Prop. 4 L

(2020–2021)
Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Endringer i midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

Tilråding fra Nærings- og fiskeridepartementet 5. oktober 2020, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg)

1 Proposisjonens innhold

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår i denne proposisjonen å forlenge midlertidig lov 26. mai 2020 nr. 54 om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19. Gjeldende lov oppheves 1. november 2020. Departementet foreslår at loven oppheves 1. juni 2021.

2 Bakgrunnen for lovforslaget

2.1 Gjeldende rett

Midlertidig lov 26. mai 2020 nr. 54 om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretaks-lovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 trådte i kraft 26. mai 2020. Loven gir unntak fra krav til fysisk møte i aksjeloven, allmennaksjeloven, finansforetaksloven, revisorloven, samvirkeloven, selskapsloven og statsforetaksloven. Loven gir også regler som gjør at møteprotokoller kan signeres elektronisk og at aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og samvirkeforetak kan fravike vedtektsfestede frister for å avholde ordinær generalforsamling og ordinært årsmøte.

Bakgrunnen for den midlertidige loven er de konsekvensene smitteverntiltakene har hatt for saksbehandling i styret, generalforsamlingen, årsmøtet, foretaksmøtet, selskapsmøtet, bedriftsforsamlingen og andre foretaksorganer. Normalt har det blitt stilt krav til fysisk oppmøte i slike møter. Det var derfor nødvendig å tilpasse regelverket etter at det som følge av utbruddet av covid-19, ble innført bevegelsesrestriksjoner og grenser for hvor mange som kunne samles.

Den midlertidige loven legger til rette for at saksbehandling i styret, generalforsamlingen, årsmøtet, foretaksmøtet, selskapsmøtet, bedriftsforsamlingen og andre foretaksorganer kan skje uten å møtes fysisk. Foretakene kan dermed fortsatt ha lovpålagte møter og fortsette driften av foretakene, og samtidig følge de pålegg og anbefalinger som myndighetene har fastsatt eller gitt som følge av pandemien.

Loven oppheves etter § 7-1 den 1. november 2020.

Mer om bakgrunnen og behovet for den midlertidige loven finnes i Prop. 115 L (2019−2020), der også forholdet til EØS-avtalen er omtalt.

Den midlertidige loven er i hovedsak en videreføring av midlertidige forskrifter som ga unntak fra reglene om fysisk møte mv. i aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper, selskaper, samvirkeforetak og stiftelser, og en midlertidig forskrift som ga unntak fra frister i vedtekter om avholdelse av ordinær generalforsamling og ordinært årsmøte for aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og samvirkeforetak. I tillegg åpnet forskriftene for elektronisk signatur av protokoller. Disse forskriftene ble opphevet 26. mai 2020 som følge av at koronaloven ble opphevet.

2.2 Høringen

Forslag om å forlenge lovens varighet til 1. juni 2021 ble sendt på høring 8. september 2020. Høringsfristen var 15. september 2020.

Etter utredningsinstruksen punkt 3-3 skal høringsfristen normalt være tre måneder, og ikke mindre enn seks uker. Den korte høringsfristen på én uke skyldes at Stortinget må rekke å behandle forslaget om forlengelse før den midlertidige loven oppheves.

Høringsnotatet ble lagt ut på regjeringens hjemmeside, og sendt til disse høringsinstansene:

 • Departementene

 • Brønnøysundregistrene

 • Finanstilsynet

 • Forbrukerrådet

 • Lotteri- og stiftelsestilsynet

 • Regelrådet

 • Skatteetaten

 • Økokrim

 • Handelshøyskolen BI

 • Norges Handelshøyskole

 • Universitetet i Bergen

 • Universitetet i Oslo

 • Universitetet i Tromsø

 • Den Norske Advokatforening

 • Den norske Revisorforening

 • Finans Norge

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Norsk Landbrukssamvirke

 • Næringslivets hovedorganisasjon

 • Oslo Børs ASA

 • Regnskap Norge

 • Samvirkene

 • Stiftelsesforeningen

 • Verdipapirfondenes forening

 • Verdipapirforetakenes forbund

 • Verdipapirsentralen ASA

 • Advokatfirmaet BAHR AS

 • Advokatfirmaet Haavind AS

 • Advokatfirmaet Schjødt AS

 • Advokatfirmaet Thommessen AS

 • Advokatfirmaet Wiersholm AS

 • Ernst & Young Advokatfirma AS

 • KPMG Law Advokatfirma AS

 • Wikborg Rein Advokatfirma AS

Det kom inn totalt 20 høringssvar. Høringsuttalelsene er nærmere omtalt i punkt 2.3.

Høringsnotatet og høringsuttalelsene er tilgjengelige på regjeringens nettside.

2.3 Høringsinnspillene

Det kom inn 20 svar på høringen, hvorav ni var uten merknad. Ingen høringsinstanser har hatt realitetsmerknader.

Advokatforeningen, Advokatfirmaet Schjødt AS, Advokatfirmaet Haavind AS, LO, NHO, Revisorforeningen, Regnskap Norge, Finans Norge, Norsk Landsbrukssamvirke, Samvirkene og Orgbrain AS skriver at de støtter departementets forslag om å forlenge varigheten av loven.

2.4 Behovet for å forlenge varigheten av loven

Til grunn for håndteringen av covid-19-pandemien ligger blant annet regjeringens langsiktige strategi og plan for håndteringen av covid-19 av 7. mai 2020 og beredskapsplanen for smitteverntiltak ved økt smittespredning under covid-19-pandemien av 10. juni 2020.

Helsemyndighetene har informert om at covid-19-pandemien vil vedvare i lengre tid fremover, og at situasjonen vil møtes med ulike tiltak både på nasjonalt og lokalt nivå helt til en tilstrekkelig andel av befolkningen er immune ved vaksinasjon. Departementet anser det dermed som sannsynlig at det fremdeles vil være bevegelsesrestriksjoner, anbefalinger om å unngå reiser, karantene og begrensninger i antall som kan samles, også etter at loven oppheves 1. november 2020.

3 Departementets vurderinger

Etter Nærings- og fiskeridepartementets vurdering er det et klart behov for at den midlertidige loven skal gjelde også etter 1. november 2020. Etter departementets vurdering er det behov for å forlenge lovens varighet så lenge helsemyndighetene anbefaler restriksjoner eller andre tiltak som følge av pandemien. En forlengelse av loven vil gjøre det lettere å gjennomføre møter og legge til rette for at beslutninger kan tas, og dermed bidra til at foretakene kan opprettholde virksomheten.

Dersom den midlertidige loven ikke forlenges, vil det kunne få konsekvenser for muligheten til å gjennomføre lovpålagte møter og lovpålagt fysisk undertegning av protokoller. Etter departementets vurdering er det nødvendig at forlengelsen vedtas og trer i kraft før den midlertidige loven oppheves 1. november 2020 slik at unntakene kan videreføres uten avbrudd for foretakene.

Departementets erfaring med den midlertidige loven så langt, viser at unntaksreglene var avgjørende for avviklingen av årsmøter, styremøter mv. gjennom sommeren 2020. Uten de midlertidige reglene ville ikke foretakene kunnet gjennomføre lovpålagte møter og lovpålagt undertegning av protokoller uten å bryte de pålagte restriksjonene.

Om hensiktsmessigheten av den midlertidige loven uttalte næringskomiteens medlemmer følgende i Innst. 283 L (2019−2020) på side 2:

«Komiteen mener det vil være nyttig å høste erfaringer fra den midlertidige loven for senere å kunne vurdere om enkelte av endringene kan gjøres permanente. Komiteen forutsetter at en permanent endring i kravet til fysisk tilstedeværelse i møter behandles gjennom en ordinær lovprosess.»

Departementet har startet arbeidet med å vurdere om det er grunnlag for å foreslå permanente endringer i kravene til å holde fysiske møter og undertegne protokoller fysisk. Et eventuelt permanent lovforslag må utredes nærmere, og permanent lov krever andre nødvendige prosesser iht. utredningsinstruksen.

Den midlertidige loven bør ikke ha lengre varighet enn behovet tilsier. Sett i lys av næringskomiteens uttalelse i innstillingen, bør en forlengelse samtidig være så lang at det er nok tid til å vurdere en permanent ordning. Det vil være uheldig om man må iverksette beslutningsprosesser for en ytterligere forlengelse. Ved å sette ny opphevelsesdato til 1. juni 2021 vil forlengelsen gi rom for å vurdere en permanent endring, og eventuelt gjennomføre en ordinær lovbehandling. Departementet foreslår at loven forlenges til 1. juni 2021.

4 Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget om å forlenge lovens varighet medfører i seg selv ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for foretakene. I medhold av loven vil foretakene kunne iverksette tiltak som kan medføre økte, men potensielt sett også reduserte, kostnader for foretakene.

Lovforslaget vil gi foretakene større forutsigbarhet. Uten fortsatt unntak fra krav om fysisk møte, fysisk signatur og vedtektsfestede frister for å avholde ordinær generalforsamling og ordinært årsmøte, er det risiko for at foretakene ikke får truffet beslutninger som er påkrevd etter lov eller andre beslutninger som er i foretakets interesse. Dette kan ha en negativ virkning for næringslivet. Aksjeeieres, medlemmers, styremedlemmers og andres rettigheter ivaretas gjennom at disse sikres mulighet til å delta i møter, uavhengig av beslutningsmåte.

Lovforslaget vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige.

5 Merknader til bestemmelsene i lovforslaget

Til § 7-1

Første ledd andre punktum fastsetter at loven oppheves 1. juni 2021.

Etter andre ledd kan møter holdes i tråd med reglene i loven hvis innkallingen er sendt innen 1. juni 2021. Møtet kan dermed holdes i tråd med bestemmelsen i loven selv om møtet skal holdes senere enn 1. juni 2021.

Tilråding

Nærings- og fiskeridepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringer i midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 i samsvar med et vedlagt forslag.

Forslag
til lov om endringer i midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

I

I midlertidig lov 26. mai 2020 nr. 54 om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 gjøres følgende endringer:

§ 7-1 første ledd andre punktum skal lyde:

Loven oppheves 1. juni 2021.

§ 7-2 andre ledd skal lyde:

(2) Møte det er innkalt til før 1. juni 2021, kan avholdes etter bestemmelsene i denne loven.

II

Loven trer i kraft straks.