbare grupper i julen, herunder til frivillige organisasjoner, digitale arrangementer i tros- og livssynssamfunn og til å styrke hjelpetelefoners bemanning i julen, jf. Barne- og familiedepartementets Prop. 40 S (2020–2021).

I april ble det nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra departementene, kommunesektoren og KS for å kartlegge de økonomiske konsekvensene av pandemien for kommunesektoren. Arbeidsgruppen anslår at de økonomiske virkningene av pandemien summerer seg til 8,8 mrd. kroner i 2020. Gjennom året har kommunesektoren blitt tilført 12,4 mrd. kroner i kompenserende bevilgninger, fordelt med 7,7 mrd. kroner til kommunene og 4,7 mrd. kroner til fylkeskommunene. Arbeidsgruppens kartlegging sammenholdt med kompenserende bevilgninger viser at kommunesektoren i 2020 samlet sett er kompensert med 3,6 mrd. kroner ut over de anslåtte virkningene av pandemien. Arbeidsgruppen vil fortsette kartleggingsarbeidet og skal levere sin sluttrapport innen august 2021.

1.2 Hovedtall i budsjettet for 2020

Det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet

Bruken av oljeinntekter over statsbudsjettet måles ved det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet. I beregningen korrigeres det blant annet for virkningene av økonomiske svingninger på skatter, avgifter, renter og dagpenger til arbeidsledige. Det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet i 2020 anslås nå til 392,5 mrd. kroner. Det er 148,9 mrd. kroner høyere enn i saldert budsjett for 2020 i fjor høst, men 2,5 mrd. kroner lavere enn anslått for 2020 i Nasjonalbudsjettet 2021, jf. tabell 1.2. Underskuddet tilsvarer 3,9 pst. av kapitalen i Statens pensjonsfond utland ved inngangen til året og utgjør 12,3 pst. av trend-BNP for Fastlands-Norge.

Tabell 1.2 Nøkkeltall for 2020-budsjettet på ulike tidspunkt1 (mrd. kroner og prosent)

Saldert

Første halvår

NB21

Nysaldert

Oljekorrigert underskudd

241,1

489,0

433,2

416,9

Strukturelt, oljekorrigert underskudd

243,6

429,0

395,0

392,5

Prosent av fondskapitalen

2,6

4,3

3,9

3,9

Prosent av trend-BNP Fastlands-Norge

7,6

13,4

12,3

12,3

Budsjettimpuls, prosentpoeng2

-0,2

5,4

4,5

4,5

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten

245,0

89,3

86,7

107,7

Reell, underliggende utgiftsvekst (pst.)

0,8

12,8

10,1

9,9

Overskudd på statsbudsjettet og i Statens pensjonsfond

255,2

-141,7

-123,5

-72,7

1 Budsjett for 2020 vedtatt av Stortinget høsten 2019 (Saldert), Første halvår medregnet Revidert nasjonalbudsjett 2020, Prop. 127 S (2019–2020) samt Innst. 360 S (2019–2020), Nasjonalbudsjettet 2021 (NB21) og nysalderingen av 2020-budsjettet.

2 Budsjettimpulsen er målt ved endringen i det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet som andel av trend-BNP for Fastlands-Norge. Positive tall indikerer at budsjettet virker ekspansivt.

Kilde: Finansdepartementet.

Budsjettimpulsen, som er endringen i det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet som andel av verdiskapingen fra året før, anslås til 4,5 pst. i 2020, det samme som anslått i Nasjonalbudsjettet 2021.

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten anslås til 107,7 mrd. kroner. Det er 137,3 mrd. kroner lavere enn anslått i Saldert budsjett 2020, som blant annet må ses i sammenheng med midlertidige endringer i petroleumsskatteregimet og lavere oljepris. Det samlede overskuddet på statsbudsjettet og i Statens pensjonsfond i 2020 anslås til -72,7 mrd. kroner, som er 327,9 mrd. kroner lavere enn lagt til grunn i saldert budsjett.

Den reelle, underliggende veksten i statsbudsjettets utgifter i 2020 anslås til 9,9 pst., målt fra regnskap for 2019.

Finansdepartementet vil komme tilbake med oppdaterte tall for det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet i 2020 i stortingsmeldingen om statsregnskapet for 2020. Mer fullstendige redegjørelser for det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet basert på en gjennomgang av utviklingen i norsk økonomi, legges frem to ganger i året, i nasjonalbudsjettet og i revidert nasjonalbudsjett.

Det oljekorrigerte budsjettunderskuddet og Statens pensjonsfond

Det oljekorrigerte budsjettunderskuddet i 2020 anslås nå til 416,9 mrd. kroner. Dette underskuddet motsvares av en tilsvarende overføring fra Statens pensjonsfond utland, slik at statsbudsjettet er i balanse.

Siden Stortinget vedtok statsbudsjettet for 2020 i fjor høst, er det oljekorrigerte budsjettunderskuddet økt med 175,8 mrd. kroner. Det skyldes både reduserte inntekter og økte utgifter, jf. tabell 1.3.

Tabell 1.3 Endringer i statsbudsjettets oljekorrigerte underskudd i 2020 etter saldering av budsjettet høsten 2019

Mill. kroner

Oljekorrigert underskudd i nysaldert budsjett 2020

416 922

- Oljekorrigert underskudd i Saldert budsjett 2020

241 084

= Endring oljekorrigert underskudd

175 838

Netto inntektsendringer

-48 355

Herav:

Skatter og avgifter fra Fastlands-Norge

-56 751

Renteinntekter

-1 686

Andre inntektsendringer (netto)

10 083

Netto utgiftsendringer

127 483

Herav:

Dagpenger mv.

32 335

Renteutgifter

-161

Andre utgiftsendringer (netto)

95 309

Kilde: Finansdepartementet

Anslaget for faktisk betalte skatte- og avgiftsinntekter fra Fastlands-Norge er redusert med 56,8 mrd. kroner og renteinntektene er redusert med 1,7 mrd. kroner. Øvrige inntektsendringer er på til sammen 10,1 mrd. kroner, hvorav 7,0 mrd. kroner er inntekter fra salg av havbrukstillatelser og 5,8 mrd. kroner skyldes økt overføring fra Norges Bank. Utbytteinntekter ekskl. utbytte fra Equinor er redusert med 3,2 mrd. kroner.

Anslaget for utgifter til dagpenger ble økt med 44,6 mrd. kroner i første halvår 2020, men er redusert med 12,3 mrd. kroner i andre halvår medregnet forslagene i nysalderingen. Anslåtte renteutgifter reduseres med 0,2 mrd. kroner fra saldert budsjett. Utgiftene utenom renter og dagpenger øker samlet sett med 95,3 mrd. kroner fra saldert budsjett til nysaldert budsjett. Dette er i hovedsak økte utgifter til økonomiske krisetiltak fremmet og vedtatt igjennom året i møte med koronapandemien.

Statsbudsjettets netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet i 2020 anslås nå til 107,7 mrd. kroner, mot 245,0 mrd. kroner i Saldert budsjett 2020. Reduksjonen skyldes blant annet at anslaget for petroleumsskatter og -avgifter er satt ned med til sammen 104,6 mrd. kroner. Videre er forventet netto inntekt fra Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE) 27,3 mrd. kroner lavere enn lagt til grunn i saldert budsjett, mens utbyttet fra Equinor er redusert med 5,4 mrd. kroner.

Statsbudsjettets netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten blir i sin helhet overført til Statens pensjonsfond utland. Det overføres deretter midler tilbake fra Statens pensjonsfond utland til statsbudsjettet til å dekke det oljekorrigerte budsjettunderskuddet. Siden anslaget for netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten er lavere enn anslaget for det oljekorrigerte budsjettunderskuddet, blir nettoavsetningen i Statens pensjonsfond utland negativ med 309,2 mrd. kroner i 2020. Medregnet rente- og utbytteinntekter mv. i Statens pensjonsfond på 236,5 mrd. kroner, hvorav 230,0 mrd. kroner fra utenlandsdelen av fondet, anslås det samlede overskuddet på statsbudsjettet og i Statens pensjonsfond til -72,7 mrd. kroner i 2020.

Nærmere om veksten i statsbudsjettets utgifter

Utviklingen i statsbudsjettets utgifter fra et år til et annet kan beskrives ved den underliggende utgiftsveksten. For 2020 anslås den reelle, underliggende utgiftsveksten til 134,4 mrd. 2020-kroner, som svarer til 9,9 pst. I løpende kroner er veksten anslått til 11,6 pst., mens statsbudsjettets prisvekst er anslått til 1,5 pst.

Tabell 1.4 Statsbudsjettets underliggende utgiftsvekst fra regnskapet for 2019 til nysaldert budsjett for 2020

Mill. kroner

Regnskap 2019

Nysaldert budsjett 2020

Statsbudsjettets utgifter

1 378 115

1 570 095

Statlig petroleumsvirksomhet

26 331

28 000

Dagpenger til arbeidsledige

9 394

41 380

Renteutgifter

9 888

10 041

=

Utgifter utenom petroleumsvirksomhet, dagpenger til arbeidsledige og renteutgifter

1 332 502

1 490 674

Flyktningutgifter i Norge finansiert over bistandsrammen

563

479

+

Korreksjon for pensjonspremier mv. helseforetak

694

3 123

+

Engangsinntekter i SPK (Vygruppen AS og Mantena AS)

1 766

-

NRK – Økte utgifter som motsvares av økte inntekter

-

6 354

Merutgifter som motsvares av merinntekter i henhold til merinntektsfullmakter

1 526

-

=

Underliggende utgifter

1 332 338

1 486 383

Verdiendring i pst.

11,6

Prisendring i pst.

1,5

Volumendring i pst.

9,9

Kilde: Finansdepartementet.

Ved beregning av den underliggende utgiftsveksten holdes utgifter til statlig petroleumsvirksomhet, dagpenger og renter utenom. I tillegg korrigeres det for enkelte regnskapsmessige og tekniske forhold, og for enkelte endringer på utgiftssiden som har motposter på inntektssiden. For veksten fra 2019 til 2020 gjelder dette følgende forhold:

 • Dekning av ODA-godkjente flyktningutgifter i Norge over bistandsbudsjettet. Midlene overføres fra Utenriksdepartementet til Kunnskapsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Barne- og familiedepartementet, og utgiftsføres dermed to ganger på statsbudsjettet.

 • Det korrigeres for avviket mellom pensjonskostnader som inngår i basisbevilgningene til helseforetakene og anslåtte normalnivåer for pensjonspremier i helseforetakene.

 • Det korrigeres for enkelte engangsinntekter i Statens pensjonskasse knyttet til engangsoppgjør for Vygruppen AS og Mantena AS i 2019.

 • Det korrigeres for merutgifter til finansiering av NRK som motsvares av økte inntekter i 2020.

 • Merutgifter som motsvares av merinntekter i henhold til merinntektsfullmakter. Slike utgifter budsjetteres ikke, men fremkommer først når regnskapet foreligger. I 2019 er det korrigert for slike merutgifter.

1.3 Utviklingen i hovedtall gjennom budsjettåret 2020

Tabell 1.5 viser utviklingen i hovedtall på statsbudsjettet for 2020 etter at budsjettet ble vedtatt i Stortinget høsten 2019. Endringer første halvår er alle endringer til og med Stortingets behandling av Prop. 117 S (2019–2020) og Prop. 127 S (2019–2020), jf. Innst. 360 S (2019–2020). Endringer andre halvår er alle endringer etter dette medregnet regjeringens forslag i nysalderingen, dvs. i omgrupperingsproposisjonene for det enkelte departement samt denne proposisjonen. Tabell 1.6 gir oversikt over statsbudsjettets lånetransaksjoner og finansieringsbehov.

Tabell 1.5 Statsbudsjettets og Statens pensjonsfonds inntekter og utgifter utenom lånetransaksjoner i 2020

Mill. kroner

Saldert budsjett 2020

Endringer første halvår

Endringer andre halvår

Nysaldert budsjett 2020

A

Statsbudsjettets inntekter i alt

1 446 478

-220 493

34 889

1 260 874

A.1

Inntekter fra petroleumsvirksomhet

272 951

-155 650

18 400

135 701

A.2

Inntekter utenom petroleumsvirksomhet

1 173 527

-64 843

16 489

1 125 173

B

Statsbudsjettets utgifter i alt

1 442 611

183 098

-55 615

1 570 095

B.1

Utgifter til petroleumsvirksomhet

28 000

0

0

28 000

B.2

Utgifter utenom petroleumsvirksomhet

1 414 611

183 098

-55 615

1 542 095

=

Overskudd i statsbudsjettet før overføring til Statens pensjonsfond utland (A-B)

3 867

-403 592

90 504

-309 221

Statsbudsjettets netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet (A.1-B.1), overføres til Statens pensjonsfond utland

244 951

-155 650

18 400

107 701

=

Statsbudsjettets oljekorrigerte overskudd (A.2-B.2)

-241 084

-247 942

72 104

-416 922

+

Overført fra Statens pensjonsfond utland

241 084

247 942

-72 104

416 922

=

Statsbudsjettets overskudd

0

0

0

0

+

Netto avsatt i Statens pensjonsfond utland1

3 867

-403 592

90 504

-309 221

+

Rente- og utbytteinntekter mv. i Statens pensjonsfond

251 300

6 700

-21 500

236 500

=

Samlet overskudd i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond

255 167

-396 892

69 004

-72 721

1 I tillegg kommer netto finanstransaksjoner knyttet til petroleumsvirksomheten på 9,1 mrd. kroner, som overføres til Statens pensjonsfond utland, jf. tabell 1.6.

Kilde: Finansdepartementet

Det oljekorrigerte budsjettunderskuddet i 2020 anslås nå 175,8 mrd. kroner større enn i Saldert budsjett 2020.

Medregnet forslag i denne proposisjonen er det foreslått eller vedtatt endringer som samlet reduserer inntektene utenom petroleumsvirksomhet og lånetransaksjoner med 48,4 mrd. kroner. Anslagene for skatter og avgifter er redusert med 56,8 mrd. kroner og renteinntektene er redusert med 1,7 mrd. kroner. Utbytteinntekter ekskl. utbytte fra Equinor er redusert med 3,2 mrd. kroner. Øvrige inntekter er økt med til sammen 13,2 mrd. kroner, hvorav 7,0 mrd. kroner er inntekter fra salg av havbrukstillatelser og 5,8 mrd. kroner skyldes økt overføring fra Norges Bank.

Samtidig er det etter Saldert budsjett 2020 vedtatt eller foreslått å øke utgiftene utenom petroleumsvirksomhet og lånetransaksjoner med til sammen 127,5 mrd. kroner. Dette er i hovedsak økte utgifter til inntektssikringsordningene under folketrygden og økonomiske krisetiltak fremmet og vedtatt igjennom året i møte med koronapandemien.

Samlet er utgiftene under folketrygden økt med 37,4 mrd. kroner fra Saldert budsjett 2020, medregnet 32,3 mrd. kroner i økte utgifter til dagpenger og merutgifter på knapt 45 mill. kroner som følge av takstoppgjøret for 2020. Under følger en nærmere forklaring av endringene på de største utgiftsområdene under folketrygden i løpet av 2020:

 • Utgiftene til sykepenger mv. ble oppjustert med om lag 16,3 mrd. kroner i første halvår, herunder i forbindelse med behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett 2020, jf. Innst. 360 S (2019–2020). Sykepenger til arbeidstakere og selvstendige ble oppjustert med om lag 5,6 mrd. kroner, mens utgiftene til omsorgspenger ble oppjustert med 10,7 mrd. kroner. Dette skyldes i all hovedsak midlertidige tiltak som ble iverksatt i møte med koronapandemien. I forbindelse med behandlingen av Prop. 142 S (2019–2020) ble utgiftene til sykepenger mv. nedjustert med om lag 11,6 mrd. kroner, i hovedsak som følge av en nedjustering av tiltakseffektene. Utgiftene til sykepenger mv. øker med i underkant av 0,3 mrd. kroner i forbindelse med nysalderingen, i hovedsak som følge av en økning i det trygdefinansierte sykefraværet. Samlet er utgiftene til sykepenger mv. oppjustert med 5,1 mrd. kroner fra saldert budsjett.

 • Utgiftene til arbeidsavklaringspenger ble oppjustert med 2,8 mrd. kroner i første halvår, herunder i forbindelse med behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett 2020, jf. Innst. 360 S (2019–2020). Dette skyldes i hovedsak regelverksutvidelser og økt anslag på antall mottakere som følge av koronapandemien. I forbindelse med behandlingen av Prop. 142 S (2019–2020) ble utgiftene nedjustert med 1,3 mrd. kroner, i hovedsak som følge av redusert anslag på antall mottakere. Utgiftene oppjusteres med om lag 0,2 mrd. kroner i forbindelse med nysalderingen. Samlet øker utgiftene til arbeidsavklaringspenger med 1,7 mrd. kroner fra saldert budsjett.

 • Utgiftene til uførhet ble redusert med 1,6 mrd. kroner i første halvår, jf. Innst. 360 S (2019–2020), i hovedsak som følge av lavere anslag på overgang fra arbeidsavklaringspenger. I forbindelse med behandlingen av Prop. 142 S (2019–2020) ble bevilgningen oppjustert med 0,8 mrd. kroner, i hovedsak som følge av økt anslag på antall mottakere. I forbindelse med nysalderingen reduseres utgiftene med 0,3 mrd. kroner, i hovedsak som følge av lavere gjennomsnittlig ytelse enn tidligere ventet. Samlet reduseres utgiftene til uførhet med 1,1 mrd. kroner fra saldert budsjett.

 • Utgiftene til alderspensjon ble redusert med 3,9 mrd. kroner i første halvår, jf. Innst. 360 S (2019–2020), hovedsakelig grunnet lavere anslag for vekst i grunnbeløpet enn ventet. I forbindelse med behandlingen av Prop. 142 S (2019–2020) ble bevilgningen oppjustert med 0,7 mrd. kroner, i hovedsak som følge av at veksten i grunnbeløpet ble høyere enn anslått i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett. For en nærmere redegjørelse for reguleringen av grunnbeløpet i 2020 vises det til Meld. St. 4 (2020–2021). I forbindelse med nysalderingen oppjusteres utgiftene med ytterligere 0,2 mrd. kroner. Samlet reduseres utgiftene til alderspensjon med om lag 3 mrd. kroner fra saldert budsjett.

 • Utgiftene til helsestønader ble redusert med nærmere 40 mill. kroner i første halvår, jf. Innst. 360 S (2019–2020). Anslaget var basert på aktivitetstall per februar og tok ikke hensyn til endringer som følge av pandemien. Utgiftene ble videre nedjustert med om lag 0,7 mrd. kroner i forbindelse med Prop. 142 S (2019–2020). Det skyldtes hovedsakelig reduserte anslag for refusjon av egenbetaling under egenandelstak 1 og 2 og lavere refusjonsutgifter til de fleste behandlergrupper med unntak av allmennleger. Utgiftene øker med nærmere 0,3 mrd. kroner i forbindelse med nysalderingen. Den største økningen er anslaget for allmennlegehjelp som øker med 284 mill. kroner. Mesteparten av økningen tilskrives aktivitetsvekst blant fastlegene i 2020. Midlertidige takstendringer, teststasjoner ved grenseoverganger og at det ved mistanke om allmennfarlig smittsom sykdom ikke tas egenandel fra pasient slik at refusjonene fra folketrygden øker, forklarer også deler av veksten. Samlet reduseres utgiftene med om lag 0,45 mrd. kroner fra saldert budsjett.

 • Utgiftene til foreldrepenger ble oppjustert med om lag 0,4 mrd. kroner i første halvår, jf. Innst. 360 S (2019–2020). Utgiftene ble oppjustert med ytterligere 0,2 mrd. kroner i forbindelse med behandlingen av Prop. 142 S (2019–2020). Disse justeringene skyldtes primært endringer i anslagene for antall mottakere og gjennomsnittlig ytelse. Utgiftene økes med 0,6 mrd. kroner i forbindelse med nysalderingen. Økte utgifter skyldes i hovedsak at det ventes at flere foreldre enn tidligere vil få foreldrepenger i 2020. Samlet øker utgiftene til foreldrepenger med 1,25 mrd. kroner fra saldert budsjett.

 • Utgiftene til dagpenger ble oppjustert med 44,6 mrd. kroner i første halvår, herunder i forbindelse med behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett 2020, jf. Innst. 360 S (2019–2020). Dette skyldes både midlertidige tiltak og en kraftig økning i antall ledige som følge av koronapandemien. I forbindelse med behandlingen av Prop. 142 S (2019–2020) ble bevilgningen nedjustert med 7,4 mrd. kroner, i hovedsak som følge av lavere anslag for antall ledige. I forbindelse med nysalderingen reduseres utgiftene med ytterligere med om lag 4,9 mrd. kroner. Nedjusteringen skyldes at en lavere andel av de ledige hadde rett på dagpenger enn tidligere anslått. Samlet øker utgiftene til dagpenger med 32,3 mrd. kroner fra saldert budsjett.

Etter Stortingets behandling av bevilgningsendringer i første halvår, jf. Innst. 360 S (2019–2020), er det vedtatt eller fremmet forslag, medregnet denne proposisjonen, som innebærer at utgiftene settes ned med til sammen 55,6 mrd. kroner utenom petroleumsvirksomhet og lånetransaksjoner. I Prop. 142 S (2019–2020) om økonomiske tiltak mot virusutbruddet foreslo regjeringen nye koronarelaterte tiltak på til sammen 6,1 mrd. kroner. Samtidig ble det foreslått flere nedjusteringer av anslagskarakter. Bl.a. ble bevilgningene til kompensasjonsordningen for bedrifter med stort omsetningsfall og lønnsstøtteordningen foreslått satt ned med til sammen 26,3 mrd. kroner, og utgiftene under folketrygden ble foreslått redusert med 21,3 mrd. kroner. Til sammen ble utgiftene foreslått satt ned med 42,3 mrd. kroner. Se nærmere omtale i Prop. 142 S (2019–2020).

Utgiftsreduksjonene i andre halvår etter Stortingets behandling av Prop. 142 S (2019–2020), jf. Innst. 19 S (2020–2021) gjelder blant annet følgende saker:

 • Utgiftene til regelstyrte ordninger under folketrygden settes ytterligere ned med 4,0 mrd. kroner, primært som følge av lavere anslåtte utgifter til dagpenger, jf. omtale over og tabell 1.7.

 • Utgiftene til innsatsstyrt finansiering av de regionale helseforetakene reduseres med 2,9 mrd. kroner bl.a. som følge av redusert aktivitet ved sykehusene som følge av koronapandemien, jf. Helse- og omsorgsdepartementets Prop. 42 S (2020–2021).

 • Utgiftene til tilskudd og tapsavsetning til låne- og tilskuddsordningen for pakkereisearrangører settes ned med til sammen 997 mill. kroner, jf. Nærings- og fiskeridepartementets Prop. 45 S (2020–2021).

 • Nye anslag på integreringsområdet reduserer utgiftene under Kunnskapsdepartementet med 790 mill. kroner, jf. Prop. 44 S (2020–2021).

 • Nye anslag under Statens lånekasse for utdanning reduserer utgiftene under Kunnskapsdepartementet med 735 mill. kroner, jf. Prop. 44 S (2020–2021).

 • Utgiftene under Samferdselsdepartementet til belønningsavtaler, store kollektivprosjekter og byvekstavtaler reduseres med 598 mill. kroner, jf. Prop. 47 S (2020–2021).

 • Bevilgningen til tilfeldige utgifter på kap. 2309 settes ned med 2,6 mrd. kroner utover det som motsvares av økte utgifter til lønnsoppgjør mv.

Samtidig er det på enkelte områder fremmet forslag om økte utgifter. Dette gjelder blant annet følgende saker:

 • Utgiftene under Helse- og omsorgsdepartementet økes med 2,4 mrd. kroner til kompensasjon til de regionale helseforetakene for tapte aktivitetsbaserte inntekter til og med mai 2020, jf. Prop. 42 S (2020–2021).

 • Utgiftene under Finansdepartementet øker med 720 mill. kroner til merverdiavgiftskompensasjon til kommuner og fylkeskommuner samt private og ideelle virksomheter, og med 500 mill. kroner til nettoføringsordningen for statlig betalt merverdiavgift.

 • Bevilgningene over rammetilskuddet til kommunesektoren under Kommunal- og moderniseringsdepartementet økes med 907 mill. kroner for å kompensere for merutgifter og mindreinntekter som følge av pandemien samt til smitteverntiltak, jf. Prop. 48 S (2020–2021).

 • Bistandsrammen økes med 600 mill. kroner utover bistandsbudsjettet på 1 pst. av BNI til ACT-A-samarbeidet mot covid-19, jf. Utenriksdepartementets Prop. 46 S (2020–2021).

 • Utgiftene til forhåndsavtaler om vaksine mot covid-19 økes med 500 mill. kroner, jf. Helse- og omsorgsdepartementets Prop. 42 S (2020–2021).

Det samlede underskuddet på statsbudsjettet og i Statens pensjonsfond i 2020 anslås til 72,7 mrd. kroner. Anslaget for statsbudsjettets netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten er nå 137,3 mrd. kroner lavere enn i Saldert budsjett 2020. Siden anslaget for netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten er lavere enn anslaget for det oljekorrigerte budsjettunderskuddet, anslås netto avsatt i Statens pensjonsfond utland for 2020 til -309,2 mrd. kroner. Medregnet rente- og utbytteinntekter mv. i Statens pensjonsfond på 236,5 mrd. kroner, hvorav 230,0 mrd. kroner fra utenlandsdelen av fondet, anslås det samlede underskuddet i Statens pensjonsfond til 72,7 mrd. kroner i 2020. Ettersom overføringen fra fondet fastsettes slik at statsbudsjettet er i balanse ved nysalderingen, er dette også anslaget for det samlede underskuddet på statsbudsjettet og i Statens pensjonsfond i 2020.

Månedsbalansen for kapitalen i Statens pensjonsfond utland for oktober 2020 publisert av Norges Bank var på 10 624 mrd. kroner. Endelige tall for kapitalen i Statens pensjonsfond utland ved utgangen av 2020 vil bli presentert i statsregnskapet for 2020.

Nysaldert budsjett 2020 viser en økning i statsbudsjettets brutto finansieringsbehov på 56,1 mrd. kroner fra Saldert budsjett 2020, jf. tabell 1.6. Økningen fra saldert budsjett skyldes bl.a. 50 mrd. kroner i kapitalinnskudd i Statens obligasjonsfond, økte utlån under Statens lånekasse og Husbanken og til GIEK for å dekke likviditetsbehov i Alminnelig garantiordning. Videre økes avdragene på statsgjelden i 2020 sammenlignet med anslaget i saldert budsjett. I motsatt retning trekker økte tilbakebetalinger bl.a. under Eksportkredittordningen og under boliglånsordningen i Statens pensjonskasse, samt salg av aksjer under Nærings- og fiskeridepartementet.

Tabell 1.6 Statsbudsjettets lånetransaksjoner og finansieringsbehov i 2020

Mill. kroner

Saldert budsjett 2020

Endringer første halvår

Endringer andre halvår

Nysaldert budsjett 2020

Lånetransaksjoner utenom petroleum

Utlån, aksjetegninger mv.

125 049

61 794

-2 444

184 398

Tilbakebetalinger

114 936

-2 181

13 950

126 704

Statsbudsjettets overskudd

0

0

0

0

=

Netto finansieringsbehov

10 113

63 975

-16 394

57 694

+

Gjeldsavdrag

0

0

8 520

8 520

=

Statsbudsjettets brutto finansieringsbehov

10 113

63 975

-7 874

66 214

Lånetransaksjoner knyttet til petroleumsvirksomhet

Salg av aksjer i Equinor ASA mv.

0

9 100

0

9 100

Utlån, aksjetegning mv.

0

0

0

0

=

Netto finanstransaksjoner knyttet til petroleumsvirksomheten, overføres til Statens pensjonsfond utland

0

9 100

0

9 100

Kilde: Finansdepartementet

Statens faktiske lånebehov og behovet for lånefullmakter kan avvike fra finansieringsbehovet som fremgår av tabell 1.6. Ved forslag om opptak av statlige lån og lånefullmakter korrigeres det for enkelte lånetransaksjoner som inngår i finansieringsbehovet, men ikke har likviditetseffekt. Det gjelder blant annet opprettelse av og endringer i fond som er avsatt for fremtidige tilskudd. Samtidig påvirker enkelte poster på statsbudsjettet ikke likviditeten i pengemarkedet direkte, selv om de påvirker balansen på statsbudsjettet og størrelsen på statens kontantbeholdning. Det gjelder blant annet renter og overføringer fra Norges Bank.

Lånetransaksjoner knyttet til petroleumsvirksomheten utgjør 9,1 mrd. kroner i 2020 som følge av at Equinor har gjennomført tilbakekjøp av aksjer. Statens eierandel i Equinor er uendret. Se omtale i Prop. 117 S (2020–2021) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2020. Inntektene fra selskapets tilbakekjøp overføres til Statens pensjonsfond utland, og inngår ikke i statsbudsjettets brutto finansieringsbehov.

Departementenes bevilgningsforslag under folketrygden er innarbeidet i departementenes respektive omgrupperingsposisjoner. I tabell 1.7 følger en summarisk oversikt over bevilgningsendringer under folketrygden som er vedtatt av eller foreslått for Stortinget hittil i år.

Tabell 1.7 Summarisk oversikt over bevilgningsendringer for folketrygdens utgifter som er vedtatt av eller foreslått for Stortinget hittil i år

Mill. kroner

Proposisjon, innstilling/ programområde

Foreldrepenger

Sosiale formål

Helsetjenester

Arbeidsliv

Sum

Prop. 52 S (2019–2020), Innst. 197 S (2019–2020)

725,0

725,0

Prop. 67 S (2019–2020), Innst. 216 S (2019–2020)

17 540,0

13 555,0

31 095,0

Prop. 73 S (2019–2020), Innst. 233 S (2019–2020)

4 950,0

4 950,0

Prop. 117 S (2019–2020), Prop. 127 S (2019–2020), Innst. 360 S (2019–2020)

417,0

-3 827,3

-38,5

29 274,2

25 825,5

Prop. 142 S (2019–2020), Innst. 19 S (2020–2021)

236,0

-11 229,0

-719,5

-9 442,0

-21 154,5

Prop. 12 S (2020–2021), Innst. 33 S (2020–2021)

4,1

4,1

Prop. 40 S (2020–2021)

596,0

596,0

Prop. 41 S (2020–2021)

31,0

-4 942,0

-4 911,0

Prop. 42 S (2020–2021)

289,5

289,5

I alt

1 249,0

2 514,7

-464,4

34 120,2

37 419,5

Kilde: Finansdepartementet

I Saldert budsjett 2020 ble det bevilget 498 104,4 mill. kroner på folketrygdens utgiftsside medregnet dagpenger mv. Senere er det vedtatt eller foreslått endringer i bevilgningene som samlet øker utgiftene med 37 419,5 mill. kroner:

 • Bevilgningen på kap. 2541 Dagpenger ble økt med 725 mill. kroner i forbindelse med Stortingets behandling av Prop. 52 S (2019–2020) om økonomiske tiltak mot virusutbruddet, jf. Innst. 197 S (2019–2020).

 • Bevilgningene ble økt med 31 095 mill. kroner i forbindelse med Stortingets behandling av Prop. 67 S (2019–2020) om økonomiske tiltak mot virusutbruddet, jf. Innst. 216 S (2019–2020).

 • Bevilgningene ble økt med 4 950 mill. kroner i forbindelse med Stortingets behandling av Prop. 73 S (2019–2020) om økonomiske tiltak mot virusutbruddet, jf. Innst. 233 S (2019–2020).

 • Bevilgningene ble økt med 25 825,5 mill. kroner i forbindelse med Stortingets behandling av Revidert nasjonalbudsjett 2020, jf. Prop. 117 S (2019–2020) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2020, Prop. 127 S (2019–2020) om økonomiske tiltak mot virusutbruddet og Innst. 360 S (2019–2020).

 • Bevilgningene ble satt ned med 21 154,5 mill. kroner i forbindelse med Stortingets behandling av Prop. 142 S (2019–2020) om økonomiske tiltak mot virusutbruddet, jf. Innst. 19 S (2020–2021).

 • Bevilgningen ble økt med 4,1 mill. kroner i forbindelse med Stortingets behandling av Prop. 12 S (2020–2021) Endringar i statsbudsjettet 2020 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar), jf. Innst. 33 S (2020–2021).

 • I tillegg er det foreslått bevilgningsendringer som samlet reduserer utgiftene med 4 025,5 mill. kroner i forbindelse med nysalderingen høsten 2020, jf. Prop. 40 S (2020–2021) Endringar i statsbudsjettet 2020 under Barne- og familiedepartementet, Prop. 41 S (2020–2021) Endringar i statsbudsjettet 2020 under Arbeids- og sosialdepartementet, og Prop. 42 S (2020–2021) Endringer i statsbudsjettet 2020 under Helse- og omsorgsdepartementet.

1.4 Utviklingen siden Gul bok 2021

Tabell 1.8 viser utviklingen i hovedtallene for 2020 fra anslaget i Gul bok 2021 til nysaldert budsjett for 2020. Tabell 1.9 gir en tilsvarende oversikt for statsbudsjettets lånetransaksjoner og finansieringsbehov.

Tabell 1.8 Statsbudsjettets og Statens pensjonsfonds inntekter og utgifter utenom lånetransaksjoner i 2020

Mill. kroner

Anslag på regnskap 2020 i Gul bok 2021

Nysaldert budsjett 2020

A

Statsbudsjettets inntekter i alt

1 236 878

1 260 874

A.1

Inntekter fra petroleumsvirksomhet

114 701

135 701

A.2

Inntekter utenom petroleumsvirksomhet

1 122 177

1 125 173

B

Statsbudsjettets utgifter i alt

1 583 368

1 570 095

B.1

Utgifter til petroleumsvirksomhet

28 000

28 000

B.2

Utgifter utenom petroleumsvirksomhet

1 555 368

1 542 095

=

Overskudd i statsbudsjettet før overføring til Statens pensjonsfond utland (A-B)

-346 489

-309 221

Statsbudsjettets netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet (A.1-B.1), overføres til Statens pensjonsfond utland

86 701

107 701

=

Statsbudsjettets oljekorrigerte overskudd (A.2-B.2)

-433 190

-416 922

+

Overført fra Statens pensjonsfond utland

433 190

416 922

=

Statsbudsjettets overskudd

0

0

+

Netto avsatt i Statens pensjonsfond utland

-346 489

-309 221

+

Rente- og utbytteinntekter mv. i Statens pensjonsfond

223 000

236 500

=

Samlet overskudd i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond

-123 489

-72 721

Kilde: Finansdepartementet

Nysaldert budsjett 2020 viser at det oljekorrigerte underskuddet i 2020 er 16,3 mrd. kroner lavere enn anslått i Gul bok 2021. Inntektene utenom petroleumsvirksomhet og lånetransaksjoner øker med 3,0 mrd. kroner. Ny informasjon om skatte- og avgiftsinntekter fra Fastlands-Norge øker inntektene med nærmere 3,4 mrd. kroner fra anslaget for 2020 i Gul bok 2021. I motsatt retning trekker reduserte renteinntekter med 1,0 mrd. kroner og utbytteinntekter ekskl. Equinor med 2,8 mrd. kroner. Andre inntekter øker med 3,5 mrd. kroner.

Sammenlignet med anslaget for 2020 i Gul bok 2021 reduseres utgiftene utenom petroleumsvirksomhet og lånetransaksjoner med 13,3 mrd. kroner. Se omtale av større utgiftsendringer i andre halvår etter Stortingets behandling av Prop. 142 S (2019–2020) i kapittel 1.3.

Samlet er anslaget for netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten økt med 21,0 mrd. kroner fra anslaget for 2020 i Gul bok 2021. Inntektene fra petroleumsskatter og -avgifter anslås 5,1 mrd. kroner høyere enn lagt til grunn for 2020 i Gul bok 2021. I tillegg kommer økte netto inntekter fra SDØE på 16,6 mrd. kroner, mens utbytte fra Equinor anslås 0,7 mrd. kroner lavere.

Tabell 1.9 Statsbudsjettets lånetransaksjoner og finansieringsbehov i 2020

Mill. kroner

Anslag på regnskap 2020 i Gul bok 2021

Nysaldert budsjett 2020

Lånetransaksjoner utenom petroleum

Utlån, aksjetegninger mv.

186 845

184 398

Tilbakebetalinger

112 755

126 704

Statsbudsjettets overskudd

0

0

=

Netto finansieringsbehov

74 090

57 694

+

Gjeldsavdrag

0

8 520

=

Statsbudsjettets brutto finansieringsbehov

74 090

66 214

Lånetransaksjoner knyttet til petroleumsvirksomhet

Salg av aksjer i Equinor ASA mv.

9 100

9 100

Utlån, aksjetegning mv.

0

0

=

Netto finanstransaksjoner knyttet til petroleumsvirksomheten, overføres til Statens pensjonsfond utland

9 100

9 100

Kilde: Finansdepartementet

Siden anslaget på regnskap for 2020 i Gul bok 2021 er statsbudsjettets brutto finansieringsbehov redusert med 7,9 mrd. kroner. Tilbakebetalinger mv. er økt med vel 13,9 mrd. kroner og utlån mv. er redusert med 2,4 mrd. kroner. I motsatt retning trekker økte avdrag på innenlandsk statsgjeld med 8,5 mrd. kroner.

Lånetransaksjoner knyttet til petroleumsvirksomheten utgjør 9,1 mrd. kroner i 2020 som følge av at Equinor har gjennomført tilbakekjøp av aksjer. Inntektene fra selskapets tilbakekjøp overføres til Statens pensjonsfond utland.

1.5 Utviklingen fra regnskap 2019 til nysaldert budsjett 2020

Tabell 1.10 viser statsbudsjettets og Statens pensjonsfonds inntekter og utgifter utenom lånetransaksjoner i regnskapet for 2019 og nysaldert budsjett 2020. Tabell 1.11 gir en tilsvarende oversikt over statsbudsjettets lånetransaksjoner og finansieringsbehov.

Det oljekorrigerte underskuddet øker med 189,3 mrd. kroner fra regnskapet for 2019. Utgiftene utenom petroleumsvirksomhet øker med 190,3 mrd. kroner, hvorav økte utgifter under folketrygden medregnet dagpenger mv. utgjør 58,1 mrd. kroner. I motsatt retning trekker 1,0 mrd. kroner i økte inntekter utenom petroleumsvirksomhet. Skatte- og avgiftsinntekter fra Fastlands-Norge reduseres med 2,9 mrd. kroner, utbytteinntektene reduseres med 6,4 mrd. kroner og renteinntekter reduseres med 1,7 mrd. kroner. Øvrige inntekter økes samlet sett med 12,0 mrd. kroner, hvorav 7,0 mrd. kroner er inntekter fra salg av havbrukstillatelser og 4,9 mrd. kroner er økte overføringer fra Norges Bank.

Tabell 1.10 Statsbudsjettets og Statens pensjonsfonds inntekter og utgifter utenom lånetransaksjoner i 2019 og 2020

Mill. kroner

Regnskap 2019

Nysaldert budsjett 2020

A

Statsbudsjettets inntekter i alt

1 407 407

1 260 874

A.1

Inntekter fra petroleumsvirksomhet

283 245

135 701

A.2

Inntekter utenom petroleumsvirksomhet

1 124 162

1 125 173

B

Statsbudsjettets utgifter i alt

1 378 115

1 570 095

B.1

Utgifter til petroleumsvirksomhet

26 331

28 000

B.2

Utgifter utenom petroleumsvirksomhet

1 351 785

1 542 095

=

Overskudd i statsbudsjettet før overføring til Statens pensjonsfond utland (A-B)

29 292

-309 221

Statsbudsjettets netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet (A.1-B.1), overføres til Statens pensjonsfond utland

256 915

107 701

=

Statsbudsjettets oljekorrigerte overskudd (A.2-B.2)

-227 623

-416 922

+

Overført fra Statens pensjonsfond utland

228 564

416 922

=

Statsbudsjettets overskudd

941

0

+

Netto avsatt i Statens pensjonsfond utland

28 350

-309 221

+

Rente- og utbytteinntekter mv. i Statens pensjonsfond

247 454

236 500

=

Samlet overskudd i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond

276 746

-72 721

Kilde: Finansdepartementet

Det samlede underskuddet i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond i 2020 anslås til 72,7 mrd. kroner. Anslaget for statsbudsjettets netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten er nå 149,2 mrd. kroner lavere enn i regnskapet for 2019. Dette skyldes lavere inntekter fra petroleumsskatter og -avgifter, lavere netto inntekt fra SDØE og redusert kontantutbytte fra Equinor. Overføringen fra Statens pensjonsfond utland for å dekke det oljekorrigerte budsjettunderskuddet i 2020 ligger an til å bli 188,4 mrd. kroner høyere enn den regnskapsførte overføringen for 2019. Når det tas hensyn til at regnskapet for 2019 viser et overskudd etter overføringen fra Statens pensjonsfond utland på 0,9 mrd. kroner, og at rente- og utbytteinntekter mv. fra Statens pensjonsfond anslås 11,0 mrd. kroner lavere i 2020 enn i 2019, reduseres det samlede overskuddet på statsbudsjettet og i Statens pensjonsfond med 349,5 mrd. kroner fra regnskapet for 2019 til nysaldert budsjett for 2020.

Statsbudsjettets brutto finansieringsbehov reduseres med knapt 5,0 mrd. kroner fra regnskapet for 2019 til nysaldert budsjett for 2020. Utlån mv. økes med 61,2 mrd. kroner. Økningen skyldes bl.a. 50 mrd. kroner i kapitalinnskudd i Statens obligasjonsfond i 2020 samt økte utlån til Innovasjon Norge og lån til GIEK for å dekke likviditetsbehov i Alminnelig garantiordning. Samtidig reduseres utgiftene til gjeldsavdrag, som må ses i sammenheng med at terminstrukturen for avdragene på statsgjelden påvirker finansieringsbehovet mellom år. Mens det ble regnskapsført gjeldsavdrag på 64,1 mrd. kroner i 2019, budsjetteres det med gjeldsavdrag på 8,5 mrd. kroner i 2020.

Lånetransaksjoner knyttet til petroleumsvirksomheten utgjør 9,1 mrd. kroner i 2020 som følge av at Equinor har gjennomført tilbakekjøp av aksjer fra aksjonærene, herunder staten. Inntektene fra selskapets tilbakekjøp overføres til Statens pensjonsfond utland.

Tabell 1.11 Statsbudsjettets lånetransaksjoner og finansieringsbehov i 2019 og 2020

Mill. kroner

Regnskap 2019

Nysaldert budsjett 2020

Lånetransaksjoner utenom petroleum

Utlån, aksjetegninger mv.

123 152

184 398

Tilbakebetalinger

115 117

126 704

Statsbudsjettets overskudd

941

0

=

Netto finansieringsbehov

7 094

57 694

+

Gjeldsavdrag

64 101

8 520

=

Statsbudsjettets brutto finansieringsbehov

71 195

66 214

Lånetransaksjoner knyttet til petroleumsvirksomhet

Salg av aksjer i Equinor ASA mv.

0

9 100

Utlån, aksjetegning mv.

0

0

=

Netto finanstransaksjoner knyttet til petroleumsvirksomheten, overføres til Statens pensjonsfond utland

0

9 100

Kilde: Finansdepartementet

1.6 Anslag på regnskap og endelige regnskapstall

Det endelige regnskapet vil kunne avvike fra anslaget på regnskap i nysaldert budsjett. Et avvik vil for eksempel kunne skyldes usikkerhet om regelstyrte utgiftsordninger, skatte- og avgiftsinntekter og nivået på overførte bevilgninger fra ett år til det neste. Nedenfor sammenstilles anslag på regnskap med endelige regnskapstall for overskuddet på statsbudsjettet og Statens pensjonsfond for hvert av årene 2010–2019.

Det er fra og med 1995 overført midler til Statens pensjonsfond utland. Statsbudsjettets netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten overføres i sin helhet til Statens pensjonsfond utland ut fra regnskapsførte inntekter og utgifter. Overføringen fra fondet for å dekke statsbudsjettets oljekorrigerte underskudd fastlegges imidlertid endelig ved nysalderingen ut fra anslag på regnskap for budsjettåret. Et lavere oljekorrigert underskudd i regnskapet enn forutsatt ved nysalderingen vil dermed medføre at statsregnskapet gjøres opp med et overskudd. Tilsvarende vil et høyere oljekorrigert underskudd enn forutsatt ved nysalderingen medføre at statsregnskapet gjøres opp med et underskudd. Det vises til St.prp. nr. 66 (2005–2006) for en nærmere redegjørelse for denne budsjetteringspraksisen.

Tabell 1.12 Statsbudsjettets og Statens pensjonsfonds samlede overskudd før lånetransaksjoner

Mill. kroner

År

Nysaldert budsjett

Regnskap

2010

246 784

262 433

2011

372 534

374 408

2012

388 739

409 892

2013

358 190

359 769

2014

314 480

311 743

2015

235 519

224 953

2016

109 255

113 020

2017

142 884

148 646

2018

246 798

257 445

2019

262 637

276 746

Kilde: Finansdepartementet

Tabell 1.13 Overskudd på statsbudsjettet og i Statens pensjonsfond før lånetransaksjoner

Mill. kroner

År

Statsbudsjettet

Statens pensjonsfond

Nysaldert budsjett

Regnskap

Nysaldert budsjett

Regnskap

2010

0

5 285

246 784

257 148

2011

0

4 758

372 534

369 650

2012

0

3 652

388 739

406 240

2013

0

885

358 190

358 884

2014

0

-3 844

314 480

315 586

2015

0

751

235 519

224 201

2016

0

4 127

109 255

108 892

2017

0

8 568

142 884

140 078

2018

0

7 001

246 798

250 444

2019

0

941

262 637

275 804

Kilde: Finansdepartementet

2 Forslag om endringer av inntekter fra skatter og avgifter

2.1 Anslagsendringer for skatter og avgifter

Skatter og avgifter fra Fastlands-Norge

Etter at Nasjonalbudsjettet 2021 og Gul bok 2021 ble ferdigstilt har det kommet ny informasjon om skatte- og avgiftsinntektene i 2020. Den nye informasjonen tilsier at anslaget for faktiske skatter og avgifter til staten i 2020 settes opp med om lag 3,4 mrd. kroner sammenlignet med anslaget i Nasjonalbudsjettet 2021.

Avgiftene er oppjustert med om lag 5,2 mrd. kroner. Det er særlig en sterkere utvikling i merverdiavgiften og særavgiftene på alkohol og tobakk enn tidligere ventet som trekker avgiftene opp. Direkte skatter er nedjustert med om lag 1,9 mrd. kroner, noe som særlig skyldes at kostnaden ved midlertidig redusert arbeidsgiveravgiftssats for 3. termin er oppjustert fra 8 til 10,5 mrd. kroner. Noe bedre utsikter for personskatter trekker i motsatt retning.

Etter dette anslås statsbudsjettets samlede skatte- og avgiftsinntekter fra Fastlands-Norge i 2020 til 1 028,0 mrd. kroner, en nominell vekst på -0,3 pst. fra 2019. Sammenlignet med Saldert budsjett 2020 er anslaget for statens samlede skatte- og avgiftsinntekter fra Fastlands-Norge nedjustert med nærmere 56,8 mrd. kroner, jf. tabell 2.1.

Når en tar hensyn til den anslåtte virkningen av blant annet konjunkturutviklingen, er anslaget for strukturelle skatte- og avgiftsinntekter satt ned med 2,5 mrd. kroner sammenlignet med anslagene i Nasjonalbudsjettet 2021. Nedjusteringen skyldes i hovedsak høyere kostnader knyttet til midlertidig lavere sats i arbeidsgiveravgiften for 3. termin enn ventet. Dette motvirkes delvis av bedre utsikter i enkelte av de øvrige skattene og avgiftene mv., hvor noe vurderes å være av strukturell art.

Skatter og avgifter fra petroleumsvirksomheten

Betalte direkte skatter (ordinær skatt og særskatt) fra petroleumsvirksomheten i 2020 anslås til 28,3 mrd. kroner. Anslaget er med det 104,1 mrd. kroner lavere enn anslått i saldert budsjett. Nedjusteringen må ses i sammenheng med lavere anslag på petroleumsprisene og de særskilte lettelsene for petroleumssektoren vedtatt av Stortinget tidligere i år, jf. Prop. 113 L (2019–2020) Midlertidige endringer i petroleumsskatteloven, Innst. 351 L (2019–2020). Innbetalte avgifter fra petroleumsvirksomheten anslås til 7,0 mrd. kroner i 2020, en nedjustering på 0,5 mrd. kroner fra anslaget i saldert budsjett.

Anslagene for betalte skatter og avgifter er bl.a. basert på innbetalingene så langt i år og pris- og produksjonsutviklingen hittil i år.

Forslag om endringer av inntekter fra skatter og avgifter

Mill. kroner

Kap.

Post

Endringer før nysalderingen

Endringer i nysalderingen

Sum endringer

5501

Skatter på formue og inntekt

70

Trinnskatt, formuesskatt mv.

-693

-2 777

-3 470

72

Fellesskatt mv.

-199

-1 321

-1 520

74

Selskapsskatter mv.

-350

2 130

1 780

5502

Finansskatt

70

Skatt på lønn

-5

-275

-280

71

Skatt på overskudd

-10

10

-

5506

Avgift av arv og gaver

70

Avgift

-

55

55

5507

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

71

Ordinær skatt på formue og inntekt

-2 000

-21 000

-23 000

72

Særskatt på oljeinntekter

-36 000

-45 100

-81 100

74

Arealavgift mv.

-

-200

-200

5508

Avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen

70

CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen

-

-300

-300

5511

Tollinntekter

71

Auksjonsinntekter fra tollkvoter

-

-9

-9

5521

Merverdiavgift

70

Merverdiavgift

-2 145

-27 805

-29 950

5526

Avgift på alkohol

70

Avgift på alkohol

-11

2 911

2 900

5531

Avgift på tobakkvarer mv.

70

Avgift på tobakkvarer mv.

-

2 100

2 100

5536

Avgift på motorvogner mv.

71

Engangsavgift

-21

-2 579

-2 600

72

Trafikkforsikringsavgift

-

100

100

75

Omregistreringsavgift

-

100

100

5538

Veibruksavgift på drivstoff

70

Veibruksavgift på bensin

-4

-496

-500

71

Veibruksavgift på autodiesel

-7

-493

-500

72

Veibruksavgift på naturgass og LPG

-

-10

-10

5541

Avgift på elektrisk kraft

70

Avgift på elektrisk kraft

-10

-690

-700

5542

Avgift på mineralolje mv.

70

Grunnavgift på mineralolje mv.

-1

-199

-200

5543

Miljøavgift på mineralske produkter mv.

70

CO2-avgift

-46

-354

-400

71

Svovelavgift

-

1

1

5548

Miljøavgift på visse klimagasser

70

Avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK)

-

-95

-95

5551

Avgifter knyttet til mineralvirksomhet

70

Avgift knyttet til andre undersjøiske naturforekomster enn petroleum

-

0

0

71

Årsavgift knyttet til mineraler

-

-1

-1

5555

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv.

70

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv.

-

-15

-15

5556

Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.

70

Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.

-367

267

-100

5559

Avgift på drikkevareemballasje

70

Grunnavgift på engangsemballasje

-1

201

200

74

Miljøavgift på glass

-

-10

-10

5561

Flypassasjeravgift

70

Flypassasjeravgift

-1 645

-80

-1 725

5562

Totalisatoravgift

70

Totalisatoravgift

-100

-

-100

5565

Dokumentavgift

70

Dokumentavgift

-

100

100

5568

Sektoravgifter under Kulturdepartementet

75

Kino- og videogramavgift1

-

-12

-12

5570

Sektoravgifter under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

70

Sektoravgifter Nasjonal kommunikasjonsmyndighet2

-

1

1

5571

Sektoravgifter under Arbeids- og sosialdepartementet

70

Petroleumstilsynet – sektoravgift3

-5

-

-5

5572

Sektoravgifter under Helse- og omsorgsdepartementet

74

Tilsynsavgift4

-

-4

-4

75

Sektoravgift tobakk4

-

-15

-15

5574

Sektoravgifter under Nærings- og fiskeridepartementet

71

Avgifter immaterielle rettigheter5

-10

-

-10

72

Kontroll- og tilsynsavgift akvakultur5

-

-2

-2

74

Fiskeriforskningsavgift5

53

-15

38

5576

Sektoravgifter under Landbruks- og matdepartementet

70

Forskningsavgift på landbruksprodukter6

-

5

5

72

Jeger- og fellingsavgifter6

-9

-7

-16

5577

Sektoravgifter under Samferdselsdepartementet

74

Sektoravgifter Kystverket7

-230

21

-209

5578

Sektoravgifter under Klima- og miljødepartementet

70

Sektoravgifter under Svalbards miljøvernfond8

-

-14

-14

72

Fiskeravgifter8

-2

-

-2

5580

Sektoravgifter under Finansdepartementet

70

Finanstilsynet, bidrag fra tilsynsenhetene

-

4

4

5583

Særskilte avgifter mv. i bruk av frekvenser

70

Avgift på frekvenser mv.

-

-3

-3

5700

Folketrygdens inntekter

71

Trygdeavgift

-173

-1 527

-1 700

72

Arbeidsgiveravgift

-8 617

-11 343

-19 960

Sum

-52 609

-108 743

-161 351

Herav skatter og avgifter fra Fastlands-Norge

-14 609

-42 143

-56 751

1 Jf. Prop. 51 S (2020–2021) Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kulturdepartementet.

2 Jf. Prop. 48 S (2020–2021) Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

3 Jf. Prop. 41 S (2020–2021) Endringar i statsbudsjettet 2020 under Arbeids- og sosialdepartementet.

4 Jf. Prop. 42 S (2020–2021) Endringer i statsbudsjettet 2020 under Helse- og omsorgsdepartementet.

5 Jf. Prop. 45 S (2020–2021) Endringar i statsbudsjettet 2020 under Nærings- og fiskeridepartementet.

6 Jf. Prop. 39 S (2020–2021) Endringar i statsbudsjettet 2020 under Landbruks- og matdepartementet.

7 Jf. Prop. 47 S (2020–2021) Endringar i statsbudsjettet 2020 under Samferdselsdepartementet.

8 Jf. Prop. 49 S (2020–2021) Endringer i statsbudsjettet 2020 under Klima- og miljødepartementet.

Kilde: Finansdepartementet

3 Forslag om endringer av inntekter og utgifter

3.1 Justis- og beredskapsdepartementet

Kap. 3430 Kriminalomsorgen

Post 04 Tilskudd

I Prop. 43 S (2020–2021) foreslår regjeringen å øke bevilgningen på posten med 13 300 kroner til 2,5 mill. kroner. Intensjonen var å foreslå økt bevilgning i tråd med omtalen under posten i Prop. 43 S (2020–2021). Regjeringen foreslår derfor å øke bevilgningen med 13,3 mill. kroner til 15,8 mill. kroner. Merbehovet skyldes feil i forslag til vedtak i Prop. 43 S (2020–2021).

Kap. 3440 Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

Post 02 Refusjoner mv.

I Prop. 43 S (2020–2021) foreslår regjeringen å redusere bevilgningen på posten med 10 mill. kroner. Foreslått bevilgningsendring i Prop. 43 S (2020–2021) er korrekt, men det nye nivået som er oppgitt på bevilgningen i vedtakslisten er feil. Det korrekte bevilgningsnivået hensyntatt den foreslåtte reduksjonen er 259,6 mill. kroner, ikke 269,6 mill. kroner som oppgitt i Prop. 43 S.

3.2 Arbeids- og sosialdepartementet

Kap. 2543 Midlertidige stønadsordninger for selvstendig næringsdrivende, frilansere og lærlinger

Post 71 Stønad til lærlinger, overslagsbevilgning

Den midlertidige inntektssikringsordningen for lærlinger ble avviklet for alle nye saker fra og med 1. november 2020, jf. Prop. 142 S (2019–2020), Innst. 19 S (2020–2021). For å sikre forutsigbarhet for lærlinger som hadde fått innvilget stønaden, ble det samtidig besluttet at de som allerede var inne på ordningen før 1. november, skal kunne motta denne inntil maksimal stønadsperiode på 52 uker er nådd.

I forbindelse med Stortingets behandling av Prop. 1 S (2020–2021) er det enighet om at ordningen med særlige dagpenger til lærlinger forlenges til og med 31. mars 2021, jf. delavtale mellom Høyre, FrP, Venstre og KrF av 16. november. For at det ikke skal være et opphold der nye tilfeller ikke kan komme inn i ordningen, forlenges ordningen ut året 2020, med virkning fra 1. november.

Videreføringen av den særlige dagpengeordningen for lærlinger med virkning fra og med 1. november og ut 2020, anslås å gi en beskjeden økning i utgiftene under kap. 2543, post 71. Det er usikkert hvor mye av dette som vil komme i 2020. Samlet anslås det at det ikke er behov for endringer i anslaget på posten. Forslaget til bevilgning er 100 mill. kroner i Prop. 41 S (2020–2021).

Den midlertidige inntektssikringsordningen for lærlinger videreføres gjennom kgl. res. i statsråd 27. november 2020. Her gis det også samtykke til at endringen trer i kraft, jf. Bevilgningsreglementet § 11 annet ledd. Forskriftsendringen kan således tre i kraft straks og gis virkning fra og med 1. november 2020.

3.3 Finansdepartementet

Kap. 21 Statsrådet

Post 01 Driftsutgifter

Som følge av koronapandemien har det vært mindre reisevirksomhet for politisk ledelse ved Statsministerens kontor og i departementene. Dette har medført lavere kostnader enn budsjettert i 2020.

Koronapandemien har medført økt behov for at regjeringen raskt når ut med informasjon om smitteverntiltak til befolkningen, virksomheter og andre som påvirkes av pandemien. Behovet for å gjennomføre hyppige pressekonferanser har derfor økt. Det er i dag etablert et midlertidig presserom i lokalene til Klima- og miljødepartementet. Det foreslås at disse lokalene oppgraderes til et permanent presserom.

Det foreslås derfor å redusere bevilgningen under kap. 21, post 01 med 3,4 mill. kroner mot tilsvarende økning av bevilgningen på Kommunal- og moderniseringsdepartementets kap. 510, post 45.

Kap. 41 Stortinget

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen på posten foreslås nedsatt med 2,3 mill. kroner. Reduksjonen er knyttet til lavere innkjøp av råvarer til kafeteriaen og behov for en økning på post 21 Spesielle driftsutgifter, jf. nedenfor.

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres

Bevilgningen på posten foreslås økt med 0,3 mill. kroner. Økningen er knyttet til opprettelsen av godtgjørelsesutvalget i henhold til Stortingets vedtak, jf. Dokument 8:31 S (2019–2020) og Innst. 177 S (2019–2020):

«Stortinget ber Stortingets presidentskap om å nedsette et utvalg som skal utrede felles prinsipper for godtgjørelse til politikere på alle forvaltningsnivåer. Utvalget skal også evaluere ordningen med Stortingets lønnskommisjon. Utvalget gis en bred sammensetning der også KS er representert. Inntil saken fremlegges for Stortinget, fryses godtgjørelsen for stortingsrepresentanter og medlemmer av regjeringen på dagens nivå.»

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

Bevilgningen foreslås nedsatt med 45,8 mill. kroner. Reduksjonen er knyttet til at tidligere usikkerhetsavsetninger kan løses opp, og dette er særlig knyttet til byggeprosjektet Prinsens gate 26 mv.

Post 74 Reisetilskudd til skoler

Skolebesøk til Stortinget er avlyst siste halvår av 2020 grunnet koronapandemien. Bevilgningen foreslås derfor redusert med 2,7 mill. kroner.

Kap. 1600 Finansdepartementet

Post 01 Driftsutgifter

Det foreslås å øke bevilgningen på posten med 0,6 mill. kroner, jf. tilsvarende økning på kap. 4600 Finansdepartementet, post 02 Diverse refusjoner. Se nærmere omtale under denne posten nedenfor.

Som følge av koronapandemien har departementet i 2020 hatt klart mindre reiseaktivitet, og en del tiltak er av samme årsak blitt utsatt. Selv om pandemien også har gitt betydelige merutgifter til bl.a. overtid, it-drift og hjemmekontorer, er det funnet rom for å foreslå bevilgningen nedsatt med 1,7 mill. kroner for å dekke foreslåtte merutgifter på kap. 1602 Finanstilsynet, post 01 Driftsutgifter, og kap. 1605 Direktoratet for forvaltning og økonomistyring, post 01 Driftsutgifter, med hhv. 1,2 og 0,5 mill. kroner.

Netto innebærer ovenstående at bevilgningen på kap. 1600, post 01, foreslås nedsatt med 1,1 mill. kroner.

Kap. 1602 Finanstilsynet

Post 01 Driftsutgifter

Som følge av en mer langvarig løsning med hjemmekontor for ansatte på grunn av koronapandemien, har Finanstilsynet måttet innføre ytterligere sikkerhetstiltak og anskaffe datapakker, PC-utstyr mv. til ansatte. Det foreslås å øke bevilgningen på posten med 1,2 mill. kroner. Økningen dekkes av foreslått nedsettelse under kap. 1600, post 01.

Kap. 1605 Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Post 01 Driftsutgifter

Avdeling for offentlige anskaffelser ble 1. september 2020 overført fra Difi til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). I den anledning ble bevilgningen til DFØ økt med 33,1 mill. kroner, mot tilsvarende reduksjon av bevilgningen til Difi. Som opplyst i Prop. 117 S (2019–2020) ville regjeringen i forbindelse med nysalderingen eventuelt komme tilbake med forslag til justering av fordelingen. På grunnlag av regnskapet per 31. august foreslås ytterligere 5,6 mill. kroner overført til DFØ.

Ved behandlingen av Prop. 142 S (2019–2020) og Innst. 19 S (2020–2021) ble det på posten bevilget 32,5 mill. kroner til etablering og drift av en ny betalingskortløsning for utbetalinger fra staten til personer uten bankkonto. Det har vist seg behov for ytterligere 0,5 mill. kroner til denne løsningen. Økningen dekkes av foreslått nedsettelse under kap. 1600, post 01.

Samlet foreslås det å øke bevilgningen på posten med 6,1 mill. kroner.

Kap. 1632 Kompensasjon for merverdiavgift

Post 61 Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, overslagsbevilgning

På grunnlag av regnskapstall og anslått betalingsutvikling ut året foreslås bevilgningen på posten økt med 70 mill. kroner.

Post 72 Tilskudd til private og ideelle virksomheter, overslagsbevilgning

Bevilgningen på posten foreslås økt med 650 mill. kroner. Ved behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett 2020 ble bevilgningen på posten satt ned med 780 mill. kroner, begrunnet bl.a. med forventet lavere investeringsnivå og dermed bevilgningsbehov, som følge av koronapandemien. Regnskapstall viser at virkningen av pandemien på utgiftene på denne posten hittil er blitt klart lavere enn tidligere antatt.

Kap. 1633 Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift

Post 01 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

Ordningen med nettoføring av merverdiavgift i ordinære statlige forvaltningsorgan innebærer at organene som er inkludert i ordningen, ikke belastes merverdiavgift for utgifter på postene 01–49 i sine budsjetter og regnskaper, men kan føre utgiftene til merverdiavgift på et sentralt kapittel for merverdiavgift under Finansdepartementet (kap. 1633, post 01). Bevilgningsbehovet på posten er usikkert. På bakgrunn av regnskapstall og forventet utvikling foreslås bevilgningen på posten økt med 500 mill. kroner.

Kap. 1650 Statsgjeld, renter mv.

Post 89 Renter og provisjon mv. på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning

Bevilgningsbehovet på posten er usikkert og varierer med størrelsen på og sammensetningen av statsgjelden samt endringer i rentenivået. Bevilgningen på posten foreslås nedsatt med 591,9 mill. kroner. Reduksjonen skyldes både renteendringer og forskyvninger mellom verdipapirtyper.

Kap. 1651 Statsgjeld, avdrag og innløsning

Post 98 (Ny) Avdrag på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning

Norges Bank har gjennomført tilbakekjøpsauksjoner i statsobligasjonslånet med forfall i 2021. Bevilgningen på posten foreslås derfor ført opp med 8 520 mill. kroner. Normalt innfris statsgjeld bare annethvert år, og posten er derfor ny i 2020. Ordningen med slike tilbakekjøp er gjort rede for på side 105 i Prop. 1 S (2019–2020) Finansdepartementet. Mulige tilbakekjøp i 2020 ble varslet på side 111 i Prop. 1 S (2020–2021) Finansdepartementet.

Kap. 2309 Tilfeldige utgifter

Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen er motpost til tilleggsbevilgninger til blant annet forhandlinger hvor staten er part, herunder lønnsoppgjøret for statsansatte, takstoppgjøret for privatpraktiserende leger, fysioterapeuter og psykologer, og til uforutsette utgifter. Bevilgningen på posten settes ned i forbindelse med nysalderingen på høsten, og ikke etter hvert som merutgifter pådras gjennom året. I Saldert budsjett 2020 var bevilgningen på kap. 2309, post 01 på knapt 5,0 mrd. kroner.

Som følge av lavere anslått lønnsvekst for 2020 ble bevilgningen redusert med 1,8 mrd. kroner i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2020, jf. Prop. 117 S (2019–2020), Innst. 360 S (2019–2020). Ved behandlingen av Prop. 26 S (2020–2021) vedtok Stortinget en bevilgning under kap. 2315, post 01 på 0,5 mrd. kroner til merutgifter etter lønnsoppgjøret i staten, jf. Innst. 81 S (2020–2021). Finansdepartementet fikk fullmakt til å fordele bevilgningen på departementenes poster med lønnsbevilgning. De endelige beregningene viser at virkningene av lønnsoppgjøret i 2020 på departementenes poster med lønnsbevilgning er 69,8 mill. kroner lavere enn bevilgningen til dekning av utgifter ved lønnsreguleringen, jf. vedlegg 4. Ved behandlingen av Prop. 12 S (2020–2021), jf. Innst. 33 S (2020–2021), ble det gjort endringer i bevilgningene til legehjelp og psykologhjelp på bakgrunn av forhandlinger med Den norske legeforening og Norsk Psykologforening. Videre er det i Prop. 42 S (2020–2021) foreslått økte bevilgninger til kommunene og til trygderefusjoner for fysioterapi og allmennlegehjelp etter forhandlinger med Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Manuellterapeutforening og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund samt Den norske legeforeningen. Takstoppgjøret medfører økte utgifter i 2020 på 44,8 mill. kroner. Samlet utgjør dermed merutgiftene til lønnsoppgjør mv. 0,5 mrd. kroner i 2020.

Bevilgningen dekker også enkelte mindre, uforutsette utgifter som regnskapsføres på kapitlet, samt merutgifter det er gitt tilsagn om gjennom samtykke fra Finansdepartementet eller ved kongelig resolusjon. Posteringene fremkommer ved fremleggelsen av statsregnskapet.

Det legges opp til at bevilgningen på posten skal utgjøre 100 mill. kroner etter nysalderingen, som skal dekke de mindre, uforutsette utgiftene. Det er noe mer enn den vanlige avsetningen i forbindelse med nysalderingen, og skal ta høyde for budsjettoverskridelser i 2020, jf. romertallsfullmakt om utbetalingsløsning for overtid, reisetid og timelønn i staten. Bevilgningen foreslås på denne bakgrunn satt ned med 3,1 mrd. kroner i nysalderingen, hvorav lønnsoppgjør mv. utgjør om lag 0,5 mrd. kroner.

Kap. 2315 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet

Post 01 Driftsutgifter

I forbindelse med Stortingets behandling av Prop. 26 S (2020–2021), jf. Innst. 81 S (2020–2021), ble det bevilget 479,1 mill. kroner på kap. 2315 til dekning av utgifter ved lønnsreguleringen for arbeidstakere i det statlige tariffområdet. Finansdepartementet fikk fullmakt til å fordele bevilgningen på departementenes poster med lønnsbevilgning. De endelige beregningene viser at virkningene av lønnsoppgjøret i 2020 på departementenes poster med lønnsbevilgning er 69,8 mill. kroner lavere enn bevilgningen til dekning av utgifter ved lønnsreguleringen, jf. vedlegg 4. Det foreslås derfor at bevilgningen på kap. 2315, post 01 nedsettes med 69,8 mill. kroner.

Kap. 2800 Statens pensjonsfond utland

Post 50 Overføring til fondet

I Saldert budsjett 2020 ble det på kap. 2800, post 50 bevilget 244 951 mill. kroner. Grunnlaget for overføringen til Statens pensjonsfond utland er statsbudsjettets netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten. Bevilgningen foreslås nedsatt med 137 250 mill. kroner, slik at samlet bevilgning på kap. 2800, post 50 blir 107 701 mill. kroner. Overføringen til Statens pensjonsfond utland vil først bli fastsatt endelig i forbindelse med avleggelsen av statsregnskapet for 2020, basert på regnskapsført netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten.

Post 96 (Ny) Finansposter overført til fondet

Netto finanstransaksjoner knyttet til petroleumsvirksomheten utgjør 9,1 mrd. kroner i 2020 som følge av at Equinor har gjennomført tilbakekjøp av aksjer. Se omtale i Prop. 117 S (2020–2021) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2020.

Ifølge lov om Statens pensjonsfond 21. desember 2005, nr. 123, § 4 inngår netto finanstransaksjoner som en inntekt i Statens pensjonsfond utland. Netto finanstransaksjoner fremkommer som summen av brutto inntekter ved statlig salg av aksjer i Equinor ASA, fratrukket statlig kjøp av aksjer i Equinor ASA definert som markedsprisen staten betaler for aksjene og fratrukket statlig kapitalinnskudd i Equinor ASA og selskap som ivaretar statens interesser i petroleumsvirksomheten, samt finanstransaksjoner knyttet til selskaper i petroleumsvirksomheten hvor staten har eierinteresser.

Overføringen til Statens pensjonsfond utland for statens salg av aksjer i Equinor ASA budsjetteres under kap. 2800 Statens pensjonsfond utland, post 96 Finansposter overført til fondet. Det foreslås en bevilgning på 9 100 mill. kroner på posten for 2020.

Kap. 3041 Stortinget

Post 01 Salgsinntekter

Stortingets presidentskap foreslår å sette ned bevilgningen på posten med 2 mill. kroner. Reduksjonen er knyttet til redusert salg av varer fra kafeteriaen 2020 grunnet koronapandemien.

Kap. 4600 Finansdepartementet

Post 02 Diverse refusjoner

På post 02 føres refusjoner fra andre offentlige virksomheter som departementet samarbeider med. Det ventes nå en inntekt på om lag 1 mill. kroner, mot budsjettert 0,4 mill. kroner. Bevilgningen foreslås derfor økt med 0,6 mill. kroner.

Det er gitt merinntektsfullmakt mellom kap. 4600, post 02, og kap. 1600 Finansdepartementet, post 01 Driftsutgifter. Kap. 1600, post 01, er derfor foreslått økt med samme beløp.

Kap. 4602 Finanstilsynet

Post 03 Saksbehandlingsgebyr

Etterspørselen etter prospektkontroller og gebyrbelagte bevillinger er blitt noe lavere enn ventet. Bevilgningen på posten foreslås derfor nedsatt med 0,8 mill. kroner.

Post 86 Vinningsavståelse og overtredelsesgebyr mv.

På bakgrunn av regnskapsførte inntekter på posten og anslag for resten av året foreslås bevilgningen på posten økt med 3,5 mill. kroner.

Kap. 4618 Skatteetaten

Post 01 Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr

Gebyrer fra utleggsforretninger gjennom namsmann er blitt lavere i 2020 enn tidligere anslått, hovedsakelig på grunn av koronapandemien. Det er noe usikkert om overføringen av skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til Skatteetaten fra 1. november 2020 vil påvirke aktivitetsnivået i tiden omkring overføringen. Etter en samlet vurdering foreslås bevilgningen på posten nedsatt med 19,5 mill. kroner.

Post 03 Andre inntekter

Bevilgningen på posten foreslås økt med 2,2 mill. kroner. De største inntektene på posten gjelder refusjoner i forbindelse med prosjekter og andre tiltak i samarbeid med andre statsinstitusjoner.

Post 07 Gebyr for bindende forhåndsuttalelser

Bevilgningen på posten foreslås økt med 0,7 mill. kroner basert på inntektsutviklingen hittil i år og forventet utvikling for resten av året.

Post 11 Gebyr på kredittdeklarasjoner

Bevilgningen på posten foreslås nedsatt med 0,7 mill. kroner basert på inntektsutviklingen hittil i år og forventninger for resten av året.

Post 85 Inngått på tapsførte lån mv.

På posten føres inntekter fra innkreving av misligholdte lån som allerede er tapsførte i Statens lånekasse for utdanning og i Husbanken. På bakgrunn av regnskapstall og forventet utvikling på posten foreslås det å sette ned bevilgningen på posten med 35 mill. kroner.

Post 86 Bøter, inndragninger mv.

Vel halvparten av inntektene kommer normalt fra forenklede forelegg. Større aktivitet fra politiet har gitt flere forelegg enn tidligere. Mer effektiv videresending til innkreving har bidratt til tidligere innbetalinger. Bevilgningen på posten foreslås økt med 130 mill. kroner.

Post 88 Forsinkelsesgebyr, Regnskapsregisteret

Både færre krav til innkreving og lavere beløp per innkreving har bidratt til lavere inntekter. Videre kan en vanskelig økonomisk situasjon i deler av næringslivet bidra til at mindre enn normalt lar seg inndrive. Bevilgningen på posten foreslås nedsatt med 45 mill. kroner.

Post 89 Overtredelsesgebyr

På bakgrunn av inntektsutviklingen hittil i år foreslås bevilgningen på posten økt med 1 mill. kroner.

Kap. 4620 Statistisk sentralbyrå

Post 85 Tvangsmulkt

På grunn av koronapandemien ble inndrivelsen av tvangsmulkt midlertidig stanset våren 2020. Ordinære rutiner ble tatt i bruk igjen i september, men det antas likevel lavere inntekter i andre halvår enn normalt. Bevilgningen på posten foreslås nedsatt med 10,5 mill. kroner.

Kap. 5309 Tilfeldige inntekter

Post 29 Ymse

På dette kapitlet inntektsføres uforutsette inntekter det ikke er naturlig å føre under andre kapitler. I Saldert budsjett 2020 er det bevilget 300 mill. kroner på kap. 5309, post 29. På bakgrunn av regnskapstall per september 2020 og forventet utvikling anslås inntektene nå til 1 mrd. kroner. Økningen skyldes blant annet at ubrukte midler er tilbakeført fra EØS-midlenes sekretariat (FMO) relatert til avslutning av EØS-avtalene 2009–2014. Bevilgningen på posten foreslås økt med 700 mill. kroner.

Kap. 5580 Sektoravgifter under Finansdepartementet

Post 70 Finanstilsynet, bidrag fra tilsynsenhetene

På det tidspunkt budsjettet ble fastsatt var ikke kompensasjon i 2019 for lønnsoppgjøret i 2019 kjent. Denne ble derfor lagt til utlikningsbeløpet for 2020. I tillegg ble det korrigert for avvik mellom anslått og faktisk belastning av merverdiavgift i 2019. På bakgrunn av dette og enkelte andre forhold foreslås det å øke bevilgningen med 4,3 mill. kroner.

Kap. 5605 Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer

Post 80 Av statskassens foliokonto i Norges Bank

Bevilgningen på posten foreslås nedsatt med 895,8 mill. kroner. Lavere rente i første halvår og nullrente fra tredje kvartal ligger til grunn for forslaget.

Post 82 Av innenlandske verdipapirer

Bevilgningen på posten foreslås økt med 26,5 mill. kroner. Høyere renter enn tidligere anslått ligger til grunn for forslaget.

Post 83 Av alminnelige fordringer

Ved budsjettrevisjonen våren 2020 ble post 83 økt med 67 mill. kroner. Økningen hang sammen med at Garantiinstituttet for eksportkreditt ble gitt fullmakt til å trekke opp lån for utbetalinger under Alminnelig garantiordning. Lån er blitt trukket opp senere og til lavere rente enn tidligere antatt. Det foreslås at bevilgningen settes ned med 55,8 mill. kroner.

Post 84 Av driftskreditt til statsbedrifter

Lavere renter enn tidligere anslått gir lavere inntekter på posten. Bevilgningen foreslås nedsatt med 85,5 mill. kroner.

Kap. 5800 Statens pensjonsfond utland

Post 50 Overføring fra fondet

På kap. 5800, post 50 ble det i Saldert budsjett 2020 bevilget 241 084 mill. kroner som overføring fra Statens pensjonsfond utland til å dekke det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet. Det anslås nå et oljekorrigert underskudd på 416 922 mill. kroner. Det foreslås at det overføres midler til å dekke det oljekorrigerte underskuddet i nysaldert budsjett 2020. Overføringen fra Statens pensjonsfond utland foreslås derfor økt med 175 838 mill. kroner, til 416 922 mill. kroner.

Kap. 5999 Statslånemidler

Post 90 Lån

Bevilgningen knyttet til statslånemidler er en saldering av statsbudsjettets inntekter og utgifter inkludert lånetransaksjoner. Bevilgningen motsvarer dermed statsbudsjettets brutto finansieringsbehov. Siden nysaldert budsjett viser et samlet brutto finansieringsbehov på 66 214 mill. kroner, foreslås bevilgningen på kap. 5999, post 90 økt med 56 101 mill. kroner, fra 10 113 mill. kroner til 66 214 mill. kroner.

Andre saker

Dokumentavgift ved hjemmelsoverføringer mellom sammenslåtte kommuner og aksjeselskap

Det skal betales dokumentavgift ved tinglysing av dokument som overfører hjemmel til fast eiendom, jf. Stortingets vedtak om dokumentavgift § 1.

Etter inndelingslova § 14 skal det ikke betales dokumentavgift ved disposisjoner som er en direkte følge av grenseendring etter loven. Bestemmelsen omfatter hjemmelsoverføringer mellom kommuner i forbindelse med kommunesammenslåinger, men ikke hjemmelsoverføringer fra de tidligere kommunenes aksjeselskap til den sammenslåtte kommunen, eller hjemmelsoverføringer fra den sammenslåtte kommunen til et aksjeselskap.

Etter Stortingets vedtak om dokumentavgift § 2 bokstav k er hjemmelsoverføring i forbindelse med omorganiseringer fritatt for dokumentavgift dersom omorganiseringen kan gjennomføres med skattemessig kontinuitet etter skatteloven §§ 11-2 til 11-5, § 11-11 og § 11-20. Omdanning av virksomhet som er drevet av en kommune eller fylkeskommune til aksjeselskap eller allmennaksjeselskap, er et eksempel på en slik omorganisering, jf. skatteloven § 11-20 første ledd bokstav b. For hjemmelsoverføringer i forbindelse med andre typer omorganiseringer, må det betales dokumentavgift.

Etter dokumentavgiftsloven § 3 kan det i enkelttilfeller fritas for eller settes ned avgift dersom særlige forhold taler for det. Bestemmelsen praktiseres strengt. Etter forvaltningspraksis gis det kun dispensasjon når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning og det oppstår tilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet. Det gis ikke dispensasjon i forbindelse med omorganisering av selskaper.

Departementet viser til at hjemmelsoverføringer i forbindelse med kommuneendringer står i en særstilling. Det kan være grunn til å åpne for dispensasjon i slike tilfeller. En forutsetning for å kunne gi dispensasjon er at det ikke innebærer statsstøtte, jf. EØS-avtalen artikkel 61(1). Før det innvilges dispensasjon i den enkelte sak, må det dermed foretas en konkret vurdering av om den eiendommen som overføringen gjelder, brukes i økonomisk aktivitet i konkurranse med andre private eller offentlige aktører.

Søknad om dispensasjon vil bli behandlet på ordinær måte i forvaltningen. Departementet antar at antallet dispensasjoner vil være begrenset og at endringen ikke vil ha provenyvirkninger.

Tydeliggjøring av innholdet i mellomværendet med statskassen

I Gul bok 2020 orienterte Finansdepartementet om endringer i bestemmelsene om økonomistyring i staten, herunder en tydeliggjøring av hva som skal inngå i mellomværendet med statskassen. Mellomværendet representerer et unntak fra kontantprinsippet og viser om en statlig virksomhet eller ordning har penger til gode eller skylder penger til statskassen. Hva som inngår i mellomværendet fremgår av Finansdepartementets rundskriv R-101, herunder at ytterligere unntak fra kontantprinsippet krever Stortingets uttrykkelige vedtak.

Regnskapsmessige effekter i overgangsåret

Effekten av omlegging til nye regler skal være tatt hensyn til i budsjettene til virksomhetene. Det vil likevel kunne oppstå enkelte regnskapstekniske engangseffekter i overgangsåret. Finansdepartementet har ikke utarbeidet spesifikke retningslinjer for regnskapsføringen i forbindelse med overgangen, men har lagt til grunn at nødvendige tilpasninger vurderes av den enkelte virksomhet, eventuelt i samråd med Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) som forvalter av det statlige økonomiregelverket. DFØ er i enkelte saker blitt kontaktet av virksomheter for faglig veiledning og avklaring av praktiske løsninger. Finansdepartementet legger opp til at Stortinget vil bli orientert der det er gjort slike regnskapstekniske avklaringer av engangseffekter ved at det i Meld. St. 3 (2020–2021) Statsrekneskapen 2020 gis noteopplysninger på aktuelle poster.

Skatteetaten – fullmakt til postering mot mellomværendet med statskassen

I statsbudsjettet for 2020 ble det for Skatteetaten vedtatt to nye romertallsfullmakter som hjemler unntak fra kontantprinsippet, i tråd med de nye bestemmelsene. Fullmaktene ivaretar Skatteetatens praksis med bruk av mellomværendet, og omfatter statens andel av skatteinngangen og uplasserte innbetalinger i merverdiavgiftsregnskapet.

Etter nærmere gjennomgang av praksis for Skatteetatens bruk av mellomværendet, mener departementet at fullmakten som gjelder uplasserte innbetalinger bør utvides til å omfatte alle innkrevingsregnskapene, og ikke bare merverdiavgiftsregnskapet. En ny og mer generell fullmakt om uplasserte innbetalinger foreslås derfor for 2020, i tillegg til den eksisterende fullmakten. Skatteetaten ivaretar også innkrevingsfunksjoner på vegne av andre aktører. I de tilfeller slike midler videresendes, er praksis at disse føres på mellomværendet. Det er derfor behov for en fullmakt som også ivaretar regnskapsføringen av slike midler.

På denne bakgrunn ber departementet om fullmakt som hjemler ytterligere to unntak for Skatteetaten, jf. forslag til romertallsvedtak.

4 Statsregnskapet for 2020

4.1 Statsregnskapet per 30.09.2020

Dette kapittelet gir en oversikt over statsregnskapet per 30. september 2020. Regnskapstallene er sammenstilt med forslaget til nysaldert budsjett. Tallene viser også hvor stor andel av foreslått budsjett som er regnskapsført.

Statsregnskapet viser at det per 30. september 2020 er regnskapsført inntekter på 1 067,5 mrd. kroner, tilsvarende 59 pst. av foreslått budsjett. Tabell 4.1 viser hvordan beløpet fordeler seg på ulike inntektsarter.

Tabell 4.1 Statsbudsjettets inntekter

Mill. kroner

Nysaldert budsjett 2020

Regnskap per 30.09.2020

Regnskap i pst. av budsjett

Driftsinntekter

93 434

69 694

75

Inntekter i forbindelse med nybygg, anlegg mv.

25 953

18 069

70

Skatter, avgifter og andre overføringer

1 558 409

874 181

56

Tilbakebetalinger mv.

135 804

105 601

78

Sum inntekter

1 813 600

1 067 545

59

Kilde: Finansdepartementet

Det er per 30. september 2020 regnskapsført utgifter på 1 041,0 mrd. kroner. Det utgjør 55 pst. av foreslått budsjett. Tabell 4.2 viser hvordan beløpet fordeler seg på ulike utgiftsarter.

Tabell 4.2 Statsbudsjettets utgifter

Mill. kroner

Nysaldert budsjett 2020

Regnskap per 30.09.2020

Regnskap i pst. av budsjett

Driftsutgifter

187 789

128 288

68

Nybygg, anlegg mv.

76 415

53 025

69

Overføringer til andre

1 413 592

700 709

50

Utlån, gjeldsavdrag mv.

202 018

158 991

79

Sum utgifter

1 879 814

1 041 012

55

Kilde: Finansdepartementet

Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten utgjør 107,7 mrd. kroner for perioden 1. januar – 30. september 2020. Det tilsvarer 91 pst. av foreslått budsjett.

Tabell 4.3 Kontantstrømmen fra petroleumsvirksomheten

Mill. kroner

Nysaldert budsjett 2020

Regnskap per 30.09.2020

Regnskap i pst. av budsjett

Inntekter SDØE

85 400

63 303

74

Utgifter SDØE

28 000

20 610

74

Disponering av innretninger på kontinentalsokkelen

0

0

-

+

Skatt og avgift på utvinning, inkl. CO2-avgift og NOX-avgift

35 301

41 781

118

+

Aksjeutbytte fra Equinor ASA

15 000

13 247

88

=

Netto kontantstrøm

107 701

97 720

91

Kilde: Finansdepartementet

Regnskapet per 30. september 2020 viser et samlet finansieringsbehov på -26,5 mrd. kroner, jf. tabell 4.4.

For nærmere informasjon om statsregnskapet per 30. september 2020 vises det til tabellene i vedlegg 7 og 8.

Tabell 4.4 Saldering og finansieringsbehov

Mill. kroner

Nysaldert budsjett 2020

Regnskap per 30.09.2020

Regnskap i pst. av budsjett

1.

Inntekter (ekskl. tilbakebetalinger mv. og overføring fra Statens pensjonsfond utland)

1 260 874

961 944

76

2.

Utgifter (ekskl. utlån, avdrag på statsgjeld mv.)

1 677 796

882 022

53

3.

Overskudd før lånetransaksjoner, før overføring fra Statens pensjonsfond utland (1-2)

-416 922

79 922

-19

4.

Overføring fra Statens pensjonsfond utland1

416 922

0

-

5.

Overskudd før lånetransaksjoner (3+4)

0

79 922

-

6.

Utlån, gjeldsavdrag mv.2

202 018

158 991

79

7.

Tilbakebetalinger mv.2

135 804

105 601

78

8.

Utlån mv., netto (6-7)

66 214

53 390

81

9.

Samlet finansieringsbehov av kontantbeholdning og lånemidler (8-5)

66 214

-26 532

-40

1 Vedr. overføring fra Statens pensjonsfond utland (kap. 5800, post 50): Regnskapsføring mot dette inntektskapitlet gjøres kun ved årsavslutningen, etter at regnskapet er endelig bekreftet, og med det beløp som blir vedtatt i nysaldert budsjett. Gjennom året utgiftsføres en netto avsetning til SPU på kap. 2800, post 50.

2 Medregnet netto finanstransaksjoner knyttet til petroleumsvirksomheten på 9,1 mrd. kroner, som overføres til Statens pensjonsfond utland, jf. tabell 1.6.

Kilde: Finansdepartementet

Tilråding

Finansdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om ny saldering av statsbudsjettet 2020.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om ny saldering av statsbudsjettet 2020 i samsvar med et vedlagt forslag.

Forslag
til vedtak om ny saldering av statsbudsjettet 2020

I

I statsbudsjettet for 2020 gjøres følgende endringer:

Utgifter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

21

Statsrådet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

3 400 000

fra kr 207 800 000 til kr 204 400 000

41

Stortinget:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

2 300 000

fra kr 965 300 000 til kr 963 000 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

300 000

fra kr 3 600 000 til kr 3 900 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med

45 800 000

fra kr 139 600 000 til kr 93 800 000

74

Reisetilskudd til skoler, nedsettes med

2 700 000

fra kr 5 300 000 til kr 2 600 000

1600

Finansdepartementet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

1 100 000

fra kr 403 006 000 til kr 401 906 000

1602

Finanstilsynet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 200 000

fra kr 425 512 000 til kr 426 712 000

1605

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

6 053 000

fra kr 785 755 000 til kr 791 808 000

1632

Kompensasjon for merverdiavgift:

61

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, overslagsbevilgning, forhøyes med

70 000 000

fra kr 27 730 000 000 til kr 27 800 000 000

72

Tilskudd til private og ideelle virksomheter, overslagsbevilgning, forhøyes med

650 000 000

fra kr 1 500 000 000 til kr 2 150 000 000

1633

Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift:

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med

500 000 000

fra kr 7 600 000 000 til kr 8 100 000 000

1650

Statsgjeld, renter mv.:

89

Renter og provisjon mv. på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning, nedsettes med

591 900 000

fra kr 10 517 700 000 til kr 9 925 800 000

1651

Statsgjeld, avdrag og innløsning:

(NY)

98

Avdrag på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning, bevilges med

8 520 000 000

2309

Tilfeldige utgifter:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

3 055 000 000

fra kr 3 155 000 000 til kr 100 000 000

2315

Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

69 815 000

fra kr 69 815 000 til kr 0

2800

Statens pensjonsfond utland:

50

Overføring til fondet, nedsettes med

137 250 000 000

fra kr 244 951 000 000 til kr 107 701 000 000

(NY)

96

Finansposter overført til fondet, bevilges med

9 100 000 000

Inntekter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

3041

Stortinget:

1

Salgsinntekter, nedsettes med

2 000 000

fra kr 6 300 000 til kr 4 300 000

3430

Kriminalomsorgen:

4

Tilskudd, forhøyes med

13 286 700

fra kr 2 467 300 til kr 15 754 000

4600

Finansdepartementet:

2

Diverse refusjoner, forhøyes med

550 000

fra kr 400 000 til kr 950 000

4602

Finanstilsynet:

3

Saksbehandlingsgebyr, nedsettes med

800 000

fra kr 12 300 000 til kr 11 500 000

86

Vinningsavståelse og overtredelsesgebyr mv., forhøyes med

3 500 000

fra kr 500 000 til kr 4 000 000

4618

Skatteetaten:

1

Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr, nedsettes med

19 500 000

fra kr 89 500 000 til kr 70 000 000

3

Andre inntekter, forhøyes med

2 200 000

fra kr 40 900 000 til kr 43 100 000

7

Gebyr for bindende forhåndsuttalelser, forhøyes med

700 000

fra kr 3 500 000 til kr 4 200 000

11

Gebyr på kredittdeklarasjoner, nedsettes med

700 000

fra kr 3 500 000 til kr 2 800 000

85

Inngått på tapsførte lån mv., nedsettes med

35 000 000

fra kr 250 000 000 til kr 215 000 000

86

Bøter, inndragninger mv., forhøyes med

130 000 000

fra kr 1 400 000 000 til kr 1 530 000 000

88

Forsinkelsesgebyr, Regnskapsregisteret, nedsettes med

45 000 000

fra kr 220 000 000 til kr 175 000 000

89

Overtredelsesgebyr, forhøyes med

1 000 000

fra kr 5 000 000 til kr 6 000 000

4620

Statistisk sentralbyrå:

85

Tvangsmulkt, nedsettes med

10 500 000

fra kr 15 000 000 til kr 4 500 000

5309

Tilfeldige inntekter:

29

Ymse, forhøyes med

700 000 000

fra kr 300 000 000 til kr 1 000 000 000

5501

Skatter på formue og inntekt:

70

Trinnskatt, formuesskatt mv. fra personlige skattytere, nedsettes med

2 777 000 000

fra kr 80 207 000 000 til kr 77 430 000 000

72

Fellesskatt mv. fra personlige skattytere, nedsettes med

1 321 000 000

fra kr 118 801 000 000 til kr 117 480 000 000

74

Selskapsskatter mv. fra upersonlige skattytere utenom petroleum, forhøyes med

2 130 000 000

fra kr 86 350 000 000 til kr 88 480 000 000

5502

Finansskatt:

70

Skatt på lønn, nedsettes med

275 000 000

fra kr 2 075 000 000 til kr 1 800 000 000

71

Skatt på overskudd, forhøyes med

10 000 000

fra kr 2 450 000 000 til kr 2 460 000 000

5506

Avgift av arv og gaver:

(NY)

70

Avgift, bevilges med

55 000 000

5507

Skatt og avgift på utvinning av petroleum:

71

Ordinær skatt på formue og inntekt, nedsettes med

21 000 000 000

fra kr 39 800 000 000 til kr 18 800 000 000

72

Særskatt på oljeinntekter, nedsettes med

45 100 000 000

fra kr 54 600 000 000 til kr 9 500 000 000

74

Arealavgift mv., nedsettes med

200 000 000

fra kr 1 600 000 000 til kr 1 400 000 000

5508

Avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen:

70

CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen, nedsettes med

300 000 000

fra kr 5 900 000 000 til kr 5 600 000 000

5511

Tollinntekter:

71

Auksjonsinntekter fra tollkvoter, nedsettes med

9 000 000

fra kr 300 000 000 til kr 291 000 000

5521

Merverdiavgift:

70

Merverdiavgift, nedsettes med

27 805 000 000

fra kr 323 455 000 000 til kr 295 650 000 000

5526

Avgift på alkohol:

70

Avgift på alkohol, forhøyes med

2 911 000 000

fra kr 14 489 000 000 til kr 17 400 000 000

5531

Avgift på tobakkvarer mv.:

70

Avgift på tobakkvarer mv., forhøyes med

2 100 000 000

fra kr 6 700 000 000 til kr 8 800 000 000

5536

Avgift på motorvogner mv.:

71

Engangsavgift, nedsettes med

2 579 000 000

fra kr 11 979 000 000 til kr 9 400 000 000

72

Trafikkforsikringsavgift, forhøyes med

100 000 000

fra kr 9 100 000 000 til kr 9 200 000 000

75

Omregistreringsavgift, forhøyes med

100 000 000

fra kr 1 250 000 000 til kr 1 350 000 000

5538

Veibruksavgift på drivstoff:

70

Veibruksavgift på bensin, nedsettes med

496 000 000

fra kr 4 896 000 000 til kr 4 400 000 000

71

Veibruksavgift på autodiesel, nedsettes med

493 000 000

fra kr 10 093 000 000 til kr 9 600 000 000

72

Veibruksavgift på naturgass og LPG, nedsettes med

10 000 000

fra kr 20 000 000 til kr 10 000 000

5541

Avgift på elektrisk kraft:

70

Avgift på elektrisk kraft, nedsettes med

690 000 000

fra kr 11 290 000 000 til kr 10 600 000 000

5542

Avgift på mineralolje mv.:

70

Grunnavgift på mineralolje mv., nedsettes med

199 000 000

fra kr 1 899 000 000 til kr 1 700 000 000

5543

Miljøavgift på mineralske produkter mv.:

70

CO2-avgift, nedsettes med

354 000 000

fra kr 8 654 000 000 til kr 8 300 000 000

71

Svovelavgift, forhøyes med

1 000 000

fra kr 1 000 000 til kr 2 000 000

5548

Miljøavgift på visse klimagasser:

70

Avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK), nedsettes med

95 000 000

fra kr 390 000 000 til kr 295 000 000

5551

Avgifter knyttet til mineralvirksomhet:

70

Avgift knyttet til andre undersjøiske naturforekomster enn petroleum, forhøyes med

400 000

fra kr 1 000 000 til kr 1 400 000

71

Årsavgift knyttet til mineraler, nedsettes med

600 000

fra kr 6 000 000 til kr 5 400 000

5555

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv.:

70

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv., nedsettes med

15 000 000

fra kr 1 490 000 000 til kr 1 475 000 000

5556

Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.:

70

Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv., forhøyes med

267 000 000

fra kr 2 833 000 000 til kr 3 100 000 000

5559

Avgift på drikkevareemballasje:

70

Grunnavgift på engangsemballasje, forhøyes med

201 000 000

fra kr 2 099 000 000 til kr 2 300 000 000

74

Miljøavgift på glass, nedsettes med

10 000 000

fra kr 95 000 000 til kr 85 000 000

5561

Flypassasjeravgift:

70

Flypassasjeravgift, nedsettes med

80 000 000

fra kr 255 000 000 til kr 175 000 000

5565

Dokumentavgift:

70

Dokumentavgift, forhøyes med

100 000 000

fra kr 10 800 000 000 til kr 10 900 000 000

5580

Sektoravgifter under Finansdepartementet:

70

Finanstilsynet, bidrag fra tilsynsenhetene, forhøyes med

4 300 000

fra kr 445 700 000 til kr 450 000 000

5583

Særskilte avgifter mv. i bruk av frekvenser:

70

Avgift på frekvenser mv., nedsettes med

3 100 000

fra kr 342 900 000 til kr 339 800 000

5605

Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer:

80

Av statskassens foliokonto i Norges Bank, nedsettes med

895 800 000

fra kr 1 565 700 000 til kr 669 900 000

82

Av innenlandske verdipapirer, forhøyes med

26 500 000

fra kr 915 300 000 til kr 941 800 000

83

Av alminnelige fordringer, nedsettes med

55 800 000

fra kr 92 000 000 til kr 36 200 000

84

Av driftskreditt til statsbedrifter, nedsettes med

85 500 000

fra kr 293 700 000 til kr 208 200 000

5700

Folketrygdens inntekter:

71

Trygdeavgift, nedsettes med

1 527 000 000

fra kr 156 327 000 000 til kr 154 800 000 000

72

Arbeidsgiveravgift, nedsettes med

11 343 000 000

fra kr 193 983 000 000 til kr 182 640 000 000

5800

Statens pensjonsfond utland:

50

Overføring fra fondet, forhøyes med

175 838 052 000

fra kr 241 084 213 000 til kr 416 922 265 000

5999

Statslånemidler:

90

Lån, forhøyes med

56 101 159 000

fra kr 10 112 857 000 til kr 66 214 016 000

II

Fullmakt til postering mot mellomværendet med statskassen

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2020 kan gi Skatteetaten fullmakt til å:

 1. føre uplasserte innbetalinger mot mellomværendet med statskassen. Etter at kravene er fastsatt og registrert i regnskapssystemet, blir innbetalingene resultatført i statsregnskapet og mellomværendet utlignet.

 2. føre midler Skatteetaten har krevet inn på vegne av andre aktører mot mellomværende med statskassen i de tilfeller Skatteetaten sender midlene videre. Mellomværende utlignes i perioden Skatteetaten sender midlene videre til aktuell aktør.

1 Oversikt over utgifter og inntekter for budsjettåret 2020

Utgifter:

1 000 kroner

Samlede utgifter

Driftsutgifter

Nybygg, anlegg mv.

Overføringer til andre

Utlån, gjeldsavdrag mv.

Det kongelige hus

291 092

22 955

-

268 137

-

Regjering

466 172

466 172

-

-

-

Stortinget og tilknyttede organ

2 018 749

1 669 349

93 800

255 600

-

Høyesterett

118 048

118 048

-

-

-

Utenriksdepartementet

44 119 539

5 091 950

56 668

37 410 314

1 560 607

Kunnskapsdepartementet

78 481 610

7 356 234

136 105

70 989 271

-

Kulturdepartementet

25 544 627

2 274 670

107 000

23 162 957

-

Justis- og beredskapsdepartementet

43 304 931

37 003 357

3 965 216

2 336 358

-

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

225 765 977

6 338 727

3 670 988

215 756 262

-

Arbeids- og sosialdepartementet

41 634 196

20 689 904

532 605

13 111 687

7 300 000

Helse- og omsorgsdepartementet

195 768 956

8 022 416

17 395

187 729 145

-

Barne- og familiedepartementet

32 069 251

8 495 711

10 416

23 563 124

-

Nærings- og fiskeridepartementet

23 114 113

4 549 195

506 950

16 498 710

1 559 258

Landbruks- og matdepartementet

20 747 312

1 876 024

39 771

18 831 517

-

Samferdselsdepartementet

84 875 118

17 876 143

15 151 745

51 847 230

-

Klima- og miljødepartementet

17 637 961

3 260 080

615 991

13 761 890

-

Finansdepartementet

136 299 019

19 612 886

374 000

57 792 133

58 520 000

Forsvarsdepartementet

61 400 757

40 820 447

19 656 162

924 148

-

Olje- og energidepartementet

4 209 926

1 890 526

20 000

2 299 400

-

Ymse

100 000

100 000

-

-

-

Statsbankene

138 055 898

803 252

70 565

22 203 609

114 978 472

Statlig petroleumsvirksomhet

28 000 000

-

28 000 000

-

-

Statens forretningsdrift

23 465 945

-549 489

3 389 434

11 626 000

9 000 000

Folketrygden

535 523 929

-

-

535 523 929

-

Statens pensjonsfond utland

116 801 000

-

-

107 701 000

9 100 000

Sum utgifter

1 879 814 126

187 788 557

76 414 811

1 413 592 421

202 018 337

Statsbudsjettet folketrygden ikke medregnet

Folketrygden

Statsbudsjettet medregnet folketrygden

1. Inntekter (ekskl. tilbakebetalinger mv. og overføring fra Statens pensjonsfond utland)

920 770 198

340 103 326

1 260 873 524

2. Utgifter (ekskl. utlån, avdrag på statsgjeld mv.)

1 142 271 860

535 523 929

1 677 795 789

Driftsutgifter

187 788 557

-

187 788 557

Nybygg, anlegg mv.

76 414 811

-

76 414 811

Overføringer til andre

770 367 492

535 523 929

1 305 891 421

Overføringer til Statens pensjonsfond utland

107 701 000

-

107 701 000

3. Overskudd før lånetransaksjoner før overføring fra Statens pensjonsfond utland (1-2)

-221 501 662

-195 420 603

-416 922 265

4. Overføring fra Statens pensjonsfond utland

416 922 265

-

416 922 265

5. Overskudd før lånetransaksjoner (3+4)

195 420 603

-195 420 603

-

Inntekter:

1 000 kroner

Samlede inntekter

Driftsinntekter

Inntekter i samband med nybygg, anlegg mv.

Skatter, avgifter og andre overføringer

Tilbakebetalinger mv.

Skatt på formue og inntekt

287 705 000

-

-

287 705 000

-

Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift

337 440 000

-

-

337 440 000

-

Tollinntekter

3 391 000

-

-

3 391 000

-

Merverdiavgift

295 650 000

-

-

295 650 000

-

Avgifter på alkohol

17 400 000

-

-

17 400 000

-

Avgifter på tobakk

8 800 000

-

-

8 800 000

-

Avgifter på motorvogner

20 290 000

-

-

20 290 000

-

Andre avgifter

57 351 960

-

-

57 351 960

-

Sum skatter og avgifter

1 028 027 960

-

-

1 028 027 960

-

Renter av statens forretningsdrift

100 808

-

-

100 808

-

Øvrige inntekter av statens forretningsdrift

2 972 650

-

2 790 150

182 500

-

Sum inntekter av statens forretningsdrift

3 073 458

-

2 790 150

283 308

-

Renter fra statsbankene

9 102 875

-

-

9 102 875

-

Renter av kontantbeholdning og andre fordringer

3 091 786

-

-

3 091 786

-

Utbytte ekskl. Equinor ASA

19 356 726

-

-

19 356 726

-

Renteinntekter og utbytte (ekskl. Statens forretningsdrift og Equinor ASA)

31 551 387

-

-

31 551 387

-

Inntekter under departementene

42 813 419

33 233 773

462 615

9 117 031

-

Overføring fra Norges Bank

19 706 300

-

-

19 706 300

-

Tilbakeføring av midler fra

Statens banksikringsfond

-

-

-

-

-

Sum andre inntekter

62 519 719

33 233 773

462 615

28 823 331

-

Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet

85 400 000

60 200 000

22 700 000

2 500 000

-

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

35 301 000

-

-

35 301 000

-

Aksjeutbytte fra Equinor ASA

15 000 000

-

-

15 000 000

-

Sum petroleumsinntekter

135 701 000

60 200 000

22 700 000

52 801 000

-

Tilbakebetalinger

135 804 321

-

-

-

135 804 321

Statens pensjonsfond utland

416 922 265

-

-

416 922 265

-

Sum inntekter

1 813 600 110

93 433 773

25 952 765

1 558 409 251

135 804 321

Statsbudsjettet folketrygden ikke medregnet

Folketrygden

Statsbudsjettet medregnet folketrygden

Lånetransaksjoner:

6. Utlån, gjeldsavdrag, aksjetegning mv. i alt

202 018 337

-

202 018 337

Utlån til statsbanker

114 978 472

-

114 978 472

Gjeldsavdrag

8 520 000

-

8 520 000

Andre utlån, aksjetegning mv.

78 519 865

-

78 519 865

7. Tilbakebetalinger mv.

135 804 321

-

135 804 321

8. Utlån mv. (netto) (6-7)

66 214 016

-

66 214 016

9. Samlet finansieringsbehov - av kontantbeholdning og lånemidler (8-5)

-129 206 587

195 420 603

66 214 016

2 Endringer av inntekter, vedtatt eller foreslått etter Saldert budsjett 2020

Kap.

Post

Formål

Kroner

Prop. S

Innst. S

Stortingsvedtak

Inntekter under departementene

3041

Stortinget:

1

Salgsinntekter

-2 000 000

p56/20-21

3

Leieinntekter

1 200 000

p117/19-20

i360/19-20

3100

Utenriksdepartementet:

1

Diverse gebyrer ved utenriksstasjonene

-15 418 000

p46/20-21

2

Gebyrer for utlendingssaker ved utenriksstasjonene

-105 000 000

p46/20-21

91

Tilbakebetaling av kortsiktig overgangslån til Somalia

-3 135 000 000

p41/19-20

i160/19-20

3220

Utdanningsdirektoratet:

2

Salgsinntekter mv.

-1 295 000

p44/20-21

3222

Statlige skoler og fjernundervisningstjenester:

2

Salgsinntekter mv.

9 300 000

p117/19-20

i360/19-20

3225

Tiltak i grunnopplæringen:

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

-5 583 000

p117/19-20

i360/19-20

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

-4 376 000

p44/20-21

3256

Kompetanse Norge:

1

Inntekter ved oppdrag

-2 900 000

p44/20-21

3288

Internasjonale samarbeidstiltak:

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

7 115 000

p117/19-20

i360/19-20

3291

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere:

4

Tilskudd til integreringsprosjekter i asylmottak i regi av frivillige organisasjoner, ODA-godkjente utgifter

-8 500 000

p44/20-21

3292

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere:

1

Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter

-7 750 000

p44/20-21

1

Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter

-5 213 000

p117/19-20

i360/19-20

3323

Musikk og scenekunst:

2

Billett- og salgsinntekter m.m.

-19 000 000

p51/20-21

3327

Nidaros domkirkes restaureringsarbeider mv.:

1

Ymse inntekter

-12 400 000

p51/20-21

3334

Filmformål m.m.:

1

Ymse inntekter

-2 000 000

p51/20-21

3339

Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser:

7

Inntekter ved oppdrag

2 200 000

p51/20-21

3410

Domstolene:

1

Rettsgebyr

45 000 000

p117/19-20

i360/19-20

2

Saks- og gebyrinntekter jordskiftedomstolene

-2 536 000

p43/20-21

4

Vernesaker jordskiftedomstolene

-542 000

p43/20-21

3430

Kriminalomsorgen:

4

Tilskudd

13 286 700

p56/20-21

4

Tilskudd

13 300

p43/20-21

3440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten:

1

Gebyr – pass og våpen

-223 200 000

p43/20-21

2

Refusjoner mv.

-10 000 000

p43/20-21

3

Salgsinntekter

-40 000 000

p43/20-21

3

Salgsinntekter

15 000 000

p117/19-20

i360/19-20

4

Gebyr – vaktselskap

-2 400 000

p117/19-20

i360/19-20

6

Gebyr – utlendingssaker

-12 095 000

p43/20-21

6

Gebyr – utlendingssaker

77 000 000

p117/19-20

i360/19-20

7

Gebyr – sivile gjøremål

-70 000 000

p43/20-21

7

Gebyr – sivile gjøremål

56 375 000

p117/19-20

i360/19-20

3442

Politihøgskolen:

2

Diverse inntekter

-5 500 000

p43/20-21

2

Diverse inntekter

7 000 000

p117/19-20

i360/19-20

3

Inntekter fra Justissektorens kurs- og øvingssenter

-12 500 000

p43/20-21

3451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap:

1

Gebyr

-38 000 000

p43/20-21

3

Diverse inntekter

-5 500 000

p43/20-21

4

Refusjoner større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

Nødnett

31 200 000

p43/20-21

5

Abonnementsinntekter og refusjoner Nødnett

17 800 000

p43/20-21

3474

Konfliktråd:

2

Refusjoner

1 400 000

p43/20-21

3490

Utlendingsdirektoratet:

1

Assistert retur fra Norge for asylsøkere med avslag, ODA-godkjente utgifter

-53 000

p43/20-21

1

Assistert retur fra Norge for asylsøkere med avslag, ODA-godkjente utgifter

365 000

p117/19-20

i360/19-20

3

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter

12 348 000

p117/19-20

i360/19-20

4

Asylmottak, ODA-godkjente utgifter

-61 284 000

p117/19-20

i360/19-20

4

Asylmottak, ODA-godkjente utgifter

-38 063 000

p43/20-21

5

Refusjonsinntekter

-1 973 000

p117/19-20

i360/19-20

6

Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., ODA-godkjente utgifter

-4 289 000

p117/19-20

i360/19-20

7

Tolk og oversettelse, ODA-godkjente utgifter

-11 664 000

p43/20-21

8

Internasjonalt migrasjonsarbeid og reintegrering i hjemlandet, ODA-godkjente utgifter

-79 567 000

p117/19-20

i360/19-20

8

Internasjonalt migrasjonsarbeid og reintegrering i hjemlandet, ODA-godkjente utgifter

-631 000

p43/20-21

3540

Digitaliseringsdirektoratet:

5

Bruk av nasjonale felleskomponenter

15 000 000

p48/20-21

7

Altinn

13 255 000

p48/20-21

3585

Husleietvistutvalget:

1

Gebyrer

-695 000

p48/20-21

3595

Statens kartverk:

1

Gebyrinntekter tinglysing

20 000 000

p48/20-21

3614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse:

1

Gebyrinntekter, lån

-1 000 000

p41/20-21

1

Gebyrinntekter, lån

1 000 000

p117/19-20

i360/19-20

90

Tilbakebetaling av lån

2 200 000 000

p41/20-21

90

Tilbakebetaling av lån

400 000 000

p117/19-20

i360/19-20

3634

Arbeidsmarkedstiltak:

85

Innfordring av feilutbetalinger, arbeidsmarkedstiltak

5 800 000

p117/19-20

i360/19-20

85

Innfordring av feilutbetalinger, arbeidsmarkedstiltak

2 000 000

p41/20-21

3635

Ventelønn mv.:

1

Refusjon statlig virksomhet mv.

-1 000 000

p41/20-21

3640

Arbeidstilsynet:

5

Tvangsmulkt

1 400 000

p41/20-21

9

Overtredelsesgebyr

-5 000 000

p41/20-21

3642

Petroleumstilsynet:

2

Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet

-700 000

p41/20-21

3

Gebyr tilsyn

-4 700 000

p41/20-21

3

Gebyr tilsyn

5 100 000

p117/19-20

i360/19-20

6

Andre innbetalinger

1 100 000

p41/20-21

3710

Vaksiner mv.:

3

Vaksinesalg

-67 500 000

p142/19-20

i19/20-21

3732

Regionale helseforetak:

85

Avdrag på investeringslån f.o.m. 2008

-6 400 000

p42/20-21

3740

Helsedirektoratet:

4

Gebyrinntekter

-7 400 000

p42/20-21

5

Helsetjenester til utenlandsboende mv.

1 000 000

p117/19-20

i360/19-20

3746

Statens legemiddelverk:

4

Registreringsgebyr

-21 020 000

p42/20-21

3855

Statlig forvaltning av barnevernet:

1

Diverse inntekter

-6 000 000

p40/20-21

60

Kommunale egenandeler

-53 200 000

p40/20-21

3856

Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere:

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

-24 878 000

p40/20-21

3902

Justervesenet:

1

Gebyrinntekter

-3 000 000

p45/20-21

3

Inntekter fra salg av tjenester

-2 000 000

p45/20-21

3903

Norsk akkreditering:

1

Gebyrinntekter og andre inntekter

-10 000 000

p45/20-21

3904

Brønnøysundregistrene:

1

Gebyrinntekter

27 600 000

p45/20-21

2

Refusjoner, oppdragsinntekter og andre inntekter

6 700 000

p45/20-21

3906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard:

86

Overtredelsesgebyr og tvangsmulkt

-500 000

p45/20-21

3909

Tiltak for sysselsetting av sjøfolk:

1

Tilbakeføring av tilskudd

3 300 000

p45/20-21

3910

Sjøfartsdirektoratet:

1

Gebyrer for skip og flyttbare innretninger i NOR

-2 000 000

p45/20-21

2

Maritime personellsertifikater

-2 700 000

p45/20-21

2

Maritime personellsertifikater

4 700 000

p117/19-20

i360/19-20

3

Diverse inntekter

7 000 000

p45/20-21

4

Gebyrer for skip i NIS

4 700 000

p45/20-21

86

Overtredelsesgebyr og tvangsmulkt

4 200 000

p45/20-21

3911

Konkurransetilsynet:

3

Refusjoner og andre inntekter

-200 000

p45/20-21

86

Lovbruddsgebyr

-100 000

p45/20-21

3912

Klagenemndssekretariatet:

1

Klagegebyr

-350 000

p45/20-21

87

Overtredelsesgebyr

3 560 000

p45/20-21

3917

Fiskeridirektoratet:

5

Saksbehandlingsgebyr

-2 700 000

p45/20-21

13

Inntekter vederlag oppdrettskonsesjoner

5 121 480 000

p117/19-20

i360/19-20

13

Inntekter vederlag oppdrettskonsesjoner

1 918 520 000

p45/20-21

22

Inntekter ordningen fiskeforsøk og utvikling

-3 700 000

p45/20-21

86

Forvaltningssanksjoner

9 000 000

p45/20-21

3926

Havforskningsinstituttet, forskningsfartøy:

1

Oppdragsinntekter

37 000 000

p45/20-21

3935

Patentstyret:

1

Inntekter av informasjonstjenester

-800 000

p45/20-21

3

Gebyrer immaterielle rettigheter

10 000 000

p117/19-20

i360/19-20

4

Ymse inntekter

-3 500 000

p45/20-21

3940

Internasjonaliseringstiltak:

71

Tilbakebetaling av støtte ved kapitalvareeksport

23 700 000

p45/20-21

3950

Forvaltning av statlig eierskap:

51

Tilbakeføring av tapsavsetning for egenkapitalinnskudd til Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS

1 350 000

p117/19-20

i360/19-20

95

Tilbakeføring av egenkapitalinnskudd til Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS

1 350 000

p117/19-20

i360/19-20

96

Salg av aksjer

6 315 200 000

p45/20-21

96

Salg av aksjer

75 000 000

p117/19-20

i360/19-20

4100

Landbruks- og matdepartementet:

40

Salg av eiendom

60 000 000

p39/20-21

4115

Mattilsynet:

1

Gebyr m.m.

-15 800 000

p39/20-21

4141

Høstbare viltressurser:

1

Jegerprøve, gebyr m.m.

-1 000 000

p39/20-21

4150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.:

85

Markedsordningen for korn

700 000

p39/20-21

4312

Avinor AS:

90

Avdrag på lån

-444 400 000

p117/19-20

i360/19-20

4313

Luftfartstilsynet:

1

Gebyrinntekter

-19 000 000

p47/20-21

4320

Statens vegvesen:

1

Salgsinntekter m.m.

-30 000 000

p117/19-20

i360/19-20

1

Salgsinntekter m.m.

170 000 000

p47/20-21

2

Diverse gebyrer

-75 000 000

p117/19-20

i360/19-20

2

Diverse gebyrer

20 000 000

p47/20-21

3

Refusjoner fra forsikringsselskaper

-50 300 000

p47/20-21

4322

Svinesundsforbindelsen AS:

90

Avdrag på lån

-54 000 000

p47/20-21

4420

Miljødirektoratet:

4

Gebyrer, forurensningsområdet

5 463 000

p49/20-21

9

Internasjonale oppdrag

-3 991 000

p49/20-21

4471

Norsk Polarinstitutt:

1

Salgs- og utleieinntekter

-5 000 000

p49/20-21

4481

Salg av klimakvoter:

1

Salgsinntekter

-1 128 038 000

p117/19-20

i360/19-20

1

Salgsinntekter

918 000 000

p49/20-21

4600

Finansdepartementet:

2

Diverse refusjoner

550 000

p56/20-21

4602

Finanstilsynet:

3

Saksbehandlingsgebyr

-800 000

p56/20-21

86

Vinningsavståelse og overtredelsesgebyr mv.

3 500 000

p56/20-21

4605

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring:

1

Økonomitjenester

100 000 000

p117/19-20

i360/19-20

4618

Skatteetaten:

1

Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr

-19 500 000

p56/20-21

3

Andre inntekter

2 200 000

p56/20-21

7

Gebyr for bindende forhåndsuttalelser

700 000

p56/20-21

11

Gebyr på kredittdeklarasjoner

-700 000

p56/20-21

85

Inngått på tapsførte lån mv.

-35 000 000

p56/20-21

86

Bøter, inndragninger mv.

130 000 000

p56/20-21

88

Forsinkelsesgebyr, Regnskapsregisteret

-45 000 000

p56/20-21

89

Overtredelsesgebyr

1 000 000

p56/20-21

4620

Statistisk sentralbyrå:

2

Oppdragsinntekter

-35 300 000

p117/19-20

i360/19-20

85

Tvangsmulkt

-10 500 000

p56/20-21

4700

Forsvarsdepartementet:

1

Driftsinntekter

500 000

p117/19-20

i360/19-20

4710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg:

1

Driftsinntekter

-85 000 000

p117/19-20

i360/19-20

1

Driftsinntekter

140 200 000

p38/20-21

47

Salg av eiendom

-68 675 000

p38/20-21

47

Salg av eiendom

-47 822 000

p117/19-20

i360/19-20

4720

Felleskapasiteter i Forsvaret:

1

Driftsinntekter

106 000 000

p38/20-21

1

Driftsinntekter

1 367 000

p117/19-20

i360/19-20

4731

Hæren:

1

Driftsinntekter

5 587 000

p117/19-20

i360/19-20

4733

Luftforsvaret:

1

Driftsinntekter

33 794 000

p117/19-20

i360/19-20

4734

Heimevernet:

1

Driftsinntekter

12 823 000

p117/19-20

i360/19-20

4760

Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold:

1

Driftsinntekter

73 092 000

p117/19-20

i360/19-20

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, inntekter

41 000 000

p117/19-20

i360/19-20

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, inntekter

25 000 000

p38/20-21

48

Fellesfinansierte investeringer, inntekter

-247 700 000

p117/19-20

i360/19-20

48

Fellesfinansierte investeringer, inntekter

13 796 000

p38/20-21

4761

Nye kampfly med baseløsning:

1

Driftsinntekter

250 000

p117/19-20

i360/19-20

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, inntekter

20 000 000

p117/19-20

i360/19-20

4790

Kystvakten:

1

Driftsinntekter

146 000 000

p117/19-20

i360/19-20

4791

Redningshelikoptertjenesten:

1

Driftsinntekter

-102 240 000

p38/20-21

1

Driftsinntekter

40 000 000

p117/19-20

i360/19-20

4792

Norske styrker i utlandet:

1

Driftsinntekter

-13 000 000

p38/20-21

1

Driftsinntekter

-1 719 000

p117/19-20

i360/19-20

4800

Olje- og energidepartementet:

2

Ymse inntekter

2 200 000

p117/19-20

i360/19-20

4810

Oljedirektoratet:

1

Gebyrinntekter

-8 000 000

p50/20-21

2

Oppdrags- og samarbeidsinntekter

-34 000 000

p50/20-21

4811

Equinor ASA:

96

Aksjer

9 100 000 000

p117/19-20

i360/19-20

4815

Petoro AS:

96

Tilbakeføring av aksjekapital Petoro Iceland AS

2 000 000

p117/19-20

i360/19-20

4820

Norges vassdrags- og energidirektorat:

1

Gebyrinntekter

2 000 000

p117/19-20

i360/19-20

2

Oppdrags- og samarbeidsinntekter

-22 000 000

p50/20-21

3

Salg av utstyr mv.

100 000

p117/19-20

i360/19-20

5309

Tilfeldige inntekter:

29

Ymse

700 000 000

p56/20-21

5310

Statens lånekasse for utdanning:

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

-1 412 000

p44/20-21

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

8 900 000

p117/19-20

i360/19-20

29

Termingebyrer

-4 406 000

p117/19-20

i360/19-20

29

Termingebyrer

-510 000

p44/20-21

89

Purregebyrer

-13 603 000

p44/20-21

89

Purregebyrer

-7 719 000

p117/19-20

i360/19-20

90

Redusert lån og rentegjeld

-139 651 000

p117/19-20

i360/19-20

90

Redusert lån og rentegjeld

-51 019 000

p44/20-21

93

Omgjøring av utdanningslån til stipend

-560 402 000

p44/20-21

93

Omgjøring av utdanningslån til stipend

1 000 000 000

p73/19-20

i233/19-20

93

Omgjøring av utdanningslån til stipend

61 165 000

p117/19-20

i360/19-20

5312

Husbanken:

11

Diverse inntekter

13 080 000

p48/20-21

90

Avdrag

-86 000 000

p117/19-20

i360/19-20

90

Avdrag

1 000 000 000

p48/20-21

90

Avdrag

9 000 000

i216/19-20

5325

Innovasjon Norge:

50

Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning

22 700 000

p117/19-20

i360/19-20

71

Tilbakeføring fra tilskuddsfond for næringssamarbeid med Nordvest-Russland

6 000 000

p45/20-21

85

Tilbakeføring av avskrevne lån fra såkornkapitalfond

2 800 000

p117/19-20

i360/19-20

90

Avdrag på utestående fordringer

-500 000 000

p45/20-21

91

Tilbakeført kapital, såkornfond

75 300 000

p117/19-20

i360/19-20

5329

Eksportkredittordningen:

90

Avdrag på utestående fordringer

3 900 000 000

p45/20-21

5351

Overføring fra Norges Bank:

85

Overføring

5 806 300 000

p117/19-20

i360/19-20

32 174 203 000

Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet

5440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten:

24

1 Driftsinntekter

-42 400 000 000

p117/19-20

i360/19-20

24

1 Driftsinntekter

15 900 000 000

p50/20-21

24

2 Driftsutgifter

-900 000 000

p50/20-21

24

3 Lete- og feltutviklingsutgifter

100 000 000

p50/20-21

24

4 Avskrivninger

200 000 000

p50/20-21

24

5 Renter av statens kapital

100 000 000

p50/20-21

30

Avskrivninger

-200 000 000

p50/20-21

80

Renter av statens kapital

-100 000 000

p50/20-21

-27 300 000 000

Avskrivninger, avsetninger til investeringsformål og inntekter av statens forretningsdrift i samband med nybygg, anlegg mv.

5460

Garantiinstituttet for eksportkreditt:

73

Inntekter under ny statlig garantiordning for re-forsikring av kredittforsikring

-29 000 000

p45/20-21

73

Inntekter under ny statlig garantiordning for re-forsikring av kredittforsikring

195 000 000

p117/19-20

i360/19-20

90

Avdrag på utestående utbetaling ifølge trekkfullmakt

1 700 000 000

p45/20-21

5490

NVE Anlegg:

1

Salg av utstyr mv.

-100 000

p117/19-20

i360/19-20

5491

Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift:

30

Avskrivninger

5 351 000

p117/19-20

i360/19-20

1 871 251 000

Skatter og avgifter

5501

Skatter på formue og inntekt:

70

Trinnskatt, formuesskatt mv. fra personlige skattytere

-2 777 000 000

p56/20-21

70

Trinnskatt, formuesskatt mv. fra personlige skattytere

-400 000 000

p52/19-20

i197/19-20

70

Trinnskatt, formuesskatt mv. fra personlige skattytere

-157 000 000

p117/19-20

i360/19-20

70

Trinnskatt, formuesskatt mv. fra personlige skattytere

-122 000 000

p127/19-20

i360/19-20

70

Trinnskatt, formuesskatt mv. fra personlige skattytere

-14 000 000

p67/19-20

i216/19-20

72

Fellesskatt mv. fra personlige skattytere

-1 321 000 000

p56/20-21

72

Fellesskatt mv. fra personlige skattytere

-139 000 000

p117/19-20

i360/19-20

72

Fellesskatt mv. fra personlige skattytere

-56 000 000

p67/19-20

i216/19-20

72

Fellesskatt mv. fra personlige skattytere

-4 000 000

p127/19-20

i360/19-20

74

Selskapsskatter mv. fra upersonlige skattytere utenom petroleum

-370 000 000

p57/19-20

i200/19-20

74

Selskapsskatter mv. fra upersonlige skattytere utenom petroleum

2 130 000 000

p56/20-21

74

Selskapsskatter mv. fra upersonlige skattytere utenom petroleum

20 000 000

p67/19-20

i216/19-20

5502

Finansskatt:

70

Skatt på lønn

-275 000 000

p56/20-21

70

Skatt på lønn

-5 000 000

p57/19-20

i200/19-20

71

Skatt på overskudd

-10 000 000

p57/19-20

i200/19-20

71

Skatt på overskudd

10 000 000

p56/20-21

5506

Avgift av arv og gaver:

70

Avgift

55 000 000

p56/20-21

5507

Skatt og avgift på utvinning av petroleum:

71

Ordinær skatt på formue og inntekt

-21 000 000 000

p56/20-21

71

Ordinær skatt på formue og inntekt

-1 000 000 000

p127/19-20

i360/19-20

71

Ordinær skatt på formue og inntekt

-1 000 000 000

p117/19-20

i360/19-20

72

Særskatt på oljeinntekter

-45 100 000 000

p56/20-21

72

Særskatt på oljeinntekter

-28 500 000 000

p117/19-20

i360/19-20

72

Særskatt på oljeinntekter

-7 500 000 000

p127/19-20

i360/19-20

74

Arealavgift mv.

-200 000 000

p56/20-21

5508

Avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen:

70

CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen

-300 000 000

p56/20-21

5511

Tollinntekter:

71

Auksjonsinntekter fra tollkvoter

-9 000 000

p56/20-21

5521

Merverdiavgift:

70

Merverdiavgift

-27 805 000 000

p56/20-21

70

Merverdiavgift

-1 590 000 000

p57/19-20

i200/19-20

70

Merverdiavgift

-540 000 000

p67/19-20

i216/19-20

70

Merverdiavgift

-15 000 000

p117/19-20

i360/19-20

5526

Avgift på alkohol:

70

Avgift på alkohol

-11 000 000

p73/19-20

i233/19-20

70

Avgift på alkohol

2 911 000 000

p56/20-21

5531

Avgift på tobakkvarer mv.:

70

Avgift på tobakkvarer mv.

2 100 000 000

p56/20-21

5536

Avgift på motorvogner mv.:

71

Engangsavgift

-2 579 000 000

p56/20-21

71

Engangsavgift

-21 000 000

i360/19-20

72

Trafikkforsikringsavgift

100 000 000

p56/20-21

75

Omregistreringsavgift

100 000 000

p56/20-21

5538

Veibruksavgift på drivstoff:

70

Veibruksavgift på bensin

-496 000 000

p56/20-21

70

Veibruksavgift på bensin

-4 000 000

p73/19-20

i233/19-20

71

Veibruksavgift på autodiesel

-493 000 000

p56/20-21

71

Veibruksavgift på autodiesel

-7 000 000

p73/19-20

i233/19-20

72

Veibruksavgift på naturgass og LPG

-10 000 000

p56/20-21

5541

Avgift på elektrisk kraft:

70

Avgift på elektrisk kraft

-690 000 000

p56/20-21

70

Avgift på elektrisk kraft

-10 000 000

p117/19-20

i360/19-20

5542

Avgift på mineralolje mv.:

70

Grunnavgift på mineralolje mv.

-199 000 000

p56/20-21

70

Grunnavgift på mineralolje mv.

-1 000 000

p73/19-20

i233/19-20

5543

Miljøavgift på mineralske produkter mv.:

70

CO2-avgift

-354 000 000

p56/20-21

70

CO2-avgift

-46 000 000

p73/19-20

i233/19-20

71

Svovelavgift

1 000 000

p56/20-21

5548

Miljøavgift på visse klimagasser:

70

Avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK)

-95 000 000

p56/20-21

5551

Avgifter knyttet til mineralvirksomhet:

70

Avgift knyttet til andre undersjøiske naturforekomster enn petroleum

400 000

p56/20-21

71

Årsavgift knyttet til mineraler

-600 000

p56/20-21

5555

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv.:

70

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv.

-15 000 000

p56/20-21

5556

Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.:

70

Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.

-365 000 000

i360/19-20

70

Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.

-2 000 000

p73/19-20

i233/19-20

70

Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.

267 000 000

p56/20-21

5559

Avgift på drikkevareemballasje:

70

Grunnavgift på engangsemballasje

-1 000 000

p73/19-20

i233/19-20

70

Grunnavgift på engangsemballasje

201 000 000

p56/20-21

74

Miljøavgift på glass

-10 000 000

p56/20-21

5561

Flypassasjeravgift:

70

Flypassasjeravgift

-1 560 000 000

p52/19-20

i197/19-20

70

Flypassasjeravgift

-85 000 000

i19/20-21

70

Flypassasjeravgift

-80 000 000

p56/20-21

5562

Totalisatoravgift:

70

Totalisatoravgift

-100 000 000

p73/19-20

i233/19-20

5565

Dokumentavgift:

70

Dokumentavgift

100 000 000

p56/20-21

5568

Sektoravgifter under Kulturdepartementet:

75

Kino- og videogramavgift

-12 000 000

p51/20-21

5570

Sektoravgifter under Kommunal- og moderniserings departementet:

70

Sektoravgifter Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

766 000

p48/20-21

5571

Sektoravgifter under Arbeids- og sosialdepartementet:

70

Petroleumstilsynet – sektoravgift

-5 100 000

p117/19-20

i360/19-20

5572

Sektoravgifter under Helse- og omsorgsdepartementet:

74

Tilsynsavgift

-3 770 000

p42/20-21

75

Sektoravgift tobakk

-15 000 000

p42/20-21

5574

Sektoravgifter under Nærings- og fiskeridepartementet:

71

Avgifter immaterielle rettigheter

-10 000 000

p117/19-20

i360/19-20

72

Kontroll- og tilsynsavgift akvakultur

-1 600 000

p45/20-21

74

Fiskeriforskningsavgift

-15 000 000

p45/20-21

74

Fiskeriforskningsavgift

52 700 000

p117/19-20

i360/19-20

5576

Sektoravgifter under Landbruks- og matdepartementet:

70

Forskningsavgift på landbruksprodukter

5 000 000

p39/20-21

72

Jeger- og fellingsavgifter

-9 000 000

p117/19-20

i360/19-20

72

Jeger- og fellingsavgifter

-6 500 000

p39/20-21

5577

Sektoravgifter under Samferdselsdepartementet:

74

Sektoravgifter Kystverket

-230 000 000

p117/19-20

i360/19-20

74

Sektoravgifter Kystverket

21 360 000

p47/20-21

5578

Sektoravgifter under Klima- og miljødepartementet:

70

Sektoravgifter under Svalbards miljøvernfond

-14 000 000

p49/20-21

72

Fiskeravgifter

-2 171 000

p117/19-20

i360/19-20

5580

Sektoravgifter under Finansdepartementet:

70

Finanstilsynet, bidrag fra tilsynsenhetene

4 300 000

p56/20-21

5583

Særskilte avgifter mv. i bruk av frekvenser:

70

Avgift på frekvenser mv.

-3 100 000

p56/20-21

-139 691 315 000

Renter og utbytte mv.

5605

Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer:

80

Av statskassens foliokonto i Norges Bank

-895 800 000

p56/20-21

80

Av statskassens foliokonto i Norges Bank

648 300 000

p117/19-20

i360/19-20

82

Av innenlandske verdipapirer

26 500 000

p56/20-21

83

Av alminnelige fordringer

-55 800 000

p56/20-21

83

Av alminnelige fordringer

67 000 000

p117/19-20

i360/19-20

84

Av driftskreditt til statsbedrifter

-85 500 000

p56/20-21

5607

Renter av boliglånsordningen i Statens pensjonskasse:

80

Renter

-130 000 000

p117/19-20

i360/19-20

80

Renter

39 000 000

p41/20-21

5611

Aksjer i Vygruppen AS:

85

Utbytte

-185 000 000

p117/19-20

i360/19-20

5615

Husbanken:

80

Renter

-543 000 000

p117/19-20

i360/19-20

80

Renter

153 000 000

p48/20-21

80

Renter

14 000 000

i216/19-20

5616

Kommunalbanken AS:

85

Aksjeutbytte

-510 000 000

p117/19-20

i360/19-20

5617

Renter fra Statens lånekasse for utdanning:

80

Renter

-820 757 000

p117/19-20

i360/19-20

80

Renter

242 013 000

p44/20-21

80

Renter

40 089 000

p67/19-20

i216/19-20

80

Renter

12 400 000

p73/19-20

i233/19-20

80

Renter

760 000

p127/19-20

i360/19-20

5619

Renter av lån til Avinor AS:

80

Renter

1 216 000

p47/20-21

5622

Aksjer i Avinor AS:

85

Utbytte

-208 000 000

p117/19-20

i360/19-20

5624

Renter av Svinesundsforbindelsen AS:

80

Renter

-930 000

p47/20-21

5625

Renter og utbytte fra Innovasjon Norge:

80

Renter på lån fra statskassen

-125 000 000

p45/20-21

81

Rentemargin, innovasjonslåneordningen

7 400 000

p117/19-20

i360/19-20

85

Utbytte, lavrisikolåneordningen

14 600 000

p117/19-20

i360/19-20

5629

Renter fra eksportkredittordningen:

80

Renter

-280 000 000

p45/20-21

5631

Aksjer i AS Vinmonopolet:

85

Statens overskuddsandel

168 400 000

p117/19-20

i360/19-20

5652

Statskog SF – renter og utbytte:

85

Utbytte

30 250 000

p117/19-20

i360/19-20

5656

Aksjer under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning:

85

Utbytte

-2 787 276 000

p45/20-21

85

Utbytte

200 100 000

p117/19-20

i360/19-20

5680

Statnett SF:

85

Utbytte

126 000 000

p117/19-20

i360/19-20

5685

Aksjer i Equinor ASA:

85

Utbytte

-4 650 000 000

p117/19-20

i360/19-20

85

Utbytte

-700 000 000

p50/20-21

-10 186 035 000

Folketrygden

5700

Folketrygdens inntekter:

71

Trygdeavgift

-1 527 000 000

p56/20-21

71

Trygdeavgift

-140 000 000

p117/19-20

i360/19-20

71

Trygdeavgift

-30 000 000

p67/19-20

i216/19-20

71

Trygdeavgift

-3 000 000

p127/19-20

i360/19-20

72

Arbeidsgiveravgift

-11 343 000 000

p56/20-21

72

Arbeidsgiveravgift

-8 367 000 000

p117/19-20

i360/19-20

72

Arbeidsgiveravgift

-245 000 000

p57/19-20

i200/19-20

72

Arbeidsgiveravgift

-5 000 000

p127/19-20

i360/19-20

5701

Diverse inntekter:

71

Refusjon ved yrkesskade

-9 434 000

p41/20-21

73

Refusjon fra bidragspliktige

-20 000 000

p117/19-20

i360/19-20

73

Refusjon fra bidragspliktige

-5 000 000

p41/20-21

80

Renter

-1 000 000

p41/20-21

86

Innkreving feilutbetalinger

-234 000 000

p117/19-20

i360/19-20

86

Innkreving feilutbetalinger

324 000 000

p41/20-21

88

Hjelpemiddelsentraler mv.

-9 000 000

p41/20-21

88

Hjelpemiddelsentraler mv.

2 500 000

p117/19-20

i360/19-20

5704

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs:

70

Dividende

-25 000 000

p117/19-20

i360/19-20

70

Dividende

25 000 000

p142/19-20

i19/20-21

5705

Refusjon av dagpenger:

70

Refusjon av dagpenger, statsgaranti ved konkurs

8 000 000

p117/19-20

i360/19-20

71

Refusjon av dagpenger for grensearbeidere mv. bosatt i Norge

-200 000

p117/19-20

i360/19-20

-21 604 134 000

Statens pensjonsfond utland

5800

Statens pensjonsfond utland:

50

Overføring fra fondet

175 838 052 000

p56/20-21

175 838 052 000

Statslånemidler

5999

Statslånemidler:

90

Lån

56 101 159 000

p56/20-21

56 101 159 000

Endring av inntekter

67 203 181 000

3 Endringer av utgifter, vedtatt eller foreslått etter Saldert budsjett 2020

Kap.

Post

Formål

Kroner

Prop. S

Innst. S

Stortingsvedtak

Regjering

20

Statsministerens kontor:

1

Driftsutgifter

399 000

lønnsoppg

21

Spesielle driftsutgifter, Koronakommisjonen, kan overføres

15 000 000

p117/19-20

i360/19-20

21

Statsrådet:

1

Driftsutgifter

-3 400 000

p56/20-21

24

Regjeringsadvokaten:

1

Driftsutgifter

373 000

lønnsoppg

12 372 000

Stortinget og tilknyttede organ

41

Stortinget:

1

Driftsutgifter

-8 000 000

p117/19-20

i360/19-20

1

Driftsutgifter

-2 300 000

p56/20-21

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

300 000

p56/20-21

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

-45 800 000

p56/20-21

70

Tilskudd til partigruppene

2 000 000

p117/19-20

i360/19-20

74

Reisetilskudd til skoler

-2 700 000

p56/20-21

43

Stortingets ombudsmann for forvaltningen:

1

Driftsutgifter

307 000

lønnsoppg

51

Riksrevisjonen:

1

Driftsutgifter

1 742 000

lønnsoppg

-54 451 000

Høyesterett

61

Høyesterett:

1

Driftsutgifter

160 000

lønnsoppg

1

Driftsutgifter

1 750 000

p117/19-20

i360/19-20

1 910 000

Utenriksdepartementet

100

Utenriksdepartementet:

1

Driftsutgifter

3 270 000

lønnsoppg

1

Driftsutgifter

-22 950 000

p46/20-21

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

14 100 000

p117/19-20

i360/19-20

103

Regjeringens representasjon:

1

Driftsutgifter

2 000 000

p117/19-20

i360/19-20

1

Driftsutgifter

3 000

lønnsoppg

104

Kongefamiliens offisielle reiser til utlandet:

1

Driftsutgifter

-2 000 000

p46/20-21

116

Internasjonale organisasjoner:

70

Pliktige bidrag

-73 500 000

p46/20-21

90

Innskudd i Den asiatiske investeringsbanken for infrastruktur (AIIB)

5 247 000

p117/19-20

i360/19-20

91

Kortsiktig overgangslån til Somalia

-3 135 000 000

p41/19-20

i160/19-20

117

EØS-finansieringsordningene:

77

EØS-finansieringsordningen 2014-2021, kan overføres

-695 000 000

p117/19-20

i360/19-20

77

EØS-finansieringsordningen 2014-2021, kan overføres

-30 000 000

p46/20-21

78

Den norske finansieringsordningen 2014-2021, kan overføres

-405 000 000

p117/19-20

i360/19-20

78

Den norske finansieringsordningen 2014-2021, kan overføres

-130 000 000

p46/20-21

118

Utenrikspolitiske satsinger:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70, 71, 72 og 73

16 000 000

p117/19-20

i360/19-20

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70, 71, 72 og 73

10 150 000

p46/20-21

72

Nedrustning, ikke-spredning og kjernefysisk sikkerhet mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

-16 000 000

p117/19-20

i360/19-20

72

Nedrustning, ikke-spredning og kjernefysisk sikkerhet mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

-2 200 000

p46/20-21

140

Utenriksdepartementet:

1

Driftsutgifter

2 565 000

lønnsoppg

1

Driftsutgifter

-30 000 000

p46/20-21

1

Driftsutgifter

-4 000 000

p117/19-20

i360/19-20

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

-34 103 000

p46/20-21

141

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad):

1

Driftsutgifter

925 000

lønnsoppg

1

Driftsutgifter

4 000 000

p117/19-20

i360/19-20

144

Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec):

1

Driftsutgifter

146 000

lønnsoppg

1

Driftsutgifter

-2 500 000

p117/19-20

i360/19-20

70

Utvekslingsordninger, kan overføres

-25 000 000

p46/20-21

70

Utvekslingsordninger, kan overføres

-57 000 000

p117/19-20

i360/19-20

150

Humanitær bistand:

70

Nødhjelp og humanitær bistand, kan overføres

3 294 000

p46/20-21

70

Nødhjelp og humanitær bistand, kan overføres

38 205 000

p117/19-20

i360/19-20

151

Fred, sikkerhet og globalt samarbeid:

72

Stabilisering av land i krise og konflikt, kan overføres

7 000 000

p117/19-20

i360/19-20

74

Pliktige bidrag til FN-organisasjoner mv., kan overføres

47 000 000

p46/20-21

159

Regionbevilgninger:

72

Afghanistan, kan overføres

-10 000 000

p46/20-21

75

Afrika, kan overføres

30 000 000

p117/19-20

i360/19-20

75

Afrika, kan overføres

35 000 000

p46/20-21

160

Helse:

70

Helse, kan overføres

200 000 000

p67/19-20

i216/19-20

70

Helse, kan overføres

541 073 000

p117/19-20

i360/19-20

70

Helse, kan overføres

1 141 788 000

p46/20-21

161

Utdanning, forskning og faglig samarbeid:

70

Utdanning, kan overføres

-100 000 000

p46/20-21

70

Utdanning, kan overføres

-165 000 000

p117/19-20

i360/19-20

71

Forskning, kan overføres

-27 000 000

p117/19-20

i360/19-20

71

Forskning, kan overføres

-10 000 000

p46/20-21

72

Kunnskapsbanken og faglig samarbeid, kan overføres

-200 000 000

p117/19-20

i360/19-20

72

Kunnskapsbanken og faglig samarbeid, kan overføres

-112 390 000

p46/20-21

162

Næringsutvikling, landbruk og fornybar energi:

70

Næringsutvikling og handel, kan overføres

-22 730 000

p46/20-21

70

Næringsutvikling og handel, kan overføres

-45 000 000

p117/19-20

i360/19-20

72

Fornybar energi, kan overføres

-165 000 000

p117/19-20

i360/19-20

72

Fornybar energi, kan overføres

-130 000 000

p46/20-21

73

Det internasjonale finansieringsinstituttet (IFC), kan overføres

-30 000 000

p117/19-20

i360/19-20

73

Det internasjonale finansieringsinstituttet (IFC), kan overføres

31 000 000

p46/20-21

163

Klima, miljø og hav:

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

-15 000 000

p117/19-20

i360/19-20

70

Miljø og klima, kan overføres

-22 500 000

p46/20-21

71

Bærekraftige hav og tiltak mot marin forsøpling, kan overføres

-135 000 000

p117/19-20

i360/19-20

71

Bærekraftige hav og tiltak mot marin forsøpling, kan overføres

-36 747 000

p46/20-21

164

Likestilling:

70

Likestilling, kan overføres

30 100 000

p46/20-21

73

Sårbare grupper, kan overføres

29 000 000

p46/20-21

171

FNs utviklingsarbeid:

72

Andre tilskudd (FN), kan overføres

-22 500 000

p46/20-21

172

Multilaterale finansinstitusjoner og gjeldslette:

70

Verdensbanken, kan overføres

102 000 000

p117/19-20

i360/19-20

70

Verdensbanken, kan overføres

-4 297 000

p46/20-21

71

Regionale banker og fond, kan overføres

-30 000 000

p46/20-21

72

Strategisk samarbeid, kan overføres

108 000 000

p117/19-20

i360/19-20

72

Strategisk samarbeid, kan overføres

-31 000 000

p46/20-21

73

Gjeldslette, kan overføres

-46 015 000

p117/19-20

i360/19-20

179

Flyktningtiltak i Norge:

21

Spesielle driftsutgifter

-143 223 000

p117/19-20

i360/19-20

21

Spesielle driftsutgifter

-95 915 000

p46/20-21

-3 861 704 000

Kunnskapsdepartementet

200

Kunnskapsdepartementet:

1

Driftsutgifter

1 141 000

lønnsoppg

1

Driftsutgifter

2 864 000

p117/19-20

i360/19-20

201

Analyse og kunnskapsgrunnlag:

21

Spesielle driftsutgifter

9 200 000

p117/19-20

i360/19-20

220

Utdanningsdirektoratet:

1

Driftsutgifter

1 075 000

lønnsoppg

1

Driftsutgifter

-7 214 000

p117/19-20

i360/19-20

221

Foreldreutvalgene for grunnopplæringen og barnehagene:

1

Driftsutgifter

35 000

lønnsoppg

222

Statlige skoler og fjernundervisningstjenester:

1

Driftsutgifter

790 000

p44/20-21

1

Driftsutgifter

9 300 000

p117/19-20

i360/19-20

1

Driftsutgifter

361 000

lønnsoppg

225

Tiltak i grunnopplæringen:

1

Driftsutgifter

-10 000 000

p117/19-20

i360/19-20

1

Driftsutgifter

-2 781 000

p44/20-21

1

Driftsutgifter

18 000

lønnsoppg

21

Spesielle driftsutgifter

-90 000 000

p117/19-20

i360/19-20

21

Spesielle driftsutgifter

4 370 000

p44/20-21

63

Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, kan overføres

-6 133 000

p44/20-21

64

Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge

-9 768 000

p117/19-20

i360/19-20

64

Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge

-7 179 000

p44/20-21

65

Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg, kan overføres

13 296 000

p44/20-21

65

Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg, kan overføres

-82 852 000

p117/19-20

i360/19-20

67

Tilskudd til opplæring i kvensk eller finsk

-1 355 000

p44/20-21

68

Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen

1 055 000

p117/19-20

i360/19-20

69

Tiltak for fullføring av videregående opplæring

671 000 000

p127/19-20

i360/19-20

69

Tiltak for fullføring av videregående opplæring

-4 260 000

p44/20-21

75

Grunntilskudd

3 750 000

p117/19-20

i360/19-20

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

-7 500 000

p127/19-20

i360/19-20

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

300 200 000

p117/19-20

i360/19-20

63

Forskning på effektene av økt lærertetthet

-7 685 000

p117/19-20

i360/19-20

71

Tilskudd til vitensentre

18 600 000

p44/20-21

228

Tilskudd til frittstående skoler mv.:

70

Frittstående grunnskoler, overslagsbevilgning

243 574 000

p44/20-21

70

Frittstående grunnskoler, overslagsbevilgning

-888 000

p117/19-20

i360/19-20

71

Frittstående videregående skoler, overslagsbevilgning

138 000

p117/19-20

i360/19-20

71

Frittstående videregående skoler, overslagsbevilgning

42 368 000

p44/20-21

72

Frittstående skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven, overslagsbevilgning

-16 902 000

p44/20-21

73

Frittstående grunnskoler i utlandet, overslagsbevilgning

-7 882 000

p44/20-21

74

Frittstående videregående skoler i utlandet, overslagsbevilgning

-6 911 000

p44/20-21

75

Frittstående skoler for funksjonshemmede elever, overslagsbevilgning

19 378 000

p44/20-21

76

Andre frittstående skoler, overslagsbevilgning

781 000

p44/20-21

77

Den tysk-norske skolen i Oslo, overslagsbevilgning

1 199 000

p44/20-21

83

Kompensasjon til friskoler for refundert foreldrebetaling for SFO i forbindelse med stenging av skole og SFO

10 000 000

p73/19-20

i233/19-20

83

Kompensasjon til friskoler for refundert foreldrebetaling for SFO i forbindelse med stenging av skole og SFO

5 000 000

p117/19-20

i360/19-20

83

Kompensasjon til friskoler for refundert foreldrebetaling for SFO i forbindelse med stenging av skole og SFO

-3 500 000

p44/20-21

85

Kompensasjon for merutgifter knyttet til covid-19

50 000 000

p44/20-21

230

Statlig spesialpedagogisk støttesystem:

1

Driftsutgifter

1 881 000

lønnsoppg

1

Driftsutgifter

-1 695 000

p44/20-21

231

Barnehager:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 51

-11 381 000

p117/19-20

i360/19-20

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 51

5 000 000

p127/19-20

i360/19-20

60

Tilskudd til bemanningsnorm i barnehage

-853 000

p44/20-21

240

Fagskoler:

60

Driftstilskudd til fagskoler

18 375 000

p127/19-20

i360/19-20

60

Driftstilskudd til fagskoler

34 194 000

p117/19-20

i360/19-20

61

Utviklingsmidler til fagskoler

10 000 000

p142/19-20

i19/20-21

242

Norges grønne fagskole – Vea:

1

Driftsutgifter

89 000

lønnsoppg

251

22. juli-senteret:

1

Driftsutgifter

5 800 000

p117/19-20

i360/19-20

1

Driftsutgifter

49 000

lønnsoppg

253

Folkehøyskoler:

70

Tilskudd til folkehøyskoler

60 800 000

p117/19-20

i360/19-20

70

Tilskudd til folkehøyskoler

750 000

p127/19-20

i360/19-20

70

Tilskudd til folkehøyskoler

10 000 000

p44/20-21

73

Ettergivelse av utlån til Raulandsakademiet AS

400 000

p44/20-21

255

Tilskudd til freds- og menneskerettighetssentre:

77

Tilskudd til freds- og menneskerettighetssentre

1 500 000

p44/20-21

256

Kompetanse Norge:

1

Driftsutgifter

310 000

lønnsoppg

1

Driftsutgifter

6 100 000

p117/19-20

i360/19-20

21

Spesielle driftsutgifter

-2 900 000

p44/20-21

258

Tiltak for livslang læring:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

77 500 000

p127/19-20

i360/19-20

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

150 000 000

i216/19-20

260

Universiteter og høyskoler:

50

Statlige universiteter og høyskoler

-35 779 000

p44/20-21

50

Statlige universiteter og høyskoler

140 000 000

p127/19-20

i360/19-20

50

Statlige universiteter og høyskoler

177 781 000

p117/19-20

i360/19-20

70

Private høyskoler

40 779 000

p44/20-21

270

Studentvelferd:

75

Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres

250 000 000

p127/19-20

i360/19-20

75

Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres

-153 304 000

p44/20-21

75

Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres

-271 034 000

p117/19-20

i360/19-20

271

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen:

1

Driftsutgifter

548 000

lønnsoppg

272

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning:

50

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

43 279 000

p117/19-20

i360/19-20

50

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

-7 284 000

p127/19-20

i360/19-20

50

Direktoratet for internasjonalisering

og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

-8 887 000

p44/20-21

273

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning:

50

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

-332 000

p44/20-21

50

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

10 023 000

p117/19-20

i360/19-20

50

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

20 000 000

p73/19-20

i233/19-20

275

Tiltak for høyere utdanning og forskning:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

-1 248 000

p117/19-20

i360/19-20

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

7 972 000

p44/20-21

284

De nasjonale forskningsetiske komiteene:

1

Driftsutgifter

47 000

lønnsoppg

285

Norges forskningsråd:

53

Sektorovergripende og strategiske satsinger

-11 000 000

p117/19-20

i360/19-20

53

Sektorovergripende og strategiske satsinger

110 000 000

p127/19-20

i360/19-20

55

Virksomhetskostnader

-3 512 000

p117/19-20

i360/19-20

286

Regionale forskningsfond:

60

Regionale forskningsfond, tilskudd til forskning

30 000 000

p127/19-20

i360/19-20

288

Internasjonale samarbeidstiltak:

72

Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner

6 718 000

p44/20-21

72

Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner

20 381 000

p117/19-20

i360/19-20

73

EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, kan overføres

287 673 000

p117/19-20

i360/19-20

73

EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, kan overføres

117 118 000

p44/20-21

74

EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett

86 343 000

p117/19-20

i360/19-20

74

EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett

29 015 000

p44/20-21

75

UNESCO-kontingent

-2 693 000

p117/19-20

i360/19-20

290

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet:

1

Driftsutgifter

808 000

lønnsoppg

1

Driftsutgifter

2 429 000

p117/19-20

i360/19-20

291

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

-400 000

p117/19-20

i360/19-20

60

Integreringstilskudd, kan overføres

250 000 000

p127/19-20

i360/19-20

60

Integreringstilskudd, kan overføres

-70 910 000

p117/19-20

i360/19-20

60

Integreringstilskudd, kan overføres

-655 797 000

p44/20-21

61

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning

-22 847 000

p117/19-20

i360/19-20

61

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning

-79 128 000

p44/20-21

62

Kommunale innvandrertiltak

-2 429 000

p117/19-20

i360/19-20

62

Kommunale innvandrertiltak

25 000 000

p127/19-20

i360/19-20

71

Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet, kan overføres

10 000 000

p117/19-20

i360/19-20

71

Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet, kan overføres

10 000 000

p127/19-20

i360/19-20

73

Tilskudd

400 000

p117/19-20

i360/19-20

292

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere:

22

Prøver i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

10 000 000

p127/19-20

i360/19-20

60

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

-61 577 000

p117/19-20

i360/19-20

60

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

-47 771 000

p44/20-21

60

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

161 000 000

p127/19-20

i360/19-20

1 913 984 000

Kulturdepartementet

300

Kulturdepartementet:

1

Driftsutgifter

611 000

lønnsoppg

315

Frivillighetsformål:

79

Til disposisjon

17 000 000

p51/20-21

79

Til disposisjon

5 000 000

p117/19-20

i360/19-20

82

Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

-11 351 000

p51/20-21

82

Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

106 500 000

p117/19-20

i360/19-20

320

Norsk kulturråd:

1

Driftsutgifter

441 000

lønnsoppg

1

Driftsutgifter

6 000 000

p51/20-21

1

Driftsutgifter

1 810 000

p117/19-20

i360/19-20

55

Norsk kulturfond

-500 000

p117/19-20

i360/19-20

321

Kunstnerformål:

75

Vederlagsordninger, kan overføres

100 000 000

p127/19-20

i360/19-20

322

Bygg og offentlige rom:

1

Driftsutgifter

57 000

lønnsoppg

70

Nasjonale kulturbygg, kan overføres

7 000 000

p51/20-21

323

Musikk og scenekunst:

1

Driftsutgifter

-6 000 000

p51/20-21

1

Driftsutgifter

249 000

lønnsoppg

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

-20 000 000

p117/19-20

i360/19-20

60

Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge

180 000

p127/19-20

i360/19-20

70

Nasjonale institusjoner

51 680 000

p127/19-20

i360/19-20

71

Region-/landsdelsinstitusjoner

22 330 000

p127/19-20

i360/19-20

73

Region- og distriktsopera

2 140 000

p127/19-20

i360/19-20

77

Tilskudd til kulturinstitusjoner ifb. covid-19, kan overføres

60 000 000

p51/20-21

78

Ymse faste tiltak

-410 000

p51/20-21

78

Ymse faste tiltak

-1 010 000

p117/19-20

i360/19-20

78

Ymse faste tiltak

3 095 000

p127/19-20

i360/19-20

325

Allmenne kulturformål:

1

Driftsutgifter

-3 800 000

p51/20-21

1

Driftsutgifter

153 000

lønnsoppg

71

Kultur som næring

-7 000 000

p51/20-21

72

Kultursamarbeid i nordområdene

155 000

p127/19-20

i360/19-20

75

EUs program for kultur og audiovisuell sektor m.m., kan overføres

5 961 000

p51/20-21

77

Kompensasjons- og stimuleringsordninger for arrangører på kultur-, frivillighets- og idrettsfeltet, kan overføres

1 900 000 000

p142/19-20

i19/20-21

77

Kompensasjons- og stimuleringsordninger for arrangører på kultur-, frivillighets- og idrettsfeltet, kan overføres

1 500 000 000

p127/19-20

i360/19-20

77

Kompensasjons- og stimuleringsordninger for arrangører på kultur-, frivillighets- og idrettsfeltet, kan overføres

620 000 000

p117/19-20

i360/19-20

77

Kompensasjons- og stimuleringsordninger for arrangører på kultur-, frivillighets- og idrettsfeltet, kan overføres

1 000 000 000

p67/19-20

i216/19-20

79

Til disposisjon, kan nyttes under post 1

15 000 000

p117/19-20

i360/19-20

79

Til disposisjon, kan nyttes under post 1

2 000 000

p127/19-20

i360/19-20

82

Nobels Fredssenter

5 000 000

p117/19-20

i360/19-20

82

Nobels Fredssenter

-5 000 000

p51/20-21

85

Gaveforsterkningsordning, kan overføres

160 000 000

p51/20-21

326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål:

1

Driftsutgifter

1 595 000

lønnsoppg

1

Driftsutgifter

-5 000 000

p51/20-21

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

5 000 000

p51/20-21

80

Tilskudd til tiltak under Nasjonalbiblioteket

65 000

p117/19-20

i360/19-20

327

Nidaros domkirkes restaureringsarbeider mv.:

1

Driftsutgifter

168 000

lønnsoppg

328

Museum og visuell kunst:

70

Det nasjonale museumsnettverket

119 560 000

p127/19-20

i360/19-20

70

Det nasjonale museumsnettverket

-5 000 000

p117/19-20

i360/19-20

78

Ymse faste tiltak

50 860 000

p127/19-20

i360/19-20

78

Ymse faste tiltak

1 600 000

p51/20-21

329

Arkivformål:

1

Driftsutgifter

824 000

lønnsoppg

334

Filmformål m.m.:

1

Driftsutgifter

2 250 000

p117/19-20

i360/19-20

1

Driftsutgifter

294 000

lønnsoppg

50

Filmfondet

27 750 000

p117/19-20

i360/19-20

72

Insentivordning for film- og tv-produksjoner, kan overføres

-31 990 000

p117/19-20

i360/19-20

335

Medieformål:

1

Driftsutgifter

1 600 000

p51/20-21

1

Driftsutgifter

780 000

p117/19-20

i360/19-20

1

Driftsutgifter

138 000

lønnsoppg

71

Mediestøtte

300 300 000

p117/19-20

i360/19-20

71

Mediestøtte

-196 900 000

p51/20-21

74

Tilskudd til lokale lyd- og bildemedier, kan overføres

110 000

p117/19-20

i360/19-20

79

Norsk rikskringkasting AS – NRK

-200 417 000

p117/19-20

i360/19-20

339

Pengespill, lotterier og stiftelser:

1

Driftsutgifter

4 000 000

p51/20-21

1

Driftsutgifter

222 000

lønnsoppg

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

2 200 000

p51/20-21

350

Sekretariatet for Diskrimineringsnemnda:

1

Driftsutgifter

66 000

lønnsoppg

353

Likestillings- og diskrimineringsombudet:

50

Basisbevilgning

-161 000

p117/19-20

i360/19-20

5 617 205 000

Justis- og beredskapsdepartementet

400

Justis- og beredskapsdepartementet:

1

Driftsutgifter

1 583 000

lønnsoppg

1

Driftsutgifter

-370 000

p117/19-20

i360/19-20

1

Driftsutgifter

403 000

p43/20-21

23

Spesielle driftsutgifter, forskning, evaluering og kunnskapsinnhenting, kan overføres

4 253 000

p43/20-21

23

Spesielle driftsutgifter, forskning, evaluering og kunnskapsinnhenting, kan overføres

-560 000

p117/19-20

i360/19-20

71

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

247 000

p43/20-21

71

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

1 100 000

p117/19-20

i360/19-20

410

Domstolene:

1

Driftsutgifter

4 059 000

lønnsoppg

1

Driftsutgifter

39 000 000

p127/19-20

i360/19-20

1

Driftsutgifter

69 450 000

p117/19-20

i360/19-20

22

Vernesaker/sideutgifter, jordskiftedomstoler, kan overføres

-743 000

p43/20-21

414

Forliksråd og andre domsutgifter:

1

Driftsutgifter

322 000

lønnsoppg

1

Driftsutgifter

9 800 000

p43/20-21

21

Spesielle driftsutgifter

300 000

p117/19-20

i360/19-20

430

Kriminalomsorgen:

1

Driftsutgifter

29 479 000

lønnsoppg

1

Driftsutgifter

36 650 000

p43/20-21

1

Driftsutgifter

7 850 000

p117/19-20

i360/19-20

432

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter:

1

Driftsutgifter

635 000

lønnsoppg

440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten:

1

Driftsutgifter

38 000 000

p127/19-20

i360/19-20

1

Driftsutgifter

232 000 000

p67/19-20

i216/19-20

1

Driftsutgifter

-68 453 000

p43/20-21

1

Driftsutgifter

-6 400 000

p117/19-20

i360/19-20

1

Driftsutgifter

82 000 000

p142/19-20

i19/20-21

1

Driftsutgifter

73 651 000

lønnsoppg

21

Spesielle driftsutgifter

-8 300 000

p117/19-20

i360/19-20

21

Spesielle driftsutgifter

-18 340 000

p43/20-21

23

Sideutgifter i forbindelse med sivile gjøremål

9 800 000

p117/19-20

i360/19-20

23

Sideutgifter i forbindelse med sivile gjøremål

-6 619 000

p43/20-21

25

Retur av asylsøkere med avslag og andre utlendinger uten lovlig opphold, overslagsbevilgning

-37 000 000

p43/20-21

25

Retur av asylsøkere med avslag og andre utlendinger uten lovlig opphold, overslagsbevilgning

-20 000 000

p117/19-20

i360/19-20

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

219 000 000

p117/19-20

i360/19-20

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

37 000 000

p127/19-20

i360/19-20

70

Tilskudd

-4 500 000

p43/20-21

70

Tilskudd

5 000 000

p117/19-20

i360/19-20

442

Politihøgskolen:

1

Driftsutgifter

-7 000 000

p43/20-21

1

Driftsutgifter

1 535 000

lønnsoppg

1

Driftsutgifter

7 000 000

p117/19-20

i360/19-20

444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST):

1

Driftsutgifter, kan overføres

2 770 000

lønnsoppg

445

Den høyere påtalemyndighet:

1

Driftsutgifter

10 000 000

p127/19-20

i360/19-20

1

Driftsutgifter

2 300 000

p117/19-20

i360/19-20

1

Driftsutgifter

1 101 000

lønnsoppg

446

Den militære påtalemyndighet:

1

Driftsutgifter

30 000

lønnsoppg

1

Driftsutgifter

-300 000

p43/20-21

448

Grensekommissæren:

1

Driftsutgifter

16 000

lønnsoppg

451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap:

1

Driftsutgifter

39 500 000

p142/19-20

i19/20-21

1

Driftsutgifter

2 508 000

lønnsoppg

1

Driftsutgifter

30 000 000

p127/19-20

i360/19-20

1

Driftsutgifter

1 100 000

p43/20-21

21

Spesielle driftsutgifter

7 300 000

p43/20-21

21

Spesielle driftsutgifter

1 700 000

p117/19-20

i360/19-20

22

Spesielle driftsutgifter – Nødnett

7 800 000

p43/20-21

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

31 200 000

p43/20-21

60

Refusjoner til kommunene, kan overføres

75 000 000

p43/20-21

70

Overføringer til private

-200 000

p117/19-20

i360/19-20

452

Sentral krisehåndtering:

1

Driftsutgifter

3 200 000

p117/19-20

i360/19-20

1

Driftsutgifter

81 000

lønnsoppg

453

Sivil klareringsmyndighet:

1

Driftsutgifter

111 000

lønnsoppg

1

Driftsutgifter

7 000 000

p67/19-20

i216/19-20

454

Redningshelikoptertjenesten:

1

Driftsutgifter

65 662 000

p117/19-20

i360/19-20

1

Driftsutgifter

984 000

lønnsoppg

1

Driftsutgifter

-125 000 000

p43/20-21

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

-164 550 000

p43/20-21

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

21 039 000

p117/19-20

i360/19-20

455

Redningstjenesten:

1

Driftsutgifter

5 070 000

p117/19-20

i360/19-20

1

Driftsutgifter

297 000

lønnsoppg

21

Spesielle driftsutgifter

1 000 000

p43/20-21

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

-5 240 000

p117/19-20

i360/19-20

71

Tilskudd til frivillige organisasjoner

i redningstjenesten

10 000 000

p67/19-20

i216/19-20

457

Nasjonal sikkerhetsmyndighet:

1

Driftsutgifter

-20 000 000

p117/19-20

i360/19-20

1

Driftsutgifter

1 134 000

lønnsoppg

1

Driftsutgifter

5 000 000

p67/19-20

i216/19-20

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

20 000 000

p117/19-20

i360/19-20

460

Spesialenheten for politisaker:

1

Driftsutgifter

6 000 000

p117/19-20

i360/19-20

1

Driftsutgifter

191 000

lønnsoppg

466

Særskilte straffesaksutgifter m.m.:

1

Driftsutgifter

94 500 000

p43/20-21

467

Norsk Lovtidend:

1

Driftsutgifter

2 075 000

p117/19-20

i360/19-20

468

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker:

1

Driftsutgifter

67 000

lønnsoppg

1

Driftsutgifter

1 800 000

p117/19-20

i360/19-20

469

Vergemålsordningen:

1

Driftsutgifter

888 000

lønnsoppg

21

Spesielle driftsutgifter

-23 546 000

p117/19-20

i360/19-20

21

Spesielle driftsutgifter

-5 000 000

p43/20-21

470

Fri rettshjelp:

1

Driftsutgifter

-52 300 000

p43/20-21

1

Driftsutgifter

86 000

lønnsoppg

473

Statens sivilrettsforvaltning:

1

Driftsutgifter

2 850 000

p117/19-20

i360/19-20

1

Driftsutgifter

280 000

lønnsoppg

474

Konfliktråd:

1

Driftsutgifter

4 000 000

p117/19-20

i360/19-20

1

Driftsutgifter

1 400 000

p43/20-21

1

Driftsutgifter

461 000

lønnsoppg

475

Bobehandling:

1

Driftsutgifter

-28 600 000

p43/20-21

1

Driftsutgifter

185 000

lønnsoppg

480

Svalbardbudsjettet:

50

Tilskudd

7 000 000

p67/19-20

i216/19-20

50

Tilskudd

-1 000 000

p43/20-21

50

Tilskudd

500 000

p73/19-20

i233/19-20

50

Tilskudd

13 000 000

p127/19-20

i360/19-20

50

Tilskudd

19 870 000

p117/19-20

i360/19-20

490

Utlendingsdirektoratet:

1

Driftsutgifter

17 278 000

p117/19-20

i360/19-20

1

Driftsutgifter

2 984 000

lønnsoppg

21

Spesielle driftsutgifter, asylmottak

-29 088 000

p117/19-20

i360/19-20

21

Spesielle driftsutgifter, asylmottak

-16 886 000

p43/20-21

22

Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse

-12 738 000

p43/20-21

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

8 000 000

p117/19-20

i360/19-20

60

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak

-4 538 000

p43/20-21

60

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak

-1 740 000

p117/19-20

i360/19-20

70

Stønader til beboere i asylmottak

523 000

p43/20-21

70

Stønader til beboere i asylmottak

-22 368 000

p117/19-20

i360/19-20

72

Internasjonalt migrasjonsarbeid, og assistert retur og reintegrering i hjemlandet, overslagsbevilgning

-12 964 000

p43/20-21

72

Internasjonalt migrasjonsarbeid, og assistert retur og reintegrering i hjemlandet, overslagsbevilgning

-900 000

p117/19-20

i360/19-20

73

Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., støttetiltak, kan overføres. kan nyttes under kap. 291, post 60

-4 227 000

p117/19-20

i360/19-20

74

Internasjonale forpliktelser, kontingenter mv., kan overføres

248 000

p43/20-21

75

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres

1 565 000

p117/19-20

i360/19-20

491

Utlendingsnemnda:

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 21

-22 980 000

p117/19-20

i360/19-20

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 21

755 000

lønnsoppg

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 21

-12 000 000

p43/20-21

21

Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling, kan nyttes under post 1

200 000

p117/19-20

i360/19-20

21

Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling, kan nyttes under post 1

-7 500 000

p43/20-21

697 776 000

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

500

Kommunal- og moderniseringsdepartementet:

1

Driftsutgifter

998 000

lønnsoppg

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

-248 000

p48/20-21

25

Nytt regjeringskvartal, kan overføres

5 000 000

p117/19-20

i360/19-20

70

Diverse formål, kan overføres, kan nyttes under post 21

248 000

p48/20-21

502

Tariffavtalte avsetninger:

71

Opplæring og utvikling av tillitsvalgte

8 900 000

p26/20-21

i81/20-21

510

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon:

1

Driftsutgifter

4 459 000

lønnsoppg

1

Driftsutgifter

10 300 000

p117/19-20

i360/19-20

1

Driftsutgifter

9 500 000

p48/20-21

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

3 400 000

p48/20-21

525

Fylkesmannsembetene:

1

Driftsutgifter

6 480 000

lønnsoppg

1

Driftsutgifter

3 180 000

p117/19-20

i360/19-20

530

Byggeprosjekter utenfor husleieordningen:

33

Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres

690 000 000

p117/19-20

i360/19-20

33

Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres

85 000 000

p48/20-21

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

35 000 000

p48/20-21

531

Eiendommer til kongelige formål:

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

10 000 000

p127/19-20

i360/19-20

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

7 900 000

p48/20-21

533

Eiendommer utenfor husleieordningen:

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

142 300 000

p127/19-20

i360/19-20

540

Digitaliseringsdirektoratet:

1

Driftsutgifter

-26 071 000

p117/19-20

i360/19-20

1

Driftsutgifter

-1 176 000

p48/20-21

1

Driftsutgifter

701 000

lønnsoppg

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

-8 000 000

p117/19-20

i360/19-20

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

-4 427 000

p48/20-21

22

Bruk av nasjonale felleskomponenter

15 000 000

p48/20-21

23

Utvikling og forvaltning av nasjonale felleskomponenter, kan overføres

6 000 000

p127/19-20

i360/19-20

23

Utvikling og forvaltning av nasjonale felleskomponenter, kan overføres

5 800 000

p117/19-20

i360/19-20

25

Medfinansieringsordning for digitaliseringsprosjekter, kan overføres

-9 800 000

p48/20-21

28

Altinn, kan overføres

17 455 000

p48/20-21

28

Altinn, kan overføres

25 800 000

p117/19-20

i360/19-20

541

IT- og ekompolitikk:

22

Utvikling, gjennomføring og samordning av IT- og ekompolitikken, kan overføres, kan nyttes under post 70

-500 000

p48/20-21

60

Bredbåndsutbygging

150 000 000

i216/19-20

70

Forvaltningsutvikling, IT- og ekompolitikk, kan nyttes under post 22

470 000

p48/20-21

542

Internasjonalt samarbeid:

70

Internasjonale program, kan overføres

-32 480 000

p48/20-21

543

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet:

1

Driftsutgifter

766 000

lønnsoppg

70

Telesikkerhet og -beredskap, kan overføres

90 000 000

p127/19-20

i360/19-20

545

Datatilsynet:

1

Driftsutgifter

225 000

lønnsoppg

553

Regional- og distriktsutvikling:

61

Mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling

600 000 000

p127/19-20

i360/19-20

61

Mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling

120 000 000

p142/19-20

i19/20-21

65

Omstilling

15 000 000

p48/20-21

67

Tilskudd til kommuner som vil kompensere bedrifter som rammes av omfattende lokale smitteverntiltak, kan overføres

200 000 000

p142/19-20

i19/20-21

67

Tilskudd til kommuner som vil kompensere bedrifter som rammes av omfattende lokale smitteverntiltak, kan overføres

-200 000 000

p48/20-21

554

Kompetansesenter for distriktsutvikling:

1

Driftsutgifter

105 000

lønnsoppg

73

Merkur, kan overføres

30 000 000

p67/19-20

i216/19-20

560

Samiske formål:

50

Samisk språk, kultur og samfunnsliv

6 107 000

p117/19-20

i360/19-20

567

Nasjonale minoriteter:

22

Kollektiv oppreisning til norske rom mv.

-1 107 000

p48/20-21

70

Nasjonale minoriteter

500 000

p117/19-20

i360/19-20

74

Kultur- og ressurssenter for norske rom

-1 873 000

p48/20-21

571

Rammetilskudd til kommuner:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

-10 000 000

p48/20-21

60

Innbyggertilskudd

3 750 000 000

i216/19-20

60

Innbyggertilskudd

547 500 000

p127/19-20

i360/19-20

60

Innbyggertilskudd

107 000 000

p48/20-21

60

Innbyggertilskudd

877 578 000

p117/19-20

i360/19-20

60

Innbyggertilskudd

1 000 000 000

p73/19-20

i233/19-20

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572, post 64

500 000 000

p142/19-20

i19/20-21

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572, post 64

250 000 000

p52/19-20

i197/19-20

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572, post 64

150 000 000

i216/19-20

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572, post 64

700 000 000

p48/20-21

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572, post 64

500 000 000

p127/19-20

i360/19-20

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner:

60

Innbyggertilskudd

150 000 000

p117/19-20

i360/19-20

60

Innbyggertilskudd

780 000 000

p127/19-20

i360/19-20

60

Innbyggertilskudd

1 250 000 000

i216/19-20

60

Innbyggertilskudd

50 000 000

p52/19-20

i197/19-20

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 571, post 64

100 000 000

p48/20-21

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 571, post 64

1 500 000 000

p117/19-20

i360/19-20

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 571, post 64

1 500 000 000

p142/19-20

i19/20-21

573

Kommunereform:

60

Kommunesammenslåing

-51 428 000

p48/20-21

575

Ressurskrevende tjenester:

60

Toppfinansieringsordning, overslagsbevilgning

-241 999 000

p48/20-21

576

Vedlikehold og rehabilitering:

60

Vedlikehold og rehabilitering i kommuner

2 500 000 000

p127/19-20

i360/19-20

578

Valgdirektoratet:

1

Driftsutgifter

-5 000 000

p48/20-21

579

Valgutgifter:

1

Driftsutgifter

-5 500 000

p48/20-21

581

Bolig- og bomiljøtiltak:

70

Bostøtte, overslagsbevilgning

-71 000 000

p48/20-21

70

Bostøtte, overslagsbevilgning

500 000 000

i216/19-20

70

Bostøtte, overslagsbevilgning

43 000 000

p117/19-20

i360/19-20

76

Utleieboliger, kan overføres

-84 065 000

p117/19-20

i360/19-20

76

Utleieboliger, kan overføres

-33 700 000

p127/19-20

i360/19-20

587

Direktoratet for byggkvalitet:

1

Driftsutgifter

342 000

lønnsoppg

22

Kunnskapsutvikling og informasjonsformidling, kan overføres

20 000 000

p127/19-20

i360/19-20

595

Statens kartverk:

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 21 og 45

2 202 000

lønnsoppg

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 01 og 45

13 000 000

p117/19-20

i360/19-20

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 01 og 45

12 000 000

p127/19-20

i360/19-20

18 320 842 000

Arbeids- og sosialdepartementet

600

Arbeids- og sosialdepartementet:

1

Driftsutgifter

6 750 000

p117/19-20

i360/19-20

1

Driftsutgifter

781 000

lønnsoppg

601

Utredningsvirksomhet, forskning mv.:

22

Kunnskapsutvikling i IA-avtalen mv., kan overføres

-24 300 000

p41/20-21

70

Tilskudd

-9 000 000

p41/20-21

70

Tilskudd

-8 650 000

p117/19-20

i360/19-20

604

Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 45

42 690 000

p41/20-21

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 21

-136 910 000

p41/20-21

605

Arbeids- og velferdsetaten:

1

Driftsutgifter

39 227 000

lønnsoppg

1

Driftsutgifter

710 000 000

p117/19-20

i360/19-20

1

Driftsutgifter

200 000 000

i197/19-20

1

Driftsutgifter

4 000 000

p127/19-20

i360/19-20

22

Forsknings- og utredningsaktiviteter

-26 367 000

p41/20-21

606

Trygderetten:

1

Driftsutgifter

324 000

lønnsoppg

1

Driftsutgifter

1 900 000

p117/19-20

i360/19-20

611

Pensjoner av statskassen:

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

600 000

p41/20-21

612

Tilskudd til Statens pensjonskasse:

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

-112 000 000

p117/19-20

i360/19-20

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

-84 000 000

p41/20-21

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

15 000 000

p142/19-20

i19/20-21

22

Sluttoppgjør, overslagsbevilgning

-24 000 000

p117/19-20

i360/19-20

22

Sluttoppgjør, overslagsbevilgning

3 000 000

p41/20-21

70

For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning

6 000 000

p41/20-21

614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse:

1

Driftsutgifter

-1 000 000

p41/20-21

1

Driftsutgifter

1 000 000

p117/19-20

i360/19-20

90

Utlån, overslagsbevilgning

-3 000 000 000

p41/20-21

615

Yrkesskadeforsikring:

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

-28 000 000

p117/19-20

i360/19-20

616

Gruppelivsforsikring:

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

-14 000 000

p117/19-20

i360/19-20

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

-10 000 000

p41/20-21

634

Arbeidsmarkedstiltak:

70

Midlertidig kompensasjonsordning for forhåndsgodkjente tiltaksarrangører

-80 000 000

p41/20-21

70

Midlertidig kompensasjonsordning for forhåndsgodkjente tiltaksarrangører

180 000 000

p127/19-20

i360/19-20

76

Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres

-77 000 000

p117/19-20

i360/19-20

76

Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres

-7 390 000

p41/20-21

79

Funksjonsassistanse i arbeidslivet

7 390 000

p41/20-21

635

Ventelønn:

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

-1 000 000

p41/20-21

640

Arbeidstilsynet:

1

Driftsutgifter, kan overføres

14 000 000

p117/19-20

i360/19-20

1

Driftsutgifter, kan overføres

2 237 000

lønnsoppg

642

Petroleumstilsynet:

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 21

977 000

lønnsoppg

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 21

1 100 000

p41/20-21

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 21

1 000 000

p117/19-20

i360/19-20

21

Spesielle driftsutgifter

-4 600 000

p41/20-21

643

Statens arbeidsmiljøinstitutt:

50

Statstilskudd

-488 000

p117/19-20

i360/19-20

648

Arbeidsretten, Riksmekleren mv.:

1

Driftsutgifter

45 000

lønnsoppg

660

Krigspensjon:

71

Tilskudd, sivile, overslagsbevilgning

-7 000 000

p41/20-21

71

Tilskudd, sivile, overslagsbevilgning

-4 000 000

p117/19-20

i360/19-20

664

Pensjonstrygden for sjømenn:

70

Tilskudd

5 000 000

p117/19-20

i360/19-20

665

Pensjonstrygden for fiskere:

70

Tilskudd

-1 100 000

p41/20-21

70

Tilskudd

-8 000 000

p117/19-20

i360/19-20

666

Avtalefestet pensjon (AFP):

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

-10 000 000

p117/19-20

i360/19-20

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

-6 000 000

p41/20-21

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

6 000 000

p142/19-20

i19/20-21

667

Supplerende stønad til personer over 67 år:

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

-8 000 000

p117/19-20

i360/19-20

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

-1 000 000

p41/20-21

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

1 000 000

p142/19-20

i19/20-21

-2 443 784 000

Helse- og omsorgsdepartementet

700

Helse- og omsorgsdepartementet:

1

Driftsutgifter

858 000

lønnsoppg

701

E-helse, helseregistre mv.:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

80 000 000

p67/19-20

i216/19-20

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

5 000 000

p117/19-20

i360/19-20

70

Norsk Helsenett SF

-6 500 000

p117/19-20

i360/19-20

70

Norsk Helsenett SF

30 000 000

p127/19-20

i360/19-20

72

Nasjonale e-helseløsninger

20 000 000

p127/19-20

i360/19-20

703

Internasjonalt samarbeid:

71

Internasjonale organisasjoner

21 100 000

p42/20-21

72

Tilskudd til Verdens helseorganisasjon (WHO)

20 000 000

p127/19-20

i360/19-20

704

Helsearkivet:

1

Driftsutgifter

131 000

lønnsoppg

708

Eldreombud:

1

Driftsutgifter

18 000

lønnsoppg

709

Pasient- og brukerombud:

1

Driftsutgifter

204 000

lønnsoppg

710

Vaksiner mv.:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

-5 000 000

p42/20-21

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

-3 000 000

p117/19-20

i360/19-20

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

5 000 000

p142/19-20

i19/20-21

23

Forhåndsavtaler og vaksinasjon mot covid-19

500 000 000

p142/19-20

i19/20-21

23

Forhåndsavtaler og vaksinasjon mot covid-19

500 000 000

p42/20-21

712

Bioteknologirådet:

1

Driftsutgifter

50 000

lønnsoppg

732

Regionale helseforetak:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

5 145 000

p117/19-20

i360/19-20

70

Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 21, 72, 73, 74 og 75

5 353 000 000

p127/19-20

i360/19-20

70

Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 21, 72, 73, 74 og 75

2 553 193 000

p42/20-21

70

Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 21, 72, 73, 74 og 75

45 000 000

p67/19-20

i216/19-20

70

Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 21, 72, 73, 74 og 75

21 300 000

p117/19-20

i360/19-20

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres

1 456 000 000

p117/19-20

i360/19-20

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres

326 608 000

p127/19-20

i360/19-20

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres

403 000 000

p117/19-20

i360/19-20

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres

113 142 000

p127/19-20

i360/19-20

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres

221 800 000

p117/19-20

i360/19-20

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres

86 154 000

p127/19-20

i360/19-20

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres

319 200 000

p117/19-20

i360/19-20

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres

76 596 000

p127/19-20

i360/19-20

76

Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning

-2 941 312 000

p42/20-21

76

Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning

300 000

p117/19-20

i360/19-20

77

Laboratorie- og radiologiske undersøkelser, overslagsbevilgning

130 000 000

p42/20-21

77

Laboratorie- og radiologiske undersøkelser, overslagsbevilgning

84 113 000

p117/19-20

i360/19-20

80

Kompensasjon for merverdiavgift, overslagsbevilgning

122 000 000

p42/20-21

83

Opptrekksrenter for lån f.o.m. 2008, overslagsbevilgning

-71 000 000

p42/20-21

86

Driftskreditter

-3 900 000 000

p42/20-21

86

Driftskreditter

1 959 000 000

p117/19-20

i360/19-20

733

Habilitering og rehabilitering:

70

Behandlingsreiser til utlandet

-98 700 000

p42/20-21

72

Kjøp av opptrening mv., kan overføres

-20 000 000

p42/20-21

72

Kjøp av opptrening mv., kan overføres

24 855 000

p117/19-20

i360/19-20

734

Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak:

1

Driftsutgifter

289 000

lønnsoppg

21

Spesielle driftsutgifter

-1 300 000

p42/20-21

71

Tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede

28 000 000

p42/20-21

737

Historiske pensjonskostnader:

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

-54 944 000

p42/20-21

740

Helsedirektoratet:

1

Driftsutgifter

-12 000 000

p42/20-21

1

Driftsutgifter

170 200 000

p117/19-20

i360/19-20

1

Driftsutgifter

4 134 000

lønnsoppg

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

-4 700 000

p42/20-21

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

8 000 000

p67/19-20

i216/19-20

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

19 800 000

p117/19-20

i360/19-20

741

Norsk pasientskadeerstatning:

1

Driftsutgifter

-2 500 000

p42/20-21

1

Driftsutgifter

550 000

lønnsoppg

70

Advokatutgifter

-10 000 000

p42/20-21

742

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten:

1

Driftsutgifter

559 000

lønnsoppg

744

Direktoratet for e-helse:

1

Driftsutgifter

10 000 000

p42/20-21

1

Driftsutgifter

361 000

lønnsoppg

745

Folkehelseinstituttet:

1

Driftsutgifter

35 500 000

p42/20-21

1

Driftsutgifter

10 000 000

p142/19-20

i19/20-21

1

Driftsutgifter

2 938 000

lønnsoppg

1

Driftsutgifter

66 000 000

p117/19-20

i360/19-20

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

-1 000 000

p117/19-20

i360/19-20

746

Statens legemiddelverk:

1

Driftsutgifter

-3 100 000

p42/20-21

1

Driftsutgifter

15 000 000

p117/19-20

i360/19-20

1

Driftsutgifter

1 042 000

lønnsoppg

747

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet:

1

Driftsutgifter

283 000

lønnsoppg

748

Statens helsetilsyn:

1

Driftsutgifter

516 000

lønnsoppg

749

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten:

1

Driftsutgifter

-7 000 000

p42/20-21

1

Driftsutgifter

115 000

lønnsoppg

761

Omsorgstjeneste:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

500 000

p117/19-20

i360/19-20

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

380 000 000

p127/19-20

i360/19-20

61

Vertskommuner

-7 200 000

p42/20-21

63

Investeringstilskudd – rehabilitering, kan overføres, kan nyttes under post 69

-320 000 000

p42/20-21

63

Investeringstilskudd – rehabilitering, kan overføres, kan nyttes under post 69

-42 300 000

p117/19-20

i360/19-20

64

Kompensasjon for renter og avdrag

-46 000 000

p117/19-20

i360/19-20

64

Kompensasjon for renter og avdrag

2 000 000

p42/20-21

65

Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene, overslagsbevilgning

-16 300 000

p117/19-20

i360/19-20

65

Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene, overslagsbevilgning

12 300 000

p42/20-21

67

Utviklingstiltak

-1 700 000

p117/19-20

i360/19-20

67

Utviklingstiltak

4 750 000

p42/20-21

68

Kompetanse og innovasjon

145 000 000

p127/19-20

i360/19-20

69

Investeringstilskudd – netto tilvekst, kan overføres

-30 000 000

p42/20-21

69

Investeringstilskudd – netto tilvekst, kan overføres

-68 000 000

p117/19-20

i360/19-20

71

Frivillig arbeid mv.

500 000

p42/20-21

73

Særlige omsorgsbehov

-3 900 000

p42/20-21

73

Særlige omsorgsbehov

30 000 000

i360/19-20

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

1 200 000

p117/19-20

i360/19-20

762

Primærhelsetjeneste:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

137 518 000

p117/19-20

i360/19-20

61

Fengselshelsetjeneste

410 000

p117/19-20

i360/19-20

63

Allmennlegetjenester, kan overføres

-78 500 000

p117/19-20

i360/19-20

63

Allmennlegetjenester, kan overføres

-2 500 000

p12/20-21

i33/20-21

63

Allmennlegetjenester, kan overføres

210 000 000

p142/19-20

i19/20-21

63

Allmennlegetjenester, kan overføres

-84 500 000

p42/20-21

64

Opptrappingsplan habilitering og rehabilitering

-4 018 000

p117/19-20

i360/19-20

765

Psykisk helse, rus og vold:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 72

-2 200 000

p42/20-21

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 72

52 133 000

p117/19-20

i360/19-20

60

Kommunale tjenester, kan overføres

-2 600 000

p117/19-20

i360/19-20

62

Rusarbeid, kan overføres

-3 100 000

p42/20-21

62

Rusarbeid, kan overføres

-40 000 000

p117/19-20

i360/19-20

71

Brukere og pårørende, kan overføres

3 400 000

p42/20-21

72

Frivillig arbeid mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

40 000 000

p117/19-20

i360/19-20

72

Frivillig arbeid mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

8 075 000

p42/20-21

780

Forskning:

50

Norges forskningsråd mv.

40 000 000

p127/19-20

i360/19-20

50

Norges forskningsråd mv.

5 000 000

p117/19-20

i360/19-20

781

Forsøk og utvikling mv.:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 79

-4 750 000

p42/20-21

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 79

5 250 000

p117/19-20

i360/19-20

783

Personell:

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

500 000

p42/20-21

8 034 966 000

Barne- og familiedepartementet

800

Barne- og familiedepartementet:

1

Driftsutgifter

527 000

lønnsoppg

840

Tiltak mot vold og overgrep:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70 og kap. 846, post 62

-1 500 000

p40/20-21

70

Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv., kan nyttes under post 21 og kap. 858, post 1

1 800 000

p117/19-20

i360/19-20

70

Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv., kan nyttes under post 21 og kap. 858, post 1

175 000

p40/20-21

841

Samliv og konfliktløsning:

21

Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjørelse, overslagsbevilgning

800 000

p40/20-21

23

Refusjon av utgifter til DNA-analyser, overslagsbevilgning

-575 000

p40/20-21

70

Tilskudd til samlivstiltak, kan nyttes under kap. 842, post 1 og kap. 858, post 1

-10 000 000

p40/20-21

842

Familievern:

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70

1 106 000

lønnsoppg

21

Spesielle driftsutgifter

-600 000

p117/19-20

i360/19-20

843

Adopsjonsstøtte:

70

Tilskudd til foreldre som adopterer barn fra utlandet, overslagsbevilgning

-4 200 000

p40/20-21

70

Tilskudd til foreldre som adopterer barn fra utlandet, overslagsbevilgning

-2 000 000

p117/19-20

i360/19-20

844

Kontantstøtte:

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

-10 000 000

p117/19-20

i360/19-20

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

-10 000 000

p40/20-21

845

Barnetrygd:

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

-209 000 000

p117/19-20

i360/19-20

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

-30 000 000

p40/20-21

846

Familie- og oppveksttiltak:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 61 og post 71

-350 000

p117/19-20

i360/19-20

61

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge, kan nyttes under post 71

53 000 000

p117/19-20

i360/19-20

61

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge, kan nyttes under post 71

18 000 000

p40/20-21

62

Utvikling i kommunene

950 000

p40/20-21

62

Utvikling i kommunene

250 000

p117/19-20

i360/19-20

70

Barne- og ungdomsorganisasjoner

10 000 000

p127/19-20

i360/19-20

71

Utviklings- og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 21

11 100 000

p142/19-20

i19/20-21

71

Utviklings- og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 21

7 000 000

p117/19-20

i360/19-20

847

EUs ungdomsprogram:

1

Driftsutgifter, kan overføres

26 000

lønnsoppg

848

Barneombudet:

1

Driftsutgifter

77 000

lønnsoppg

853

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker:

1

Driftsutgifter

757 000

lønnsoppg

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71

-7 700 000

p117/19-20

i360/19-20

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71

-450 000

p142/19-20

i19/20-21

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71

-12 600 000

p40/20-21

22

Barnesakkyndig kommisjon

-300 000

p40/20-21

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

-1 600 000

p142/19-20

i19/20-21

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

-8 100 000

p117/19-20

i360/19-20

61

Utvikling i kommunene

2 650 000

p40/20-21

61

Utvikling i kommunene

2 640 000

p117/19-20

i360/19-20

72

Tilskudd til forskning og kompetanseutvikling i barnevernet, kan overføres, kan nyttes under post 21

-1 100 000

p40/20-21

72

Tilskudd til forskning og kompetanseutvikling i barnevernet, kan overføres, kan nyttes under post 21

5 760 000

p117/19-20

i360/19-20

72

Tilskudd til forskning og kompetanseutvikling i barnevernet, kan overføres, kan nyttes under post 21

450 000

p142/19-20

i19/20-21

855

Statlig forvaltning av barnevernet:

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 60

26 776 000

lønnsoppg

856

Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere:

1

Driftsutgifter

1 110 000

lønnsoppg

1

Driftsutgifter

-30 700 000

p40/20-21

858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og fellesfunksjoner i Barne-, ungdoms- og familieetaten:

1

Driftsutgifter

2 200 000

p117/19-20

i360/19-20

1

Driftsutgifter

1 811 000

lønnsoppg

1

Driftsutgifter

1 000 000

p40/20-21

21

Spesielle driftsutgifter

-1 100 000

p117/19-20

i360/19-20

860

Forbrukerrådet:

50

Basisbevilgning

-647 000

p117/19-20

i360/19-20

51

Markedsportaler

2 000 000

p142/19-20

i19/20-21

865

Forbrukerpolitiske tiltak:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 50

220 000

p40/20-21

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21

100 000

p117/19-20

i360/19-20

71

Tilskudd til Reisegarantifondet

-100 000 000

p40/20-21

71

Tilskudd til Reisegarantifondet

102 000 000

p67/19-20

i216/19-20

867

Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukerklageutvalget:

1

Driftsutgifter

-220 000

p40/20-21

1

Driftsutgifter

1 000 000

p117/19-20

i360/19-20

1

Driftsutgifter

54 000

lønnsoppg

868

Forbrukertilsynet:

1

Driftsutgifter

7 100 000

p117/19-20

i360/19-20

1

Driftsutgifter

147 000

lønnsoppg

880

Den norske kirke:

71

Tilskudd til Sjømannskirken – Norsk kirke i utlandet

16 000 000

p117/19-20

i360/19-20

881

Tilskudd til trossamfunn m.m.:

78

Ymse faste tiltak

5 000 000

p40/20-21

882

Kirkebygg og gravplasser:

60

Rentekompensasjon – kirkebygg, kan overføres

-24 741 000

p40/20-21

61

Tilskudd til fredete og verneverdige kirkebygg, kan overføres

-900 000

p117/19-20

i360/19-20

61

Tilskudd til fredete og verneverdige kirkebygg, kan overføres

52 000 000

p127/19-20

i360/19-20

70

Tilskudd til sentrale tiltak for kirkebygg og gravplasser

-400 000

p142/19-20

i19/20-21

-133 197 000

Nærings- og fiskeridepartementet

900

Nærings- og fiskeridepartementet:

1

Driftsutgifter

1 293 000

lønnsoppg

1

Driftsutgifter

842 000

p117/19-20

i360/19-20

23

Spesielle driftsutgifter til administrasjon av garantiordning luftfart

6 000 000

p57/19-20

i200/19-20

25

Forvaltning og utvikling av kompensasjonsordning mv., kan overføres

25 000 000

p142/19-20

i19/20-21

50

Tilskudd til tapsavsetning for garantiordning luftfart

6 000 000 000

p57/19-20

i200/19-20

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

2 000 000

p45/20-21

71

Miljøtiltak Raufoss

2 250 000

p117/19-20

i360/19-20

71

Miljøtiltak Raufoss

1 100 000

p45/20-21

72

Tilskudd til beredskapsordninger

407 000

p117/19-20

i360/19-20

78

Tilskudd til Akvariet i Bergen

5 000 000

i360/19-20

79

Kompensasjonsordning for utgifter til lovpålagt vedlikehold i sesongbedrifter

-229 500 000

p45/20-21

79

Kompensasjonsordning for utgifter til lovpålagt vedlikehold i sesongbedrifter

250 000 000

p127/19-20

i360/19-20

84

Midlertidig tilskuddsordning for reiseliv på Svalbard, kan overføres

25 000 000

p142/19-20

i19/20-21

902

Justervesenet:

1

Driftsutgifter

-2 200 000

p45/20-21

1

Driftsutgifter

300 000

lønnsoppg

903

Norsk akkreditering:

1

Driftsutgifter

-10 000 000

p45/20-21

1

Driftsutgifter

115 000

lønnsoppg

904

Brønnøysundregistrene:

1

Driftsutgifter

-3 300 000

p45/20-21

1

Driftsutgifter

10 000 000

p117/19-20

i360/19-20

1

Driftsutgifter

1 110 000

lønnsoppg

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

5 500 000

p45/20-21

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

-65 000 000

p45/20-21

905

Norges geologiske undersøkelse:

1

Driftsutgifter

-10 000 000

p45/20-21

1

Driftsutgifter

10 000 000

i360/19-20

1

Driftsutgifter

590 000

lønnsoppg

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

4 000 000

p45/20-21

906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard:

1

Driftsutgifter

190 000

lønnsoppg

30

Sikrings- og miljøtiltak, kan overføres

1 500 000

p117/19-20

i360/19-20

31

Miljøtiltak Løkken, kan overføres

-700 000

p45/20-21

907

Norsk nukleær dekommisjonering:

1

Driftsutgifter

-10 000 000

p45/20-21

1

Driftsutgifter

90 000

lønnsoppg

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

-100 000 000

p45/20-21

30

Opprydding Søve

-19 600 000

p117/19-20

i360/19-20

30

Opprydding Søve

-1 500 000

p45/20-21

909

Tiltak for sysselsetting av sjøfolk:

73

Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning

-75 000 000

p45/20-21

73

Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning

75 000 000

p127/19-20

i360/19-20

73

Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning

14 700 000

p117/19-20

i360/19-20

910

Sjøfartsdirektoratet:

1

Driftsutgifter

7 000 000

p45/20-21

1

Driftsutgifter

4 700 000

p117/19-20

i360/19-20

1

Driftsutgifter

1 200 000

lønnsoppg

911

Konkurransetilsynet:

1

Driftsutgifter

395 000

lønnsoppg

912

Klagenemndssekretariatet:

1

Driftsutgifter

75 000

lønnsoppg

915

Regelrådet:

1

Driftsutgifter

-200 000

p45/20-21

1

Driftsutgifter

30 000

lønnsoppg

917

Fiskeridirektoratet:

1

Driftsutgifter

2 000 000

p117/19-20

i360/19-20

1

Driftsutgifter

1 290 000

lønnsoppg

21

Spesielle driftsutgifter

-3 700 000

p45/20-21

22

Fiskeriforskning og -overvåking, kan overføres

-5 500 000

p45/20-21

22

Fiskeriforskning og -overvåking, kan overføres

21 919 000

p117/19-20

i360/19-20

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

2 100 000

p45/20-21

919

Diverse fiskeriformål:

60

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner

1 250 000 000

p127/19-20

i360/19-20

60

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner

1 021 406 000

p117/19-20

i360/19-20

73

Tilskudd til kompensasjon for CO2-avgift

-250 000 000

i360/19-20

73

Tilskudd til kompensasjon for CO2-avgift

-4 000 000

p45/20-21

74

Erstatninger, kan overføres

2 100 000

p45/20-21

75

Tilskudd til næringstiltak i fiskeriene, kan overføres

5 000 000

p67/19-20

i216/19-20

920

Norges forskningsråd:

50

Tilskudd til forskning

537 000 000

p127/19-20

i360/19-20

50

Tilskudd til forskning

250 000 000

p67/19-20

i216/19-20

922

Romvirksomhet:

50

Norsk Romsenter

-241 000

p117/19-20

i360/19-20

51

Egenkapital til Andøya Space Center, kan overføres

-253 600 000

p45/20-21

51

Egenkapital til Andøya Space Center, kan overføres

282 600 000

p127/19-20

i360/19-20

70

Kontingent i European Space Agency (ESA)

12 500 000

p45/20-21

70

Kontingent i European Space Agency (ESA)

7 620 000

p117/19-20

i360/19-20

71

Internasjonal romvirksomhet

21 600 000

p45/20-21

71

Internasjonal romvirksomhet

15 440 000

p117/19-20

i360/19-20

73

EUs romprogrammer

-19 600 000

p117/19-20

i360/19-20

73

EUs romprogrammer

10 270 000

p45/20-21

76

Tilskudd til Andøya Space Center, kan overføres

-46 000 000

p45/20-21

76

Tilskudd til Andøya Space Center, kan overføres

83 000 000

p127/19-20

i360/19-20

95

Egenkapital Space Norway AS

94 700 000

p117/19-20

i360/19-20

923

Havforskningsinstituttet:

1

Driftsutgifter

-11 000 000

p117/19-20

i360/19-20

1

Driftsutgifter

1 665 000

lønnsoppg

22

Fiskeriforskning og -overvåking, kan overføres

-9 500 000

p45/20-21

22

Fiskeriforskning og -overvåking, kan overføres

34 500 000

p117/19-20

i360/19-20

924

Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer:

70

Tilskudd

3 945 000

p117/19-20

i360/19-20

70

Tilskudd

705 000

p45/20-21

926

Havforskningsinstituttet, forskningsfartøy:

1

Driftsutgifter

11 000 000

p117/19-20

i360/19-20

1

Driftsutgifter

450 000

lønnsoppg

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

37 000 000

p45/20-21

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

-2 100 000

p45/20-21

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

65 000 000

p127/19-20

i360/19-20

928

Annen marin forskning og utvikling:

50

Tilskudd til Veterinærinstituttet

-512 000

p117/19-20

i360/19-20

929

Institutt for energiteknikk:

70

Tilskudd til drift av atomanlegg

-10 000 000

p117/19-20

i360/19-20

935

Patentstyret:

1

Driftsutgifter

-800 000

p45/20-21

1

Driftsutgifter

905 000

lønnsoppg

936

Klagenemnda for industrielle rettigheter:

1

Driftsutgifter

25 000

lønnsoppg

950

Forvaltning av statlig eierskap:

21

Spesielle driftsutgifter

16 700 000

p45/20-21

52

Risikokapital, Nysnø Klimainvesteringer AS

105 000 000

p117/19-20

i360/19-20

54

Risikokapital, Investinor AS

350 000 000

p67/19-20

i216/19-20

72

Tilskudd til pensjonsforpliktelser for Mantena AS

100 000 000

p117/19-20

i360/19-20

90

Kapitalinnskudd, Nysnø Klimainvesteringer AS

195 000 000

p117/19-20

i360/19-20

91

Kapitalinnskudd, Investinor AS

650 000 000

p67/19-20

i216/19-20

10 504 274 000

Landbruks- og matdepartementet

1100

Landbruks- og matdepartementet:

1

Driftsutgifter

538 000

lønnsoppg

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold – ordinære forvaltningsorganer, kan overføres, kan nyttes under post 50

25 000 000

p39/20-21

1112

Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet:

50

Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Veterinærinstituttet

-952 000

p117/19-20

i360/19-20

1115

Mattilsynet:

1

Driftsutgifter

-3 800 000

p39/20-21

1

Driftsutgifter

15 000 000

p117/19-20

i360/19-20

1

Driftsutgifter

4 594 000

lønnsoppg

1136

Kunnskapsutvikling m.m.:

50

Kunnskapsutvikling, formidling og beredskap,

Norsk institutt for bioøkonomi

-2 489 000

p117/19-20

i360/19-20

1137

Forskning og innovasjon:

51

Basisbevilgninger m.m., Norges forskningsråd

15 000 000

p127/19-20

i360/19-20

54

Næringsrettet matforskning m.m.

5 000 000

p39/20-21

1138

Støtte til organisasjoner m.m.:

73

Ekstraordinært tilskudd til Dyrskun

11 200 000

p142/19-20

i19/20-21

1140

Høstbare viltressurser – forvaltning og tilskudd til viltformål (Viltfondet) m.m.:

21

Spesielle driftsutgifter

1 000 000

p39/20-21

71

Tilskudd til viltformål, kan overføres

-9 000 000

p117/19-20

i360/19-20

71

Tilskudd til viltformål, kan overføres

-7 500 000

p39/20-21

1141

Høstbare viltressurser – jegerprøve, tilskudd til organisasjoner m.m.:

23

Jegerprøve m.m., kan overføres

-1 000 000

p39/20-21

1142

Landbruksdirektoratet:

1

Driftsutgifter

680 000

lønnsoppg

72

Erstatninger ved ekspropriasjon og leie av rett til reinbeite, overslagsbevilgning

23 000

p39/20-21

73

Tilskudd til erstatninger m.m. etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon, overslagsbevilgning

30 400 000

p39/20-21

77

Tilskudd til kompensasjon ved avvikling av pelsdyrhold, kan overføres

60 000 000

p117/19-20

i360/19-20

77

Tilskudd til kompensasjon ved avvikling av pelsdyrhold, kan overføres

25 000 000

p39/20-21

78

Tilskudd til omstilling ved avvikling av pelsdyrhold, kan overføres

30 000 000

p117/19-20

i360/19-20

80

Radioaktivitetstiltak, kan overføres

-500 000

p39/20-21

1148

Naturskade – erstatninger:

71

Naturskade – erstatninger, overslagsbevilgning

-112 700 000

p39/20-21

1149

Verdiskapings- og utviklingstiltak i landbruket:

76

Ekstraordinære tiltak i skogbruket, kan overføres

50 000 000

p117/19-20

i360/19-20

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

-2 251 000

p118/19-20

i380/19-20

50

Tilskudd til Landbrukets utviklingsfond

9 546 000

p118/19-20

i380/19-20

70

Markedsregulering, kan overføres

-10 049 000

p118/19-20

i380/19-20

70

Markedsregulering, kan overføres

10 000 000

p39/20-21

71

Tilskudd til erstatninger m.m., overslagsbevilgning

45 500 000

p39/20-21

71

Tilskudd til erstatninger m.m., overslagsbevilgning

1 500 000

p118/19-20

i380/19-20

73

Pristilskudd, overslagsbevilgning

82 400 000

p118/19-20

i380/19-20

73

Pristilskudd, overslagsbevilgning

66 000 000

p39/20-21

74

Direkte tilskudd, kan overføres

-59 608 000

p118/19-20

i380/19-20

74

Direkte tilskudd, kan overføres

-3 200 000

p39/20-21

77

Utviklingstiltak, kan overføres

-101 000

p118/19-20

i380/19-20

78

Velferdsordninger, kan overføres

-21 437 000

p118/19-20

i380/19-20

78

Velferdsordninger, kan overføres

-6 800 000

p39/20-21

1151

Til gjennomføring av reindriftsavtalen:

51

Tilskudd til Utviklings- og investeringsfondet

20 000 000

p73/19-20

i233/19-20

51

Tilskudd til Utviklings- og investeringsfondet

10 000 000

p117/19-20

i360/19-20

51

Tilskudd til Utviklings- og investeringsfondet

350 000

p39/20-21

75

Kostnadssenkende og direkte tilskudd, kan overføres

170 000

p99/19-20

i345/19-20

79

Velferdsordninger, kan overføres

-350 000

p39/20-21

79

Velferdsordninger, kan overføres

-170 000

p99/19-20

i345/19-20

276 994 000

Samferdselsdepartementet

1300

Samferdselsdepartementet:

1

Driftsutgifter

2 750 000

p117/19-20

i360/19-20

1

Driftsutgifter

673 000

lønnsoppg

1310

Flytransport:

70

Kjøp av innenlandske flyruter, kan overføres

1 000 000 000

p127/19-20

i360/19-20

70

Kjøp av innenlandske flyruter, kan overføres

1 000 000 000

p57/19-20

i200/19-20

71

Kjøp av hjemtransport med fly av nordmenn på reise og særskilt frakt

-65 000 000

p127/19-20

i360/19-20

71

Kjøp av hjemtransport med fly av nordmenn på reise og særskilt frakt

100 000 000

p57/19-20

i200/19-20

1311

Tilskudd til regionale flyplasser:

72

Tilskudd til dekking av tap

90 000 000

i360/19-20

72

Tilskudd til dekking av tap

30 000 000

p142/19-20

i19/20-21

1313

Luftfartstilsynet:

1

Driftsutgifter

760 000

lønnsoppg

1314

Statens havarikommisjon for transport:

1

Driftsutgifter

-1 600 000

p47/20-21

1

Driftsutgifter

250 000

lønnsoppg

1315

Tilskudd til Avinor AS:

70

Tilskudd

4 270 000 000

p117/19-20

i360/19-20

1320

Statens vegvesen:

1

Driftsutgifter

180 000 000

p117/19-20

i360/19-20

1

Driftsutgifter

100 000 000

p47/20-21

1

Driftsutgifter

7 370 000

lønnsoppg

22

Drift og vedlikehold av riksveier, kan overføres, kan nyttes under post 29 og post 30

-50 300 000

p47/20-21

22

Drift og vedlikehold av riksveier, kan overføres, kan nyttes under post 29 og post 30

-50 000 000

p117/19-20

i360/19-20

22

Drift og vedlikehold av riksveier, kan overføres, kan nyttes under post 29 og post 30

600 000 000

i216/19-20

22

Drift og vedlikehold av riksveier, kan overføres, kan nyttes under post 29 og post 30

430 000 000

p127/19-20

i360/19-20

28

Trafikant- og kjøretøytilsyn, kan overføres

-10 000 000

p117/19-20

i360/19-20

29

OPS-prosjekter, kan overføres, kan nyttes under post 30

110 000 000

p117/19-20

i360/19-20

30

Riksveiinvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 22, post 29 og post 31 og kap. 1330, post 66

247 000 000

p127/19-20

i360/19-20

30

Riksveiinvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 22, post 29 og post 31 og kap. 1330, post 66

60 000 000

p117/19-20

i360/19-20

30

Riksveiinvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 22, post 29 og post 31 og kap. 1330, post 66

35 745 000

p47/20-21

64

Utbedring på fylkesveier for tømmertransport, kan overføres

8 500 000

p117/19-20

i360/19-20

65

Tilskudd til fylkesveier, kan overføres

-8 500 000

p117/19-20

i360/19-20

65

Tilskudd til fylkesveier, kan overføres

400 000 000

i19/20-21

72

Kjøp av riksveiferjetjenester, kan overføres

200 000 000

p117/19-20

i360/19-20

72

Kjøp av riksveiferjetjenester, kan overføres

50 000 000

p67/19-20

i216/19-20

72

Kjøp av riksveiferjetjenester, kan overføres

35 000 000

p127/19-20

i360/19-20

73

Tilskudd for reduserte bompengetakster utenfor byområdene

740 000 000

i360/19-20

73

Tilskudd for reduserte bompengetakster utenfor byområdene

4 255 000

p47/20-21

1323

Vegtilsynet:

1

Driftsutgifter

-1 000 000

p47/20-21

1

Driftsutgifter

60 000

lønnsoppg

1330

Særskilte transporttiltak:

63

Særskilt tilskudd til store kollektivprosjekter, kan overføres

-200 000 000

p117/19-20

i360/19-20

66

Belønningsmidler til tilskuddsordninger i byområder, kan overføres

-598 000 000

p47/20-21

66

Belønningsmidler til tilskuddsordninger i byområder, kan overføres

62 000 000

p117/19-20

i360/19-20

71

Tilskudd til kommersielle buss- og båtruter som følge av smitteverntiltak, kan overføres

100 000 000

p127/19-20

i360/19-20

1352

Jernbanedirektoratet:

1

Driftsutgifter

-10 000 000

i360/19-20

1

Driftsutgifter

-10 000 000

p47/20-21

1

Driftsutgifter

920 000

lønnsoppg

21

Spesielle driftsutgifter – planer og utredninger, kan overføres, kan nyttes under post 72

-75 000 000

p47/20-21

21

Spesielle driftsutgifter – planer og utredninger, kan overføres, kan nyttes under post 72

-60 000 000

i360/19-20

70

Kjøp av persontransport med tog, kan overføres

-230 000 000

p117/19-20

i360/19-20

70

Kjøp av persontransport med tog, kan overføres

1 000 000 000

p127/19-20

i360/19-20

70

Kjøp av persontransport med tog, kan overføres

550 000 000

p73/19-20

i233/19-20

71

Kjøp av infrastrukturtjenester – drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 72, post 73 og post 74

-96 800 000

p47/20-21

71

Kjøp av infrastrukturtjenester – drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 72, post 73 og post 74

200 000 000

i216/19-20

72

Kjøp av infrastrukturtjenester – planlegging av investeringer, kan overføres, kan nyttes under post 71 og post 73

-278 000 000

p117/19-20

i360/19-20

72

Kjøp av infrastrukturtjenester – planlegging av investeringer, kan overføres, kan nyttes under post 71 og post 73

105 000 000

p127/19-20

i360/19-20

73

Kjøp av infrastrukturtjenester – investeringer, kan overføres, kan nyttes under post 71, post 72 og post 74

-46 000 000

p47/20-21

73

Kjøp av infrastrukturtjenester – investeringer, kan overføres, kan nyttes under post 71, post 72 og post 74

826 000 000

p117/19-20

i360/19-20

1354

Statens jernbanetilsyn:

1

Driftsutgifter

240 000

lønnsoppg

1357

Mantena AS:

72

Tilskudd til pensjonsforpliktelser, kan overføres

-109 100 000

p117/19-20

i360/19-20

1360

Kystverket:

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 45

-75 000 000

p117/19-20

i360/19-20

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 45

3 550 000

lønnsoppg

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

-13 500 000

p127/19-20

i360/19-20

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

-3 000 000

p117/19-20

i360/19-20

30

Nyanlegg og større vedlikehold, kan overføres

100 000 000

i216/19-20

34

Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, kan overføres

-20 000 000

p117/19-20

i360/19-20

60

Tilskudd til fiskerihavneanlegg, kan overføres

-3 000 000

p47/20-21

72

Tilskudd for overføring av gods fra vei til sjø, kan overføres

-50 000 000

p47/20-21

72

Tilskudd for overføring av gods fra vei til sjø, kan overføres

25 000 000

p117/19-20

i360/19-20

1361

Samfunnet Jan Mayen:

1

Driftsutgifter

-2 000 000

p117/19-20

i360/19-20

1

Driftsutgifter

70 000

lønnsoppg

30

Nytt hovedbygg på Jan Mayen

2 000 000

p117/19-20

i360/19-20

1362

Senter for oljevern og marint miljø:

50

Tilskudd

-54 000

p117/19-20

i360/19-20

1370

Posttjenester:

70

Kjøp av post- og banktjenester, kan overføres

-30 000 000

p117/19-20

i360/19-20

70

Kjøp av post- og banktjenester, kan overføres

112 929 000

p47/20-21

10 694 218 000

Klima- og miljødepartementet

1400

Klima- og miljødepartementet:

1

Driftsutgifter

-6 000 000

p49/20-21

1

Driftsutgifter

-5 650 000

p117/19-20

i360/19-20

1

Driftsutgifter

835 000

lønnsoppg

21

Spesielle driftsutgifter

-17 250 000

p117/19-20

i360/19-20

21

Spesielle driftsutgifter

-7 150 000

p49/20-21

71

Internasjonale organisasjoner

-8 500 000

p49/20-21

76

Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overføres

-2 500 000

p49/20-21

76

Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overføres

28 000 000

p127/19-20

i360/19-20

76

Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overføres

5 600 000

p117/19-20

i360/19-20

1410

Kunnskap om klima og miljø:

50

Basisbevilgninger under Norges forskningsråd til miljøforskningsinstituttene

30 000 000

p127/19-20

i360/19-20

51

Forskningsprogrammer under Norges forskningsråd

115 000 000

p127/19-20

i360/19-20

70

Nasjonale oppgaver ved miljøforskningsinstituttene

500 000

p117/19-20

i360/19-20

1411

Artsdatabanken:

1

Driftsutgifter

103 000

lønnsoppg

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

3 000 000

p117/19-20

i360/19-20

70

Tilskudd til arter og naturtyper, kan overføres, kan nyttes under post 21

-3 000 000

p117/19-20

i360/19-20

1412

Meteorologiformål:

50

Meteorologisk institutt

2 019 000

p117/19-20

i360/19-20

50

Meteorologisk institutt

500 000

p49/20-21

70

Internasjonale samarbeidsprosjekt

-6 480 000

p117/19-20

i360/19-20

70

Internasjonale samarbeidsprosjekt

6 430 000

p49/20-21

1420

Miljødirektoratet:

1

Driftsutgifter

3 544 000

p117/19-20

i360/19-20

1

Driftsutgifter

2 417 000

lønnsoppg

21

Spesielle driftsutgifter

-2 800 000

p117/19-20

i360/19-20

21

Spesielle driftsutgifter

4 300 000

p127/19-20

i360/19-20

22

Statlige vannmiljøtiltak

19 600 000

p127/19-20

i360/19-20

22

Statlige vannmiljøtiltak

500 000

p117/19-20

i360/19-20

23

Oppdrags- og gebyrrelatert virksomhet, kan overføres

1 472 000

p49/20-21

30

Statlige erverv, båndlegging av friluftsområder, kan overføres

-6 700 000

p49/20-21

33

Statlige erverv, nytt landbasert vern, kan overføres

500 000

p49/20-21

34

Statlige erverv, nasjonalparker, kan overføres

7 600 000

p49/20-21

36

Statlige erverv, marint vern, kan overføres

-500 000

p49/20-21

38

Restaurering av myr og annen våtmark, kan overføres

-7 600 000

p49/20-21

61

Tilskudd til klimatiltak og klimatilpasning, kan overføres

-100 000 000

p117/19-20

i360/19-20

61

Tilskudd til klimatiltak og klimatilpasning, kan overføres

-90 820 000

p49/20-21

61

Tilskudd til klimatiltak og klimatilpasning, kan overføres

100 000 000

i216/19-20

61

Tilskudd til klimatiltak og klimatilpasning, kan overføres

70 000 000

p127/19-20

i360/19-20

63

Returordning for kasserte fritidsbåter

-1 500 000

p49/20-21

70

Tilskudd til vannmiljøtiltak, kan overføres

-500 000

p117/19-20

i360/19-20

74

CO2-kompensasjonsordning for industrien

-37 800 000

p49/20-21

75

Utbetaling for vrakpant og tilskudd til kjøretøy og fritidsbåter, overslagsbevilgning

-110 900 000

i360/19-20

75

Utbetaling for vrakpant og tilskudd til kjøretøy og fritidsbåter, overslagsbevilgning

23 900 000

p49/20-21

76

Refusjonsordninger, overslagsbevilgning

22 000 000

p49/20-21

77

Diverse organisasjoner og stiftelser m.m.

2 300 000

p117/19-20

i360/19-20

77

Diverse organisasjoner og stiftelser m.m.

2 000 000

p127/19-20

i360/19-20

78

Friluftsformål, kan overføres

12 800 000

p127/19-20

i360/19-20

83

Tilskudd til tiltak mot fremmede arter, kan overføres

13 300 000

p127/19-20

i360/19-20

85

Naturinformasjonssentre, kan overføres

6 500 000

p49/20-21

1422

Miljøvennlig skipsfart:

70

Tilskudd til private, kan nyttes under post 21

25 000 000

p117/19-20

i360/19-20

1423

Radioaktiv forurensning i det ytre miljø:

1

Driftsutgifter

54 000

lønnsoppg

1425

Fisketiltak:

70

Tilskudd til fiskeformål, kan overføres

-2 171 000

p117/19-20

i360/19-20

1428

Enova SF:

50

Overføring til Klima- og energifondet

2 000 000 000

p127/19-20

i360/19-20

1429

Riksantikvaren:

1

Driftsutgifter

-3 000 000

p49/20-21

1

Driftsutgifter

447 000

lønnsoppg

1

Driftsutgifter

156 000

p117/19-20

i360/19-20

21

Spesielle driftsutgifter

3 000 000

p49/20-21

22

Flerårige prosjekt kulturminneforvaltning, kan overføres

-3 000 000

p49/20-21

49

Kjøp av eiendom, kan overføres

11 132 000

p49/20-21

70

Tilskudd til automatisk fredete og andre arkeologiske kulturminner, kan overføres

-8 132 000

p49/20-21

70

Tilskudd til automatisk fredete og andre arkeologiske kulturminner, kan overføres

15 600 000

p117/19-20

i360/19-20

74

Tilskudd til fartøyvern, kan overføres

1 600 000

i360/19-20

1432

Norsk kulturminnefond:

50

Til disposisjon for kulturminnetiltak

-70 000

p117/19-20

i360/19-20

1471

Norsk Polarinstitutt:

1

Driftsutgifter

-5 000 000

p117/19-20

i360/19-20

1

Driftsutgifter

-5 000 000

p49/20-21

1

Driftsutgifter

467 000

lønnsoppg

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

23 800 000

p117/19-20

i360/19-20

1472

Svalbards miljøvernfond:

50

Overføringer til Svalbards miljøvernfond

-14 000 000

p49/20-21

1473

Kings Bay AS:

70

Tilskudd

18 000 000

p117/19-20

i360/19-20

70

Tilskudd

17 150 000

p49/20-21

1482

Internasjonale klima- og utviklingstiltak:

1

Driftsutgifter

238 000

lønnsoppg

2 145 341 000

Finansdepartementet

1600

Finansdepartementet:

1

Driftsutgifter

-1 100 000

p56/20-21

1

Driftsutgifter

1 406 000

lønnsoppg

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

-5 600 000

p117/19-20

i360/19-20

95

Kapitalinnskudd, Statens obligasjonsfond

50 000 000 000

p57/19-20

i200/19-20

1602

Finanstilsynet:

1

Driftsutgifter

4 200 000

p117/19-20

i360/19-20

1

Driftsutgifter

1 412 000

lønnsoppg

1

Driftsutgifter

1 200 000

p56/20-21

1605

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring:

1

Driftsutgifter

143 871 000

p117/19-20

i360/19-20

1

Driftsutgifter

32 447 000

p142/19-20

i19/20-21

1

Driftsutgifter

6 053 000

p56/20-21

1

Driftsutgifter

2 037 000

lønnsoppg

1610

Tolletaten:

1

Driftsutgifter

15 900 000

p117/19-20

i360/19-20

1

Driftsutgifter

4 376 000

lønnsoppg

1618

Skatteetaten:

1

Driftsutgifter

-213 333 000

p117/19-20

i360/19-20

1

Driftsutgifter

-50 000 000

p127/19-20

i360/19-20

1

Driftsutgifter

19 976 000

lønnsoppg

22

Større IT-prosjekter, kan overføres

-5 000 000

p127/19-20

i360/19-20

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

-15 500 000

p117/19-20

i360/19-20

70

Tilskudd

733 000

p117/19-20

i360/19-20

1619

Skatteklagenemnda:

1

Driftsutgifter

276 000

lønnsoppg

1620

Statistisk sentralbyrå:

1

Driftsutgifter

1 965 000

lønnsoppg

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

-11 800 000

p117/19-20

i360/19-20

1632

Kompensasjon for merverdiavgift:

61

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, overslagsbevilgning

730 000 000

p117/19-20

i360/19-20

61

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, overslagsbevilgning

70 000 000

p56/20-21

72

Tilskudd til private og ideelle virksomheter, overslagsbevilgning

-780 000 000

p117/19-20

i360/19-20

72

Tilskudd til private og ideelle virksomheter, overslagsbevilgning

650 000 000

p56/20-21

1633

Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift:

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

500 000 000

p56/20-21

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

200 000 000

p117/19-20

i360/19-20

1634

Kompensasjon for inntektssvikt som følge av virusutbruddet:

21

Spesielle driftsutgifter

165 000 000

p127/19-20

i360/19-20

21

Spesielle driftsutgifter

100 000 000

p73/19-20

i233/19-20

70

Tilskudd til støtteberettigete virksomheter, overslagsbevilgning

-23 000 000 000

p142/19-20

i19/20-21

70

Tilskudd til støtteberettigete virksomheter, overslagsbevilgning

-19 970 000 000

p127/19-20

i360/19-20

70

Tilskudd til støtteberettigete virksomheter, overslagsbevilgning

50 000 000 000

p73/19-20

i233/19-20

71

Kompensasjonsordning for arbeidsgivere I tiltakssonen og på Svalbard

167 000 000

p117/19-20

i360/19-20

72

Støtte for å ta permitterte tilbake i jobb, overslagsbevilgning

-3 300 000 000

p142/19-20

i19/20-21

72

Støtte for å ta permitterte tilbake i jobb, overslagsbevilgning

4 000 000 000

p127/19-20

i360/19-20

1645

Statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter:

23

Spesielle driftsutgifter til administrasjon av statlig garantiordning for små og mellomstore bedrifter

10 000 000

p67/19-20

i216/19-20

50

Tilskudd til tapsavsetning for statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter

10 000 000 000

p57/19-20

i200/19-20

1650

Statsgjeld, renter mv.:

1

Driftsutgifter

8 000 000

p117/19-20

i360/19-20

89

Renter og provisjon mv. på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning

-591 900 000

p56/20-21

89

Renter og provisjon mv. på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning

501 900 000

p117/19-20

i360/19-20

1651

Statsgjeld, avdrag og innløsning:

98

Avdrag på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning

8 520 000 000

p56/20-21

77 913 519 000

Forsvarsdepartementet

1700

Forsvarsdepartementet:

1

Driftsutgifter

-13 800 000

p38/20-21

1

Driftsutgifter

80 900 000

p117/19-20

i360/19-20

1

Driftsutgifter

2 458 000

lønnsoppg

43

Til disposisjon for Forsvarsdepartementet, kan overføres

-4 500 000

p117/19-20

i360/19-20

71

Overføringer til andre, kan overføres

-5 850 000

p38/20-21

71

Overføringer til andre, kan overføres

3 000 000

p127/19-20

i360/19-20

71

Overføringer til andre, kan overføres

1 950 000

p117/19-20

i360/19-20

73

Forskning og utvikling, kan overføres

20 600 000

p127/19-20

i360/19-20

73

Forskning og utvikling, kan overføres

300 000

p38/20-21

1710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg:

1

Driftsutgifter, kan overføres

-64 000 000

p117/19-20

i360/19-20

1

Driftsutgifter, kan overføres

187 000 000

p38/20-21

1

Driftsutgifter, kan overføres

5 712 000

lønnsoppg

47

Nybygg og nyanlegg, kan overføres, kan nyttes under kap. 1761, post 47

-339 000 000

p117/19-20

i360/19-20

47

Nybygg og nyanlegg, kan overføres, kan nyttes underkap. 1761, post 47

129 498 000

p38/20-21

1716

Forsvarets forskningsinstitutt:

51

Tilskudd til Forsvarets forskningsinstitutt

-3 755 000

p117/19-20

i360/19-20

1720

Felleskapasiteter i Forsvaret:

1

Driftsutgifter

-122 205 000

p117/19-20

i360/19-20

1

Driftsutgifter

171 028 000

p38/20-21

1

Driftsutgifter

50 000 000

p127/19-20

i360/19-20

1

Driftsutgifter

18 216 000

lønnsoppg

1731

Hæren:

1

Driftsutgifter

-19 968 000

p38/20-21

1

Driftsutgifter

110 513 000

p117/19-20

i360/19-20

1

Driftsutgifter

14 166 000

lønnsoppg

1732

Sjøforsvaret:

1

Driftsutgifter

64 757 000

p38/20-21

1

Driftsutgifter

28 554 000

p117/19-20

i360/19-20

1

Driftsutgifter

9 172 000

lønnsoppg

1733

Luftforsvaret:

1

Driftsutgifter

340 032 000

p117/19-20

i360/19-20

1

Driftsutgifter

10 001 000

lønnsoppg

1

Driftsutgifter

6 674 000

p38/20-21

1734

Heimevernet:

1

Driftsutgifter

-64 202 000

p38/20-21

1

Driftsutgifter

35 000 000

p127/19-20

i360/19-20

1

Driftsutgifter

33 086 000

p117/19-20

i360/19-20

1

Driftsutgifter

10 339 000

lønnsoppg

1735

Etterretningstjenesten:

21

Spesielle driftsutgifter

24 209 000

p117/19-20

i360/19-20

21

Spesielle driftsutgifter

7 404 000

lønnsoppg

21

Spesielle driftsutgifter

2 939 000

p38/20-21

1760

Forsvarsmateriell og større anskaffelser og vedlikehold:

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45

-6 156 000

p38/20-21

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45

117 959 000

p117/19-20

i360/19-20

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45

4 650 000

lønnsoppg

44

Fellesfinansierte investeringer, nasjonalfinansiert andel, kan overføres

-16 096 000

p38/20-21

44

Fellesfinansierte investeringer, nasjonalfinansiert andel, kan overføres

7 056 000

p117/19-20

i360/19-20

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under kap. 1761, post 45

-56 565 000

p38/20-21

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under kap. 1761, post 45

30 000 000

p127/19-20

i360/19-20

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under kap. 1761, post 45

227 000

p117/19-20

i360/19-20

48

Fellesfinansierte investeringer, fellesfinansiert andel, kan overføres

-247 700 000

p117/19-20

i360/19-20

48

Fellesfinansierte investeringer, fellesfinansiert andel, kan overføres

22 500 000

p38/20-21

75

Fellesfinansierte investeringer, Norges tilskudd til NATOs investeringsprogram for sikkerhet, kan overføres, kan nyttes under kap. 1760, post 44

7 392 000

p38/20-21

1761

Nye kampfly med baseløsning:

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1761, post 45

-15 000 000

p38/20-21

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1761, post 45

-4 750 000

p117/19-20

i360/19-20

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1761, post 45

505 000

lønnsoppg

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under kap. 1760, post 45

45 000 000

p117/19-20

i360/19-20

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under kap. 1760, post 45

15 000 000

p38/20-21

47

Nybygg og nyanlegg, kan overføres, kan nyttes under kap. 1710, post 47

-189 673 000

p38/20-21

1790

Kystvakten:

1

Driftsutgifter

-38 000 000

p38/20-21

1

Driftsutgifter

37 821 000

p117/19-20

i360/19-20

1

Driftsutgifter

2 206 000

lønnsoppg

1791

Redningshelikoptertjenesten:

1

Driftsutgifter

-85 793 000

p38/20-21

1

Driftsutgifter

29 142 000

p117/19-20

i360/19-20

1

Driftsutgifter

129 000

lønnsoppg

1792

Norske styrker i utlandet:

1

Driftsutgifter

26 778 000

p117/19-20

i360/19-20

1

Driftsutgifter

5 096 000

p38/20-21

1

Driftsutgifter

1 425 000

lønnsoppg

423 381 000

Olje- og energidepartementet

1800

Olje- og energidepartementet:

1

Driftsutgifter

648 000

lønnsoppg

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under postene 50, 71 og 72

5 000 000

p50/20-21

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under postene 50, 71 og 72

20 000 000

p117/19-20

i360/19-20

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner mv.

2 000 000

p117/19-20

i360/19-20

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner mv.

1 400 000

p50/20-21

72

Tilskudd til olje- og energiformål, kan overføres, kan nyttes under post 21

10 000 000

p127/19-20

i360/19-20

73

Ekstraordinært tilskudd til ONS

21 000 000

p142/19-20

i19/20-21

1810

Oljedirektoratet:

1

Driftsutgifter

900 000

lønnsoppg

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

70 000 000

p117/19-20

i360/19-20

23

Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet, kan overføres

-34 000 000

p50/20-21

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat:

1

Driftsutgifter

2 000 000

p117/19-20

i360/19-20

1

Driftsutgifter

1 900 000

lønnsoppg

22

Flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 45, 60 og 72

100 000 000

i216/19-20

23

Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet, kan overføres

-22 000 000

p50/20-21

25

Krise- og hastetiltak i forbindelse med flom- og skredhendelser

5 000 000

p50/20-21

26

Driftsutgifter, Reguleringsmyndigheten for energi

300 000

lønnsoppg

60

Tilskudd til flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 22 og 72

65 000 000

p127/19-20

i360/19-20

1830

Forskning og næringsutvikling:

50

Overføring til Norges forskningsråd

135 000 000

p127/19-20

i360/19-20

50

Overføring til Norges forskningsråd

130 000 000

i216/19-20

72

Tilskudd til Norwegian Energy Partners

20 000 000

p127/19-20

i360/19-20

1840

CO2-håndtering:

70

Administrasjon, Gassnova SF, kan overføres, kan nyttes under post 72

-5 000 000

p117/19-20

i360/19-20

70

Administrasjon, Gassnova SF, kan overføres, kan nyttes under post 72

-5 000 000

p50/20-21

71

Tilskudd til Teknologisenter for CO2-fangst på Mongstad

-13 000 000

p50/20-21

71

Tilskudd til Teknologisenter for CO2-fangst på Mongstad

50 000 000

p117/19-20

i360/19-20

72

Fullskala CO2-håndtering, kan overføres, kan nyttes under post 70

-9 000 000

p50/20-21

552 148 000

Ymse

2309

Tilfeldige utgifter:

1

Driftsutgifter

-3 055 000 000

p56/20-21

1

Driftsutgifter

-1 800 000 000

p117/19-20

i360/19-20

2315

Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet:

1

Driftsutgifter

-409 285 000

lønnsoppg

1

Driftsutgifter

-69 815 000

p56/20-21

1

Driftsutgifter

479 100 000

p26/20-21

i81/20-21

-4 855 000 000

Statsbankene

2410

Statens lånekasse for utdanning:

1

Driftsutgifter

9 100 000

p73/19-20

i233/19-20

1

Driftsutgifter

1 040 000

lønnsoppg

50

Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning

-610 000 000

p44/20-21

50

Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning

1 000 000 000

p73/19-20

i233/19-20

50

Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning

199 199 000

p117/19-20

i360/19-20

50

Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning

30 237 000

p127/19-20

i360/19-20

50

Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning

18 300 000

p142/19-20

i19/20-21

70

Utdanningsstipend, overslagsbevilgning

71 983 000

p117/19-20

i360/19-20

70

Utdanningsstipend, overslagsbevilgning

5 000 000

p127/19-20

i360/19-20

71

Andre stipend, overslagsbevilgning

-183 889 000

p44/20-21

71

Andre stipend, overslagsbevilgning

-30 048 000

p117/19-20

i360/19-20

72

Rentestøtte, overslagsbevilgning

-252 989 000

p117/19-20

i360/19-20

72

Rentestøtte, overslagsbevilgning

79 565 000

p44/20-21

72

Rentestøtte, overslagsbevilgning

40 089 000

p67/19-20

i216/19-20

72

Rentestøtte, overslagsbevilgning

12 400 000

p73/19-20

i233/19-20

72

Rentestøtte, overslagsbevilgning

760 000

p127/19-20

i360/19-20

73

Avskrivninger, overslagsbevilgning

-1 000 000 000

p73/19-20

i233/19-20

73

Avskrivninger, overslagsbevilgning

-20 265 000

p44/20-21

73

Avskrivninger, overslagsbevilgning

1 000 000 000

i216/19-20

73

Avskrivninger, overslagsbevilgning

149 084 000

p117/19-20

i360/19-20

74

Tap på utlån

143 000 000

p117/19-20

i360/19-20

90

Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning

-2 083 347 000

p44/20-21

90

Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning

2 083 500 000

p67/19-20

i216/19-20

90

Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning

1 000 000 000

p73/19-20

i233/19-20

90

Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning

250 092 000

p117/19-20

i360/19-20

90

Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning

114 510 000

p127/19-20

i360/19-20

90

Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning

2 000 000

p142/19-20

i19/20-21

2412

Husbanken:

1

Driftsutgifter

1 106 000

lønnsoppg

71

Tap på lån

12 000 000

p48/20-21

90

Nye lån, overslagsbevilgning

-500 000 000

p48/20-21

90

Nye lån, overslagsbevilgning

2 412 000 000

p117/19-20

i360/19-20

90

Nye lån, overslagsbevilgning

1 374 000 000

i216/19-20

2421

Innovasjon Norge:

50

Innovasjon – prosjekter, fond

3 720 000 000

p67/19-20

i216/19-20

50

Innovasjon – prosjekter, fond

250 000 000

p127/19-20

i360/19-20

52

Låneordning for pakkereisearrangører – tapsavsetning

-631 500 000

p45/20-21

52

Låneordning for pakkereisearrangører – tapsavsetning

-250 000 000

p127/19-20

i360/19-20

52

Låneordning for pakkereisearrangører – tapsavsetning

1 000 000 000

p117/19-20

i360/19-20

54

Tapsavsetning – låneordning for nærskipsfart og fiskefartøy

300 000 000

p127/19-20

i360/19-20

70

Basiskostnader

4 000 000

p117/19-20

i360/19-20

73

Tilskuddsordning for pakkereisearrangører

-365 000 000

p45/20-21

73

Tilskuddsordning for pakkereisearrangører

500 000 000

i360/19-20

74

Reiseliv, profilering og kompetanse, kan overføres

20 000 000

p45/20-21

75

Grønn plattform, kan overføres, kan nyttes under post 50, 71, 72 og 76

102 500 000

p127/19-20

i360/19-20

76

Miljøteknologi, kan overføres

184 500 000

i216/19-20

79

Tilskudd til kondemneringsordning for skip, kan overføres

75 000 000

p117/19-20

i360/19-20

90

Lån fra statskassen til utlånsvirksomhet, overslagsbevilgning

-1 100 000 000

p45/20-21

91

Låneordning for pakkereisearrangører – lån

-1 263 000 000

p45/20-21

91

Låneordning for pakkereisearrangører – lån

-500 000 000

p127/19-20

i360/19-20

91

Låneordning for pakkereisearrangører – lån

2 000 000 000

p117/19-20

i360/19-20

2426

Siva SF:

70

Tilskudd

40 000 000

p117/19-20

i360/19-20

71

Tilskudd til testfasiliteter

38 500 000

p127/19-20

i360/19-20

2427

Kommunalbanken AS:

90

Aksjekapital

750 000 000

p67/19-20

i216/19-20

2429

Eksportkredittordningen:

90

Utlån

1 000 000 000

p45/20-21

11 203 427 000

Statens forretningsdrift

2445

Statsbygg:

24

2 Driftsutgifter

193 800 000

p127/19-20

i360/19-20

24

2 Driftsutgifter

67 150 000

p48/20-21

24

6 Til reguleringsfondet

-133 500 000

p48/20-21

30

Prosjektering av bygg, kan overføres

6 000 000

p117/19-20

i360/19-20

31

Igangsetting av ordinære byggeprosjekter, kan overføres

10 000 000

p127/19-20

i360/19-20

33

Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres

160 000 000

p117/19-20

i360/19-20

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

40 000 000

p127/19-20

i360/19-20

2460

Garantiinstituttet for eksportkreditt:

50

Tilskudd til tapsavsetning – alminnelig garantiordning

10 000 000 000

p117/19-20

i360/19-20

51

Tilskudd til forvaltning av ny statlig garantiordning for re-forsikring av kredittforsikring

6 000 000

p117/19-20

i360/19-20

52

Tilskudd til tapsavsetning for ny statlig garantiordning for re-forsikring av kredittforsikring

1 620 000 000

p117/19-20

i360/19-20

90

Utbetaling ifølge trekkfullmakt – alminnelig garantiordning

4 500 000 000

p117/19-20

i360/19-20

90

Utbetaling ifølge trekkfullmakt – alminnelig garantiordning

4 500 000 000

p45/20-21

2470

Statens pensjonskasse:

24

1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning

-10 000 000

p117/19-20

i360/19-20

24

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

4 649 000

p117/19-20

i360/19-20

24

3 Avskrivninger

5 351 000

p117/19-20

i360/19-20

20 969 450 000

Folketrygden

2530

Foreldrepenger:

70

Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning

600 000 000

p40/20-21

70

Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning

390 000 000

p117/19-20

i360/19-20

70

Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning

270 000 000

p142/19-20

i19/20-21

71

Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsbevilgning

-35 000 000

p142/19-20

i19/20-21

71

Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsbevilgning

-25 000 000

p40/20-21

71

Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsbevilgning

15 000 000

p117/19-20

i360/19-20

72

Feriepenger av foreldrepenger, overslagsbevilgning

25 000 000

p40/20-21

72

Feriepenger av foreldrepenger, overslagsbevilgning

10 000 000

p117/19-20

i360/19-20

73

Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning

-4 000 000

p40/20-21

73

Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning

2 000 000

p117/19-20

i360/19-20

73

Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning

1 000 000

p142/19-20

i19/20-21

2540

Stønad under arbeidsledighet til fiskere og fangstmenn:

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

20 000 000

p45/20-21

2541

Dagpenger:

70

Dagpenger, overslagsbevilgning

-7 430 000 000

p142/19-20

i19/20-21

70

Dagpenger, overslagsbevilgning

-4 869 000 000

p41/20-21

70

Dagpenger, overslagsbevilgning

30 185 200 000

p117/19-20

i360/19-20

70

Dagpenger, overslagsbevilgning

13 555 000 000

p67/19-20

i216/19-20

70

Dagpenger, overslagsbevilgning

725 000 000

p52/19-20

v386/19-20

70

Dagpenger, overslagsbevilgning

149 000 000

p127/19-20

i360/19-20

2542

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.:

70

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning

-20 000 000

p41/20-21

70

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning

125 000 000

p142/19-20

i19/20-21

70

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning

40 000 000

p117/19-20

i360/19-20

2543

Midlertidige stønadsordninger for selvstendig næringsdrivende, frilansere og lærlinger:

70

Stønad til selvstendig næringsdrivende og frilansere, overslagsbevilgning

-2 040 000 000

p142/19-20

i19/20-21

70

Stønad til selvstendig næringsdrivende og frilansere, overslagsbevilgning

-1 100 000 000

p117/19-20

i360/19-20

70

Stønad til selvstendig næringsdrivende og frilansere, overslagsbevilgning

-20 000 000

p41/20-21

70

Stønad til selvstendig næringsdrivende og frilansere, overslagsbevilgning

4 700 000 000

p73/19-20

i233/19-20

71

Stønad til lærlinger, overslagsbevilgning

-97 000 000

p142/19-20

i19/20-21

71

Stønad til lærlinger, overslagsbevilgning

-53 000 000

p41/20-21

71

Stønad til lærlinger, overslagsbevilgning

250 000 000

p73/19-20

i233/19-20

2620

Stønad til enslig mor eller far:

70

Overgangsstønad, overslagsbevilgning

-60 000 000

p142/19-20

i19/20-21

70

Overgangsstønad, overslagsbevilgning

-30 000 000

p41/20-21

70

Overgangsstønad, overslagsbevilgning

62 000 000

p117/19-20

i360/19-20

72

Stønad til barnetilsyn til enslig mor eller far i arbeid, overslagsbevilgning

-1 000 000

p142/19-20

i19/20-21

72

Stønad til barnetilsyn til enslig mor eller far i arbeid, overslagsbevilgning

1 260 000

p117/19-20

i360/19-20

72

Stønad til barnetilsyn til enslig mor eller far i arbeid, overslagsbevilgning

-12 000 000

p41/20-21

73

Tilleggsstønader og stønad til skolepenger, overslagsbevilgning

-8 000 000

p41/20-21

73

Tilleggsstønader og stønad til skolepenger, overslagsbevilgning

-5 820 000

p117/19-20

i360/19-20

73

Tilleggsstønader og stønad til skolepenger, overslagsbevilgning

-5 000 000

p142/19-20

i19/20-21

76

Bidragsforskott

-10 000 000

p117/19-20

i360/19-20

76

Bidragsforskott

-5 000 000

p142/19-20

i19/20-21

76

Bidragsforskott

-5 000 000

p41/20-21

2650

Sykepenger:

70

Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning

-2 620 000 000

p142/19-20

i19/20-21

70

Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning

4 750 000 000

p67/19-20

i216/19-20

70

Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning

680 000 000

p41/20-21

70

Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning

380 000 000

p117/19-20

i360/19-20

71

Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning

-210 000 000

p142/19-20

i19/20-21

71

Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning

400 000 000

p67/19-20

i216/19-20

71

Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning

100 000 000

p117/19-20

i360/19-20

72

Pleie-, opplærings- og omsorgspenger mv., overslagsbevilgning

-8 680 000 000

p142/19-20

i19/20-21

72

Pleie-, opplærings- og omsorgspenger mv., overslagsbevilgning

-910 000 000

p127/19-20

i360/19-20

72

Pleie-, opplærings- og omsorgspenger mv., overslagsbevilgning

-340 000 000

p41/20-21

72

Pleie-, opplærings- og omsorgspenger mv., overslagsbevilgning

-200 000 000

p117/19-20

i360/19-20

72

Pleie-, opplærings- og omsorgspenger mv., overslagsbevilgning

11 850 000 000

p67/19-20

i216/19-20

75

Feriepenger av sykepenger, overslagsbevilgning

-40 000 000

p142/19-20

i19/20-21

75

Feriepenger av sykepenger, overslagsbevilgning

-30 000 000

p117/19-20

i360/19-20

75

Feriepenger av sykepenger, overslagsbevilgning

5 000 000

p41/20-21

76

Tilskudd til ekspertbistand og kompetansetiltak for sykmeldte, kan overføres

-102 000 000

p41/20-21

2651

Arbeidsavklaringspenger:

70

Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning

-1 285 000 000

p142/19-20

i19/20-21

70

Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning

2 286 000 000

p117/19-20

i360/19-20

70

Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning

540 000 000

p67/19-20

i216/19-20

70

Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning

170 000 000

p41/20-21

71

Tilleggsstønad, overslagsbevilgning

-20 000 000

p117/19-20

i360/19-20

71

Tilleggsstønad, overslagsbevilgning

-15 000 000

p142/19-20

i19/20-21

71

Tilleggsstønad, overslagsbevilgning

-3 000 000

p41/20-21

72

Legeerklæringer

-25 000 000

p117/19-20

i360/19-20

72

Legeerklæringer

-10 000 000

p142/19-20

i19/20-21

72

Legeerklæringer

15 000 000

p41/20-21

2655

Uførhet:

70

Uføretrygd, overslagsbevilgning

-1 569 500 000

p117/19-20

i360/19-20

70

Uføretrygd, overslagsbevilgning

-340 000 000

p41/20-21

70

Uføretrygd, overslagsbevilgning

830 000 000

p142/19-20

i19/20-21

75

Menerstatning ved yrkesskade, overslagsbevilgning

-4 000 000

p117/19-20

i360/19-20