Prop. 186 L

(2020–2021)
Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Endringer i lov om endring i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (forlengelse av midlertidig unntak fra avkortingsreglene for alderspensjon som følge av covid-19)

Tilråding fra Arbeids- og sosialdepartementet 30. april 2021, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg)

1 Proposisjonens hovedinnhold

Det gjelder et tidsbegrenset unntak fra avkortingsreglene for alderspensjon fra tre lovfestede tjenestepensjonsordninger som følge av covid-19. Departementet foreslår i proposisjonen at unntaket blir forlenget. Unntaket gjelder i dag fram til 1. juli 2021, og departementet foreslår forlengelse ut året 2021. Endringsforslaget gjelder følgende lover:

2 Bakgrunn

Alderspensjon fra de tre lovfestede tjenestepensjonsordningene avkortes normalt for arbeidsinntekt som gir rett til medlemskap i pensjonsordningen.

Ved lov 20. mars 2020 nr. 3 om endring i lov om Statens pensjonskasse, lov 20. mars 2020 nr. 4 om endring i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og lov 20. mars 2020 nr. 5 om endring i lov om pensjonsordning for sykepleiere ble det innført et unntak fra avkortingsreglene. Endringslovene ble gitt på bakgrunn av Prop. 53 LS (2019–2020), Lovvedtak 49 (2019–2020), Lovvedtak 50 (2019–2020) og Lovvedtak 51 (2019–2020). Et tilsvarende unntak gjelder for avkortingsreglene av AFP. Unntaket framgår av forskrift 30. november 2010 nr. 1493 om kombinasjon av avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse og arbeidsinntekt (pensjonsgivende inntekt). Det er også innført tilsvarende unntak i kommunal tjenestepensjon, både for alderspensjon og AFP.

Opprinnelig gjaldt unntaket fram til 1. november 2020 for beordret tjeneste i forbindelse med covid-19, jf. lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap § 1-3 første ledd bokstav a til c. Frivillig tjeneste i offentlig helsetjeneste som er nødvendig for å møte et ekstraordinært personellbehov i forbindelse med covid-19, ble likestilt med beordret tjeneste.

Ved lov 30. oktober 2020 nr. 118 om endringer i lov om endring i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover ble unntaket forlenget til 1. juli 2021. Ved stortingsbehandlingen av saken, jf. Prop. 2 L (2020–2021) og Innst. 29 L (2020–2021), fremmet Stortinget et anmodningsvedtak: «Stortinget ber regjeringen sikre at personell som stiller til beordret tjeneste under lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap § 1-3 første ledd bokstav h, innlemmes i unntaksbestemmelsene om avkortning av pensjon.» Anmodningsvedtaket ble fulgt opp i lov 18. desember 2020 nr. 138 om endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover, jf. Prop. 27 L (2020–2021) og Innst. 141 L (2020–2021).

Arbeidsgiverforeningen Spekter har på vegne av helseforetakene bedt om at unntaket forlenges. Bakgrunnen er at uavhengig av utviklingen av pandemien kan ferieavviklingen i sommer bli mer krevende enn normalt. Videre har Helse- og omsorgsdepartementet bedt om at unntaket forlenges ut året. De viser til at tilgangen på utenlandsk helsepersonell per 1. juli 2021 vil være usikker, samt at mye helsepersonell som har vært i en krevende situasjon gjennom flere måneder, vil ha behov for å kunne avvikle ferie.

3 Departementets vurdering

Selv om vaksineringen av befolkningen medfører at presset i helsesektoren minker, foreslår Arbeids- og sosialdepartementet forlengelse av unntaket. Det vises til anmodningene fra Spekter og Helse- og omsorgsdepartementet. Et overordnet utgangspunkt er at lovene ikke skal vare lenger enn behovet tilsier. Pensjonsleverandørene har tidligere ønsket at utvidelse av ordningen skjer kvartalsvis. Det tilsier en videreføring enten fram til 1. oktober 2021 eller 1. januar 2022. Departementet foreslår at unntaket videreføres til 1. januar 2022 i samsvar med anbefaling fra Helse- og omsorgsdepartementet. Det foreslås at endringene trer i kraft straks.

Lovforslaget har ikke vært på høring av hensyn til at Stortinget bør få proposisjonen til behandling så raskt som mulig.

4 Økonomiske og administrative konsekvenser

Unntaket fra avkortingsreglene er relativt lite benyttet. I pensjonsordninger KLP administrerer, var det 1 755 pensjonister som var omfattet av unntaket i 2020. Det er her de fleste tilfellene er tilknyttet. I Statens pensjonskasse er det om lag 50 pensjonister som er omfattet av unntaket siden det ble innført. En forlengelse vil gi økonomiske og administrative konsekvenser, men omfanget antas å være begrenset.

5 Merknader til de enkelte bestemmelsene

I lov om Statens pensjonskasse § 26 sjette ledd, lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. § 7 nr. 1 første ledd femte og sjette punktum og lov om pensjonsordning for sykepleiere § 11 tredje ledd andre og tredje punktum gjelder et unntak fra bestemmelsen om avkorting eller bortfall av løpende pensjon. Unntaksreglene foreslås videreført slik at unntaket opphører 1. januar 2022.

Tilråding

Arbeids- og sosialdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringer i lov om endring i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (forlengelse av midlertidig unntak fra avkortingsreglene for alderspensjon som følge av covid-19).

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i lov om endring i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover i samsvar med et vedlagt forslag.

Forslag
lov om endringer i lov om endring i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover

I

I lov 20. mars 2020 nr. 3 om endring i lov om Statens pensjonskasse skal romertall II nr. 2 lyde:

  • 2. Lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens pensjonskasse § 26 nytt sjette ledd opphører å gjelde 1. januar 2022.

II

I lov 20. mars 2020 nr. 4 om endring i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. skal romertall II nr. 2 lyde:

  • 2. Lov 26. juni 1953 nr. 11 om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. § 7 nr. 1 første ledd nytt femte og sjette punktum opphører å gjelde 1. januar 2022.

III

I lov 20. mars 2020 nr. 5 om endring i lov om pensjonsordning for sykepleiere skal romertall II nr. 2 lyde:

  • 2. Lov 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for sykepleiere § 11 tredje ledd nytt andre og tredje punktum opphører å gjelde 1. januar 2022.

IV

Loven trer i kraft straks.