Prop. 85 S

(2020–2021)
Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Etablering av ny redningshelikopterbase i Tromsø og felles operasjon med Sysselmannens helikoptertjeneste

Tilråding fra Justis- og beredskapsdepartementet 12. februar 2021, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg)

1 Innledning

Justis- og beredskapsdepartementet legger i denne proposisjonen fram forslag om etablering av ny redningshelikopterbase i Tromsø og felles operasjon med Sysselmannens helikoptertjeneste. Det tas sikte på oppstart i løpet av 2022.

2 Forslag om romertallsvedtak

Kap. 454 Redningshelikoptertjenesten

Post 01 Driftsutgifter

Redningshelikopterberedskapen i Nord-Norge er ikke like god som ellers i landet. Det er store avstander mellom redningshelikopterbasene i Bodø og på Banak. Klimatiske forhold, lange avstander og lange mørkeperioder gir særlige utfordringer. Med økt aktivitet knyttet til cruisetrafikk, fiskeri, småbåter og fjellturisme er det viktig å ha beredskapskapasiteter langs vårt langstrakte land. På denne bakgrunn foreslås det å opprette en ny redningshelikopterbase i Tromsø for å styrke beredskapen i Nord-Norge basert på sivil innleie, jf. omtale i Justis- og beredskapsdepartementets Prop. 1 S (2020–2021). For å få dette på plass er det behov for helikoptre, mannskaper og hangar med tilstedevaktfasiliteter.

Avtalen for Sysselmannens helikoptertjenester på Svalbard løper til 1. april 2022, med opsjon for forlengelse til 1. april 2024. Anbudskonkurransen viser at en felles leverandør og felles operert base for Tromsø og helikoptertjenesten for Sysselmannen på Svalbard vil gi økt robusthet, kvalitet og tilgjengelighet samt stordriftsfordeler. Det legges derfor opp til en slik løsning. Leverandørene har godtatt krav til overføring av personell fra eksisterende til fremtidig tilbyder på Svalbard i tilfelle operatørbytte, noe som vil redusere risikoen for driftsutfordringer i overgangsfasen.

Det legges til grunn at tjenesten på Tromsøbasen skal ha god kvalitet, med krav om 98 pst. tilgjengelighet, døgnkontinuerlig tilstedevakt og 15 minutters beredskap.

Justis- og beredskapsdepartementet er i sluttfasen om valg av leverandør og har hentet inn endelige tilbud. Det legges opp til en kontrakt med varighet på 6 år med opsjoner for forlengelse på inntil 4 år, med forbehold om Stortingets samtykke. Det tas sikte på idriftsetting i løpet av 2022. Det kan legges til grunn at samlet ramme for forpliktelsene i avtaleperioden i kontrakten ikke overstiger 1860 mill. kroner for perioden fra 2022 til 2028. Eventuelle utgifter som påløper i 2021 vil håndteres innenfor Justis- og beredskapsdepartementets gjeldende budsjettrammer. Regjeringen vil komme tilbake til de bevilgningsmessige konsekvensene fra 2022 i de årlige budsjettfremleggene.

For å sikre at beredskapen for politiet er ivaretatt i Nord-Norge, har politiet inngått en avtale med et privat selskap som sikrer politiet tilgang på helikopter som står på en times beredskap gjennom hele året. Avtalen trådte i kraft 1. mai 2020. Det er hentet inn en opsjon på kapasitet til politiet i forbindelse med Tromsø-basen. Justis- og beredskapsdepartementet vil på et senere tidspunkt vurdere om opsjonen skal benyttes. Når det gjelder leie av hangar og fasiliteter for tilstedevakt i Tromsø, åpnes det for at staten på sikt kan flytte over til egen hangar dersom dette etableres.

Tilråding

Justis- og beredskapsdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om etablering av ny redningshelikopterbase i Tromsø og felles operasjon med Sysselmannens helikoptertjeneste.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om etablering av ny redningshelikopterbase i Tromsø og felles operasjon med Sysselmannens helikoptertjeneste i samsvar med et vedlagt forslag.

Forslag
til vedtak om etablering av ny redningshelikopterbase i Tromsø og felles operasjon med Sysselmannens helikoptertjeneste

I

Stortinget samtykker i at:

Justis- og beredskapsdepartementet i 2021 kan inngå kontrakt og pådra staten forpliktelser utover budsjettåret under kap. 454 Redningshelikoptertjenesten, post 01 Driftsutgifter for etablering av en ny redningshelikopterbase i Tromsø og felles operasjon med Sysselmannens helikoptertjeneste, slik at samlet ramme for forpliktelsene i hele avtaleperioden i kontrakten ikke overstiger 1860 mill. kroner.