Innhold Figurtittel
Fig3-1 Strukturelt oljekorrigert budsjettunderskudd i prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge. Endring fra året før (budsjettimpuls)
Fig3-2 Strukturelt oljekorrigert budsjettunderskudd. Prosent av Statens pensjonsfond utland
Fig3-3 Strukturelt oljekorrigert budsjettunderskudd. Prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge
Fig3-4 Samlet overskudd i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond. Prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge
Fig3-5 Utgifter i offentlig forvaltning. Prosent av BNP for Fastlands-Norge
Fig3-6 Statsbudsjettets reelle, underliggende utgiftsvekst. Prosentvis endring fra året før
Fig3-7 Markedsverdien av Statens pensjonsfond utland. Mrd. kroner
Fig3-8 Bruken av fondsmidler som andel av utgifter i statsbudsjettet. Prosent
Fig3-9 Netto driftsresultat og disposisjonsfond i kommunesektoren. Prosent av driftsinntekter
Fig3-10 Nettofinansinvesteringer og nettogjeld i kommunesektoren. Prosent av inntekter
Fig3-11 Merinntekter og mindreutgifter. Avvik mellom anslag i saldert budsjett og oppdaterte tall for realveksten i frie inntekter, merkostnader til demografi og pensjon. Mrd. 2022-kroner
Fig3-12 Utviklingen i frie inntekter med korrigeringer. Mrd. 2023-kroner
Fig3-13 Offentlig forvaltnings nettofinansinvesteringer. Prosent av BNP
Fig3-14 Offentlige skatte- og avgiftsinntekter. Prosent av BNP
Fig3-15 Utgifter i offentlig forvaltning. Prosent av BNP
Fig3-16 Offentlig konsum. Prosent av BNP
Fig3-17 Offentlig forvaltnings bruttoinvesteringer i realkapital. Prosent av BNP
Fig3-18 Offentlig forvaltnings nettofordringer. Prosent av BNP
Fig3-20 Spotpriser i ulike prisområder, august 2018-juli 2022. Terminpriser f.o.m. august 2022. Øre/kWh
Fig3-21 Anslag for oljepengebruk som andel av Statens pensjonsfond utland (SPU) med og uten korreksjon i 2022 og 2023
Fig3-22 Ledighetsgap, endringer i strukturelt oljekorrigert budsjettunderskudd og endringer i aktivitetskorreksjoner mv. Prosent og endring fra året før i prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge
Fig3-23 Strukturelt underskudd og 3 pst.-baner basert på ulike forutsetninger om gassprisene. Prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge
Fig3-24 Strukturelt oljekorrigert budsjettunderskudd og ulike måter å operasjonalisere den langsiktige rettesnoren for bruk av fondsmidler
Fig3-25 Husholdningenes gjeldsbelastning, gjeldsbetjeningsgrad og rentebelastning. 1. kv. 1983 – 2. kv. 2022
Fig3-26 Boligpriser i forhold til disponibel inntekt. Prosent. 1. kv. 1983 – 2. kv. 2022. Indeks. 4. kv. 1998 = 100
Fig3-27 Ren kjernekapital i prosent av risikovektede eiendeler (ren kjernekapitaldekning) i norske banker og minste- og bufferkrav til ren kjernekapitaldekning
Fig3-28 Likviditetsreserve og langsiktig finansiering i prosent av lite likvide eiendeler i (NSFR-dekning) i norske banker 
Fig3-29 Arbeidsmarkedstiltak for arbeidssøkere
Fig3-30 Mottakere av helserelaterte trygdeytelser. Antall (1 000) og prosent
Fig3-31 Nye mottakere av uføretrygd etter uføregrad. Prosentandel. 1. halvår 2022
Fig3-32 Årslønnsvekst (pst.) og registrert arbeidsledige (pst. av arbeidsstyrken)
Fig3-33 Gjennomsnittlig årlig prosentvis vekst i reallønn
Fig3-34 Utestående markedsgjeld, mrd. kroner
Fig3-35 Utslippspris i EUs kvotehandelssystem. Kroner per tonn CO2-ekvivalenter
Fig3-36 Effektive karbonpriser i utvalgte land. Andel utslipp priset over ulike nivå
Fig3-37 Andel nullutslippsbiler av nyregisterte personbiler i utvalgte land
Fig3-38 Utslipp av klimagasser etter sektor
Fig3-39 Andel elbiler av nye personbiler
Fig3-40 Utslipp av klimagasser. Tonn CO2-ekvivalenter per person
Fig3-41 Utslipp fra veitrafikk per person og befolkningsutvikling
Fig3-42 Utslipp av NOX og ammoniakk. Tonn
Fig3-43 Utslipp av svoveldioksid og flyktige organiske gasser. Tonn
Fig3-44 Utslipp av partikler (PM2,5). Tonn.