Prop. 164 S

(2020–2021)
Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Samtykke til ratifikasjon av konvensjon om Den internasjonale organisasjonen for maritime navigasjonsinnretninger og -tjenester (IALA) av 27. januar 2021

Tilråding fra Utenriksdepartementet 9. april 2021, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg)

1 Innledning

I proposisjonen bes det om samtykke til ratifikasjon av konvensjon om Den internasjonale organisasjonen for maritime navigasjonsinnretninger og -tjenester (IALA). En diplomatkonferanse vedtok konvensjonen i Kuala Lumpur, Malaysia, 28. februar 2020. Konvensjonen oppretter IALA som en mellomstatlig organisasjon.

Dagens IALA, Den internasjonale sammenslutningen for fyr- og merkevesen (International Association of Lighthouse Authority, senere International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities), ble opprettet i 1957 som en stiftelse under fransk rett. Organisasjonen har i dag nasjonale kystmyndigheter og kystvakter som medlemmer. Kystverket er medlem fra norsk side. IALA er en ikke-statlig, teknisk, konsultativ organisasjon hvor myndigheter, utstyrsprodusenter og eksperter utarbeider anbefalinger, retningslinjer og standarder for maritime navigasjonsinnretninger og -tjenester.

IALAs generalforsamling besluttet i 2014 å arbeide for å endre organisasjonens status til en mellomstatlig organisasjon. Endring av IALAs status til en mellomstatlig organisasjon ble antatt å styrke organisasjonen, og dermed også IALAs viktige arbeid knyttet til å sikre gode maritime navigasjonsinnretninger og -tjenester. IALA arbeider tett med og utfyller arbeidet til Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) og Den internasjonale hydrografiske organisasjon (IHO).

Norge har deltatt i arbeidet med fremforhandling av konvensjonen. Fra norsk side har det vært viktig å arbeide for at IALA beholdes som en teknisk, konsultativ organisasjon, slik at det er IMO som gir bindende regler, mens IALA gir tekniske innspill til IMO og fastsetter ikke-bindende anbefalinger, retningslinjer og standarder. Videre har det vært viktig at statusendringen i minst mulig grad leder til økning i organisasjonens driftskostnader.

Det har vært avholdt tre pre-diplomatiske konferanser hvor utkast til konvensjonstekst har blitt diskutert, i Paris i 2017, i Marrakech i 2018 og i Istanbul i 2019. IALAs juridiske ekspertpanel og IALAs sekretariat har også deltatt i arbeidet.

Konvensjonen anses å være av særlig stor viktighet, slik at Stortingets samtykke til ratifikasjon er nødvendig i medhold av Grunnloven § 26 andre ledd.

Konvensjonen ble åpnet for undertegning 27. januar 2021, og Norge undertegnet 22. mars 2021. Per mars 2021 har Singapore ratifisert konvensjonen, og i tillegg til Norge har Frankrike, Malaysia og Nederland undertegnet. Konvensjonen trer i kraft på den nittiende dag etter at tretti stater har sluttet seg til.

Konvensjonen i engelsk originaltekst med oversettelse til norsk følger som trykt vedlegg til proposisjonen.

2 Generelt om konvensjonen

Konvensjonen etablerer IALA som et eget folkerettssubjekt i form av en mellomstatlig organisasjon og gir nærmere bestemmelser om organisasjonen.

Organisasjonen skal ha som formål å føre sammen myndigheter og organisasjoner som arbeider med maritime navigasjonsinnretninger og -tjenester, for å legge til rette for sikker og effektiv sjøtrafikk gjennom forbedring og harmonisering av maritime navigasjonsinnretninger og -tjenester. Videre skal organisasjonen på dette området fremme tilgang til teknisk samarbeid og kapasitetsbygging, oppmuntre til og legge til rette for bruk av de høyeste standardene som er praktisk mulig, samt legge til rette for informasjonsutveksling.

IALA skal være en teknisk, konsultativ organisasjon, og skal blant annet fastsette ikke-bindende anbefalinger, retningslinjer og standarder. Organisasjonen skal ha sete i Frankrike, med mindre generalforsamlingen bestemmer noe annet.

Organisasjonen skal bestå av medlemsstater, assosierte medlemmer og tilknyttede medlemmer. Assosiert medlem kan være et territorium eller en gruppe territorier der en medlemsstat har ansvaret for dets internasjonale forbindelser. Assosierte medlemmer kan også være nasjonale medlemmer i nåværende IALA fra stater som ikke blir medlemsstater i den nye mellomstatlige organisasjonen. Tilknyttede medlemmer er blant annet produsenter eller distributører av utstyr for maritime navigasjonsinnretninger og -tjenester.

Konvensjonen gir nærmere regler for organisasjonens organer, det vil si generalforsamlingen, rådet, komiteer, underorganer og sekretariatet. Generalforsamlingen skal være organisasjonens øverste organ og bestå av medlemsstatene. Den skal ha ordinære møter hvert tredje år og blant annet ha myndighet til å velge organisasjonens øvrige organer. Generalforsamlingen skal videre bestemme overordnet politikk og organisasjonens strategiske visjon, samt godkjenne finansene.

Rådet skal være organisasjonens utøvende organ. Rådet skal bestå av presidenten, visepresidenten og tjuetre andre medlemsstater. Det skal møtes minst én gang i året, og skal blant annet samordne organisasjonens virksomhet innenfor rammene av den overordnede politikken og budsjettet, og rapportere til generalforsamlingen.

Konvensjonen har et vedlegg med overgangsordninger. Formålet med disse er å sørge for at det internasjonale arbeidet i IALA med maritime navigasjonsinnretninger og -tjenester fortsetter, og å tilrettelegge for overgangen fra eksisterende IALA til den nye mellomstatlige organisasjonen.

3 Nærmere om de enkelte bestemmelsene i konvensjonen

Fortalen viser til opprettelsen av IALA i 1957 og anerkjenner organisasjonens rolle og bidrag til sikker, økonomisk og effektiv sjøtrafikk. Det vises til FNs havrettskonvensjon og Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs (SOLAS), og til at utvikling, forbedring og harmonisering av maritime navigasjonsinnretninger og -tjenester, til fordel for det maritime fellesskapet og vern av miljøet best kan samordnes gjennom internasjonale organisasjoner.

Artikkel 1 slår fast at IALA etableres som en mellomstatlig organisasjon. Den skal være av teknisk og konsultativ art og ha sete i Frankrike.

Artikkel 2 definerer begrepet maritim navigasjonsinnretning og -tjeneste og organisasjonens tre ulike medlemskapskategorier.

Artikkel 3 viser til at organisasjonens formål er å føre sammen myndigheter og organisasjoner som arbeider med maritime navigasjonsinnretninger og -tjenester, for å fremme mål om å legge til rette for sikker og effektiv sjøtrafikk gjennom forbedring og harmonisering av maritime navigasjonsinnretninger og -tjenester, fremme tilgang til teknisk samarbeid og kapasitetsbygging, oppmuntre til og legge til rette for vedtakelse av høyest mulig standarder, og å legge til rette for informasjonsutveksling.

Artikkel 4 angir organisasjonens oppgaver. Disse består blant annet i å utvikle og informere om ikke-bindende standarder, anbefalinger, retningslinjer og manualer, opprette ordninger for konsultasjoner og informasjonsutveksling, fremme internasjonalt samarbeid og å legge til rette for bistand til myndigheter, tjenesteytere og andre organisasjoner som arbeider med maritime navigasjonsinnretninger og -tjenester.

Artikkel 5 slår fast at organisasjonen består av medlemsstater, assosierte medlemmer og tilknyttede medlemmer, og angir nærmere regler om disse.

Artikkel 6 angir at organisasjonen som sine organer skal ha en generalforsamling, et råd, komiteer og underordnede organer som er nødvendige for å bistå organisasjonen i dens arbeid og et sekretariat. Organisasjonen skal også ha en president og en visepresident.

Artikkel 7–10 gir nærmere bestemmelser om organisasjonens organer.

Artikkel 7 slår fast at generalforsamlingen er organisasjonens øverste organ. Generalforsamlingen består av medlemsstatene, mens assosierte og tilknyttede medlemmer kun kan være til stede på møtene. Generalforsamlingen har ordinære møter hvert tredje år, og har blant annet myndighet til å velge organisasjonens president, visepresident, rådsmedlemmene og generalsekretæren, bestemme overordnet politikk og organisasjonens strategiske visjon, samt godkjenne finansene.

Etter artikkel 8 er rådet organisasjonens utøvende organ. Det skal bestå av presidenten, visepresidenten og tjuetre andre medlemsstater, og møtes minst én gang i året. Rådet skal blant annet koordinere organisasjonens virksomhet innenfor rammene av den overordnede politikken og overordnet budsjett, og rapportere til generalforsamlingen.

Artikkel 9 angir oppgavene til komiteer og underorganer.

Artikkel 10 gir regler for sekretariatet, inkludert organisasjonens generalsekretær. Generalsekretæren er ansvarlig for organisasjonens daglige drift og oppnevnes for tre år av gangen.

I henhold til artikkel 11 om avstemning skal det søkes å oppnå konsensus når generalforsamlingen eller rådet tar avgjørelser. Dersom konsensus ikke kan oppnås, skal saker avgjøres med to tredjedels flertall av medlemsstatene som er til stede og stemmer. Kun medlemsstater har stemmerett, ikke assosierte og tilknyttede medlemmer.

Artikkel 12 slår fast at organisasjonens offisielle språk er arabisk, engelsk, fransk, kinesisk, russisk og spansk. Diplomatkonferansen som vedtok konvensjonsteksten vedtok også en resolusjon om at engelsk skal være organisasjonens arbeidsspråk.

Artikkel 13 gjelder organisasjonens finansiering. Organisasjonens utgifter skal dekkes gjennom årlig bidrag fra medlemsstatene, medlemskapsavgift fra assosierte medlemmer og tilknyttede medlemmer, samt donasjoner, testamentariske gaver, tilskudd, gaver og andre kilder. Mottak av sistnevnte gruppe av midler må godkjennes av rådet og bygge på anbefaling fra generalsekretæren. Medlemskapsbidraget skal være likt for alle medlemsstater.

Artikkel 14 angir at organisasjonen er et folkerettssubjekt med rettslig handleevne til å inngå og slutte avtaler, anskaffe og selge løsøre og fast eiendom og iverksette rettsforfølging. På hver av medlemsstatenes territorium skal organisasjonen, så langt det følger av avtale med den aktuelle medlemsstaten, nyte de privilegier og den immunitet som er nødvendig for at den skal kunne utføre sine oppgaver og oppfylle sitt formål. Konvensjonen gir ikke privilegier og immunitet til ansatte i organisasjonen eller representanter for medlemsstatene.

Artikkel 15 regulerer endringer i konvensjonen. Vedtakelse av endringer krever to tredjedels flertall i generalforsamlingen. Endringer trer i kraft for alle medlemsstater seks måneder etter at to tredjedeler av medlemsstatene har godtatt endringen, unntatt for medlemsstater som har gitt beskjed til depositaren om at de ikke skal bindes av endringen før de selv har godtatt den. Som et alternativ til denne prosedyren kan generalforsamlingen ved konsensus vedta at en endring skal tre i kraft for alle medlemsstater seks måneder etter at to tredjedeler av medlemsstatene har godtatt endringen.

Etter artikkel 16 tillates ikke forbehold mot bestemmelser i konvensjonen.

Artikkel 17 om fortolkning og tvister slår fast at medlemsstatene skal gjøre det de kan for å hindre tvister og å løse tvister ved fredelige midler.

Artikkel 18 fastsetter at konvensjonen er gjenstand for undertegning med etterfølgende ratifikasjon, godtakelse eller godkjenning. Konvensjonen kan tiltres av enhver stat som er FN-medlem og som ikke har undertegnet innen fristen.

Etter artikkel 19 er Frankrike depositar for konvensjonen.

Artikkel 20 slår fast at konvensjonen trer i kraft den nittiende dag etter datoen for deponering av det trettiende instrumentet for ratifikasjon, godtakelse, godkjenning eller tiltredelse. Bestemmelsen angir videre at overgangsordningene i vedlegget til konvensjonen får anvendelse fra konvensjonens ikrafttredelse.

Artikkel 21 slår fast at en medlemsstat kan si opp konvensjonen med tolv måneders varsel, med virkning fra utløpet av året etter at oppsigelsen er gitt.

Etter artikkel 22 kan generalforsamlingen vedta med to tredjedels flertall at konvensjonen skal opphøre.

Konvensjonen har et vedlegg med overgangsordninger. Formålet med disse er å sørge for at det internasjonale arbeidet med navigasjonsinnretninger og -tjenester fortsetter uforstyrret og å tilrettelegge for overgangen fra eksisterende IALA til den nye mellomstatlige organisasjonen IALA.

4 Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av konvensjonen vil ha begrensede økonomiske og administrative konsekvenser og vil bli gjennomført innen gjeldende budsjettrammer. Konvensjonen innebærer plikt til å betale årlig medlemsbidrag til organisasjonen. Norge betalte i 2020 16 660 euro i medlemskontingent til IALA, dekket over Kystverkets budsjett. Etableringen av IALA som en mellomstatlig organisasjon antas ikke å medføre større endring i medlemstatenes årlige bidrag. Den vedtatte konvensjonen innebærer ingen skatte- eller avgiftsprivilegier for organisasjonen eller dens ansatte i Norge.

5 Vurdering og tilråding

Skipsfarten er internasjonal, og av hensyn til sikkerhet og effektivitet i sjøtransporten er det derfor viktig med internasjonale standarder og retningslinjer for maritime navigasjonsinnretninger og -tjenester. Internasjonalt arbeid på dette området har stor betydning for Norge som kyststat. Norge har en lang og utfordrende kyst med en betydelig maritim navigasjonsinfrastruktur og maritime navigasjonstjenester.

Det vurderes at Norge er tjent med å være medlem i IALA. Gjennom medlemskap i IALA kan Norge delta aktivt i den internasjonale utviklingen av internasjonale standarder, retningslinjer og anbefalinger for maritime navigasjonsinnretninger og -tjenester, som fyr og sjømerker, elektroniske navigasjonshjelpemidler og sjøtrafikksentraltjenester. På denne måten kan Norge holde seg oppdatert om og påvirke den internasjonale utviklingen, for å sikre en hensiktsmessig maritim infrastruktur langs kysten og ivareta Norges interesse i en sikker og effektiv sjøtransport.

Konvensjonen bestemmer at IALA skal være en teknisk, konsultativ organisasjon, og kan fastsette ikke-bindende anbefalinger, retningslinjer og standarder. Dette innebærer at det fremdeles vil være IMO som gir bindende regler knyttet til maritim navigasjonsinfrastruktur, mens IALA gir tekniske innspill til IMO.

Gjennomføring av konvensjonen krever ikke lov- eller forskriftsendring.

Samferdselsdepartementet tilrår at konvensjonen om Den internasjonale organisasjonen for maritime navigasjonsinnretninger og -tjenester av 27. januar 2021 ratifiseres. Utenriksdepartementet slutter seg til dette.

Tilråding

Utenriksdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om samtykke til ratifikasjon av konvensjon om Den internasjonale organisasjonen for maritime navigasjonsinnretninger og -tjenester (IALA) av 27. januar 2021.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om samtykke til ratifikasjon av konvensjon om Den internasjonale organisasjonen for maritime navigasjonsinnretninger og -tjenester (IALA) av 27. januar 2021, i samsvar med et vedlagt forslag.

Forslag
til vedtak om samtykke til ratifikasjon av konvensjon om Den internasjonale organisasjonen for maritime navigasjonsinnretninger og -tjenester (IALA) av 27. januar 2021

I

Stortinget samtykker i ratifikasjon av konvensjon om Den internasjonale organisasjonen for maritime navigasjonsinnretninger og -tjenester (IALA) av 27. januar 2021.

1 Convention on the International Organization for Marine Aids to Navigation

Preamble

The States Parties to this Convention:

RECALLING that the International Association of Lighthouse Authorities was established on 1st July 1957 and was renamed the International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities in 1998;

RECOGNIZING the role of the International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities in the improvement and continued harmonization of Marine Aids to Navigation for the safe, economic and efficient movement of vessels for the benefit of the maritime community and the protection of the environment;

CONSIDERING the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982 and the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended; and

CONSIDERING FURTHER that developing, improving and harmonizing Marine Aids to Navigation for the benefit of the maritime community and the protection of the environment is best coordinated by international organizations;

HAVE AGREED as follows:

Article 1

Establishment

Article 2

Definitions

For the purposes of this Convention:

Article 3

Aim and Objectives

The aim of the Organization is to bring together governments and organizations concerned with the regulation, provision, maintenance or operation of Marine Aids to Navigation in order to further the objectives of:

Article 4

Functions

In order to achieve the aim and objectives set out in Article 3, the functions of the Organization shall be:

Article 5

Membership

Article 6

Organs

Article 7

The General Assembly

Article 8

The Council

Article 9

Committees and Subsidiary Bodies

Article 10

The Secretariat

Article 11

Voting

Article 12

Languages

The official languages of the Organization shall be Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish.

Article 13

Finance

Article 14

Legal Personality, Privileges and Immunities

Article 15

Amendments

Article 16

Reservations

No reservations shall be made to this Convention.

Article 17

Interpretation and Disputes

Member States shall make every effort to prevent disputes on the interpretation or application of this Convention, and shall use their best efforts to resolve any disputes by peaceful means which may include consultation and negotiation with each other and any other means as agreed to by the parties to the dispute.

Article 18

Signature, Ratification, Acceptance, Approval and Accession

Article 19

The Depositary

The French Republic shall serve as the Depositary for this Convention. This Convention shall be registered by the Depositary pursuant to Article 102 of the Charter of the United Nations.

Article 20

Entry into force

Article 21

Withdrawal

Article 22

Termination

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized by their respective governments, have signed the present Convention.

DONE at Paris on 27 January 2021 in the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish languages, each text being equally authentic, the original of which shall be deposited in the archives of the Depositary. The Depositary shall transmit certified copies thereof to all the signatory and acceding governments and to the Secretary-General of the Organization.

Annex

Transitional Arrangements

At the XIIth General Assembly held in A Coruña from 25th to 31st May 2014, the International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities adopted a Resolution affirming that the status of an International Organization would best serve its objectives and determining that such status should be achieved as soon as possible by the means of the adoption of an international convention.

As a consequence, Article 13 of the Constitution of the International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities was amended to facilitate the winding up of the association and the transition of its assets to the Organization.

The purpose of the transitional arrangements is to ensure the uninterrupted international efforts to develop, improve and harmonize Marine Aids to Navigation and to facilitate the transition from the International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities to the Organization.

Konvensjon om Den internasjonale organisasjonen for maritime navigasjonsinnretninger og -tjenester

Fortale

De stater som er parter i denne konvensjonen:

SOM MINNER om at Den internasjonale sammenslutningen for fyrvesen ble opprettet 1. juli 1957 og fikk endret navn til Den internasjonale sammenslutningen for fyr- og merkevesen i 1998,

SOM ERKJENNER rollen til Den internasjonale sammenslutningen for fyr- og merkevesen når det gjelder forbedring og kontinuerlig harmonisering av maritime navigasjonsinnretninger og -tjenester for sikker, økonomisk og effektiv sjøtrafikk til beste for det maritime fellesskapet og vern av miljøet,

SOM TAR I BETRAKTNING bestemmelsene i De forente nasjoners havrettskonvensjon av 1982 og Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs av 1974, med endringer, og

SOM VIDERE TAR I BETRAKTNING at utvikling, forbedring og harmonisering av maritime navigasjonsinnretninger og -tjenester til beste for det maritime fellesskapet og vern av miljøet, best kan samordnes av internasjonale organisasjoner,

ER BLITT ENIGE OM følgende:

Artikkel 1

Opprettelse

 • 1. Den internasjonale organisasjonen for maritime navigasjonsinnretninger og -tjenester (heretter «Organisasjonen») er herved opprettet under folkeretten som en mellomstatlig organisasjon.

 • 2. Organisasjonen skal ha en rådgivende og teknisk funksjon.

 • 3. Organisasjonen skal ha sitt sete i Frankrike med mindre annet besluttes av generalforsamlingen.

 • 4. Organisasjonens funksjon skal fastsettes i nærmere detalj i de generelle bestemmelsene, som er underlagt bestemmelsene i denne konvensjonen, men ikke utgjør en integrert del av denne. I tilfelle manglende samsvar mellom denne konvensjonen og de generelle bestemmelsene eller andre grunnleggende dokumenter som gjelder styringen av Organisasjonen, skal denne konvensjonen ha forrang.

Artikkel 2

Definisjoner

I denne konvensjonen menes med

 • 1. Maritim navigasjonsinnretning og -tjeneste: en innretning, et system eller en tjeneste, utenfor et fartøy, som er utformet og drives for å fremme trygg og effektiv navigasjon for de enkelte fartøyer og for trafikken til sjøs. For denne Organisasjonens formål skal denne definisjonen omfatte sjøtrafikksentraltjenester.

 • 2. Medlemsstat: en stat som har samtykket i å være bundet av denne konvensjonen og som denne konvensjonen har trådt i kraft for.

 • 3. Assosiert medlem: et territorium eller en gruppe territorier der en medlemsstat har ansvaret for dets internasjonale forbindelser og som den har anmodet om medlemskap for og generalforsamlingen har godkjent dette, samt nasjonale medlemmer av Den internasjonale sammenslutningen for fyr- og merkevesen fra stater som ikke er medlemsstater, i samsvar med nr. 5 i vedlegget.

 • 4. Tilknyttet medlem: en produsent eller distributør av utstyr for maritime navigasjonsinnretninger og -tjenester for salg, eller en organisasjon som leverer tjenester eller teknisk rådgivning i forbindelse med maritime navigasjonsinnretninger og -tjenester i henhold til kontrakt, og andre organisasjoner eller vitenskapelige organer som er involvert i maritime navigasjonsinnretninger og -tjenester, som har søkt om medlemskap og dette er blitt godkjent av rådet.

Artikkel 3

Formål

Organisasjonens formål er å føre sammen myndigheter og organisasjoner som er involvert i regulering, levering, vedlikehold eller drift av maritime navigasjonsinnretninger og -tjenester for å fremme målene om å

 • (a) arbeide for sikker og effektiv sjøtrafikk gjennom forbedring og harmonisering av maritime navigasjonsinnretninger og -tjenester globalt til beste for det maritime fellesskapet og vern av miljøet,

 • (b) fremme tilgang til teknisk samarbeid og kapasitetsbygging om alle forhold knyttet til utvikling og overføring av fagkunnskap, forskning og teknologi i forbindelse med maritime navigasjonsinnretninger og -tjenester,

 • (c) oppmuntre til og tilrettelegge for at de høyeste standardene som er praktisk mulig generelt tas i bruk i saker som gjelder maritime navigasjonsinnretninger og -tjenester, og

 • (d) sørge for utveksling av informasjon om saker som vurderes av Organisasjonen.

Artikkel 4

Oppgaver

For å oppnå sitt formål og nå målene fastsatt i artikkel 3, skal Organisasjonens oppgaver være å

 • (a) utvikle og informere om ikke-bindende standarder, anbefalinger, retningslinjer, manualer og andre relevante dokumenter,

 • (b) vurdere og gi anbefalinger om standarder, anbefalinger, retningslinjer, manualer og andre relevante dokumenter som den kan få tilsendt av medlemsstater, assosierte medlemmer og tilknyttede medlemmer, fra ethvert organ eller spesialisert byrå i De forente nasjoner eller enhver annen mellomstatlig organisasjon,

 • (c) opprette ordninger for rådgivning og informasjonsutveksling som blant annet omfatter den seneste utviklingen og aktiviteter i medlemsstater, assosierte medlemmer og tilknyttede medlemmer,

 • (d) utvikle internasjonalt samarbeid ved å fremme nære arbeidsforhold og bistand mellom medlemsstater, assosierte medlemmer og tilknyttede medlemmer,

 • (e) tilrettelegge for bistand, enten det er teknisk bistand, organisasjonsmessig bistand eller opplæringsbistand, til myndigheter, tjenester eller andre organisasjoner som anmoder om hjelp i forbindelse med maritime navigasjonsinnretninger og -tjenester,

 • (f) organisere konferanser, symposier, seminarer, arbeidsmøter og andre arrangementer, og

 • (g) holde kontakt med og samarbeide med relevante internasjonale og andre organisasjoner, og tilby faglige råd når dette er hensiktsmessig.

Artikkel 5

Medlemskap

 • 1. Organisasjonen skal bestå av medlemsstater, assosierte medlemmer og tilknyttede medlemmer.

 • 2. Enhver medlemsstat som har ansvar for de internasjonale forbindelsene til et territorium eller en gruppe av territorier, kan anmode om assosiert medlemskap for dette territoriet eller denne gruppen av territorier, ved skriftlig underretning til generalsekretæren.

 • 3. Rådet kan kreve eller en medlemsstat kan anmode om at sider ved en anmodning om tilknyttet medlemskap gjennomgås av medlemsstaten eller medlemsstatene der søkeren har sin virksomhet eller sitt primære forretningssted eller hovedkontor. Rådet skal ta hensyn til synspunktene fra medlemsstaten som anmoder og medlemsstaten som gjennomgår når det treffer beslutning om tilknyttet medlemskap.

Artikkel 6

Organer

 • 1. Organisasjonen skal ha følgende organer:

  • (a) Generalforsamlingen,

  • (b) Rådet,

  • (c) Komiteer og underorganer som er nødvendige for å støtte Organisasjonen virksomhet, og

  • (d) Sekretariatet.

 • 2. Organisasjonen skal ha en president og en visepresident. Presidenten, eller ved presidentens fravær, visepresidenten, skal lede generalforsamlingen og rådet.

 • 3. De generelle bestemmelsene og økonomibestemmelsene skal spesifisere forretningsordenen som gjelder for hvert organ og regulere den daglige ledelsen av Organisasjonen.

Artikkel 7

Generalforsamlingen

 • 1. Generalforsamlingen er det overordnede beslutningsorganet i Organisasjonen, og skal ha alle fullmakter i Organisasjonen, med mindre annet er fastsatt i denne konvensjonen.

 • 2. Generalforsamlingen skal bare bestå av medlemsstater. Fremmøte skal også være åpent for assosierte medlemmer og tilknyttede medlemmer.

 • 3. Hver medlemsstat skal utpeke én av sine delegater til hoveddelegat til generalforsamlingen.

 • 4. Generalforsamlingen skal ha ordinære møter én gang hvert tredje år.

 • 5. Det skal innkalles til ekstraordinære møter i generalforsamlingen når en tredjedel av medlemsstatene informerer generalsekretæren om at de ønsker at det skal innkalles til møte, eller når som helst når rådet anser det som nødvendig, etter nitti dagers varsel.

 • 6. Et flertall av medlemsstater skal utgjøre et beslutningsdyktig antall under møtene i generalforsamlingen.

 • 7. Generalforsamlingen skal

  • (a) velge president og visepresident blant medlemsstatene i samsvar med de generelle bestemmelsene,

  • (b) beslutte den overordnede politikken og den strategiske visjonen for Organisasjonen,

  • (c) gjennomgå og godkjenne de generelle bestemmelsene og økonomibestemmelsene for Organisasjonen,

  • (d) velge, i samsvar med artikkel 8, rådet blant andre medlemsstater enn medlemsstatene som innehar presidentskapet eller visepresidentskapet,

  • (e) velge generalsekretær blant statsborgerne i medlemsstatene i samsvar med de generelle bestemmelsene,

  • (f) opprette og avvikle komiteer og underorganer, og gjennomgå og godkjenne deres mandater,

  • (g) gjennomgå og godkjenne de finansielle ordningene for Organisasjonen, herunder budsjettoversikten for de kommende tre årene og bidragene fra medlemsstatene og medlemsavgiftene for assosierte medlemmer og tilknyttede medlemmer,

  • (h) vurdere rapportene og forslagene som den får fremlagt av medlemsstater, rådet eller generalsekretæren,

  • (i) godkjenne standarder,

  • (j) treffe beslutning om assosiert medlemskap,

  • (k) ta avgjørelser om tilknyttet medlemskap etter anmodning fra én eller flere medlemsstater,

  • (l) gi anbefalinger til medlemsstater, assosierte medlemmer og tilknyttede medlemmer om forhold som ligger innenfor Organisasjonens formål,

  • (m) godkjenne avtaler med stater og internasjonale organisasjoner, og

  • (n) treffe beslutning om andre forhold som ligger innenfor Organisasjonens formål.

Artikkel 8

Rådet

 • 1. Rådet er Organisasjonens utøvende organ, og skal ha ansvaret for å styre Organisasjonens virksomhet.

 • 2. Rådet skal bestå av presidenten og visepresidenten og tjuetre andre medlemsstater.

 • 3. Rådets medlemmer skal velges ved avstemning på hvert ordinære møte i generalforsamlingen i samsvar med de generelle bestemmelsene. Rådets medlemmer skal i prinsippet komme fra forskjellige deler av verden, med sikte på å oppnå en verdensomspennende representasjon.

 • 4. I rådet skal medlemsstatene fortrinnsvis representeres av en delegat fra en nasjonal myndighet som har ansvaret for regulering, levering, vedlikehold eller drift av maritime navigasjonsinnretninger og -tjenester i vedkommende medlemsstat.

 • 5. Sytten medlemmer av rådet, hvorav minst én må være presidenten eller visepresidenten, skal utgjøre et beslutningsdyktig antall under møtene i rådet.

 • 6. Rådet skal møtes minst én gang i året.

 • 7. Enhver medlemsstat som ikke er representert i rådet, kan delta på møtene i rådet, men har ikke rett til å stemme.

 • 8. Rådet skal

  • (a) utøve det ansvaret som det har fått delegert av generalforsamlingen,

  • (b) samordne Organisasjonens virksomhet innenfor rammen av den overordnede politikken, den strategiske visjonen og budsjettet som generalforsamlingen har besluttet,

  • (c) gjennomgå og godkjenne regnskapet, herunder årsbudsjettet,

  • (d) treffe beslutning om tilknyttet medlemskap,

  • (e) innkalle til generalforsamlingen,

  • (f) rapportere til generalforsamlingen om Organisasjonens arbeid,

  • (g) gjennomgå dokumenter som det har fått oversendt i samsvar med de generelle bestemmelsene,

  • (h) henvise alle saker som krever beslutning fra generalforsamlingen, til generalforsamlingen,

  • (i) godkjenne anbefalinger, retningslinjer, manualer og andre relevante dokumenter,

  • (j) godkjenne oversendelser til andre organisasjoner,

  • (k) utnevne ledere og nestledere i komiteer og underorganer, og gjennomgå og godkjenne deres arbeidsprogrammer,

  • (l) bestemme arrangementssted og år for Organisasjonens konferanser og symposier som beskrevet i de generelle bestemmelsene, og

  • (m) godkjenne reglene for de ansatte.

 • 9. Medlemmene av rådet kan, etter å ha underrettet presidenten og generalsekretæren, invitere tilknyttede medlemmer til å delta som tekniske rådgivere på møter i rådet, for å gi råd og bistand om driftsmessige og tekniske forhold.

Artikkel 9

Komiteer og underorganer

 • 1. Komiteer og underorganer skal støtte Organisasjonens formål.

 • 2. Komiteene skal

  • (a) forberede og gjennomgå standarder, anbefalinger, retningslinjer, manualer og andre relevante dokumenter som er identifisert i arbeidsprogrammene,

  • (b) overvåke utviklingen innenfor maritime navigasjonsinnretninger og -tjenester,

  • (c) tilrettelegge for deling av fagkunnskap og erfaringer mellom medlemsstater, assosierte medlemmer og tilknyttede medlemmer, og

  • (d) gjennomføre alle andre oppgaver som rådet har bestemt.

Artikkel 10

Sekretariatet

 • 1. Det faste sekretariatet i organisasjonen skal bestå av generalsekretæren og det personalet som er nødvendig for arbeidet i Organisasjonen, innenfor den godkjente budsjettrammen.

 • 2. Generalsekretærens mandatperiode skal være tre år. Generalsekretæren kan gjenvelges i opptil to ytterligere påfølgende perioder, hver på tre år.

 • 3. Generalsekretæren skal ha ansvaret for den daglige ledelsen av Organisasjonen, i tråd med eventuelle føringer utstedt av generalforsamlingen eller rådet.

 • 4. Generalsekretæren skal ha ansvaret for å inngå avtaler med stater og internasjonale organisasjoner, med forbehold om godkjenning fra generalforsamlingen i samsvar med artikkel 7.7 bokstav (m).

 • 5. Sekretariatets personale skal utnevnes i samsvar med personalreglementet av generalsekretæren på de vilkår og for å utføre de oppgavene som generalsekretæren bestemmer.

 • 6. Sekretariatet skal

  • (a) føre de protokoller som er nødvendige for at Organisasjonens arbeid skal kunne gjennomføres på en effektiv måte, og skal utarbeide, innsamle og distribuere all påkrevd dokumentasjon,

  • (b) forvalte Organisasjonens økonomi under tilsyn av rådet, i samsvar med de generelle bestemmelsene,

  • (c) forberede de finansielle ordninger og regnskapet,

  • (d) holde medlemsstater, assosierte medlemmer og tilknyttede medlemmer og andre organisasjoner underrettet om Organisasjonens virksomhet,

  • (e) organisere og bistå ved møter i generalforsamlingen, rådet, komiteene og underorganene,

  • (f) organisere og bistå ved konferanser og symposier som er godkjent av rådet,

  • (g) organisere og bistå ved seminarer, arbeidsmøter og andre arrangementer, og

  • (h) utføre andre funksjoner som er tildelt gjennom denne konvensjonen, de generelle bestemmelsene, generalforsamlingen eller rådet.

 • 7. Når generalsekretæren og personalet utfører sine oppgaver, skal de ikke etterspørre eller motta instruksjoner fra noen myndighet eller fra noen annen kilde utenfor Organisasjonen. De skal avstå fra alle tiltak som kan ha betydning for deres stilling som internasjonale tjenestepersoner med ansvar utelukkende overfor Organisasjonen. Hver medlemsstat skal på sin side forplikte seg til å respektere at ansvaret til generalsekretæren og personalet utelukkende er av internasjonal art, og ikke forsøke å påvirke dem i utøvelsen av deres plikter.

Artikkel 11

Avstemning

 • 1. Det skal gjøres alle bestrebelser for at generalforsamlingen og rådet skal kunne vedta beslutninger ved enighet mellom medlemsstatene.

 • 2. Der beslutninger i generalforsamlingen eller rådet ikke kan vedtas ved enighet, skal de vedtas med to tredjedels flertall av de medlemsstatene som er til stede og som stemmer gjennom en hemmelig avstemning.

 • 3. Det er bare medlemsstatene som har stemmerett. Hver medlemsstat skal ha én stemme, bortsett fra slik det er angitt i artikkel 13.4.

 • 4. Valg av president, visepresident og generalsekretær skal skje gjennom en hemmelig avstemning med simpelt flertall blant de medlemsstatene som er til stede og som avgir stemme i samsvar med de generelle bestemmelsene.

 • 5. Valg av rådet skal skje med det høyeste antallet stemmer blant de medlemsstatene som er til stede og som avgir stemme gjennom en hemmelig avstemning, i samsvar med de generelle bestemmelsene.

Artikkel 12

Språk

De offisielle språkene til Organisasjonen skal være arabisk, engelsk, fransk, kinesisk, russisk og spansk.

Artikkel 13

Finansiering

 • 1. Utgiftene til Organisasjonens drift skal dekkes av de økonomiske midlene som stilles til rådighet gjennom

  • (a) bidrag fra medlemsstatene,

  • (b) medlemsavgifter fra assosierte medlemmer og tilknyttede medlemmer, og

  • (c) donasjoner, testamentariske gaver, tilskudd, gaver og andre kilder som er godkjent av rådet etter anbefaling fra generalsekretæren.

 • 2. Hver medlemsstat skal betale et bidrag og hvert assosiert medlem og tilknyttet medlem skal betale en medlemsavgift til Organisasjonen på årsbasis, i den størrelsesorden som er fastsatt i samsvar med artikkel 7.7 bokstav (g). Bidraget skal fastsettes med samme beløp for hver medlemsstat.

 • 3. Bidrag fra medlemsstatene og medlemsavgifter fra assosierte medlemmer og tilknyttede medlemmer forfaller til betaling i samsvar med økonomibestemmelsene.

 • 4. Enhver medlemsstat som er to år på etterskudd med å betale bidragene, skal etter skriftlig underretning fra generalsekretæren, nektes rett til å stemme og rett til å bli valgt inn i rådet helt til det utestående bidraget er betalt, i samsvar med økonomibestemmelsene, med mindre generalforsamlingen frafaller denne bestemmelsen.

 • 5. Etter at rådet har godkjent Organisasjonens reviderte regnskaper, skal disse regnskapene distribueres til alle medlemsstater, assosierte medlemmer og tilknyttede medlemmer gjennom årsrapporten.

Artikkel 14

Rettssubjekt, privilegier og immunitet

 • 1. Organisasjonen er et folkerettssubjekt og skal særlig kunne

  • (a) inngå og slutte avtaler med myndigheter, organisasjoner og andre organer,

  • (b) anskaffe og selge løsøre og fast eiendom, og

  • (c) iverksette rettsforfølging.

 • 2. På territoriet til hver av dens medlemsstater skal Organisasjonen, så langt det følger av avtale med den angjeldende medlemsstat, ha slike privilegier og slik immunitet som er nødvendig for at den skal kunne utføre sine oppgaver og oppfylle sitt formål.

 • 3. Ingen medlemsstat, assosierte medlemmer eller tilknyttede medlemmer skal være ansvarlig, på grunn av sin status eller deltakelse i Organisasjonen, for Organisasjonens handlinger, unnlatelser eller forpliktelser.

Artikkel 15

Endringer

 • 1. Enhver medlemsstat kan skriftlig foreslå en endring i denne konvensjonen til generalsekretæren.

 • 2. Generalsekretæren skal distribuere den foreslåtte endringen på de offisielle språkene til alle medlemsstater minst seks måneder før den skal vurderes av generalforsamlingen.

 • 3. Den foreslåtte endringen skal vedtas gjennom avstemning på generalforsamlingen.

 • 4. Enhver endring som vedtas i samsvar med nr. 3, skal sendes av generalsekretæren til depositaren. Sistnevnte skal underrette alle medlemsstatene om vedtakelsen av endringen.

 • 5. Endringen skal tre i kraft for alle medlemsstater seks måneder etter at skriftlige underretninger om godtakelse fra to tredjedeler av medlemsstatene er mottatt av depositaren, med unntak for en medlemsstat som har underrettet depositaren, før en slik endring trer i kraft, om at endringen bare skal tre i kraft for denne medlemsstaten etter en etterfølgende underretning om godtakelse av den.

 • 6. Uansett nr. 5, kan generalforsamlingen beslutte ved enighet at endringen skal tre i kraft for alle medlemsstater seks måneder etter at skriftlige underretninger om godtakelse fra to tredjedeler av medlemsstatene er mottatt av depositaren. Dersom en medlemsstat i denne seksmånedersperioden gir underretning om oppsigelse fra Organisasjonen på grunn av en endring, skal oppsigelsen, uansett artikkel 21, få gyldighet på datoen da en slik endring trer i kraft.

 • 7. Depositaren skal underrette medlemsstatene og generalsekretæren om endringens ikrafttredelse, og angi datoen for ikrafttredelsen.

Artikkel 16

Forbehold

Det skal ikke tas noen forbehold til denne konvensjonen.

Artikkel 17

Fortolkning og tvister

Medlemsstater skal gjøre alle bestrebelser for å hindre tvister om fortolkningen eller anvendelsen av denne konvensjonen, og skal gjøre sitt ytterste for å løse alle tvister på fredelig vis, som kan omfatte konsultasjon og forhandling med hverandre, samt alle andre midler som partene i tvisten blir enige om.

Artikkel 18

Undertegning, ratifikasjon, godtakelse, godkjenning og tiltredelse

 • 1. Denne konvensjonen skal være åpen for undertegning av enhver stat som er medlem av De forente nasjoner fra den 27. januar 2021 og skal forbli åpen frem til 26. januar 2022.

 • 2. Denne konvensjonen skal være gjenstand for ratifikasjon, godtakelse eller godkjenning av signaturstatene.

 • 3. Denne konvensjonen skal være åpen for tiltredelse av enhver stat som er medlem av De forente nasjoner og som ikke har undertegnet denne konvensjonen, fra dagen etter datoen da denne konvensjonen lukkes for undertegning.

 • 4. Ratifikasjons-, godtakelses-, godkjennings- eller tiltredelsesdokumenter skal deponeres hos depositaren, som deretter skal melde fra om dette til alle stater som har deponert slike dokumenter hos depositaren og generalsekretæren.

Artikkel 19

Depositaren

Republikken Frankrike skal være depositar for denne konvensjonen. Denne konvensjonen skal registreres av depositaren i henhold til artikkel 102 i De forente nasjoners pakt.

Artikkel 20

Ikrafttredelse

 • 1. Denne konvensjonen trer i kraft den nittiende dagen etter datoen da det trettiende ratifikasjons-, godtakelses-, godkjennings- eller tiltredelsesdokumentet er deponert.

 • 2. For hver stat som ratifiserer, godtar, godkjenner eller tiltrer denne konvensjonen etter at den har trådt i kraft, skal denne konvensjonen tre i kraft den trettiende dagen etter at dets ratifikasjons-, godtakelses-, godkjennings- eller tiltredelsesdokument er deponert.

 • 3. Overgangsordningene som skal gjelde ved denne konvensjonens ikrafttredelse, er fastsatt i vedlegget.

Artikkel 21

Oppsigelse

 • 1. Enhver medlemsstat kan si opp denne konvensjonen ved å gi minst tolv måneders skriftlig varsel til depositaren, som umiddelbart skal underrette alle medlemsstater og generalsekretæren om dette varselet.

 • 2. Melding om oppsigelse kan deponeres når som helst etter utløpet av seks måneder fra datoen da denne konvensjonen trådte i kraft.

 • 3. Oppsigelsen skal få virkning 31. desember i året etter det året da meldingen om oppsigelse ble deponert.

Artikkel 22

Opphør

 • 1. Denne konvensjonen kan bringes til opphør ved avstemning i generalforsamlingen etter minst seks måneders varsel om slik avstemning.

 • 2. Datoen for opphør skal være tolv måneder etter datoen for den ovennevnte beslutningen, og i det mellomliggende tidsrommet skal rådet ha ansvaret for avviklingen av Organisasjonen, i samsvar med de generelle bestemmelsene.

SOM BEKREFTELSE PÅ DETTE har de undertegnede, som er gitt behørig fullmakt til det av sine respektive regjeringer, undertegnet denne konvensjonen.

UTFERDIGET i Paris den 27. januar 2021, på arabisk, engelsk, fransk, kinesisk, russisk og spansk, med samme gyldighet for hver tekst, og originalen skal deponeres i depositarens arkiver. Depositaren skal oversende bekreftede kopier av disse til alle undertegnende og tiltredende regjeringer og til Organisasjonens generalsekretær.

Vedlegg

Overgangsordninger

På den 12. generalforsamlingen, som ble avholdt i La Coruña fra 25. til 31. mai 2014, vedtok Den internasjonale sammenslutningen for fyr- og merkevesen en resolusjon som bekreftet at status som en internasjonal organisasjon ville egne seg best med sikte på å oppnå dens formål, og fastslo at en slik status burde oppnås så snart som mulig gjennom vedtakelse av en internasjonal konvensjon.

Som følge av dette ble artikkel 13 i forfatningen til Den internasjonale sammenslutningen for fyr- og merkevesen endret for å tilrettelegge for avvikling av sammenslutningen og overføring av dens eiendeler til Organisasjonen.

Formålet med overgangsordningene er å sikre den uavbrutte internasjonale innsats for å utvikle, forbedre og harmonisere maritime navigasjonsinnretninger og -tjenester og tilrettelegge for overgangen fra Den internasjonale sammenslutningen for fyr- og merkevesen til Organisasjonen.

 • 1. Ved denne konvensjonens ikrafttredelse skal presidenten, visepresidenten og rådet for Den internasjonale sammenslutningen for fyr- og merkevesen inviteres til å bli president, visepresident og råd for Organisasjonen, og de skal fungere som dette helt til den første generalforsamlingen som er innkalt i henhold til denne konvensjonen, har valgt en president, en visepresident og et råd, og dette må finne sted i løpet av et tidsrom som ikke overstiger seks måneder.

 • 2. Komiteene i Den internasjonale sammenslutningen for fyr- og merkevesen skal være virksomme helt til komiteer er nedsatt i henhold til denne konvensjonen.

 • 3. Inntil sekretariatet i Organisasjonen er blitt opprettet, skal sekretariatet i Den internasjonale sammenslutningen for fyr- og merkevesen inviteres til å fungere som, og utføre oppgavene til, sekretariatet. Generalsekretæren i Den internasjonale sammenslutningen for fyr- og merkevesen skal fungere som generalsekretær for Organisasjonen helt til generalforsamlingen velger generalsekretær i samsvar med denne konvensjonen.

 • 4. Inntil Organisasjonen har vedtatt generelle bestemmelser, skal den fungere i samsvar med de generelle bestemmelsene for Den internasjonale sammenslutningen for fyr- og merkevesen, med de tilpasninger som er nødvendige.

 • 5. Alle nasjonale medlemmer av Den internasjonale sammenslutningen for fyr- og merkevesen fra stater som ikke er medlemsstater skal, forutsatt at de sender en formell søknad, bli assosierte medlemmer av Organisasjonen i et tidsrom på opptil ti år fra ikrafttredelsesdatoen for denne konvensjonen, med mindre generalforsamlingen beslutter å forlenge dette tidsrommet.

 • 6. Dersom en stat som har et tidligere nasjonalt medlem med assosiert medlemskap i samsvar med nr. 5, blir en medlemsstat, skal det assosierte medlemskapet opphøre på den datoen da denne konvensjonen trer i kraft i den staten.

 • 7. Alle assosierte og industrielle medlemmer av Den internasjonale sammenslutningen for fyr- og merkevesen som er à jour med sine medlemsavgifter skal, forutsatt at de sender en formell søknad, bli tilknyttede medlemmer av Organisasjonen.

 • 8. Overføringen av rettigheter, renter, eiendeler og gjeld fra Den internasjonale sammenslutningen for fyr- og merkevesen til Organisasjonen skal finne sted i henhold til fransk rett.