Prop. 37 S

(2020–2021)
Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Samtykke til inngåelse av rammeavtale om fiskerier mellom Norge og Storbritannia av 30. september 2020

Tilråding fra Utenriksdepartementet 13. november 2020, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg)

1 Innledning og sammendrag

Norge og Storbritannia undertegnet 30. september 2020 rammeavtale om fiskerier. Rammeavtalen skal regulere deler av fiskerisamarbeidet mellom Norge og Storbritannia. Den legger til rette for at Norge og Storbritannia kan bli enige om gjensidig adgang til å fiske i hverandres jurisdiksjonsområder (soneadgang) og bytte av fiskekvoter (kvotebytte). Avtalen regulerer dessuten spørsmål som lisensiering, samarbeid om kontroll og forskning.

Etter at overgangsperioden i uttredelsesavtalen mellom EU og Storbritannia utløper 31. desember 2020, vil Storbritannia ikke lenger være en del av EUs felles fiskeripolitikk (EU Common Fisheries Policy, CFP). Som en konsekvens av dette vil Storbritannia heller ikke være omfattet av avtalen mellom Norge og EU om fiskerier av 27. februar 1980. Det er derfor behov for å etablere et nytt rettslig grunnlag for fiskerisamarbeid mellom Norge og Storbritannia.

Forvaltningen av dagens fellesbestander mellom Norge og EU i Nordsjøen vil bli et trilateralt forhold mellom Norge, EU og Storbritannia. Spørsmål om kvotebytte og soneadgang anses imidlertid som rene bilaterale anliggender. Dette er spørsmål som vil måtte fremforhandles og avtales separat i egne avtaler, slik som i dag.

Avtalen antas å være en sak av særlig stor viktighet, slik at Stortingets samtykke til inngåelse er nødvendig etter Grunnloven § 26 annet ledd.

Avtalen i engelsk og norsk tekst følger som trykt vedlegg til proposisjonen.

2 Om forhandlingsprosessen og fiskerisamarbeidet med Storbritannia

2.1 Forhandlingsprosessen

Forhandlingene mellom Norge og Storbritannia ble påbegynt i mai 2020 og avsluttet 16. september d.å. Det er blitt avholdt til sammen fire forhandlingsrunder. Samtlige har foregått via videokonferanse som følge av de begrensninger korona-pandemien legger på reisevirksomhet både nasjonalt og internasjonalt. Mellom forhandlingsrundene har forhandlingsdelegasjonene også gjennomført videomøter i mindre grupper, hvor bestemte juridiske og traktatrettslige spørsmål har blitt drøftet eller avklart. Utkast til avtaletekst har også blitt utvekslet skriftlig.

Forhandlingene har gjennomgående vært preget av sammenfallende syn mellom partene om overordnede og moderne forvaltningsprinsipper for fiskeri. Avtalen, som danner grunnlag for et samarbeid om kontroll og overvåkning, forskning og lisensiering, samt legger til rette for at partene kan avtale soneadgang og kvotebytte, ble ferdigstilt med et godt resultat på alle forhandlingsområder.

Avtalen er fremforhandlet av Nærings- og fiskeridepartementet. Forhandlingene har blitt ført på grunnlag av omforente norske posisjoner. Forhandlingsdelegasjonen har holdt fiskeriorganisasjonene informert om prosessen.

Resultatet er i overensstemmelse med føringer gitt i mandat fra regjeringen og instrukser i forbindelse med forhandlingene.

2.2 Forholdet mellom Norge og Storbritannia på fiskeriområdet

Nærmere 90 prosent av fiskeriressursene Norge høster av, deles med andre kyststater. Forvaltningen av disse bestandene er gjenstand for årlige fiskeriforhandlinger og -avtaler, som skal sikre at høstingen av bestandene er bærekraftig. Norge deltar aktivt i internasjonalt fiskerisamarbeid og samarbeider med en rekke kyststater om forvaltningen av felles bestander, herunder EU, Færøyene, Island og Russland. Norge deltar også aktivt i regionale fiskeriforvaltningsorganisasjoner (RFMO-er). Viktige målsettinger for Norge er bl.a. å fremme bærekraftig forvaltning av levende marine ressurser nasjonalt og i internasjonale fora, sikre at Norge får en rettferdig andel ved kvotefordeling av felles regulerte bestander, samt sikre tilfredsstillende kontroll og håndheving i forvaltningsregimene vi deltar i.

Forholdet mellom Norge og Storbritannia på fiskeriområdet er godt. Vi har samarbeidet om kontroll av norske og britiske fartøy som fisker i statenes respektive jurisdiksjonsområder. Langt på vei deler Norge og Storbritannia også synet på overordnede prinsipper for fiskeriforvaltning, som kommer til uttrykk i den foreliggende rammeavtalen. Storbritannia vil bli en nær og viktig kyststat til bestander som vil bli delt mellom Norge, Storbritannia og andre kyststater etter at Storbritannia ikke lenger er omfattet av EUs felles fiskeripolitikk. Tradisjonelt har soneadgang til områder som vil bli omfattet av britiske jurisdiksjonsområder vært viktig for Norge. Rammeavtalen mellom Norge og Storbritannia fastsetter det juridiske rammeverket for at Norge og Storbritannia i fremtiden kan avtale gjensidig adgang til å fiske i hverandres jurisdiksjonsområder og kvotebytte. Videre ivaretar avtalen forpliktelser etter havretten til å samarbeide med andre stater om delte fiskebestander.

Fiskeriavtalen med Storbritannia vil være et supplement til og eksistere side om side med andre avtaler om fiskerisamarbeid med myndigheter og stater ved nordøst-Atlanteren.

3 Nærmere om de enkelte bestemmelsene i avtalen

I avtalens fortale er det gjort henvisninger til partenes nære forhold, men også relevant havrettslig regelverk (havrettskonvensjonen og FN-avtalen om fiske på det åpne hav) og adferdskodeksen for ansvarlig fiske (CCRF, FAO-konferansen 1995). Samarbeid med andre stater, viktigheten av å bekjempe ulovlig, urapportert og uregulert fiske, prinsippet om sonetilhørighet knyttet til fordeling av bestander for ivaretakelse av partenes forpliktelser etter havretten og samarbeid om forvaltningstiltak er også fremhevet i fortalen.

Artikkel 1 inneholder overordnede prinsipper om fiskerisamarbeid, hvor gjeldende forvaltningsprinsipper som bærekraftig bruk og beskyttelse av levende marine ressurser, føre-var-prinsippet, økosystembasert tilnærming, etterlevelse av forvaltningstiltak og vitenskapelig forskning skal ligge til grunn for samarbeidet.

Artikkel 2 fastsetter avtalens virkeområde, som vil være partenes jurisdiksjonsområder som ligger utenfor og støter opp til partenes sjøterritorium.

Artikkel 3 slår fast at partene skal kunne avtale gjensidig at fartøy som fører den ene parts flagg skal kunne få adgang til å fiske i den andre partens jurisdiksjonsområder.

Artikkel 4 bestemmer at partene skal ha årlige konsultasjoner om gjensidig fiskeriadgang og kvotebytte, og som skal dokumenteres skriftlig.

Artikkel 5 regulerer lisensiering av fartøy som skal ha adgang til å fiske i hhv. norsk eller britisk jurisdiksjonsområde, som samsvarer med partenes avtalte fiskeriadgang og fiskemuligheter. Partene skal utveksle relevante data på fartøyer som kan motta lisens til å fiske i de respektive fiskerisonene, som bl.a. fartøynavn og registreringsnummer.

Artikkel 6 gjelder overholdelse, kontroll og håndhevelse av lover og regler i norsk eller britisk jurisdiksjonsområde. Bestemmelsen legger også til rette for at partene kan inngå avtaler om operativt samarbeid som bidrar til gjennomføring av avtalens bestemmelser om lisensiering, etterlevelse, kontroll og overvåkning.

Artikkel 7 slår fast at partene skal konsultere hverandre dersom det oppstår spørsmål om gjennomføring og virkemåte, eller uenighet om tolkning eller anvendelse av avtalen.

Artikkel 8 fastsetter at avtalen kan endres dersom partene er enige om det.

Artikkel 9 fastsetter at avtalen ikke skal berøre andre eksisterende avtaler om fiske med fartøyer som fører den ene partens flagg, og som fisker i den andre parts jurisdiksjonsområde.

Artikkel 10 stadfester at avtalen ikke skal berøre eller få innvirkning på hver av partenes syn på havretten.

Artikkel 11 fastsetter at avtalen skal tre i kraft 1. januar 2021, under forutsetning av at partene før denne datoen har underrettet hverandre om at de respektive nasjonale kravene for ikrafttredelse er oppfylt, eller den dagen den siste skriftlige underretningen er mottatt, dersom denne er etter 1. januar 2021. Avtalen skal kunne anvendes midlertidig.

I en innledende periode skal avtalen gjelde fram til 31. desember 2026 og deretter i påfølgende, sammenhengende fireårsperioder. Hver av partene kan si opp avtalen ved å underrette den andre parten minst ett år før utløpet av den innledende perioden, eller minst ett år før hver av de påfølgende fireårsperiodene utløper. Avtalen skal da opphøre ved utløpet av den angjeldende perioden.

4 Gjennomføring i norsk rett

Det er ikke behov for endringer i lov- eller forskriftsbestemmelser for avtalens gjennomføring i norsk rett.

5 Økonomiske og administrative konsekvenser

Avtalen medfører ikke budsjettmessige konsekvenser for Norge.

Utover alminnelig kontakt mellom partene i forhandlingssituasjoner og møtevirksomhet som skal sikre nødvendig gjennomføring og implementering av avtalen, vil ikke inngåelse av avtalen i seg selv ha administrative konsekvenser.

6 Konklusjon og tilrådning

Storbritannia vil bli en nær og viktig kyststat til bestander som vil bli delt mellom Norge, Storbritannia og andre kyststater. Avtalen danner en overordnet ramme for fiskerisamarbeid mellom Norge og Storbritannia, som er basert på moderne prinsipper om bærekraftig forvaltning av viltlevende marine ressurser, økosystembasert tilnærming og føre-var-prinsippet. Rammeavtalen sikrer dessuten at partene kan avtale gjensidig adgang til å fiske i hverandres jurisdiksjonsområder, som vil være viktig for opprettholdelse av fiskemønstre i områder av betydning for begge parter. Videre ivaretar avtalen forpliktelser etter havretten til å samarbeide med andre stater om delte fiskebestander.

Avtalen tilrettelegger for at norsk og britisk fiskerinæring kan fiske uavbrutt i hverandres soner og i tråd med gjeldende fiskemønstre, dersom Norge og Storbritannia blir enige om det. I tillegg danner avtalen en overordnet ramme for fiskerisamarbeid som er basert på moderne prinsipper om bærekraftig forvaltning av viltlevende marine ressurser, økosystembasert tilnærming og føre-var-prinsippet. Dette forventes å bidra til samfunnsøkonomiske gevinster for begge land, idet avtalen bidrar til å sikre en hensiktsmessig og bærekraftig forvaltning av fiskeriressurser i tråd med våre internasjonale forpliktelser.

Nærings- og fiskeridepartementet tilrår at rammeavtale om fiskerier mellom Norge og Storbritannia inngås. Utenriksdepartementet slutter seg til dette.

Tilråding

Utenriksdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om samtykke til inngåelse av rammeavtale om fiskerier mellom Norge og Storbritannia av 30. september 2020.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om samtykke til inngåelse av rammeavtale om fiskerier mellom Norge og Storbritannia av 30. september 2020 i samsvar med et vedlagt forslag.

Forslag
til vedtak om samtykke til inngåelse av rammeavtale om fiskerier mellom Norge og Storbritannia av 30. september 2020

I

Stortinget samtykker i inngåelse av rammeavtale om fiskerier mellom Norge og Storbritannia av 30. september 2020.

1 Framework Agreement on Fisheries between the Kingdom of Norway and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

THE Kingdom of Norway and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, (hereinafter «the Parties»),

RECALLING the close relations between the Parties,

HAVING REGARD TO the relevant provisions of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea («UNCLOS») and the related 1995 Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks,

AWARE of the importance of the principles established by the Code of Conduct for Responsible Fisheries adopted at the FAO Conference in 1995,

DETERMINED to cooperate, in their mutual interest, in securing continued responsible fisheries to ensure the long-term conservation and sustainable use of marine living resources,

RECOGNISING the need for close cooperation and coordination with other States and regional economic integration organisations, including within regional fisheries management organisations, in relation to stocks or stocks of associated species occurring within the waters of both Parties,

DETERMINED to cooperate effectively to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing,

RECOGNISING the importance of zonal attachment as a principle of international fisheries management applied by coastal States when discharging their obligations under UNCLOS and related instruments in relation to the joint management of shared stocks,

RECOGNISING the advantage of consistency in relation to technical measures on the conduct of fisheries in adjacent waters of the Parties,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article 1

Cooperation

The Parties shall cooperate with a view to achieving the objective of ensuring the long-term conservation and sustainable use of marine living resources and, in doing so, safeguarding the ecosystems in which these resources occur, through the application of the following principles:

Article 2

Area of application

This Agreement applies to the waters beyond and adjacent to the territorial sea of the Parties and in respect of which they are entitled to exercise sovereign rights or jurisdiction under Part V of UNCLOS, and references in this Agreement to a Party’s area of jurisdiction shall be read accordingly.

Article 3

Access

Each Party may grant access to its area of jurisdiction to vessels flying the flag of the other Party, for the purposes of fishing. The extent and conditions of any such access shall be the subject of annual consultations between the Parties.

Article 4

Annual Consultations

Article 5

Vessel licensing

Where access by fishing vessels flying the flag of one Party (the fishing Party) to the area of jurisdiction of the other Party (the licensing Party) has been granted under Article 3, the competent authorities of the fishing Party shall communicate in due time to the licensing Party the name, registration number, and other relevant particulars of the fishing vessels which shall be eligible to fish within the area of jurisdiction of the licensing Party. The licensing Party shall thereupon issue licenses in a manner commensurate with the possibilities for fishing granted to the fishing Party and consistently with the terms under which access has been granted.

Article 6

Compliance, control and enforcement

Article 7

Consultation relating to the Agreement

The Parties agree to consult on questions relating to the implementation and proper functioning of this Agreement, or in the event of a dispute concerning its interpretation or application.

Article 8

Amendments

Article 9

Relationship to other agreements

This Agreement shall be without prejudice to other existing agreements concerning fishing by vessels flying the flag of one Party within the area of jurisdiction of the other Party.

Article 10

Law of the sea

Nothing contained in this Agreement shall affect or prejudice in any manner the views of either Party with respect to any questions relating to the law of the sea.

Article 11

Entry into force, duration and termination

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE at London, on 30 September 2020, in duplicate, in the Norwegian and English languages, both texts being equally authentic.

For the Kingdom of Norway:

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland:

Rammeavtale om fiskerier mellom Kongeriket Norge og Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland

Kongeriket Norge og Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland (heretter kalt «partene»),

SOM MINNER OM det nære forholdet mellom partene,

SOM TAR HENSYN TIL de relevante bestemmelsene i De forente nasjoners havrettskonvensjon (heretter kalt «UNCLOS») fra 1982 og den tilhørende FN-avtalen fra 1995 om gjennomføring av bestemmelsene i De forente nasjoners havrettskonvensjon av 10. desember 1982 om bevaring og forvaltning av vandrende fiskebestander og langtmigrerende fiskebestander,

SOM ER KLAR OVER betydningen av prinsippene fastsatt i atferdskodeksen for ansvarlig fiske, vedtatt på FAO-konferansen i 1995,

SOM ER FAST BESTEMT på å samarbeide i felles interesse for å sørge for fortsatt ansvarlig fiske for å sikre langsiktig bevaring og bærekraftig bruk av levende marine ressurser,

SOM ERKJENNER behovet for tett samarbeid og koordinering med andre stater og regionale organisasjoner for økonomisk integrasjon, herunder regionale fiskeriforvaltningsorganisasjoner, i forbindelse med fiskebestander eller fiskebestander av arter som er forbundet med hverandre, og som finnes i begge partenes farvann,

SOM ER FAST BESTEMT PÅ å samarbeide på en effektiv måte for å forebygge, forhindre og eliminere ulovlig, urapportert og uregulert fiske,

SOM ERKJENNER betydningen av sonetilhørighet som prinsipp i internasjonal fiskeriforvaltning som anvendes av kyststatene for å innfri sine forpliktelser i henhold til UNCLOS og tilhørende instrumenter i forbindelse med felles forvaltning av delte fiskebestander,

SOM ERKJENNER fordelen med samsvar mellom tekniske tiltak for utøvelse av fiske i partenes tilstøtende farvann,

ER BLITT ENIGE OM FØLGENDE:

Artikkel 1

Samarbeid

Partene skal samarbeide med sikte på å nå målet om å sikre langsiktig bevaring og bærekraftig bruk av levende marine ressurser, og på den måten verne økosystemene der disse ressursene finnes, gjennom anvendelse av følgende prinsipper:

 • (a) fremme langsiktig bærekraftig og optimal bruk av levende marine ressurser,

 • (b) bevarings- og forvaltningstiltak for fiskerier skal være basert på de beste tilgjengelige vitenskapelige data,

 • (c) anvendelse av føre var-tilnærming i fiskeriforvaltningen,

 • (d) det skal tas tilbørlig hensyn til den virkning fiske har på arter som tilhører samme økosystem, eller på arter som er avhengig av eller forbundet med bestander som fisket er rettet mot, og i den forbindelse treffes tiltak for å redusere skadevirkninger til et minimum,

 • (e) det skal tas tilbørlig hensyn til behovet for å bevare det biologiske mangfoldet i havet,

 • (f) fullstendige og nøyaktige data som er relevante for fiskeriforvaltning og fiskerirelatert virksomhet, skal innhentes og deles så snart de foreligger,

 • (g) behovet for å sørge for overholdelse av bevarings- og forvaltningstiltak for fiske,

 • (h) tilrettelegging for vitenskapelig forskning, særlig med hensyn til bestander av felles interesse.

Artikkel 2

Virkeområde

Denne avtalen får anvendelse på farvann som ligger utenfor og støter opp til partenes sjøterritorium der partene har rett til å utøve suverene rettigheter eller har jurisdiksjon i henhold til UNCLOS del V, og henvisninger i denne avtalen til en parts jurisdiksjonsområde skal forstås i henhold til dette.

Artikkel 3

Adgang

Hver part kan gi fartøy som fører den andre partens flagg, adgang til å fiske i sitt jurisdiksjonsområde. Utstrekning og vilkår for enhver slik adgang skal diskuteres under årlige konsultasjoner mellom partene.

Artikkel 4

Årlige konsultasjoner

 • 1. Partene skal konsultere hverandre årlig for å søke å fastsette blant annet følgende:

  • (a) enhver adgang for fiskefartøy som fører den ene partens flagg, til den andre partens jurisdiksjonsområde i henhold til artikkel 3,

   og

  • (b) enhver kvoteoverføring fra den ene parten til den andre for fiske med fartøy som fører den andre partens flagg, med eventuelle nødvendige justeringer.

 • 2. Partene skal legge fram skriftlig dokumentasjon som viser resultatet av konsultasjonene.

Artikkel 5

Lisensiering av fartøy

Dersom et fiskefartøy som fører den ene partens flagg (den fiskende parten), er gitt adgang til jurisdiksjonsområdet til den andre parten (den lisensierende parten) i henhold til artikkel 3, skal vedkommende myndighet for den fiskende parten i god tid underrette den lisensierende parten om navn, registreringsnummer og andre relevante opplysninger for fiskefartøy som er berettiget til å få tillatelse til å fiske i den lisensierende partens jurisdiksjonsområde. Den lisensierende parten skal deretter utstede lisenser som samsvarer med adgangen til fiske som er tildelt den fiskende parten, og som er i henhold til vilkårene adgangen har blitt gitt under.

Artikkel 6

Overholdelse, kontroll og håndhevelse

 • 1. Hver part skal iverksette alle nødvendige tiltak for å sikre at fartøy som fører partens flagg, overholder alle bevarings- og forvaltningstiltak, andre vilkår og alle regler og forskrifter som regulerer fiskevirksomheten i området når det fiskes i jurisdiksjonsområdet til den andre parten.

 • 2. Partene kan avtale ordninger for operativt samarbeid som er nødvendige for at denne avtalen skal gjennomføres eller fungere godt, og som særlig gjelder:

  • (a) lisensiering av fartøy som fører den ene partens flagg når de fisker i den andre partens jurisdiksjonsområde, herunder utveksling av data forbundet med slike fartøy,

  • (b) oppsyn og kontroll med og overvåking av fiskerier for å sikre at bevarings- og forvaltningstiltak overholdes.

 • 3. Ordninger som er avtalt i henhold til denne artikkelen, kan ta form av protokoller og veiledningsdokumenter.

Artikkel 7

Konsultasjon om avtalen

Partene er enige om å konsultere hverandre i spørsmål om denne avtalens gjennomføring og virkemåte eller ved tvister om fortolkning eller anvendelse av avtalen.

Artikkel 8

Endringer

 • 1. Denne avtalen kan endres etter avtale mellom partene.

 • 2. En endring gjort ved utveksling av diplomatiske noter skal tre i kraft den dagen partene har avtalt og fastsatt i notene.

Artikkel 9

Forholdet til andre avtaler

Denne avtalen berører ikke andre eksisterende avtaler om fiske med fartøy som fører den ene partens flagg i jurisdiksjonsområdet til den andre parten.

Artikkel 10

Havrett

Ingen bestemmelse i denne avtalen skal på noen måte berøre eller ha innvirkning på noen av partenes syn på spørsmål knyttet til havretten.

Artikkel 11

Ikrafttredelse, gyldighet og oppsigelse

 • 1. Denne avtalen skal tre i kraft:

  • (a) 1. januar 2021, under forutsetning av at partene før denne datoen har underrettet hverandre skriftlig gjennom diplomatiske kanaler om at de respektive nasjonale kravene som er nødvendige for at denne avtalen skal tre i kraft, er oppfylt, eller

  • (b) den dagen den siste skriftlige underretningen nevnt i foregående bokstav er mottatt, dersom denne er etter 1. januar 2021.

 • 2. Avtalen skal i en innledende periode gjelde fram til 31. desember 2026 og deretter i påfølgende sammenhengende fireårsperioder, med mindre den sies opp i samsvar med nr. 3 i denne artikkelen.

 • 3. Hver av partene kan si opp avtalen ved å underrette den andre parten minst ett år før utløpet av den innledende perioden nevnt i nr. 2 i denne artikkelen, eller minst ett år før hver av de påfølgende fireårsperiodene utløper. Dersom det er gitt underretning i henhold til dette leddet, skal avtalen opphøre ved utløpet av den angjeldende perioden.

 • 4. I påvente av at avtalen trer i kraft i henhold til nr. 1 bokstav b), skal denne avtalen få midlertidig anvendelse fra 1. januar 2021, med mindre partene avtaler noe annet ved utveksling av diplomatiske noter.

 • 5. Midlertidig anvendelse av denne avtalen skal opphøre når avtalen trer i kraft, eller når den ene parten bekrefter for den andre parten at underretning er mottatt.

 • 6. Underretning i henhold til nr. 3 og 5 skal gis skriftlig gjennom diplomatiske kanaler.

SOM BEKREFTELSE PÅ DETTE har de undertegnede, som er behørig bemyndiget til det av sine regjeringer, undertegnet denne avtalen.

UTFERDIGET i London, den 30. september 2020 i to eksemplarer, på norsk og engelsk, med samme gyldighet for begge tekstene.

For Kongeriket Norge:

For Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland: