Dette regnearket inneholder tallene bak figurene i kapittel Den økonomiske politikken
Figur 3.1A Strukturelt, oljekorrigert underskudd og forventet realavkastning av Statens pensjonsfond utland
Figur 3.1B Statsbudsjettets reelle, underliggende utgiftsvekst
Figur 3.2A Oljekorrigert og strukturell, oljekorrigert budsjettbalanse
Figur 3.2B Beregnede aktivitetskorreksjoner etter kilde
Figur 3.3A Anslag for 4-prosentbanen gitt på ulike tidspunkt
Figur 3.3B Konsekvenser av lavere framtidig realavkastning i fondet
Figur 3.3C Konsekvenser av lavere oljepris
Figur 3.4 Handlingsrommet i budsjettpolitikken ved flere negative hendelser. Strukturelt, oljekorrigert underskudd ved uendret sysselsetting i årene framover,
samt forventet realavkastning av Statens pensjonsfond utland ved lavere oljepris og 1 pst. realavkastning i fondet de neste 15 årene
Figur 3.5 Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten, strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd og forventet realavkastning av Statens pensjonsfond utland
Figur 3.6A Offentlig forvaltnings nettofinansinvesteringer
Figur 3.6B Offentlig forvaltnings nettofordringer
Figur 3.7A Utgifter i offentlig forvaltning
Figur 3.7B Skatter og avgifter
Figur 3.7C Offentlig forvaltnings bruttoinvesteringer i realkapita
Figur 3.8A Antall eldre (67 år og over) i forhold til   antall personer i yrkesaktiv alder (20–66 år)
Figur 3.8B Netto overføringer etter alder i 2010
Figur 3.9 Behovet for inndekning i offentlige finanser i 2060 ved ulike utviklingsforløp
Figur 3.10A Kommunesektorens samlede inntekter og aktivitet
Figur 3.10B Sysselsetting i kommunesektoren som andel av samlet sysselsetting
Figur 3.10C Kommunesektorens bruttoinvesteringer og nettofinansinvesteringer i prosent av inntektene
Figur 3.11A Netto lånegjeld i kommunene i 2003 og 2014
Figur 3.11B Netto lånegjeld i kommunene i 2003 og 2014
Figur 3.12A Netto driftsresultat i kommunesektoren
Figur 3.12B Nettofinansinvesteringer og nettogjeld i kommunesektoren
Figur 3.12C Antall kommuner i ROBEK
Figur 3.13A Utvikling i styringsrenter
Figur 3.13B Utvikling i kronekursen
Figur 3.14A Sysselsettingsandel 15-64 år (prosent) og arbeidstid (timer). 2013
Figur 3.14B Registrert ledighet for utsatte grupper
Figur 3.14C Mottakere av uføretrygd og arbeidsavklaringspenger
Figur 3.14D Sykmeldingsgrad i gjennomsnitt
Figur 3.14E Sykefravær. Sesong- og influensajustert
Figur 3.15A Timelønnskostnader i industrien i Norge i forhold til industrien hos handelspartnerne i EU i felles valuta i 2014
Figur 3.15B Gjennomsnittlig årlig vekst i reallønninger
Figur 3.16 BNP per innbygger (basert på kjøpekraftspariteter) og bidrag til denne fra arbeidsinnsats (timeverk per innbygger) og BNP per timeverk. 2013
Figur 3.17A Arbeidsproduktivitet, målt ved bruttoprodukt i faste priser per timeverk
Figur 3.17B Fastlands-Norges BNP per innbygger ved ulik  vekst i arbeidsproduktivitet
Figur 3.18A Ansatte i offentlig forvaltning i alt og i utvalgte sektorer
Figur 3.18B Årsverk i statsforvaltningen, etter tjenesteområde. StatRes
Figur 3.18C Årsverk i sentraladministrasjonen