Prop. 110 L

(2020–2021)
Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Endringer i plan- og bygningsloven (hjemmel for forskrift om parsellinndeling av campingplasser)

Tilråding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 26. mars 2021, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg)

1 Hovedinnholdet i proposisjonen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger med dette fram forslag om å innføre hjemmel i plan- og bygningsloven til å vedta forskrift om inndeling av campingplasser i parseller, etablering av branngater på campingplasser og om bredden på branngatene.

Hensikten med krav om parsellinndeling og etablering av branngater er å hindre brannspredning på campingplasser, og sikre tilgang for brannvesenet og andre nødetater. Ved å dele campingplasser inn i avgrensede parseller med branngater mellom dem, hindres brann på en parsell i å spre seg til andre deler av campingplassen. Branngatene er videre med på å hindre spredning av brann fra campingplassen til områdene utenfor.

2 Bakgrunnen for lovforslaget

2.1 Gjeldende rett

De nærmere kravene til forsvarlig brannsikkerhet er presisert i byggteknisk forskrift kapittel 11. Hvilke tiltak som er nødvendige for å hindre brannspredning følger av byggteknisk forskrift § 11-6. Kravene i byggteknisk forskrift gjelder også for campingplasser. En måte å dokumentere at kravene i byggteknisk forskrift er oppfylt, er gjennom bruk av såkalte preaksepterte ytelser. Den preaksepterte ytelsen for campingplasser har siden 2011 vært at campingplasser bør deles opp i parseller med et grunnareal på 1200 kvadratmeter, og en avstand på åtte meter mellom parsellene.

Utover byggteknisk forskrift kan kommunene i kommuneplanens arealdel fastsette nærmere bestemmelser om funksjonskrav til arealer, jf. plan- og bygningsloven § 11-9 nr. 5. Dette kan være bestemmelser som blant annet ivaretar brannsikkerhet på campingplasser. Sikkerhetskravene som følger av byggteknisk forskrift blir normalt lagt til grunn ved utarbeidelse av planbestemmelser.

2.2 Behovet for endring

Departementet har tidligere foreslått endringer i byggteknisk forskrift, som går ut på å lempe dagens avstandskrav mellom campingenheter på campingplasser fra åtte til fire meter. Direktoratet for byggkvalitet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har uttrykt at forskriftsfesting av krav til parsellinndeling er en nødvendig forutsetning for å innføre et generelt avstandskrav på fire meter. Krav om parsellinndeling av campingplasser skal ivareta hensynet til forsvarlig brannsikkerhet.

Selv om kommunene i arealplan kan gi bestemmelser som ivaretar brannsikkerhetshensyn på campingplasser, vil det kunne være tilfeldig om det skjer, og hvor langt bestemmelsene i tilfellet rekker. Det må dessuten antas at ikke alle campingplasser i landet er regulert. Departementet anser det å være av nasjonal interesse å sikre mest mulig like krav til, og bestemmelser om, brannsikkerhet på campingplasser. Krav til brannsikkerhet i nasjonal forskrift fastsatt av departementet vil i større grad kunne ivareta behovet for enhetlig og dekkende brannsikkerhetskrav over hele landet. Departementet mener følgelig at det er behov for å forskriftsfeste krav om parsellinndeling for å hindre brannspredning og sikre tilgang for brannvesenet.

Sammen med forslaget om endring av avstandsregler for campingenheter på campingplasser, vil et krav om parsellinndeling bidra til en forenkling av regelverket og styrking av brannsikkerheten på campingplasser.

3 Høringen

3.1 Høringsforslaget

I høringen foreslo departementet å innføre en hjemmel i plan- og bygningsloven til å vedta forskrift om inndeling av campingplasser i parseller og etablering av branngater. Forskriftshjemmelen ble foreslått plassert i ny § 26-2 Forskrift om inndeling av campingplasser i parseller og etablering av branngater.

3.2 Offentlig høring

Lovforslaget ble lagt ut på offentlig høring 4. november 2020 med høringsfrist 16. desember 2020. Det ble gjennomført en forkortet høring på seks uker da forslaget gjelder en mindre endring i plan- og bygningsloven. Planer om forskriftsfesting av krav til parsellinndeling ble for øvrig varslet i høringsforslag 15. mars 2019 om endringer i byggteknisk forskrift § 11-6 om brannsikkerhet og avstandskrav på campingplasser.

Høringen ble publisert på regjeringen.no. Forslaget ble sendt direkte til følgende høringsinstanser:

 • Departementene

 • Statsministerens kontor

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet

 • Arkitekthøgskolen i Oslo

 • Deltasenteret

 • Direktoratet for arbeidstilsynet

 • Direktoratet for forvaltning og IKT

 • Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap

 • Finanstilsynet

 • Forbrukerrådet

 • Forbrukertilsynet

 • Forbrukertvistutvalget

 • Fylkesmannsembetene

 • Helsedirektoratet

 • Husbanken

 • Høgskolen i Bergen

 • Høgskolen i Gjøvik

 • Høgskolen i Innlandet

 • Høgskolen i Narvik

 • Høgskolen i Nord-Trøndelag

 • Høgskolen i Østfold

 • Høgskolen Stord/Haugesund

 • Justervesenet

 • Konkurransetilsynet

 • Kystdirektoratet

 • Landbruksdirektoratet

 • Mesterbrevnemnda

 • Miljødirektoratet

 • Nasjonalt folkehelseinstitutt

 • Norges forskningsråd

 • Norges Handelshøyskole

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

 • Norges vassdrags- og energidirektorat

 • OsloMet

 • Regelrådet

 • Regjeringsadvokaten

 • Riksantikvaren

 • Statens helsetilsyn

 • Statens kartverk

 • Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

 • Statens seniorråd

 • Statens strålevern

 • Statens vegvesen

 • Statistisk sentralbyrå

 • Sysselmannen på Svalbard

 • Universitetet i Agder

 • Universitetet i Bergen

 • Universitetet i Oslo

 • Universitetet i Stavanger

 • Universitetet i Sørøst-Norge

 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

 • Sametinget

 • Sivilombudsmannen

 • Fylkeskommunene

 • Kommunene

 • Longyearbyen lokalstyre

 • Enova SF

 • Innovasjon Norge

 • Statsskog SF

 • Abelia

 • Administrativt forskningsfond

 • Advokatforeningen

 • Akademikernes Fellesorganisasjon

 • Alpinanleggenes Landsforening

 • AOF Norge

 • Arkitektbedriftene i Norge

 • Arkitektenes Fagforbund

 • Asplan Viak AS

 • Avfall Norge

 • Ballangen Camping

 • Bedriftsforbundet

 • Bergen Huseierforening

 • Betongelementforeningen

 • Bioforsk Jord og Miljø

 • Bogstad Camping

 • BoligMentoren – Norges Huseierforbund

 • Boligprodusentenes Forening

 • Brannfaglig fellesorganisasjon

 • Brunvall Gård

 • Brødrene Dahl AS

 • Byggeindustrien

 • Byggemiljø

 • Byggenæringens Landsforening

 • Byggfakta AS

 • Byggmesterforbundet

 • Byggvareindustriens Forening

 • Chr. Michelsens institutt

 • Civitas AS

 • Cowi AS

 • Den Polytekniske Forening

 • Det norske skogselskap

 • Det norske Veritas

 • DNT Oslo og Omegn

 • Econa

 • EL & IT-Forbundet

 • Elektroforeningen

 • Elvarme Norge

 • Energi Norge

 • Energigass Norge

 • ENSI

 • Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg

 • Entro

 • Fagernes Camping

 • Fagforbundet

 • Fellesforbundet

 • Finans Norge

 • Fjogstad Hus

 • Flexit

 • Forening for tekniske systemintegratorer

 • Foreningen for EL- og IKT bedriftene

 • Foreningen for Ventilasjon Kulde og Energi

 • Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemnd

 • Fortidsminneforeningen

 • Forum for Kommunal Planlegging

 • Forum for plan- og bygningsrett

 • Forum for utvikling og miljø

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

 • Gaia Arkitekter

 • Glass og Fasadeforeningen

 • Glava AS

 • Hafslund

 • Handelshøyskolen BI

 • Holte AS

 • Huseiernes Landsforbund

 • Industri Energi

 • IngeniørNytt

 • Institutt for samfunnsforskning

 • Isolasjonsprodusentenes forening

 • Jøtul AS

 • KS

 • Landsorganisasjonen for Romanifolket

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Larkollen Camping

 • Lyngdal Bibelcamp

 • Lærdal Ferie- og fritidspark

 • Maskinentreprenørenes Forbund

 • Mesterhus Norge

 • Mikkelparken Ferietun

 • Miljøstiftelsen Bellona

 • Miljøstiftelsen ZERO

 • Moysand Camping

 • Multiconsult AS

 • NAF Camp

 • Natur og Ungdom

 • Nettverk for forurenset grunn og sedimenter

 • NHO Reiseliv

 • Nilan Norge AS

 • NKF-byggesak

 • Norconsult AS

 • Nordlandsforskning

 • Norges Astma- og Allergiforbund

 • Norges Blindeforbund

 • Norges Bonde- og småbrukarlag

 • Norges Bondelag

 • Norges Bygg- og eiendomsforening

 • Norges Handikapforbund

 • Norges Hytteforbund

 • Norges Ingeniørorganisasjon

 • Norges Kvinne- og Familieforbund

 • Norges Miljøvernforbund

 • Norges Naturvernforbund

 • Norges Skogeierforbund

 • Norges Takseringsforbund

 • Norsjø Ferieland

 • Norsk Anleggsgartnermesterlag

 • Norsk Bioenergiforening

 • Norsk Bobil og Caravan Club

 • Norsk Brannvernforening

 • Norsk Byggtjeneste AS

 • Norsk Eiendom

 • Norsk Fjernvarme

 • Norsk Forbund for Utviklingshemmede

 • Norsk Form

 • Norsk institutt for by- og regionsforskning

 • Norsk institutt for kulturminneforskning

 • Norsk institutt for luftforskning

 • Norsk institutt for naturforskning

 • Norsk institutt for skog og landskap

 • Norsk Institutt for vannforskning

 • Norsk Klimaskjerm

 • Norsk Laft

 • Norsk Landbrukssamvirke

 • Norsk solenergiforening

 • Norsk Teknologi

 • Norsk Treteknisk Institutt

 • Norsk Vann

 • Norsk Varme

 • Norsk varmepumpeforening

 • Norsk varmeteknisk forening

 • Norsk vindenergiforening

 • Norsk VVS – Energi- og Miljøteknisk Forening

 • Norske Arkitekters Landsforbund

 • Norske Boligbyggelags Landsforbund

 • Norske Energibrukeres forening

 • Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening

 • Norske Landskapsarkitekters Forening

 • Norske Murmestres Landsforening

 • Norske trevarer

 • NOVA

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • PEAB Norge

 • Pensjonistforbundet

 • Pluscamp

 • Rørentreprenørene Norge

 • Rådet for funksjonshemmede i Oslo, Helse og velferdsetaten

 • Rådgivende ingeniørers forening

 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes foreninger

 • SINTEF Byggforsk

 • SINTEF Energiforskning

 • Skittenelv Camping

 • Standard Norge

 • Stiftelsen Rogalandsforskning

 • Stolpestad Camping

 • Taternes Landsforening

 • Teknisk ukeblad

 • Teknisk-naturvitenskapelig forening

 • Tekniske foreningers servicekontor

 • Teknologisk institutt

 • Treindustrien

 • Turistforeningen

 • Unge funksjonshemmede

 • Unio

 • Ventilasjon- og blikkenslagerbedriftenes landsforbund

 • Verdens Naturfond

 • Virke

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS

 • Østlandsforskning

Det har innkommet 25 høringsuttalelser. 12 instanser har avgitt realitetsuttalelse. Disse er:

 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

 • Helsedirektoratet

 • Bamble kommune

 • Halden kommune

 • Larvik kommune

 • Oslo kommune

 • Vestfold og Telemark fylkeskommune

 • Advokatforeningen

 • Larvik Campingplassforening

 • Norges Bondelag

 • Norsk Bobil og Caravan Club

 • Norsk Kommunalteknisk Forening

13 instanser hadde ikke merknader til forslaget. Disse er:

 • Forsvarsdepartementet

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Klima- og miljødepartementet

 • Samferdselsdepartementet

 • Utenriksdepartementet

 • Kartverket

 • Kystverket

 • Norges vassdrags- og energidirektorat

 • Statistisk sentralbyrå

 • BoligMentoren – Norges Huseierforbund

 • Byggmesterforbundet

 • Østre Toten brannvesen

3.3 Høringsinstansenes syn

Samtlige høringsinstanser som har avgitt realitetsuttalelse støtter forslaget om å innføre hjemmel for parsellinndeling. Flere gir uttrykk for at parseller og branngater er viktige brannsikringstiltak på campingplasser, og er positive til at kravet om parsellinndeling løftes opp på lov- og forskriftsnivå. Etter høringsinstansenes syn vil krav i nasjonal forskrift bidra til lik praktisering av regelverket, og være en forenkling og tydeliggjøring. Enkelte har også pekt på at dette kan bidra til like konkurransevilkår over hele landet for campingplassene.

Advokatforeningen mener at kommunene i fremtidige planbestemmelser bør kunne stille strengere krav til avstand mellom parseller på campingplasser enn det som følger av kravene i nasjonal forskrift. Advokatforeningen begrunner dette med at byggteknisk forskrift trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et tiltak må ha, og at dette også bør ligge til grunn for de kommende forskriftsbestemmelsene på dette området. I følge Advokatforeningen vil regelverket med fokus på minimumskrav følge den grunnleggende systematikken i byggteknisk forskrift, som ikke vil gjøre regelverket mindre oversiktlig. Av hensyn til et tydelig regelverk anbefaler Advokatforeningen at forskriftsbestemmelser vedtatt i medhold av plan- og bygningsloven § 26-2 også bør gjelde for midlertidig plasserte campingvogner. Ellers vil et midlertidig tiltak kunne tilsidesette de brannhensyn som bestemmelsen er ment å sikre.

Larvik Campingplassforening mener at krav i fremtidig forskrift må gjelde for nye tiltak. De legger til grunn at utskiftning av campingenhet ikke utgjør et nytt tiltak.

Larvik kommune mener det er behov for å avklare om det med begrepet nye tiltak kun siktes til etablering av nye parseller, eller om utskiftning av en campingenhet innenfor en parsell også vil utløse krav om parsellinndeling. Kommunen mener at dersom det kun er etablering av nye parseller som utløser krav om parsellinndeling, vil nye forskriftsbestemmelser ha liten innvirkning på eksisterende campingplasser. Kommunen vil i så fall måtte forholde seg til ulike regler i lang tid fremover.

Norsk Bobil og Caravan Club påpeker at krav til parsellinndeling ikke må gis tilbakevirkende kraft for campingplasser som var lovlig etablert på tidspunktet for ikrafttredelsen av forskriftsendringen. De legger til grunn at midlertidig flytting eller utskiftning av campingenhet eller andre mindre endringer ikke utgjør et nytt tiltak. De anser det videre som viktig at forskriftsbestemmelsene er klare når det gjelder midlertidige camping- eller leirplasser, for eksempel ved større arrangementer, for å unngå eventuelle misforståelser.

Norges Bondelag gir uttrykk for at krav i forskrift ikke må gis tilbakevirkende kraft for lovlig etablerte campingplasser. De anser omstrukturering av eksisterende campingareal og utvidelse av eksisterende campingområde som nye tiltak. Derimot vil utskiftning eller midlertidig flytting av campingvogn og andre mindre endringer ikke utløse krav om parsellinndeling.

Oslo kommune mener lovbestemmelsens plassering i plan- og bygningsloven kapittel 26 bør vurderes nærmere. Kommunen påpeker at det er uttrykkelig presisert i høringsnotatet at inndeling i parseller ikke skal innebære noen form for inndeling i matrikkelenheter eller andre former for bruksrettigheter til grunn. De mener derfor at plasseringen av forskriftshjemmelen i kapittel 26 kan virke misvisende. Oslo kommune foreslår at bestemmelsen i stedet plasseres i kapittel 28 som stiller krav til byggetomt og ubebygd areal.

Vestfold og Telemark fylkeskommune påpeker at økte avstandskrav mellom campingvognene kan føre til at campingplassene får plass til færre campingenheter. Fylkeskommunen mener det er fare for at dette vil kunne føre til en stilltiende aksept til å utvide campingplassene, uten ordinære planprosesser, for å ivareta tidligere antall campingenheter. Det vil kunne gå utover 100 meters beltet mot sjø, jf. plan- og bygningsloven § 1-8. Fylkeskommunen anbefaler derfor at det kommer klart fram at eventuelle utvidelser av campingplassene må behandles gjennom ordinære planprosesser.

4 Departementets vurdering

På bakgrunn av høringsinnspillene opprettholder departementet forslaget om å innføre hjemmel for forskrift om inndeling av campingplasser i parseller og etablering av branngater.

Med parsellinndeling menes inndeling av en campingplass i avgrensede arealer. Parsellene skal være av en gitt størrelse og vil kunne romme et antall campingenheter. Departementet presiserer at det med parseller i denne sammenheng ikke siktes til de enkelte vognplassene. En parsell vil følgelig omfatte en større del av campingplassen og bestå av flere campingenheter.

4.1 Kravet om parsellinndeling gjelder for alle typer campingplasser

Krav til parsellinndeling er ment å ivareta hensynet til forsvarlig brannsikkerhet på campingplasser. Kravet retter seg mot campingplassens organisering med tanke på ivaretakelse av brannsikkerhet, og ikke den enkelte campingenheten. Fremtidige forskriftskrav til parsellinndeling vil derfor gjelde alle campingplasser, både helårsplasser og sesongbaserte campingplasser. Kravene vil videre gjelde for campingplasser bestående av både midlertidige og varige konstruksjoner.

4.2 Tiltak som utløser krav om parsellinndeling

Krav om parsellinndeling skal gjelde for nye tiltak. Dette er for øvrig i tråd med det ordinære systemet etter plan- og bygningsloven.

Som nytt tiltak regnes i denne sammenheng etablering av ny campingplass, oppføring av ny infrastruktur, vesentlig reparasjon og vesentlig endring eller utvidelse av eksisterende campingplass. Krav til parsellinndeling vil dermed oppstå dersom det skal etableres ny infrastruktur til vann og avløp, og tilsvarende ved utskiftning av eksisterende infrastruktur. Utvidelse av eksisterende campingplass gjennom etablering av nye plasser vil også utløse krav om parsellinndeling. Departementet bemerker i denne forbindelse at eventuell utvidelse av campingplasser er søknadspliktig og må også vurderes i henhold til arealplan. I den grad utvidelsen er i strid med arealplan, bør utvidelsen fortrinnsvis behandles gjennom ordinære planprosesser, og ikke gjennom dispensasjon.

Krav om parsellinndeling vil derimot ikke utløses ved endringer innenfor den enkelte campingenheten, slik som utskiftning og midlertidig flytting av campingvogn, utskiftning av enkle fortelt eller lignende mindre endringer. Formålet med parsellinndeling og etablering av branngater er å hindre brannspredning på campingplasser og sikre brannvesenet og andre nødetater tilgang. Krav om parsellinndeling er knyttet til campingplassens utforming og organisering med tanke på brannsikkerhet. Departementet mener derfor at endringer innenfor den enkelte campingenheten ikke bør utløse krav om parsellinndeling av campingplassen som sådan. Det vil imidlertid kunne stille seg annerledes der det gjøres endringer på flere campingenheter, som til sammen fører til vesentlig endring av campingplassen.

4.3 Kommunen kan i plan stille strengere krav til brannsikkerhet på campingplasser

Brannsikkerhet er et viktig samfunnshensyn av nasjonal betydning. Byggteknisk forskrift angir minimumskrav. Hovedformålet med forskriftskrav om parsellinndeling er å ivareta hensynet til forsvarlig brannsikkerhet på campingplasser. Etter departementets vurdering bør det derfor ikke være adgang til å vedta lempeligere planbestemmelser om større parseller, som kan romme flere campingenheter, eller smalere branngater enn det som vil følge av de fremtidige forskriftsbestemmelsene.

Departementet la i høringsforslaget til grunn at kommunene heller ikke burde ha anledning til å stille strengere krav til parsellinndeling i arealplan enn det som vil følge av de fremtidige forskriftsbestemmelsene. Hensikten med forskriftskrav om parsellinndeling er å oppnå enhetlig regulering av brannsikkerheten på campingplasser over hele landet. Krav i nasjonal forskrift fastsatt av departementet bidrar også til å forenkle og tydeliggjøre regelverket.

Advokatforeningen har i sin høringsuttalelse gitt uttrykk for at det derimot bør være mulig for kommunene å stille krav i plan som går lenger enn sikkerhetskravene i byggteknisk forskrift. I følge Advokatforeningen vil regelverket med fokus på minimumskrav følge den grunnleggende systematikken i byggteknisk forskrift, som ikke vil gjøre regelverket mindre oversiktlig.

Formålet med krav om parsellinndeling er som nevnt å ivareta hensynet til forsvarlig brannsikkerhet på campingplasser. Departementet er derfor enig med Advokatforeningen i at kommunenes adgang til å vedta strengere planbestemmelser om parsellinndeling ikke bør begrenses. En adgang for kommunene til å stille strengere krav i plan vil muliggjøre lokale tilpasninger, da det også kan tenkes andre planhensyn enn hindring av brannspredning som gjør dette nødvendig. En slik tilnærming samsvarer også med det generelle prinsippet i plan- og bygningsloven om at kommunen gjennom planbestemmelser kan detaljregulere arealbruken.

4.4 Forskriftshjemmelens plassering i plan- og bygningsloven

Oslo kommune har foreslått å plassere hjemmelen i plan- og bygningsloven kapittel 28 om krav til byggetomta og ubebygd areal. Fordi forskriften ikke er ment å medføre noen opprettelse eller endring av eiendom, mener kommunen det kan virke misvisende å plassere bestemmelsen i kapittel 26.

Departementet vurderte i forbindelse med utformingen av lovforslaget hvor forskriftshjemmelen skulle plasseres, deriblant kapittel 28 Krav til byggetomta og ubebygd areal.

Krav om brannsikkerhet i plan- og bygningslovgivningen retter seg i all hovedsak mot byggverk. Hensikten med forskriftshjemmelen for parsellinndeling er å åpne for at det kan stilles nærmere definerte krav til utformingen av eiendom som er regulert til campingformål. Departementet vurderte derfor at forskriftshjemmelen tematisk passet best inn i lovens kapittel 26 Opprettelse og endring av eiendom. Inndeling i parseller på campingplasser er ikke ment å innebære noen form for inndeling i matrikkelenheter eller andre former for leie- eller bruksrettigheter til eiendom. Departementet ser at plasseringen i kapittel 26 likevel kan skape et slikt inntrykk, noe som er uheldig. For å unngå enhver tvil foreslår derfor departementet at plasseringen av forskriftshjemmelen flyttes til kapittel 28, og blir ny § 28-9.

5 Administrative og økonomiske konsekvenser

Innføring av forskriftskrav om parsellinndeling av campingplasser vil innebære en tydeliggjøring av regelverket. Forskriftskravet er ment å skape klarhet for campingplassdrivere, tilsynsmyndigheter og brukere, og bidra til enhetlig praktisering av regelverket over hele landet.

Forskriftshjemmelen vil i seg selv ikke innebære økonomiske eller administrative konsekvenser for offentlige eller private aktører. Spørsmålet om administrative og økonomiske konsekvenser vil først bli aktualisert ved forslag til forskrift.

Tydeliggjøring av reglene vil bidra til mer forutsigbarhet, noe som vil gi en administrativ og økonomisk gevinst for både offentlige og private aktører.

6 Merknader til lovforslaget

Plan- og bygningsloven § 28-9 skal åpne for forskrift om inndeling av campingplasser i parseller og etablering av branngater. Formålet med bestemmelsen er å ivareta hensynet til forsvarlig brannsikkerhet, hindre brannspredning og legge til rette for effektiv rednings- og slokkeinnsats.

Det vil i forskriften kunne gis nærmere bestemmelser om størrelsen på parsellene og avstanden mellom dem. Med parsellinndeling menes inndeling av en campingplass i avgrensede arealer, som vil kunne romme flere campingenheter. Begrepet parsell sikter ikke til den enkelte vognplass. Området mellom to parseller vil utgjøre en branngate. Det vil her ikke kunne plasseres biler, vogner, campingenheter eller lignende som kan hindre fremkommeligheten for brannvesenet og andre nødetater.

Det foreslås at loven trer i kraft straks. Lovforslaget gjelder utelukkende innføring av en forskriftshjemmel, og lovendringen får ingen virkning for borgerne før forskriftshjemmelen blir benyttet. Utkast til forskrifter fastsatt med hjemmel i lovforslaget vil bli sendt på alminnelig høring.

Tilråding

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringer i plan- og bygningsloven (hjemmel for forskrift om parsellinndeling av campingplasser).

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i plan- og bygningsloven (hjemmel for forskrift om parsellinndeling av campingplasser) i samsvar med et vedlagt forslag.

Forslag
til lov om endringer i plan- og bygningsloven (hjemmel for forskrift om parsellinndeling av campingplasser)

I

I lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling skal § 28-9 lyde:

§ 28-9 Forskrift om inndeling av campingplasser i parseller og etablering av branngater

Departementet kan gi forskrift om inndeling av campingplasser i parseller, etablering av branngater på campingplasser og bredden på branngatene.

II

Loven trer i kraft straks.