Meld. St. 3

(2020–2021)
Melding til Stortinget

Statsrekneskapen 2020

Tilråding frå Finansdepartementet 30. april 2021, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Solberg)

1 Hovudtrekk i statsrekneskapen

Finansdepartementet legg med dette fram meldinga om statsrekneskapen for 2020.

Meldinga omfattar statsrekneskapen med ein løyvingsrekneskap og ein kapitalrekneskap. Løyvingsrekneskapen syner samla løyving og rekneskap for kvar post i statsbudsjettet. Under utgiftspostane ser ein òg overført løyving frå 2019 til 2020 og overført løyving frå 2020 til 2021. Kapitalrekneskapen syner statens eigedelar, gjeld og eigenkapital. Meldinga inneheld òg oversyn over rekneskapen for Svalbard, statens garantiansvar, tilsegns- og bestillingsfullmakter og oversyn over aksjar som staten eig.

Det er lagt vekt på å forklare avvik mellom budsjett og rekneskap for 2020. Budsjettutviklinga gjennom 2020 fram til nysalderinga er nærare omtalt i Prop. 56 S (2020–2021) Ny saldering av statsbudsjettet 2020. 2020 har vore eit spesielt år. Koronapandemien har hatt store konsekvensar for norsk økonomi, personar og verksemder. I møte med pandemien har det vore naudsynt for Regjeringa å sette i verk kraftige finanspolitiske verkemiddel, og Stortinget har vedteke mange økonomiske tiltak med store endringar i utgifts- og inntektsløyvingane i statsbudsjettet 2020. Ein kraftig auke i det oljekorrigerte underskotet har òg auka overføringa frå Statens pensjonsfond utland. Saman med lågare netto kontantstraum frå petroleumsverksemda har dette gjeve Statens pensjonsfond eit underskot i 2020, slik at kapitalen i fondet auka mindre enn ein kunne sjå føre seg ved inngangen til året.

Rekneskapen og denne meldinga speglar statens ut- og innbetalingar og balanse til og med 31.12.2020, i tråd med prinsippa for føring av statsrekneskapen, sjå kapittel 4.4.

Kapittel 1 gjer greie for hovudelementa i statsrekneskapen og budsjettpolitikken. Dette omfattar mellom anna bruken av petroleumsinntekter, veksten i statsutgiftene og statens skatte- og avgiftsinntekter frå Fastlands-Noreg og frå petroleumsverksemda. Lånetransaksjonar og finansieringsbehov vert òg omtalt. Kapittel 2 tek føre seg områda til kvart departement for seg. I kapittel 3 er rekneskapen til Statens pensjonsfond omtalt, og i kapittel 4 er det gjort greie for statens balanse og finanspostar.

1.1 Hovudtal

I tabellane i statsrekneskapen kan det vere avvik mellom sumtala i tabellane og dei avrunda tala som står ovanfor summane. Sumtala skal vere i samsvar med rekneskapen.

Tabell 1.1 syner statsrekneskapen 2020 etter postgrupper i statens kontoplan for høvesvis utgifter og inntekter. Dei samla utgiftene vart 1 866,6 mrd. kroner, medan inntektene før statslånemidlar vart 1 847,6 mrd. kroner. Overskot før lånetransaksjonar i statsrekneskapen og netto lånepostar (post 90–99) gjev eit brutto finansieringsbehov på 19,0 mrd. kroner. Samla inntekter medrekna statslånemidlar vert 1 866,6 mrd. kroner.

Tabell 1.1 Utgifter og inntekter 2020

Utgifter (mill. kroner)

Samla

Sum utan overføring SPU

Utan petroleum og overføring SPU

Kontantstraum petroleum

Overføring SPU

Driftsutgifter (post 01–29)

184 128

184 128

184 128

0

0

Investeringar (post 30–49)

76 012

76 012

48 411

27 601

0

Overføringar (post 50–89)

1 399 213

1 292 388

1 292 388

0

106 825

Sum utgifter utan lånetransaksjonar

1 659 353

1 552 528

1 524 928

27 601

106 825

Lånetransaksjonar (post 90–99)

207 255

198 145

198 145

0

9 110

Sum utgifter med lånetransaksjonar

1 866 608

1 750 673

1 723 073

27 601

115 935

Inntekter (mill. kroner)

Sal av varer og tenester (post 01–29)

93 465

93 465

34 390

59 075

0

Inntekter i samband med nybygg, anlegg m.m. (post 30–49)

26 081

26 081

3 643

22 439

0

Skattar, avgifter og andre overføringar (post 50–89)

1 586 708

1 169 282

1 116 370

52 912

417 426

Sum inntekter utan lånetransaksjonar

1 706 254

1 288 828

1 154 402

134 425

417 426

Tilbakebetalingar (post 90–99)

141 342

141 342

132 232

9 110

0

Sum inntekter før statslånemidlar

1 847 596

1 430 170

1 286 634

143 536

417 426

Netto post 01–89, utgifter og inntekter (underskot før lånetransaksjonar)

-46 901

263 701

370 525

-106 825

-310 602

+ Netto lånetransaksjonar (post 90–99), utgifter og inntekter

65 913

56 803

65 913

-9 110

9 110

= Brutto finansieringsbehov (statslånemidlar)

19 012

Sum inntekter med lånetransaksjonar

1 866 608

Det oljekorrigerte underskotet går fram av netto utgifter og inntekter (post 01–89) utanom kontantstraum frå petroleumsverksemda og overføringane til og frå Statens pensjonsfond utland (SPU). Underskotet vert dekt med ei overføring frå SPU til statsbudsjettet som svarer til det oljekorrigerte underskotet, slik det vart rekna i nysaldert budsjett.

Av tabell 1.1 går det fram at det oljekorrigerte underskotet i 2020 vart 370,5 mrd. kroner, som er 46,9 mrd. kroner lågare enn i nysaldert budsjett. Statsrekneskapen vart difor gjord opp med eit overskot på 46,9 mrd. kroner.

Tabell 1.2 syner samla eigedelar, gjeld og eigenkapital slik det går fram av kapitalrekneskapen. Eigenkapitalen auka i 2020 med 917,8 mrd. kroner, som skriv seg for det meste av auken i Statens pensjonsfond. Overskotet før lånetransaksjonar aukar òg eigenkapitalen, medan auka avsetjing av overførte midlar reduserer eigenkapitalen. Anna endring i eigenkapitalen er nærare omtalt i kapittel 4.

Tabell 1.2 Eigedelar, gjeld og eigenkapital (mill. kroner)

2020

2019

Endring

Sum eigedelar

12 738 633

11 656 088

1 082 546

Sum gjeld

856 922

692 170

164 752

Avslutningskonto (eigenkapital)

11 881 711

10 963 918

917 793

Endring i eigenkapitalen:

Endra verdi Statens pensjonsfond1)

835 211

Overskot før lånetransaksjonar i balansen

46 901

Auka avsetjing av overførte midlar

-9 633

Anna endring i eigenkapitalen

45 314

1) Endra verdi ført mot eigenkapitalen er samla endring i Statens pensjonsfond på 844,3 mrd. kroner minus 9,1 mrd. kroner i netto finanstransaksjon som er ført på kap. 2800, post 96 frå sal av aksjar i Equinor ASA.

Tabell 1.3 syner endring i kapitalen til Statens pensjonsfond i 2020 og samanhengen med overskot, valutakursregulering, realiserte og urealiserte vinstar og tap og inntekt frå nettofinanstransaksjonar, fordelt på høvesvis SPU og SPN (Statens pensjonsfond Noreg).

For 2020 syner Statens pensjonsfond eit underskot på 86,1 mrd. kroner. Til saman vert statsrekneskapen og Statens pensjonsfond gjorde opp med eit underskot på 39,2 mrd. kroner i 2020.

Tabell 1.3 Statens pensjonsfond (mrd. kroner)

SPU

SPN

Samla

Netto kontantstraum

106,8

106,8

– Overført statsbudsjettet

417,4

417,4

Renter og utbyte

217,3

7,2

224,5

Overskot

-93,3

7,2

-86,1

Kapital per 31.12.2019

10 086,2

268,7

10 355,0

Overskot

-93,3

7,2

-86,1

Valutakursregulering

57,9

57,9

Realiserte/urealiserte vinstar/tap

847,1

16,3

863,4

Inntekt frå netto finanstransaksjonar

9,1

9,1

Kapital per 31.12.2020

10 907,1

292,2

11 199,3

Endra verdi, fondskapital

820,9

23,5

844,3

1.2 Budsjettpolitikken og det strukturelle, oljekorrigerte underskotet

Bruken av petroleumsinntekter vert målt ved det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskotet. I utrekninga av dette underskotet tek ein mellom anna omsyn til at ein del av statens inntekter og utgifter varierer med konjunkturane og med endringar i rekneskapstilhøve, sjå boks 1.1.

Boks 1.1 Samanhengen mellom det strukturelle og det oljekorrigerte budsjettunderskotet

Eit fleirtal i Stortinget slutta seg våren 2001 til retningsliner for den økonomiske politikken, jf. St.meld. nr. 29 (2000–2001) Retningslinjer for den økonomiske politikken. Retningslinene for budsjettpolitikken tek sikte på ein jamn og langsiktig forsvarleg auke i bruken av petroleumsinntekter i norsk økonomi, om lag i takt med venta avkastning av Statens pensjonsfond utland. For å unngå ein budsjettpolitikk som kan føre til ustabil økonomisk utvikling, er bruken av petroleumsinntekter målt ved det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskotet og ikkje det faktiske oljekorrigerte budsjettunderskotet. Det oljekorrigerte budsjettunderskotet er ikkje berre avhengig av budsjettpolitikken, men òg av konjunkturane. Til dømes vil det oljekorrigerte budsjettunderskotet normalt auke i ein konjunkturnedgang og minke i ein konjunkturoppgang. Om ein skulle ta sikte på å la det faktiske budsjettunderskotet følgje utviklinga i venta avkastning av Statens pensjonsfond utland, måtte ein stramme til politikken i nedgangstider, medan ein kunne setje ned skattane eller auke utgiftene i oppgangstider. Ein slik politikk ville auke etterspurnaden i gode tider og dempe han i dårlege tider. Når ein styrer budsjettpolitikken etter eit mål for utviklinga i det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskotet, er det mellom anna for å unngå denne typen medsyklisk effekt.

For å kome frå det oljekorrigerte budsjettunderskotet til det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskotet gjer ein desse korreksjonane:

 • Ein korrigerer for verknaden av at konjunkturane skil seg frå det normale, og reknar budsjettverknadene av at dei ulike inntektene frå skattar og avgifter skil seg frå trendnivået sitt. Dessutan tek ein omsyn til at utbetalingane av trygd til arbeidslause følgjer konjunkturane.

 • Ein korrigerer for skilnaden mellom normalnivået for dei statlege renteinntektene og renteutgiftene og dei verkelege rentestraumane, og for skilnaden mellom normalnivået for overføringane frå Noregs Bank og dei verkelege overføringane.

 • Ein korrigerer òg for endringar i rekneskapstilhøve og endringar i funksjonsdelinga mellom staten og kommunane som ikkje påverkar den underliggjande utviklinga i budsjettbalansen. Dessutan korrigerer ein for at pensjonspremiar i helseføretaka skil seg frå det normale.

Ei rekkje andre land nyttar utviklinga i ein strukturell budsjettbalanse som utgangspunkt for innrettinga av budsjettpolitikken. I samsvar med dette utarbeider OECD og EU standardiserte utrekningar av strukturelle budsjettunderskot i medlemslanda. Desse utrekningane byggjer på meir aggregerte utrekningar enn dei tala Finansdepartementet nyttar for Noreg og som vert publiserte i budsjettdokumenta.

Med utgangspunkt i statsrekneskapen for 2020 er bruken av petroleumsinntekter i 2020 no rekna til 369,3 mrd. kroner, målt ved det strukturelle, oljekorrigerte underskotet. Dette er om lag 125,7 mrd. kroner meir enn i Saldert budsjett 2020, der det strukturelle, oljekorrigerte underskotet vart rekna til 243,6 mrd. kroner. Det strukturelle, oljekorrigerte underskotet svarer til 11,7 prosent av trend-BNP for Fastlands-Noreg 2020, slik det no er rekna til, og til 3,7 prosent av Statens pensjonsfond utland ved inngangen til 2020.

Eit strukturelt, oljekorrigert underskot på 369,3 mrd. kroner er 23,7 mrd. kroner mindre enn det ein rekna i nysaldert budsjett. Dette kjem i hovudsak av lågare utgifter enn det ein rekna med.

1.3 Utviklinga i det oljekorrigerte underskotet

Tabell 1.4 gjev eit samla oversyn over inntektene, utgiftene, oljekorrigert overskot og overskotet i statsbudsjettet, statsrekneskapen og Statens pensjonsfond i 2019 og 2020.

Utviklinga frå 2019 og gjennom 2020 frå saldert til nysaldert budsjett og til rekneskapen er prega av dei økonomiske tiltaka i møte med pandemien. Nedgangen i inntektsløyvingane frå saldert til nysaldert skuldast i stor grad anslaga på skatte- og avgiftsinntektene slik dei vart vurderte ved nysalderinga av budsjettet på slutten av året. Som rekneskapen syner, vart desse inntektene langt høgare enn venta ved nysalderinga og syner at den økonomiske situasjonen på slutten av året var uviss. Den kraftige auken i utgiftene frå 2019 og gjennom 2020 kjem i all hovudsak av dei ulike økonomiske tiltaka som er sette i verk.

1.3.1 Utviklinga i rekneskapen frå 2019 til 2020

Samla overskot i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond gjekk ned med 315,9 mrd. kroner, frå 276,7 mrd. kroner i 2019 til -39,2 mrd. kroner i 2020. Overskotet i statsbudsjettet før lånetransaksjonar auka med 46,0 mrd. kroner, medan overskotet i Statens pensjonsfond minka med 361,9 mrd. kroner. Nedgangen i overskotet i Statens pensjonsfond kjem av den netto kontantstraumen frå petroleumsverksemda som vart 150,1 mrd. kroner mindre enn i 2019, overføringa til statsbudsjettet som vart 188,9 mrd. kroner høgare og rente- og utbyteinntektene i Statens pensjonsfond som vart 22,9 mrd. kroner mindre enn i 2019.

Det oljekorrigerte underskotet auka med 142,9 mrd. kroner frå 227,6 mrd. kroner i 2019 til 370,5 mrd. kroner i 2020. Tabell 1.4 nedanfor syner at utgiftene utanom petroleum og lånetransaksjonar auka med 173,1 mrd. kroner, eller om lag 12,8 prosent, frå 1 351,8 mrd. kroner i 2019 til 1 524,9 mrd. kroner i 2020. Inntektene auka med 30,2 mrd. kroner eller 2,7 prosent, frå 1 124,2 mrd. kroner i 2019 til 1 154,4 mrd. kroner i 2020. Den kraftige auken i utgiftene skuldast virusutbrotet i mars 2020 og dei store, påfølgjande tilleggsløyvingane som vart vedteke til økonomiske tiltak i møte med pandemien. Auken i inntektene må særleg sjåast i samanhengen med skattar og avgifter frå Fastlands-Noreg som auka med 23,3 mrd. kroner, overføringa frå Noregs Bank som auka med 4,9 mrd. kroner og vederlag oppdrettskonsesjonar som vart 7,0 mrd. kroner. Renteinntekter og utbyte utan Equinor vart 6,9 mrd. kroner mindre enn i 2019.

Tabell 1.4 Inntekter og utgifter utanom lånetransaksjonar i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond 2020 (tal i mill. kroner)

Rekneskap 2019

Saldert budsjett 2020

Nysaldert budsjett 2020

Rekneskap 2020

1.

Statsbudsjettet

A

Inntekter i alt

1 407 407

1 446 478

1 260 942

1 288 828

A.1

Inntekter frå petroleumsverksemda

283 245

272 951

135 701

134 425

A.2

Inntekter utanom petroleumsverksemda

1 124 162

1 173 527

1 125 241

1 154 402

B

Utgifter i alt

1 378 115

1 442 611

1 570 667

1 552 528

B.1

Utgifter til petroleumsverksemda

26 331

28 000

28 000

27 601

B.2

Utgifter utanom petroleumsverksemda

1 351 785

1 414 611

1 542 667

1 524 928

=

Overskot i statsbudsjettet før overføring til Statens pensjonsfond (A-B)

29 292

3 867

-309 725

-263 701

Netto kontantstraum frå petroleumsverksemda i statsbudsjettet (A.1-B.1)

256 915

244 951

107 701

106 825

=

Oljekorrigert overskot i statsbudsjettet (A.2-B.2)

-227 623

-241 084

-417 426

-370 525

+

Overført frå Statens pensjonsfond utland

228 564

241 084

417 426

417 426

=

Overskot i statsbudsjettet før lånetransaksjonar1)

941

0

0

46 901

2.

Statens pensjonsfond

Netto kontantstraum frå petroleumsverksemda i statsbudsjettet (A.1-B.1), vert overført til Statens pensjonsfond utland

256 915

244 951

107 701

106 825

Overført frå Statens pensjonsfond utland til statsbudsjettet

228 564

241 084

417 426

417 426

+

Renteinntekter og utbyte i fondet2)

247 454

251 300

236 500

224 510

=

Overskot i Statens pensjonsfond1)

275 804

255 167

-73 225

-86 091

3.

Statsbudsjettet og Statens pensjonsfond

Samla overskot1)

276 746

255 167

-73 225

-39 190

1) Overskotet i statsbudsjettet, Statens pensjonsfond og samla overskot er i samsvar med definisjonane av nettofinansinvesteringar i nasjonalrekneskapen og utanriksrekneskapen, som Statistisk sentralbyrå set opp. Etter definisjonane i nasjonalrekneskapen er realiserte og urealiserte vinstar og tap ikkje rekna som netto finansinvestering, og difor er dei ikkje med i dette oppsettet, som er nytta i statsbudsjettet og statsrekneskapen.

2) For 2020 utgjer renter og utbyte i Statens pensjonsfond utland (SPU) 217,327 mrd. kroner og i Statens pensjonsfond Noreg 7,184 mrd. kroner. For 2019 var renter og utbyte i SPU 238,866 mrd. kroner og i Statens pensjonsfond Noreg 8,588 mrd. kroner. I 2020 vart det eit underskot i Statens pensjonsfond på 86,1 mrd. kroner. Av dette var underskotet for SPU 93,3 mrd. kroner, medan SPU i 2019 synte eit overskot på 267,2 mrd. kroner. Kapittel 3 inneheld eit detaljert resultatoppsett for Statens pensjonsfond.

Kjelde: Finansdepartementet

1.3.2 Utviklinga frå saldert til nysaldert budsjett

Nysaldert budsjett, vedteke av Stortinget desember 2020.

Inntektsløyvingane utanom lånetransaksjonar for 2020 vart 185,5 mrd. kroner lågare i nysaldert budsjett enn i saldert budsjett, medan utgiftsløyvingane vart 128,1 mrd. kroner høgare. Utanom petroleumsverksemda vart inntektene 48,3 mrd. kroner lågare i nysaldert budsjett enn i saldert budsjett, medan utgiftene vart 128,1 mrd. kroner høgare. Samla gav dette eit oljekorrigert underskot på 417,4 mrd. kroner i nysaldert budsjett for 2020, som er 176,3 mrd. kroner meir enn i saldert budsjett.

Av 48,3 mrd. kroner i lågare inntekter kjem 56,8 mrd. kroner av lågare anslag på skatte- og avgiftsinntekter og 4,8 mrd. kroner lågare rente og utbyteinntekter. Overføringa frå Noregs Bank vart 5,8 mrd. kroner høgare enn i saldert budsjett, medan vederlag frå oppdrettskonsesjonar som ikkje var budsjettert i saldert budsjett vart 7,0 mrd. kroner. Inntektene under statens forretningsdrift vart 0,1 mrd. kroner høgare, medan ymse inntekter auka med 0,7 mrd. kroner, mellom anna som følgje av tilbakeførte EØS-midlar ved avslutning av EØS-avtalane 2009–2014. Andre inntekter under departementa vart 0,5 mrd. kroner lågare.

Utgiftene vart 128,1 mrd. kroner høgare i nysaldert budsjett enn i saldert budsjett. Auken er for det meste forklart med økonomiske tiltak på om lag 131 mrd. kroner løyvd i møte med pandemien. Det kjem fram av tabell 1.5 nedanfor. Tabellen vart presentert i Prop. 56 S (2020–2021) Ny saldering av statsbudsjettet 2020, og er i oppstillinga nedanfor oppdatert etter Stortingets vedtak 19. desember 2020. Andre utgifter netto vart 3,2 mrd. kroner lågare, medrekna nedsetjinga på kapittel 2309 Ymse utgifter i nysalderinga.

Tabell 1.5 Økonomiske tiltak som er løyvd i møte med pandemien i 2020 (tal i mrd. kroner)

Løyving 20201)

Tiltak overfor verksemder

67,4

Motverke inntektsbortfall for verksemder m.m.2)

36,0

Kompensasjonsordning for verksemder med stor omsetningssvikt

7,0

Luftfartssektoren, inkl. tapsavsetjing til garantiordning

14,3

Tapsavsetjing, statleg lånegarantiordning via bankane

10,0

Utviding av inntektssikringsordningar for personar

15,8

Andre kompensasjonsordningar3)

11,1

Tiltak for sektorar med samfunnskritiske oppgåver4)

30,1

Andre tiltak

7,0

Sum økonomiske tiltak

131,3

1) Lånetransaksjonar og garantifullmakter m.m. er ikkje medrekna i tabellen.

2) Omfattar m.a. redusert lønsplikt for arbeidsgjevar ved permittering, redusert arbeidsgjevaransvar for omsorgspengar og koronarelatert sjukefråvær, førebelse skatte- og avgiftslette og ordninga med stønad til å ta permitterte tilbake i jobb.

3) Omfattar m.a. kompensasjon for kultur, frivilligheit og idrett, og kompensasjon til riksvegferjene og tog- og kollektivtransporten.

4) Omfattar m.a. løyvingar til helsesektoren, kommunane, politiet og NAV.

Kjelde: Finansdepartementet.

Budsjettutviklinga gjennom 2020 fram til nysalderinga er omtalt nærare i Prop. 56 S (2020–2021) Ny saldering av statsbudsjettet 2020.

1.3.3 Utviklinga etter nysalderinga

I statsrekneskapen for 2020 er det oljekorrigerte underskotet 370,5 mrd. kroner. Dette er 46,9 mrd. kroner mindre enn i nysalderinga og 129,4 mrd. kroner meir enn i saldert budsjett, jf. tabell 1.4. Som del av BNP for Fastlands-Noreg er endringane i det oljekorrigerte underskotet små, høvesvis -1,5 prosent og 4,3 prosent. Det vil alltid vere uvisse knytt til framskrivingar av budsjettal og andre makroøkonomiske tal, og endringane frå år til år skil seg normalt ikkje frå det som har vore normale avvik dei siste 30 åra. Dei økonomiske tiltaka i møte med pandemien gjev større endringar enn normalt. Sjå boks 1.2 om uvisse i budsjettanslaga.

Tilbakeføringa frå Statens pensjonsfond utland til statsbudsjettet vart endeleg fastlagd i nysaldert budsjett for å dekkje det venta oljekorrigerte underskotet. På denne bakgrunnen vert statsrekneskapen for 2020 gjord opp med eit overskot på 46,9 mrd. kroner. Inntektene utanom petroleumsinntekter auka med 29,2 mrd. kroner, frå 1 125,2 mrd. kroner til 1 154,4 mrd. kroner. Utgiftene utanom petroleumsverksemda minka med 17,7 mrd. kroner, frå 1 542,7 mrd. kroner til 1 524,9 mrd. kroner. Sjå tabell 1.6 og 1.7 for detaljar. Auken i skatte- og avgiftsinntektene er nærare omtalt i kapittel 1.6.

Standardrefusjonar som er førte som utgiftsreduksjonar i rekneskapen utgjorde om lag 3,1 mrd. kroner

3,1 mrd. kroner er rapportert som utgiftsreduksjon etter standard kontoplan.

, og er medrekna i desse tala. Dette er refusjonar frå mellom anna arbeids- og velferdsetaten og folketrygda som dekkjer utgifter til arbeidsmarknadstiltak i statlege verksemder, løn under fødsels- og adopsjonspermisjon, løn til lærlingar og løn under sjukdom. Meirinntekter på løyvingar med meirinntektsfullmakter som heimlar meirutgifter i departementa og forvaltninga er òg medrekna.

Tabell 1.6 Endringar i inntektene etter nysalderinga

Endringar i inntektene utanom lånetransaksjonar og petroleumsinntekter frå nysaldert budsjett til rekneskapen (tal i mill. kroner):

Skattar og avgifter frå Fastlands-Noreg

26 126

+

Renteinntekter og utbyte utan Equinor ASA

1 128

+

Inntekter frå statens forretningsverksemd utanom renteinntekter

306

+

Andre inntekter

477

=

Auka inntekter utan meirinntekter

28 037

+

Meirinntekter frå meirinntektsfullmakter

1 125

=

Samla endring, inntekter

29 162

Departementa har rapportert 1,1 mrd. kroner i meirinntekter på ymse budsjettpostar som det er knytte meirinntektsfullmakter til. Nokre departement og statlege verksemder har høve til å utføre oppdragsverksemd mot refusjon av utgiftene. Andre inntekter under departementa vart om lag som budsjettert.

Tabell 1.7 Endringar i utgiftene etter nysalderinga

Endringar i utgiftene utanom lånetransaksjonar og petroleumsutgifter frå nysaldert budsjett til rekneskapen (tal i mill. kroner):

Momskompensasjon til kommunar, fylkeskommunar og frivillige, kap. 1632

-794

+

Nettoordning statleg betalt MVA, kap. 1633

32

+

Renteutgifter, statsgjeld, kap. 1650, post 89

537

+

Stønader i folketrygda medrekna utgifter til dagpengar, kap. 2530–2790

-3 128

+

Allmenne kulturføremål, kap. 0325

-2 172

+

Regionale helseføretak, kap. 0732

-1 725

+

Veg-, jernbane- og luftfartsføremål, kap. 1310–1315, 1320, 1352–1359

-3 573

+

Vaksiner, kap. 0710

-840

+

Andre utgifter, netto

-6 075

=

Samla endring, utgifter

-17 739

Endringar i utgiftene må sjåast i samanheng med bruken av meirinntektsfullmakter i departementa og forvaltninga.

Mindreutgiftene frå nysaldert budsjett må òg sjåast i samanhengen med overført, unytta løyving frå 2020 til 2021 som aukar med 9,7 mrd. kroner samanlikna med overført, unytta løyving frå 2019 til 2020. Sjå vedlegg 2 for detaljert oversyn på dei einskilde budsjettkapitla.

Den store mindreutgiften i 2020 syner at det har vore utfordrande for forvaltninga å gjennomføre og følgje opp alle Stortingets vedtak om utbetalingar og bruk av midlar på ei rekkje budsjettpostar i møte med pandemien. Mindreutgiften under allmenne kulturføremål, regionale helseføretak og veg, jernbane og luftfartsføremål er motsvart av ein auke i overført, unytta løyving på 6,1 mrd. kroner.

Boks 1.2 Om uvisse i budsjettanslaga

Statsbudsjettet har både ein konstitusjonell, ein politisk og ein administrativ funksjon. Eit viktig føremål med budsjettet er at ressursane til fellesskapet vert nytta i samsvar med politiske prioriteringar og slik at ein får mest mogleg att for pengane. Finanspolitikken må stø opp under sysselsetjing, verdiskaping og rettferdig fordeling. Kor godt ein lukkast med dette, kan ikkje målast i rekneskapen.

Rekneskapen fortel kor godt ein har treft med anslaga ein gjorde ved byrjinga av året og gjennom året. For ei rekkje budsjettpostar er utfallet eit resultat av summen av avgjerdene til einskildmenneske, verksemder og andre aktørar innanlands og utanlands. Til dømes er skatteinntektene avhengige av utviklinga i sysselsetjing, privat forbruk og investeringar i bustader og verksemder. Utbetalingane av mellom anna arbeidsløysetrygd svingar med utviklinga i arbeidsmarknaden.

Når budsjettet vert laga, har ein ikkje all informasjon om den økonomiske utviklinga i budsjettåret. Rekneskapen er på si side påverka av endringar i det økonomiske opplegget og av eventuelle endringar i føringsmåte og oppstilling på postar i statsbudsjettet. Det er såleis mykje uvisse knytt til framskrivingar av budsjettal og andre makroøkonomiske tal.

Statsbudsjettet spelar òg ei viktig rolle i stabiliseringspolitikken. I Noreg har skiftande regjeringar lagt stor vekt på at dei såkalla automatiske stabilisatorane skal få verka. Stabilisatorane dempar verknaden som brå endringar i økonomien har på den samla etterspurnaden og dermed på aktivitetsnivået i økonomien, men gjev tilsvarande stort utslag i offentlege budsjett. I ein konjunkturoppgang vil til dømes skatte- og avgiftsinntektene til staten auka. Så lenge andre budsjettpostar ikkje vert endra, dreg dette inn kjøpekraft frå husstandar og verksemder og dempar aktiviteten i økonomien. Samstundes aukar statens inntekter. I ein konjunkturnedgang vert skatteinntektene mindre og utgiftene til trygd større. Dette kan endre rekneskapsresultatet ved utgangen av året monaleg. Eit avvik vil då berre syne at stabilisatorane har verka slik dei skulle.

For å styre finanspolitikken må ein dessutan vite om endringane i økonomien er konjunkturelle, og vert borte etter ei stund, eller om dei er strukturelle og vert verande att når konjunkturane snur. Samanhengen mellom det strukturelle og det oljekorrigerte budsjettunderskotet er forklart i boks 1.1. Det strukturelle underskotet er berekna tal. Fyrst etter fleire år er det mogleg å slå fast om utslaga i økonomien kom av konjunkturane eller var eit uttrykk for underliggjande strukturelle endringar. Difor vert anslaga for den strukturelle budsjettbalansen reviderte i ettertid.

Figur 1.1.A syner totaltala for anslag og rekneskap for budsjettbalansen utanom inntekter og utgifter knytte til petroleumsverksemda, det vil seie den oljekorrigerte budsjettbalansen. Tala er målte i høve til BNP for Fastlands-Noreg. Figuren syner at budsjett og rekneskap følgjer kvarandre godt. Revisjonane av budsjettet gjennom året kan utgjera store kronebeløp, men er gjennomgåande små rekna i prosent. Revisjonane kan ha si årsak i ynskte endringar i politikken eller i at utviklinga på ulike område har vore annleis enn venta.

Dei store svingingane i den oljekorrigerte budsjettbalansen må fyrst og fremst sjåast i samanheng med konjunkturutviklinga i norsk økonomi. I dårlege år vert underskotet til staten større enn det elles ville ha vore. I gode år er det motsett. Dette kjem av dei automatiske stabilisatorane, men òg av korleis politikken vert innretta.

Figur 1.1.B syner avvik mellom budsjett og rekneskap for den oljekorrigerte budsjettbalansen. Der avviket er mindre enn null, har ein budsjettert med eit større oljekorrigert underskot enn det som vart resultatet i rekneskapen. Nokre år er avviket mindre enn null og andre år større enn null og i om lag 1/3 av åra var avviket frå saldert budsjett til rekneskap større enn null. Tala tyder på at det ikkje er systematiske over- eller undervurderingar.

Figuren syner òg at det er lettare å budsjettere seinare på året når uvissa har minka. Avvika er mindre i november enn tidleg på året. Etter 1990 har likevel ikkje avvika i gjennomsnitt vore større enn -0,2 prosentpoeng frå saldert budsjett til rekneskapen og -0,2 prosentpoeng frå nysaldert budsjett til rekneskapen.

Figur 1.1 Oljekorrigert1) underskot frå 1990 til 2020. Budsjett og rekneskap

Figur 1.1 Oljekorrigert1) underskot frå 1990 til 2020. Budsjett og rekneskap

1) For dei tidlegaste åra er det oljekorrigerte underskotet rekna ut frå dagens definisjon. Dei historiske BNP-tala er oppdatert etter SSB sin revisjon i 2019.

Kjelde: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå.

Overført, unytta løyving til 2021

Frå 2019 til 2020 vart det for verksemdene og departementa overført unytta løyvingar, utanom lånetransaksjonar og statleg petroleumsverksemd, på til saman 16,3 mrd. kroner, medan overførte løyvingar frå 2020 til 2021 er på 25,9 mrd. kroner. Det er ein netto auke på 9,7 mrd. kroner.

Det er Kulturdepartementet (+2,3 mrd. kroner), Helse- og omsorgsdepartementet (+2,5 mrd. kroner), Samferdselsdepartementet (+2,2 mrd. kroner), Kunnskapsdepartementet (+0,9 mrd. kroner), Justis- og beredskapsdepartementet (+0,9 mrd. kroner) som har hatt størst auke i overført, unytta løyving. To departement har hatt nedgang i overført unytta løyving; Kommunal- og moderniseringsdepartementet (-0,4 mrd. kroner) og Forsvarsdepartementet (-0,2 mrd. kroner). Tabell 1.2 i vedlegg 1 gjev eit meir detaljert oversyn over endra overføring per departement.

Det vart overført 27 mill. kroner i unytta løyving på postar med lånetransaksjonar (90-postar) frå 2019 til 2020, medan det ikkje er slik overføring frå 2020 til 2021. Medrekna lånepostar var auken i overført, unytta løyving 9 633 mill. kroner, jf. tabell 1.8.

Tabell 1.8 Overføring av unytta løyvingar utanom lånetransaksjonar dei siste fem åra (tal i mill. kroner)

År

Overført løyving

Auke/nedgang (-) frå året før

2016–2017

13 507

2 937

2017–2018

14 506

999

2018–2019

16 784

2 278

2019–2020

16 262

-522

2020–2021

25 923

9 660

Stortinget gav fullmakt til å overskride driftsløyvinga i 2020 for statlege verksemder omfatta av ny utbetalingsløysing i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring. Eingongseffekten i 2020 av omlegginga knytte til overtid, reisetid og timeløn vart 95,6 mill. kroner og er teken omsyn til i berekning av unytta løyving overført til 2021, jf. vedlegg 2, tabell 2.3, note 11.

1.4 Veksten i utgiftene i statsbudsjettet

Utviklinga i utgiftene i statsbudsjettet frå år til år kjem til utrykk ved den reelle, underliggjande veksten. I den reelle, underliggjande veksten i utgiftene vert det korrigert for utgifter til dagpengar, renter og petroleumsverksemda og for visse rekneskapstilhøve og ekstraordinære endringar. Ved utrekninga av den reelle, underliggjande veksten i utgiftene vert det òg korrigert for prisendringar, slik at talet er uttrykk for volumendringar knytte til driftsutgiftene, investeringane og overføringane i statsbudsjettet. Nærare omtale av korleis den reelle, underliggjande veksten i utgiftene vert utrekna, står i kapittel 3 i nasjonalbudsjettet.

For saldert budsjett 2020 vart den reelle, underliggjande veksten i utgiftene i statsbudsjettet rekna til 0,8 prosent. I revidert nasjonalbudsjett for 2020 vart han rekna til 12,8 prosent og i nysalderinga til 10,0 prosent. Med utgangspunkt i statsrekneskapen for 2020 er veksten rekna til 8,6 prosent. Tal for reell, underliggjande utgiftsvekst dei siste ti åra går fram av tabell 1.9.

Tabell 1.9 Reell, underliggjande utgiftsvekst

År

Årleg vekst i prosent

2011

1,7

2012

1,6

2013

2,5

2014

3,1

2015

2,8

2016

2,6

2017

1,9

2018

0,7

2019

1,7

2020

8,6

1.5 Lånetransaksjonar og finansieringsbehov

Tabell 1.10 syner utviklinga i finansieringsbehovet i statsbudsjettet. Samanlikna med rekneskapen for 2019 har brutto finansieringsbehovet minka med 52,2 mrd. kroner, frå 71,2 mrd. kroner i 2019 til 19,0 mrd. kroner i 2020. Utlån og aksjeteikning m.m. auka med 61,0 mrd. kroner, medan tilbakebetalingane auka med 17,1 mrd. kroner. Overskotet før lånetransaksjonar auka med 46,0 mrd. kroner slik at netto finansieringsbehovet vart 2,1 mrd. kroner mindre enn i 2019. Det var ein nedgang i betalt avdrag på statsgjelda på 50,1 mrd. kroner i 2020 samanlikna med 2019. Endringane i gjeldsavdrag er påverka av avdragsprofilen på statsgjelda, førtidige oppgjer og reduksjon i eigenbehaldninga.

Tabell 1.10 Lånetransaksjonar og finansieringsbehov 2020 (tal i mill. kroner)

Rekneskap 2019

Saldert budsjett 2020

Nysaldert budsjett 2020

Rekneskap 2020

Lånetransaksjonar utanom petroleumsverksemda

Utlån, aksjeteikning m.m.

123 152

125 049

184 368

184 150

Tilbakebetalingar

115 117

114 936

126 704

132 232

Overskot i statsbudsjettet

941

0

0

46 901

=

Netto finansieringsbehov

7 094

10 113

57 664

5 017

+

Gjeldsavdrag

64 101

0

8 520

13 995

=

Brutto finansieringsbehov i statsbudsjettet

71 195

10 113

66 184

19 012

Netto finanstransaksjonar knytte til petroleumsverksemda

Sal av aksjar i Equinor ASA m.m.

0

0

9 100

9 110

Utlån, aksjeteikning m.m.

0

0

0

0

=

Netto finanstransaksjonar knytte til petroleumsverksemda vert overførte til Statens pensjonsfond utland

0

0

9 100

9 110

Kjelde: Finansdepartementet.

Utgiftene til utlån vart 0,2 mrd. kroner lågare enn venta ved nysalderinga. Endringar i utlån frå nysaldert budsjett går fram av tabell 1.11.

Tabell 1.11 Endringar i lånetransaksjonar, utgifter etter nysalderinga (tal i mill. kroner)

Innovasjon Noreg, kap. 2421

-2 094

Eigenkapitalinnskot, kap. 0950

2 090

GIEK, utbetaling ifølge trekkfullmakt, kap. 2460

-670

Statens lånekasse for utdanning, kap. 2410

561

Husbanken, kap. 2412

489

Eksportfinansieringsordninga, kap. 2429

-437

Statens pensjonskasse, bustadlånsordninga, kap. 0614

-144

Andre utlån, netto

-13

Samla endring utlån

-218

Samla mindreutgifter knytte til lånetransaksjonar svarer til 0,1 prosent av løyvinga. Størst endring utgjer mindreutgiftene under Innovasjon Noreg som svarer til 3,6 prosent av løyvinga og meirutgifter til eigenkapitalinnskot.

Tilbakebetalingane vart 5,5 mrd. kroner høgare enn venta i nysalderinga. Endringar i tilbakebetalingar frå nysaldert budsjett går fram av tabell 1.12.

Tabell 1.12 Endringar i lånetransaksjonar, inntekter etter nysalderinga (tal i mill. kroner)

Forvaltning statleg eigarskap, kap. 3950

4 599

Eksportfinansieringsordninga, kap. 5329

3 677

Innovasjon Noreg, kap. 5325

-2 980

Statens pensjonskasse, bustadlånsordninga, kap. 3614

453

Husbanken, kap. 5312

-382

Statens lånekasse for utdanning, kap. 5310

151

Andre tilbakebetalingar, netto

10

Samla endring i tilbakebetalingane

5 527

Netto utlån vart dermed 5,7 mrd. kroner mindre enn i nysaldert budsjett. Sidan rekneskapen syner eit overskot før lånetransaksjonar på 46,9 mrd. kroner, vart netto finansieringsbehov 52,6 mrd. kroner mindre enn i nysaldert budsjett.

Avdrag på innanlandsk statsgjeld i 2020 vart 14,0 mrd. kroner, som er 5,5 mrd. kroner meir enn i nysaldert budsjett, og brutto finansieringsbehov er dermed 47,2 mrd. kroner mindre enn i nysaldert budsjett. Lånetransaksjonar knytte til petroleumsverksemda vert dekte med overføring frå Statens pensjonsfond utland. Det vart i 2020 rekneskapsført 9,1 mrd. kroner i lånetransaksjonar knytte til petroleumsverksemda for sal av aksjar i Equinor ASA. Inntekta inngår i nettofinanstransaksjonar knytte til petroleumsverksemda og er overført til Statens pensjonsfond, jf. kap. 2800, post 96.

Statens lånebehov og behovet for lånefullmakter kan avvike frå finansieringsbehovet som går fram av tabell 1.10. Grunnen er at ein ved utforming av lånefullmakter tek omsyn til einskilde lånetransaksjonar som inngår i lånebehovet, men som ikkje har likviditetseffekt. Det gjeld til dømes ved overføring av kapital til og frå tilskotsfond. Dette er nærare omtalt i framlegg for Stortinget om fullmakt til å ta opp statslån. Det var i 2020 inga store overføringar av kapital til eller frå tilskotsfond. Fullmakt til å ta opp statslån i 2020 og endring i statsgjelda går fram av vedlegg 3, tabell 3.1.

1.6 Skattar og avgifter frå Fastlands-Noreg

Statsrekneskapen for 2020 syner at dei samla inntektene frå skattar og avgifter frå Fastlands-Noreg utgjorde 1 054,2 mrd. kroner i 2020, ein auke på 23,3 mrd. kroner eller 2,3 prosent frå året før, jf. tabell 1.13.

Tabell 1.13 Skattar og avgifter frå Fastlands-Noreg (tal i mrd. kroner)

Rekneskap 2019

Saldert budsjett 2020

Nysaldert budsjett 2020

Rekneskap 2020

Skattar på formue og inntekt

274,0

291,1

287,7

297,1

Arbeidsgjevaravgift og trygdeavgift

342,8

359,1

337,4

341,3

Tollinntekter

3,5

3,4

3,4

3,6

Meirverdiavgift

305,9

325,6

295,7

306,7

Avgifter på alkohol

14,4

14,5

17,4

17,7

Avgifter på tobakk

6,5

6,7

8,8

9,0

Avgifter på motorvogner

23,9

22,7

20,3

20,6

Andre avgifter

59,9

61,6

57,4

58,2

Sum skattar og avgifter

1 030,9

1 084,8

1 028,0

1 054,2

I statsrekneskapen for 2020 vart dei samla skatte- og avgiftsinntektene frå Fastlands-Noreg 30,6 mrd. kroner mindre enn i saldert budsjett. Anslaget for faktisk betalte skatte- og avgiftsinntekter er redusert gjennom 2020. Ved nysalderinga av 2020-budsjettet er berekna skatte- og avgiftsinntekter frå Fastlands-Noreg 1 028,0 mrd. kroner, som er 56,8 mrd. kroner lågare enn i saldert budsjett. Samla inntekter frå skattar og avgifter frå Fastlands-Noreg vart i statsrekneskapen 26,1 mrd. kroner høgare enn i nysaldert budsjett. Av dette gjeld 11,1 mrd. kroner meirverdiavgift, 9,4 mrd. kroner skatt på formue og inntekt, fordelt med 7,6 mrd. kroner frå upersonlege skatteytarar og 1,8 mrd. kroner frå andre. Arbeidsgjevaravgifta vart 3,9 mrd. kroner høgare, medan andre skatte- og avgiftsinntekter auka med 1,8 mrd. kroner. Uvisse omkring den økonomiske situasjonen på slutten av 2020 og ei rekkje utsetjingar av innbetalingsterminar m.m., som mellom anna førte til sterkt forsinka skatteoppgjer for 2019, medførte at anslaga for skatte- og avgiftsinntektene ved nysalderinga av budsjettet var ekstra usikre.

Av dei samla skatte- og avgiftsinntektene frå Fastlands-Noreg på 1 054,2 mrd. kroner i statsrekneskapen for 2020 utgjorde skatt på inntekt og formue medrekna finansskatten 297,1 mrd. kroner. Dette var 8,4 prosent høgare enn i 2019. Trygdeavgift og arbeidsgjevaravgift utgjorde 341,3 mrd. kroner i 2020, ein nedgang på 0,4 prosent frå året før. Inntektene frå meirverdiavgifta auka med 0,3 prosent, til 306,7 mrd. kroner i 2020. Frå 2019 til 2020 auka andre særavgifter og tollinntekter med 0,7 prosent, frå 108,3 mrd. kroner til 109,0 mrd. kroner. Sjå detaljar i vedlegg 1, tabell 1.1 og løyvingsrekneskapen i vedlegg 2, tabell 2.2.

1.7 Utgifter og inntekter frå petroleumsverksemda – Statens pensjonsfond utland

Utgiftene til petroleumsverksemda skriv seg frå investeringar i statens direkte deltaking i petroleumsverksemda (SDØE). Utgiftene til petroleumsverksemda vart 27,6 mrd. kroner i 2020. Inntektene frå petroleumsverksemda omfattar skattar og avgifter på utvinning, aksjeutbyte frå Equinor ASA og inntekter frå SDØE. Inntektene frå SDØE er for det meste driftsresultat og kalkulatoriske avskrivingar og renter. Dei samla innbetalte skattane og avgiftene frå petroleumsverksemda og CO2-avgifta vart 35,4 mrd. kroner i 2020. Inntektene frå SDØE vart 84,0 mrd. kroner, medan utbyte frå Equinor ASA i 2020 vart 15,0 mrd. kroner. Samla inntekter frå petroleumsverksemda vart dermed 134,4 mrd. kroner i 2020, og netto kontantstraum frå petroleumsverksemda vart 106,8 mrd. kroner. Det er 137,3 mrd. kroner mindre enn i saldert budsjett og må sjåast i samanheng med lågare anslag på petroleumsprisane og lettingar for petroleumssektoren vedteken av Storinget i 2020, jf. Prop. 113 L (2019–2020) Midlertidige endringer i petroleumsskatteloven. Netto kontantstraum frå petroleumsverksemda vart 0,9 mrd. kroner mindre enn i nysaldert budsjett, jf. tabell 1.14.

Tabell 1.14 Endring i netto kontantstraum frå statleg petroleumsverksemd etter nysalderinga (tal i mill. kroner)

Auka petroleumsskattar og CO2-/NOx-avgift

107

reduserte inntekter frå statleg petroleumsverksemd (SDØE) og utbyte frå Equinor ASA

1 382

+

reduserte utgifter, statleg petroleumsverksemd

399

=

Netto endring i petroleumsinntekter

-876

Overføringa frå Statens pensjonsfond utland til statsbudsjettet over kapittel 5800 vert rekneskapsført i samsvar med stortingsvedtaket i nysaldert budsjett, medan overføringa til fondet over kapittel 2800 er tilpassa netto kontantstraum frå petroleumsverksemda. Netto avsetjing til fondet i 2020 før finanstransaksjonar vart -310,6 mrd. kroner, som er overført frå fondet til statskassa. I tillegg er 9,1 mrd. kroner i netto finanstransaksjonar for sal av aksjar i Equinor ASA overført frå statskassa til fondet. Medrekna finanstransaksjonar er netto avsetjing til fondet -301,5 mrd. kroner. I kapittel 3 er det gjort nærare greie for resultat og verdiutvikling i Statens pensjonsfond utland.

2 Utgifter under departementa

Tabell 2.1 Utgifter 2020 etter programområde (tal i mrd. kroner)

Programområde/ departement inkludert lånetransaksjonar

Referanse til omtale

Budsjett 2020

Rekneskap 2020

Avvik budsjett og rekneskap

Kongehuset

0,3

0,3

0,0

Regjeringa

0,5

0,4

0,0

Stortinget og tilknytte organ

2,0

2,0

0,1

Sum 00 Konstitusjonelle institusjonar

2.1

2,8

2,7

0,1

02 Utanriksforvaltning

7,8

7,7

0,1

03 Internasjonal bistand

36,4

36,4

-0,1

Sum Utanriksdepartementet, UD

2.2

44,1

44,1

0,0

Sum 07 Kunnskapsføremål, KD

2.3

125,8

125,2

0,6

Sum 08 Kulturføremål, KUD

2.4

25,5

23,2

2,3

Sum 06 Justissektoren, JD

2.5

43,4

42,2

1,3

Sum 13 Statsforvaltning og kommunesektoren m.m.

2.6

248,1

248,2

-0,1

09 Arbeid og sosiale føremål

41,8

40,6

1,1

29 Sosiale føremål, folketrygda

436,7

436,4

0,2

33 Arbeidsliv, folketrygda

44,0

41,2

2,8

Sum Arbeids- og sosialdepartementet, ASD

2.7

522,4

518,3

4,1

10 Helse og omsorg

195,8

192,4

3,4

30 Helsetenester, folketrygda

32,9

32,9

0,1

Sum Helse- og omsorgsdepartementet, HOD

2.8

228,7

225,2

3,5

11 Barn og familie

32,1

32,0

0,1

28 Foreldrepengar, folketrygda

21,8

21,8

0,1

Sum Barne- og familiedepartementet, BFD

2.9

53,9

53,8

0,1

17 Nærings- og fiskeriføremål

115,2

113,4

1,8

33 Arbeidsliv, folketrygda

0,1

0,1

0,0

Sum Nærings- og fiskeridepartementet, NFD

2.10

115,3

113,5

1,8

Sum 15 Landbruk og mat, LMD

2.11

20,7

20,6

0,1

21 Innanlands transport

84,5

81,1

3,4

22 Posttenester

0,7

0,7

0,0

Sum Samferdselsdepartementet, SD

2.12

85,2

81,7

3,4

Sum 12 Klima og miljø, KLD

2.13

17,6

17,5

0,1

23 Finansadministrasjon

2.14

117,8

116,5

1,3

24 Statleg gjeld og fordringar, renter og avdrag

4.2

18,5

24,5

-6,0

Sum Finansdepartementet, FIN

136,3

141,0

-4,7

Sum 04 Militært forsvar, FD

2.15

61,4

61,9

-0,4

Sum 18 Olje- og energiføremål, OED

2.16

32,2

31,6

0,6

Sum 26 Ymse utgifter

0,1

0,0

0,1

Sum 34 Statens pensjonsfond utland

1.7/3.1

116,8

115,9

0,9

Sum utgifter1)

1 880,4

1 866,6

13,7

1) Tabell 1.7 i kapittel 1 syner mindreutgifter på 17 739 mill. kroner utan lånetransaksjonar, statleg petroleumsverksemd og overføring til Statens pensjonsfond utland. Netto meirutgifter for desse postane utgjer høvesvis 5 267 mill. kroner, -876 mill. kroner og -399 mill. kroner. Dette gjev 13 748 mill. kroner i brutto mindreutgifter med lånetransaksjonar.

Dette kapittelet inneheld ei kort omtale av rekneskapen til kvart einskilt departement og av statlege utlån. Kapittelet syner utviklinga på programområde og programkategoriar dei seinare åra. Under kvart programområde vert rekneskapen for 2018, 2019 og 2020 synt i ein tabell saman med nysaldert budsjett for 2020. Samla lånetransaksjonar kjem fram på ei særskild rad.

Tabell 2.1 syner utgifter etter programområde per departement, og med referanse til avsnitt i meldinga med nærare omtale.

Tabellane i avsnitta 2.1 til 2.16 nedanfor er ordna i ei rekkjefølgje som er avleidd av departementa sine kapittelnummer i statsbudsjettet. Avsnitt 2.17 inneheld ei kort omtale av statlege utlån.

Rekneskapen vert i utgangspunktet gjord opp på kapittel- og postnivå. For detaljar knytte til kapittel og postar, sjå vedlegg 2, Løyvingsrekneskap for staten. Overføringar av unytta løyvingar frå eit år til det neste vert vedtekne på postnivå. Unytta beløp kan overførast på postar merkte «kan overførast», medan vanlege driftspostar berre kan overførast med opp til fem prosent av løyvinga. Eit programområde inneheld mange postar, og summen av overførte beløp er difor ikkje den same som summen av unytta løyvingar på programområdet sett under eitt. Tabell 1.10 i vedlegg 1 syner utgiftsløyvingar, rekneskap og overførte løyvingar utanom lånetransaksjonar per programområde og gjev eit oversyn over samla meirinntekter knytte til områda.

Ved samanlikning av trenden i rekneskapen i perioden 2018 til 2020 må det takast omsyn til den store utgiftsauken i 2020 som følgje av pandemien, og som i stor grad påverkar fleire programområde og -kategoriar. Sjå òg omtale i kapittel 1 og tabell 1.5 Økonomiske tiltak som er løyvd i møte med pandemien i 2020.

Det kan vere avvik mellom sumtala i tabellane og dei avrunda tala som står ovanfor summane. Sumtala skal vere i samsvar med rekneskapen.

2.1 Konstitusjonelle institusjonar

Programområde 00 Konstitusjonelle institusjonar

(i mill. kroner)

Programkategori

Rekneskap 2018

Rekneskap 2019

Budsjett 2020

Rekneskap 2020

00.10

Kongehuset

357,3

433,9

291,1

291,1

00.30

Regjeringa

409,0

447,5

466,2

442,3

00.40

Stortinget og tilknytte organ

2 560,5

2 244,9

2 018,7

1 966,9

Sum før lånetransaksjonar

3 326,8

3 126,3

2 776,0

2 700,3

Lånetransaksjonar

0,0

0,0

0,0

0,0

Sum Konstitusjonelle institusjonar

3 326,8

3 126,3

2 776,0

2 700,3

Samla avvik mellom budsjett og rekneskap

Avvik mellom nysaldert budsjett og rekneskap før lånetransaksjonar syner ei mindreutgift på 75,7 mill. kroner. Overført løyving frå 2019 aukar disponibel løyving med 183,2 mill. kroner, frå 2 776,0 mill. kroner til 2 959,2 mill. kroner. Rekneskapen syner dermed ei mindreutgift på 258,9 mill. kroner samanlikna med disponibel løyving.

På programområdet er det inntektsført meirinntekter på i alt 0,1 mill. kroner. Det er overført til saman 184,8 mill. kroner til 2021 på postar merkte «kan overførast» og vanlege driftspostar.

Sjå òg tabell 1.10 i vedlegg 1, der fleire detaljar om overføringar og meirinntekter på programområdet er spesifiserte.

Trenden i rekneskapen i perioden 2018–2020

På programområde 00 Konstitusjonelle institusjonar har utgiftene før lånetransaksjonar minka nominelt med 0,6 mrd. kroner, frå 3,3 mrd. kroner til 2,7 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 minka utgiftene med 6,0 prosent, og frå 2019 til 2020 minka dei med 13,6 prosent.

Under programkategori 00.10 Kongehuset har utgiftene minka med 66 mill. kroner, frå 357 mill. kroner til 291 mill. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 21,4 prosent, og frå 2019 til 2020 minka dei med 32,9 prosent. Auken frå 2018 til 2019 og nedgangen frå 2019 til 2020 var i hovudsak knytt til sikringstiltak for kongefamilien.

Under programkategori 00.30 Regjeringa har utgiftene auka med 33 mill. kroner, frå 409 mill. kroner til 442 mill. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 9,4 prosent, og frå 2019 til 2020 minka dei med 1,2 prosent. Auken frå 2018 til 2019 kjem særleg av store endringar i regjeringa og av at det for politikare med løn over kap. 21 Statsrådet, frå 2019 vert betalt premie til Statens pensjonskasse. Ei av årsakene til lågare utgifter i 2020 var at pandemien bidrog til sterkt reduserte reisekostnader for regjeringa – frå 34,3 mill. kroner i 2019 til 13,0 mill. kroner i 2020.

Under programkategori 00.40 Stortinget og tilknytte organ har utgiftene minka med 594 mill. kroner, frå 2 561 mill. kroner til 1 967 mill. kroner. Frå 2018 til 2019 minka utgiftene med 12,3 prosent, og frå 2019 til 2020 minka dei med 12,4 prosent. Båe åra er det særleg utgiftene til større ombyggingsarbeid i Prinsens gate 26, nytt post- og varemottak og ekstra innkøyringstunnel som forklarer endringane. På utgiftsposten Større utstyrskjøp og vedlikehald som var dominert av desse prosjekta, vart det postert 726,1 mill. kroner i 2018, 337,5 mill. kroner i 2019 og 130,9 mill. kroner i 2020.

2.2 Utanriksdepartementet

Utanriksdepartementet har ansvaret for to budsjettområde: programområde 02 Utanriksforvaltning og programområde 03 Internasjonal bistand (ODA).

Programområde 02 Utanriksforvaltning

(i mill. kroner)

Programkategori

Rekneskap 2018

Rekneskap 2019

Budsjett 2020

Rekneskap 2020

02.00

Administrasjon av utanrikspolitikken

2 436,8

2 497,5

2 424,0

2 402,6

02.10

Utanriksføremål

2 915,0

3 539,1

5 138,6

5 081,6

Sum før lånetransaksjonar

5 351,8

6 036,6

7 562,5

7 484,2

Lånetransaksjonar

177,9

186,8

195,6

195,4

Sum 02 Utanriksforvaltning

5 529,7

6 223,4

7 758,2

7 679,6

Programområde 03 Internasjonal bistand

03.00

Forvaltning av utviklingssamarbeidet

2 100,1

2 253,4

2 193,4

2 160,6

03.10

Utviklingssamarbeidet

28 194,0

30 823,6

32 803,0

32 898,8

Sum før lånetransaksjonar

30 294,1

33 077,1

34 996,4

35 059,5

Lånetransaksjonar

1 265,6

1 428,8

1 365,0

1 365,0

Sum 03 Internasjonal bistand

31 559,7

34 505,8

36 361,4

36 424,5

Sum Utanriksdepartementet

37 089,4

40 729,2

44 119,5

44 104,1

Programområde 02 Utanriksforvaltning

Samla avvik mellom budsjett og rekneskap

Avvik mellom nysaldert budsjett og rekneskap før lånetransaksjonar syner ei mindreutgift på 78,3 mill. kroner. Overført løyving frå 2019 aukar disponibel løyving med 166,2 mill. kroner, frå 7 562,5 mill. kroner til 7 728,7 mill. kroner. Rekneskapen syner dermed ei mindreutgift på 244,5 mill. kroner samanlikna med disponibel løyving.

På programområdet er det inntektsført meirinntekter på i alt 31,9 mill. kroner. Det er overført til saman 270,9 mill. kroner til 2021 på postar merkte «kan overførast» og vanlege driftspostar.

Lånetransaksjonar syner ei mindreutgift på 0,2 mill. kroner. Sjå òg tabell 1.10 i vedlegg 1, der fleire detaljar om overføringar og meirinntekter på programområdet er spesifiserte.

Trenden i rekneskapen i perioden 2018–2020

På programområde 02 Utanriksforvaltning har utgiftene før lånetransaksjonar auka nominelt med 2,1 mrd. kroner, frå 5,4 mrd. kroner til 7,5 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 12,8 prosent, og frå 2019 til 2020 auka dei med 24,0 prosent.

Under programkategori 02.00 Administrasjon av utanrikspolitikken har utgiftene svinga rundt 2,4 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 2,5 prosent, og frå 2019 til 2020 minka dei med 3,8 prosent.

Under programkategori 02.10 Utanriksføremål har utgiftene auka med 2,2 mrd. kroner, frå 2,9 mrd. kroner til 5,1 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 21,4 prosent, og frå 2019 til 2020 auka dei med 43,6 prosent. Dei store variasjonane i utbetalte beløp per år har i hovudsak samanheng med utbetalingar under EØS-finansieringsordningane.

Programområde 03 Internasjonal bistand

Samla avvik mellom budsjett og rekneskap

Avvik mellom nysaldert budsjett og rekneskap før lånetransaksjonar syner ei meirutgift på 63,1 mill. kroner. Overført løyving frå 2019 aukar disponibel løyving med 710,6 mill. kroner, frå 34 996,4 mill. kroner til 35 707,0 mill. kroner. Rekneskapen syner dermed ei mindreutgift på 647,5 mill. kroner samanlikna med disponibel løyving.

På programområdet er det inntektsført meirinntekter på i alt 12,0 mill. kroner. Det er overført til saman 658,0 mill. kroner til 2021 på postar merkte «kan overførast» og vanlege driftspostar.

Sjå òg tabell 1.10 i vedlegg 1, der fleire detaljar om overføringar og meirinntekter på programområdet er spesifiserte.

Trenden i rekneskapen i perioden 2018–2020

På programområde 03 Internasjonal bistand har utgiftene før lånetransaksjonar auka nominelt med 4,8 mrd. kroner, frå 30,3 mrd. kroner til 35,1 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 9,2 prosent, og frå 2019 til 2020 auka dei med 6,0 prosent.

Under programkategori 03.00 Forvaltning av utviklingssamarbeidet har utgiftene auka med 0,1 mrd. kroner, frå 2,1 mrd. kroner til 2,2 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 7,3 prosent, og frå 2019 til 2020 minka dei med 4,1 prosent.

Under programkategori 03.10 Utviklingssamarbeidet har utgiftene auka med 4,7 mrd. kroner, frå 28,2 mrd. kroner til 32,9 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 9,3 prosent, og frå 2019 til 2020 auka dei med 6,7 prosent.

Utbetalingar til utviklingshjelp i perioden 2016–2020

I statsrekneskapen for 2020 er det samla utgiftsført 39 844,3 mill. kroner i offisiell utviklingshjelp (ODA), fordelt som følgjer:

 • 36 590,2 mill. kroner under Utanriksdepartementet (inkl. 166,0 mill. kroner/85 pst. av innskotet i Den asiatiske investeringsbanken for infrastruktur (AIIB), som er godkjent som utviklingshjelp (ODA), jf. programområde 02, kap. 116, post 90)

 • 3 150,7 mill. kroner under Klima- og miljødepartementet (klimatiltak på kap. 1482)

 • 35,3 mill. kroner til utviklingsprosjekt under Riksrevisjonen (utviklingsprosjekt på kap. 51)

 • 51,4 mill. kroner under Finansdepartementet (nettoført mva. på kap. 1633, fordelt med 51,2 mill. kroner på Utanriksdepartementet og underliggjande etatar og 0,2 mill. kroner på Klima- og miljødepartementet)

 • 16,7 mill. kroner under Kunnskapsdepartementet (forsking på kap. 285)

Samla utbetalingar i 2020, i alt 39 844,3 mill. kroner, utgjer 1,12 prosent av BNI for 2020, slik BNI for 2020 no er venta.

Tabellen nedanfor syner tal for samla norsk offisiell utviklingshjelp (nominelle tal) i perioden 2016–2020:

År

Utbetalt i mill. kroner

Utbetalt i prosent av BNI1)

Unytta løyving overført til neste termin (i mill. kroner)

Unytta løyving overført neste budsjettermin, i prosent av budsjett

2016

36 738

1,12

783

2,1

2017

34 262

1,00

390

1,1

2018

34 768

0,94

852

2,5

2019

37 984

1,03

744

1,9

2020

39 844

1,12

658

1,7

1) Rekna ut på bakgrunn av faktisk BNI det aktuelle året. I budsjettsamanheng vert utviklingshjelpa målt i prosent av forventa BNI komande budsjettår.

2.3 Kunnskapsdepartementet

Programområde 07 Kunnskapsføremål

(i mill. kroner)

Programkategori

Rekneskap 2018

Rekneskap 2019

Budsjett 2020

Rekneskap 2020

07.10

Administrasjon

408,3

450,4

639,2

643,7

07.20

Grunnopplæringa

12 262,7

13 164,5

12 595,9

12 540,6

07.30

Barnehagar

820,5

954,4

800,5

765,9

07.40

Høgare yrkesfagleg utdanning

711,0

793,9

950,5

951,2

07.50

Kompetansepolitikk og livslang læring

2 143,3

2 372,2

2 139,6

2 038,9

07.60

Høgare utdanning og forsking1)

45 406,0

47 619,7

50 419,3

50 227,4

07.80

Utdanningsstøtte

13 462,2

14 157,6

15 218,5

15 190,6

07.90

Integrering og mangfald

17 466,6

13 557,7

10 936,6

10 210,9

Sum før lånetransaksjonar

92 680,6

93 070,3

93 700,1

92 569,3

Lånetransaksjonar

27 331,1

28 895,0

32 095,5

32 656,5

Sum Kunnskapsdepartementet

120 011,7

121 965,3

125 795,6

125 225,8

1) Frå 2020 vart tidlegare programkategori 07.70 Forsking lagd inn i programkategori 07.60 Høgare utdanning og forsking. Tal for 2018 og 2019 er omklassifiserte.

Samla avvik mellom budsjett og rekneskap

Avvik mellom nysaldert budsjett og rekneskap før lånetransaksjonar syner ei mindreutgift på 1 130,8 mill. kroner. Overført løyving frå 2019 aukar disponibel løyving med 722,8 mill. kroner, frå 93 700,1 mill. kroner til 94 422,9 mill. kroner. Rekneskapen syner dermed ei mindreutgift på 1 853,6 mill. kroner samanlikna med disponibel løyving.

På programområdet er det inntektsført meirinntekter på i alt 15,4 mill. kroner. Det er overført til saman 1 630,7 mill. kroner til 2021 på postar merkte «kan overførast» og vanlege driftspostar. Dette er ein auke på 907,9 mill. kroner, som i hovudsak er knytt til programkategori 07.90, jf. kap. 0291, post 60 Integreringstilskot og til programkategori 07.70, jf. kap. 0270, post 75 Tilskot til bygging av studentbustader.

Lånetransaksjonar syner ei meirutgift på 561,0 mill. kroner. Sjå òg tabell 1.10 i vedlegg 1, der fleire detaljar om overføringar og meirinntekter på programområdet er spesifiserte.

Trenden i rekneskapen i perioden 2018–2020

På programområde 07 Kunnskapsføremål har utgiftene før lånetransaksjonar minka nominelt med 0,1 mrd. kroner, frå 92,7 mrd. kroner til 92,6 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 0,4 prosent, og frå 2019 til 2020 minka dei med 0,5 prosent.

Under programkategori 07.10 Administrasjon har utgiftene har utgiftene auka med 0,2 mrd. kroner, frå 0,4 mrd. kroner til 0,6 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 10,3 prosent, og frå 2019 til 2020 auka dei med 42,9 prosent. Auken frå 2018 til 2019 kjem av at løyvingar til analyse og kunnskapsgrunnlag vart flytta frå andre programkategoriar til programkategori 07.10. Auken frå 2019 til 2020 skriv seg for det meste frå at utgiftene til forskingsprogrammet FINNUT i Noregs forskingsråd, som tidlegare var spreidd på ulike budsjettpostar, vart samla på programkategori 07.10 i 2020.

Under programkategori 07.20 Grunnopplæringa har utgiftene auka med 0,3 mrd. kroner, frå knapt 12,3 mrd. kroner til drygt 12,5 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 7,4 prosent, og frå 2019 til 2020 minka dei med 4,7 prosent. Auken frå 2018 til 2019 kjem mellom anna av tiltaket kvalitetsutvikling i grunnopplæringa, inkludert tilskot til lærarinnsats på fyrste til tiande trinn. Utgiftsreduksjonen frå 2019 til 2020 skriv seg frå at 1,3 mrd. kroner i tilskot til lærarinnsats på fyrste til tiande trinn vart ført ut av programkategori 07.20 og lagt inn i rammetilskotet til kommunane.

Under programkategori 07.30 Barnehagar har utgiftene minka med 55 mill. kroner, frå 821 mill. kroner til 766 mill. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 16,3 prosent, og frå 2019 til 2020 minka dei med 19,7 prosent. Barnehagane vert i hovudsak finansierte gjennom dei frie inntektene til kommunane. Auken frå 2018 til 2019 kjem for det meste av løyving til eit mellombels tilskot til bemanningstettleik i barnehagen. Det mellombelse tilskotet fall bort i 2020, og dette er hovudårsaka til utgiftsreduksjonen frå 2019 til 2020.

Under programkategori 07.40 Høgare yrkesfagleg utdanning har utgiftene auka med drygt 0,2 mrd. kroner, frå 0,7 mrd. kroner til knapt 1,0 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 11,7 prosent, og frå 2019 til 2020 auka dei med 19,8 prosent. Auken i perioden kjem fyrst og fremst av at det er løyvd pengar til ein stor auke i talet på studieplassar.

Under programkategori 07.50 Kompetansepolitikk og livslang læring har utgiftene minka med 0,1 mrd. kroner, frå drygt 2,1 mrd. kroner til drygt 2.0 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 10,7 prosent, og frå 2019 til 2020 minka dei med 14,0 prosent. Auken frå 2018 til 2019 kjem for det meste av auka utgifter til tiltak som høyrer til kompetansereforma «lære heile livet». I tillegg har det vore ein auke i tilskotet til folkehøgskular. Frå 2020 vart EUs utdannings- og ungdomsprogram Erasmus+ (0,6 mrd. kroner) flytta frå programkategori 07.50 til programkategori 07.60 Høgare utdanning og forsking, slik at dei samla utgiftene minka frå året før.

Under programkategori 07.60 Høgare utdanning og forsking har utgiftene auka med 4,8 mrd. kroner, frå 45,4 mrd. kroner til 50,2 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 4,9 prosent, og frå 2019 til 2020 auka dei med 5,5 prosent. Auken i perioden skriv seg i hovudsak frå at studieplassar og rekrutteringsstillingar oppretta i 2018 og tidlegare, er førte vidare og at studieplassane er trappa opp til løpande opptak av nye kull. Samstundes har nye rekrutteringsstillingar og nye studieplassar i 2020 òg auka utgiftene. Vidare var det ein auke i resultatbasert utteljing, som følgje av auke i studiepoeng, kandidatar og doktorgradar.

Under programkategori 07.80 Utdanningsstøtte har utgiftene auka med 1,7 mrd. kroner, frå 13,5 mrd. kroner til 15,2 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 5,2 prosent, og frå 2019 til 2020 auka dei med 7,3 prosent. Auken i perioden kjem hovudsakleg av høgare studenttal og fullføring av 11 månader med studiestøtte.

Under programkategori 07.90 Integrering og mangfald har utgiftene minka med 7,3 mrd. kroner, frå 17,5 mrd. kroner til 10,2 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 minka utgiftene med 22,4 prosent, og frå 2019 til 2020 minka dei med 24,7 prosent. Hovudårsaka til at utgiftene har minka er at færre personar har utløyst integreringstilskot, og at det òg er færre som har utløyst særskilt tilskot ved busetjing av einslege mindreårige flyktningar.

Utgiftene til lånetransaksjonar har auka med 5,3 mrd. kroner, frå 27,3 mrd. kroner til 32,7 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 5,7 prosent, og frå 2019 til 2020 auka dei med 13 prosent. Årsaka til auken frå 2018 er at høgare studenttal har løyst ut auke i studiestøtta gjennom Lånekassa, at støtta er trappa opp til 11 månader, og at det våren 2020 vart løyvd pengar til tilleggslån til studentar som hadde mista inntekt på grunn av koronapandemien. Sjå òg kapittel 2.17, der detaljar om utlåna frå Lånekassa er nærare spesifiserte.

2.4 Kulturdepartementet

Programområde 08 Kulturføremål

(i mill. kroner)

Programkategori

Rekneskap 2018

Rekneskap 2019

Budsjett 2020

Rekneskap 2020

08.10

Administrasjon

174,5

174,9

177,9

177,6

08.15

Frivilligheitsføremål

1 820,1

1 965,9

2 075,7

2 076,7

08.20

Kulturføremål

8 096,6

8 906,8

14 882,9

12 561,5

08.30

Medieføremål m.m.

1 366,0

1 527,7

7 973,3

7 960,4

08.45

Likestilling og ikkje-diskriminering

378,6

403,9

434,8

429,7

Sum før lånetransaksjonar

11 835,9

12 979,2

25 544,6

23 206,0

Lånetransaksjonar

0,0

0,0

0,0

0,0

Sum Kulturdepartementet

11 835,9

12 979,2

25 544,6

23 206,0

Samla avvik mellom budsjett og rekneskap

Avvik mellom nysaldert budsjett og rekneskap før lånetransaksjonar syner ei mindreutgift på 2 338,6 mill. kroner. Overført løyving frå 2019 aukar disponibel løyving med 369,7 mill. kroner, frå 25 544,6 mill. kroner til 25 914,3 mill. kroner. Rekneskapen syner dermed ei mindreutgift på 2 708,3 mill. kroner samanlikna med disponibel løyving.

På programområdet er det inntektsført meirinntekter på i alt 9,9 mill. kroner. Det er overført til saman 2 648,6 mill. kroner til 2021 på postar merkte «kan overførast» og vanlege driftspostar. Dette er ein auke på 2 278,9 mill. kroner, som i hovudsak er knytt til programkategori 08.20 og kompensasjonsordningar i møte med pandemien, jf. kap. 325 Kulturføremål, post 77 Kompensasjons- og stimuleringsordningar for arrangørar på kultur-, frivilligheits- og idrettsfeltet. Sjå vedlegg 2 for detaljert oversyn på dei einskilde kapittel og postar.

Sjå òg tabell 1.10 i vedlegg 1, der fleire detaljar om overføringar og meirinntekter på programområdet er spesifiserte.

Trenden i rekneskapen i perioden 2018–2020

På programområde 08 Kulturføremål har utgiftene før lånetransaksjonar auka nominelt med 11,4 mrd. kroner, frå 11,8 mrd. kroner til 23,2 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 9,7 prosent, og frå 2019 til 2020 auka dei med 78,8 prosent, sjå omtale nedanfor.

Under programkategori 08.10 Administrasjon har utgiftene auka med 3 mill. kroner, frå drygt 174 mill. kroner til knapt 178 mill. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 0,2 prosent, og frå 2019 til 2020 auka dei med 1,5 prosent.

Under programkategori 08.15 Frivilligheitsføremål har utgiftene auka med 257 mill. kroner, frå 1 820 mill. kroner til 2 077 mill. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 8,0 prosent, og frå 2019 til 2020 auka dei med 5,6 prosent. Auken over perioden gjeld i hovudsak ordninga for meirverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjonar.

Under programkategori 08.20 Kulturføremål har utgiftene auka med 4,5 mrd. kroner, frå 8,1 mrd. kroner til 12,6 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 10,0 prosent, og frå 2019 til 2020 auka dei med 41,0 prosent. Auken frå 2019 til 2020 kjem i all hovudsak av løyvingar til kompensasjons- og stimuleringsordningar til kultur, frivilligheit og idrett i møte med koronapandemien.

Under programkategori 08.30 Medieføremål m.m. auka utgiftene med 6,6 mrd. kroner, frå 1,4 mrd. kroner til 8,0 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 11,8 prosent, og frå 2019 til 2020 auka dei med 421 prosent. Auken frå 2019 til 2020 skuldast i hovudsak at NRK frå 1. januar 2020 får tilskot over statsbudsjettet og ikkje gjennom kringkastingsavgifta. Det vart i 2020 utbetalt tilskot til NRK på 6,2 mrd. kroner.

Under programkategori 08.45 Likestilling og ikkje-diskriminering har utgiftene auka med 51 mill. kroner, frå 379 mill. kroner til 430 mill. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 6,7 prosent, og frå 2019 til 2020 auka dei med 6,4 prosent. Auken kjem hovudsakleg frå nye satsingar, mellom anna for oppfølging av endringar i diskrimineringsombodslova og likestillings- og diskrimineringslova.

2.5 Justis- og beredskapsdepartementet

Programområde 06 Justissektoren

(i mill. kroner)

Programkategori

Rekneskap 2018

Rekneskap 2019

Budsjett 2020

Rekneskap 2020

06.10

Administrasjon

561,5

581,7

602,1

593,3

06.20

Rettsstell

2 956,6

3 077,8

3 213,7

3 211,9

06.30

Kriminalomsorg

5 166,0

5 146,7

5 452,8

5 368,3

06.40

Politi- og påtalemakt

20 348,6

22 161,3

22 716,3

22 015,2

06.50

Redningstenesta, samfunnstryggleik og beredskap

4 509,7

4 786,6

5 472,1

5 013,0

06.60

Andre verksemder

1 516,8

1 614,4

1 617,0

1 621,2

06.70

Fri rettshjelp, erstatningar, konfliktråd m.m.

1 522,4

1 435,8

1 575,8

1 568,9

06.80

Svalbardbudsjettet

340,8

305,8

425,2

406,1

06.90

Beskyttelse og innvandring

2 720,0

2 456,0

2 348,1

2 367,8

Sum før lånetransaksjonar

39 642,5

41 566,2

43 423,0

42 165,8

Lånetransaksjonar

0,0

0,0

0,0

0,0

Sum Justis- og beredskapsdepartementet

39 642,5

41 566,2

43 423,0

42 165,8

Samla avvik mellom budsjett og rekneskap

Avvik mellom nysaldert budsjett og rekneskap før lånetransaksjonar syner ei mindreutgift på 1 257,2 mill. kroner. Overført løyving frå 2019 aukar disponibel løyving med 1 109,6 mill. kroner, frå 43 423,0 mill. kroner til 44 532,6 mill. kroner. Rekneskapen syner dermed ei mindreutgift på 2 366,8 mill. kroner samanlikna med disponibel løyving.

På programområdet er det inntektsført meirinntekter på i alt 99,7 mill. kroner. Det er overført til saman 1 985,6 mill. kroner til 2021 på postar merkte «kan overførast» og vanlege driftspostar. Dette er ein auke på 876 mill. kroner, som i hovudsak er knytt til programkategori 06.40, jf. kap. 440 Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten. Sjå vedlegg 2 for detaljert oversyn på dei einskilde kapittel og postar.

Sjå òg tabell 1.10 i vedlegg 1, der fleire detaljar om overføringar og meirinntekter på programområdet er spesifiserte.

Trenden i rekneskapen i perioden 2018–2020

På programområde 06 Justissektoren har utgiftene før lånetransaksjonar auka nominelt med 2,5 mrd. kroner, frå 39,6 mrd. kroner til 42,2 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 4,9 prosent, og frå 2019 til 2020 auka dei med 1,4 prosent.

Under programkategori 06.20 Rettsstell har utgiftene auka med knapt 0,3 mrd. kroner, frå knapt 3,0 mrd. kroner til drygt 3,2 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 4,1 prosent, og frå 2019 til 2020 auka dei med 4,4 prosent. Auken i utgifter frå 2019 til 2020 kjem mellom anna som følgje av auka løyvingar til dommarstillingar og midlar til teknisk utstyr som vart gitt som økonomiske tiltak i møte med pandemien.

Under programkategori 06.30 Kriminalomsorg har utgiftene auka med 0,2 mrd. kroner, frå 5,2 mrd. kroner til 5,4 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 minka utgiftene med 0,4 prosent, og frå 2019 til 2020 auka dei med 4,3 prosent. Den samla auken over perioden 2018–2020 heng mellom anna saman med at ordninga med bøtetenester vart utvida til heile landet, tilbod innanfor rusmestring og psykisk helsevern til innsette vart utvida, vedlikehaldsprosjekt og drift av nye fengsel (Agder fengsel, avdeling Froland og Mandal og Arendal fengsel, avdeling Evje).

Under programkategori 06.40 Politi- og påtalemakt har utgiftene auka med 1,7 mrd. kroner, frå 20,3 mrd. kroner til 22,0 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 8,9 prosent, og frå 2019 til 2020 minka dei med 0,7 prosent. Auken frå 2018 til 2019 skuldast høgare utgifter til investerings- og utviklingstiltak og fleire politistillingar. Hovudforklaringa til reduksjonen i utgiftene i perioden 2019–2020 er lågare utgifter til investeringar og utviklingstiltak som følgje av pandemien, samt færre tvangsreturar.

Under programkategori 06.50 Redningstenesta, samfunnstryggleik og beredskap har utgiftene auka med 0,5 mrd. kroner, frå 4,5 mrd. kroner til 5,0 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 6,1 prosent, og frå 2019 til 2020 auka dei med 4,7 prosent. Hovudforklaringa på auken frå 2019 til 2020 er knytt til kjøp av nye redningshelikopter og naudsynte tiltak for tilrettelegging av infrastruktur.

Under programkategori 06.60 Andre verksemder har utgiftene auka med 0,1 mrd. kroner, frå 1,5 mrd. kroner til 1,6 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 6,4 prosent, og frå 2019 til 2020 auka dei med 0,4 prosent. Utgiftene til særskilde straffesaker varierer som følgje av mengda straffesaker og deira omfang, oppnemnde forsvararar, bruken av tolkar og sakkunnige og den offentlege salærsatsa. Virusutbrotet våren 2020 førte til at sakene hopa seg opp i domstolane, og i lange periodar vart færre straffesaker førte for domstolane. Smitteverntiltaka har òg påverka utgiftene til særskilde straffesaker.

Under programkategori 06.70 Fri rettshjelp, erstatningar, konfliktråd m.m. har utgiftene auka med 47 mill. kroner, frå drygt 1,5 mrd. kroner til knapt 1,6 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 minka utgiftene med 5,7 prosent, og frå 2019 til 2020 auka dei med 9,3 prosent. Utgiftene har auka som følgje av at det vart utbetalt meir i valdsoffererstatning i 2020 samanlikna med 2019.

Under programkategori 06.80 Svalbardbudsjettet har utgiftene auka med 65 mill. kroner, frå 341 mill. kroner til 406 mill. kroner. Frå 2018 til 2019 minka utgiftene med 10,3 prosent, og frå 2019 til 2020 auka dei med 32,8 prosent. Utgiftene på Svalbardbudsjettet har auka frå 2019 til 2020 av tre årsaker: Ekstra løyvingar i samband med pandemien, auka eingongsutgifter til skredsikring av Longyearbyen og forlenga seglingssesong for Sysselmannen sitt tenestefartøy. Tilskotet til Svalbardbudsjettet kjem fram av kapittel 480, post 50 i statsrekneskapen og utgjer eit netto tilskot.

Under programkategori 06.90 Beskyttelse og innvandring har utgiftene minka med knapt 0,4 mrd. kroner, frå 2,7 mrd. kroner til 2,4 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 minka utgiftene med 9,7 prosent, og frå 2019 til 2020 minka dei med 3,6 prosent. Nedgangen på utlendingsfeltet i perioden kjem i hovudsak av at talet på asylsøkjarar har vore lågt i perioden 2018–2020, høvesvis 3 054, 2 304 og 1 386 personar, samanlikna med til dømes 2015, då det kom 31 150 asylsøkjarar. Utlendingsdirektoratet (UDI) har redusert talet på mottaksplassar dei siste åra som følgje av eit stadig mindre behov. Dette gjev reduserte offentlege utgifter.

2.6 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Programområde 13 Statsforvaltning og kommunesektoren m.m.

(i mill. kroner)

Programkategori

Rekneskap 2018

Rekneskap 2019

Budsjett 2020

Rekneskap 2020

13.00

Administrasjon

1 640,5

1 920,8

1 741,1

1 793,6

13.25

Fylkesmannsembeta

1 978,7

2 019,8

2 078,9

1 987,6

13.30

Statlege byggeprosjekt og eigedomsforvaltning

6 479,0

7 184,3

6 391,3

6 814,6

13.40

Forvaltningsutvikling og IT- og ekompolitikk

1 103,7

1 444,7

2 052,8

2 081,8

13.45

Personvern

54,6

60,9

69,3

68,4

13.50

Distrikts- og regionalpolitikk

1 438,7

1 176,5

2 051,8

2 025,6

13.60

Samiske føremål

337,0

532,0

541,1

539,9

13.67

Nasjonale minoritetar

36,7

40,4

48,2

51,2

13.70

Kommunesektoren m.m.

174 801,7

182 481,7

208 506,5

207 786,5

13.80

Bustad, bustadmiljø og bygg

4 596,5

4 734,0

4 385,9

4 294,2

13.90

Planlegging, byutvikling og geodata

1 339,6

1 435,5

1 353,5

1 379,6

Sum før lånetransaksjonar

193 806,6

203 030,4

229 220,5

228 823,1

Lånetransaksjonar

15 657,0

17 103,2

18 846,0

19 335,3

Sum Kommunal- og moderniseringsdepartementet

209 463,6

220 133,6

248 066,5

248 158,3

Samla avvik mellom budsjett og rekneskap

Avvik mellom nysaldert budsjett og rekneskap før lånetransaksjonar syner ei mindreutgift på 397,4 mill. kroner. Overført løyving frå 2019 aukar disponibel løyving med 1 937,7 mill. kroner, frå 229 220,5 mill. kroner til 231 158,2 mill. kroner. Rekneskapen syner dermed ei mindreutgift på 2 335,1 mill. kroner samanlikna med disponibel løyving.

På programområdet er det inntektsført meirinntekter på i alt 54,3 mill. kroner. Det er overført til saman 1 579,3 mill. kroner til 2021 på postar merka «kan overførast» og vanlege driftspostar.

Lånetransaksjonar syner ei meirutgift på 489,3 mill. kroner. Sjå òg tabell 1.10 i vedlegg 1, der fleire detaljar om overføringar og meirinntekter på programområdet er spesifiserte.

Trenden i rekneskapen i perioden 2018–2020

På programområde 13 Statsforvaltning og kommunesektoren m.m. har utgiftene før lånetransaksjonar auka nominelt med 35,0 mrd. kroner, frå 193,8 mrd. kroner til 228,8 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 4,8 prosent, og frå 2019 til 2020 auka dei med 12,7 prosent.

Under programkategori 13.00 Administrasjon har utgiftene auka med knapt 0,2 mrd. kroner, frå drygt 1,6 mrd. kroner til knapt 1,8 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 17,1 prosent, og frå 2019 til 2020 minka dei med 6,6 prosent. Auken frå 2018 til 2019 kjem i hovudsak av at ansvaret for politikken for elektronisk kommunikasjon vart overført frå Samferdselsdepartementet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet våren 2019. Nedgangen frå 2019 til 2020 kjem i hovudsak av overføring av løyvinga til IKT-forsking til programkategori 13.40.

Under programkategori 13.25 Fylkesmannsembeta

Fylkesmannen fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det nye namnet er Statsforvaltaren.

har utgiftene over treårsperioden vore på om lag 2,0 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 2,1 prosent, og frå 2019 til 2020 minka dei med 1,6 prosent.

Under programkategori 13.30 Statlege byggeprosjekt og eigedomsforvaltning har utgiftene auka med 0,3 mrd. kroner, frå 6,5 mrd. kroner til 6,8 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 10,9 prosent, og frå 2019 til 2020 minka dei med 5,1 prosent. Auken frå 2018 til 2019 kjem mellom anna av høg etterspurnad etter brukarfinansierte byggeprosjekt og prosjektering av nytt regjeringskvartal. Nedgangen frå 2019 til 2020 kjem særleg av at vidareføring av ordinære byggjeprosjekt innanfor husleigeordninga har hatt vesentleg mindre omfang i 2020. Dette skjer samstundes med at det har vore ein auke i utgiftene til prosjektering og igangsetjing av byggjeprosjekt, og til anskaffing av utstyr og vedlikehald.

Under programkategori 13.40 Forvaltningsutvikling og IT- og ekompolitikk har utgiftene auka med knapt 1,0 mrd. kroner, frå 1,1 mrd. kroner til 2,1 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 30,9 prosent, og frå 2019 til 2020 auka dei med 44,1 prosent. Auken frå 2018 til 2019 kjem i hovudsak av at ansvaret for politikken for elektronisk kommunikasjon vart overført til Kommunal- og moderniseringsdepartementet våren 2019. Auken frå 2019 til 2020 kjem mellom anna av overføring av løyvinga til IKT-forsking frå programkategori 13.00 og overføring av ansvaret for Altinn frå Nærings- og fiskeridepartementet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. I tillegg skuldast auken ei ekstraordinær løyving i 2020 til utbygging av breiband i samband med koronapandemien.

Under programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk har utgiftene auka med 0,6 mrd. kroner, frå 1,4 mrd. kroner til 2,0 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 minka utgiftene med 18,2 prosent, og frå 2019 til 2020 auka dei med 72,2 prosent. Nedgangen frå 2018 til 2019 har gitt rom for auka løyvingar til samferdsle og andre næringsretta tiltak som skal gje styrka vekstkraft i heile landet. Auken frå 2019 til 2020 kjem mellom anna av tiltak i møte med koronapandemien. I tillegg kjem overføring av ansvaret for ei rekkje næringsretta ordningar til fylkeskommunane. I den samanheng vart løyvingar flytta frå andre departement til programkategori 13.50.

Under programkategori 13.70 Kommunesektoren m.m. har utgiftene auka med 33,0 mrd. kroner, frå 174,8 mrd. kroner til 207,8 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 4,4 prosent, og frå 2019 til 2020 auka dei med 13,9 prosent. Utgiftene under denne programkategorien må sjåast i samanheng med det samla økonomiske opplegget for kommunesektoren i statsbudsjettet. Auken frå 2018 til 2020 heng saman med den generelle styrkinga av dei frie inntektene til kommunesektoren og auke i utgiftene i toppfinansieringsordninga for ressurskrevjande tenester. Den sterke auken frå 2019 til 2020 heng òg saman med ekstraordinære løyvingar til kommunesektoren i møte med koronapandemien.

Under programkategori 13.80 Bustad, bustadmiljø og bygg har utgiftene minka med 0,3 mrd. kroner, frå 4,6 mrd. kroner til 4,3 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 3,0 prosent, og frå 2019 til 2020 minka dei med 9,3 prosent. Auken frå 2018 til 2019 kjem mellom anna av ei ekstrautbetaling til bustønadsmottakarar i februar 2019 for å dekkje høge straumutgifter og ein auke i bustønaden til hushald med fleire personar. Nedgangen frå 2019 til 2020 kjem mellom anna av at tilskot til etablering og tilpassing av bustad er innlemma i kommuneramma og lågare etterspørsel etter tilskot til utleigebustader. I motsett retning trekkjer mellom anna ein mellombels auke i bustønaden i møte med koronapandemien.

Under programkategori 13.90 Planlegging, byutvikling og geodata har utgiftene auka med 40 mill. kroner, frå drygt 1,3 mrd. kroner til knapt 1,4 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 7,2 prosent, og frå 2019 til 2020 minka dei med 3,9 prosent. Auken frå 2018 til 2019 kjem mellom anna av auka aktivitet i dei samfinansierte prosjekta under Kartverket. Nedgangen frå 2019 til 2020 kjem i hovudsak av at aktiviteten i 2020 i større grad var normal.

Lånetransaksjonane syner ein auke på 3,7 mrd. kroner, frå 15,7 mrd. kroner til 19,3 mrd. kroner. Det var ein auke på 9,2 prosent frå 2018 til 2019 og ein auke på 13,1 prosent frå 2019 til 2020. Auken frå 2018 til 2019 kjem i hovudsak av at ein større del av låneramma gjekk til utbetaling av startlån. Startlån vert stort sett utbetalte i tilsegnsåret, medan grunn- og barnehagelån vert utbetalte over fleire år. Auken frå 2019 til 2020 kjem mellom anna av ein mellombels auke i låneramma til Husbanken i 2020 på 5 mrd. kroner og 750 mill. kroner i auka eigenkapital til Kommunalbanken AS. Sjå òg kapittel 2.17, der detaljar kring utlåna frå Husbanken er nærare spesifiserte.

2.7 Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet har ansvaret for tre budsjettområde: programområde 09 Arbeid og sosiale føremål, programområde 29 Sosiale føremål, folketrygda og programområde 33 Arbeidsliv, folketrygda.

Programområde 09 Arbeid og sosiale føremål

(i mill. kroner)

Programkategori

Rekneskap 2018

Rekneskap 2019

Budsjett 2020

Rekneskap 2020

09.00

Administrasjon

482,4

534,4

578,5

575,4

09.10

Administrasjon av arbeids- og velferdspolitikken

12 861,7

12 603,3

13 962,3

13 520,8

09.20

Tiltak for betra levekår m.m.

333,7

336,7

374,0

383,4

09.30

Arbeidsmarknad

8 625,7

8 808,4

9 116,2

8 967,8

09.40

Arbeidsmiljø og tryggleik

1 117,5

1 169,2

1 226,7

1 200,0

09.50

Pensjonar mv. under Statens pensjonskasse

5 278,8

3 731,3

5 878,9

5 494,2

09.60

Kontantytingar

2 823,1

3 060,6

3 318,9

3 315,6

Sum før lånetransaksjonar

31 523,0

30 244,0

34 455,5

33 457,0

Lånetransaksjonar

5 367,4

13 513,5

7 300,0

7 155,9

Sum Arbeid og sosiale føremål

36 890,4

43 757,5

41 755,5

40 612,9

Programområde 29 Sosiale føremål, folketrygda

29.20

Einslege forsørgjarar

2 777,7

2 618,9

2 496,0

2 514,6

29.50

Inntektssikring ved sjukdom, arbeidsavklaring og uførleik

161 301,7

167 367,9

180 277,0

180 416,2

29.60

Kompensasjon for meirutgifter ved nedsett funksjonsevne m.m.

10 083,0

10 251,6

10 395,4

10 019,8

29.70

Alderdom

221 068,3

232 106,9

241 260,0

241 253,9

29.80

Forsørgjartap m.m.

2 222,5

2 244,4

2 228,2

2 223,9

Sum før lånetransaksjonar

397 453,3

414 589,6

436 656,6

436 428,5

Lånetransaksjonar

0,0

0,0

0,0

0,0

Sum Sosiale føremål, folketrygda

397 453,3

414 589,6

436 656,6

436 428,5

Programområde 33 Arbeidsliv, folketrygda

33.30

Arbeidsliv

11 753,8

10 255,0

43 990,0

41 211,9

Sum før lånetransaksjonar

11 753,8

10 255,0

43 990,0

41 211,9

Lånetransaksjonar

0,0

0,0

0,0

0,0

Sum Arbeidsliv, folketrygda

11 753,8

10 255,0

43 990,0

41 211,9

Sum Arbeids- og sosialdepartementet

446 097,4

468 602,1

522 402,0

518 253,4

Programområde 09 Arbeid og sosiale føremål

Samla avvik mellom budsjett og rekneskap

Avvik mellom nysaldert budsjett og rekneskap før lånetransaksjonar syner ei mindreutgift på 998,5 mill. kroner. Overført løyving frå 2019 aukar disponibel løyving med 601,0 mill. kroner, frå 34 455,5 mill. kroner til 35 056,5 mill. kroner. Rekneskapen syner dermed ei mindreutgift på 1 599,5 mill. kroner samanlikna med disponibel løyving.

På programområdet er det netto mindreinntekter på i alt 12,6 mill. kroner. Det er overført til saman 962,2 mill. kroner til 2021 på postar merkte «kan overførast» og vanlege driftspostar.

Lånetransaksjonar syner ei mindreutgift på 144,1 mill. kroner. Sjå òg tabell 1.10 i vedlegg 1, der fleire detaljar om overføringar og meirinntekter på programområdet er spesifiserte.

Trenden i rekneskapen i perioden 2018–2020

På programområde 09 Arbeid og sosiale føremål har utgiftene før lånetransaksjonar auka nominelt med 1,9 mrd. kroner, frå 31,5 mrd. kroner til 33,5 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 minka utgiftene med 4,1 prosent, og frå 2019 til 2020 auka dei med 10,6 prosent.

Under programkategori 09.10 Administrasjon av arbeids- og velferdspolitikken har utgiftene auka med knapt 0,7 mrd. kroner, frå knapt 12,9 mrd. kroner til drygt 13,5 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 minka utgiftene med 2,0 prosent, og frå 2019 til 2020 auka dei med 7,3 prosent. Grunnen til auken i utgiftene frå 2019 er i hovudsak mellombels middel til handtering av koronapandemien.

Under programkategori 09.30 Arbeidsmarknad har utgiftene auka med drygt 0,3 mrd. kroner, frå drygt 8,6 mrd. kroner til knapt 9,0 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 2,1 prosent, og frå 2019 til 2020 auka dei med 1,8 prosent. Hovudgrunnen til endringa frå 2019 til 2020 var overført løyving frå 2019 som aukar disponibel løyving. Auken i utgiftene frå 2019 til 2020 heng òg saman med auka løyving til varig tilrettelagt arbeid.

Under programkategori 09.40 Arbeidsmiljø og tryggleik har utgiftene auka med 0,1 mrd. kroner, frå 1,1 mrd. kroner til 1,2 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 4,6 prosent, frå 2019 til 2020 auka dei med 2,6 prosent. Auken frå 2018 til 2019 kjem i hovudsak av midlar knytte til oppfølging av ny IA-avtale, jf. Prop. 48 S (2018–2019). Auken frå 2019 til 2020 er knytt til vidare oppfølging av IA-avtalen samt ei styrka oppfølging av utfordringane i arbeidslivet gjennom ei arbeidslivspakke.

Under programkategori 09.50 Pensjonar m.m. under Statens pensjonskasse har utgiftene auka med 0,2 mrd. kroner, frå 5,3 mrd. kroner til 5,5 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 minka utgiftene med 29,3 prosent, og frå 2019 til 2020 auka dei med 47,2 prosent. Under programkategorien utgiftsfører ein mellom anna statens netto pensjonsutbetalingar gjennom Statens pensjonskasse (SPK). Lågare utgifter i 2019 enn i 2018 og 2020 kjem i hovudsak av innbetalte sluttoppgjer (eingongsoppgjer) i 2019 frå verksemder som har meldt seg ut av Statens pensjonskasse. Brutto utlån for bustadlånsordninga (lånetransaksjonar) på kapittel 614 er gått opp frå 5,4 mrd. kroner i 2018 til 7,2 mrd. kroner i 2020. Dette utgjer ein årleg gjennomsnittleg auke på 16 prosent. Auken kjem av høgare etterspurnad etter lån. Samla utlån for bustadlånsordninga har likevel minka fordi avdrag og innfriing av gamle lån overstig brutto utlån. Samla utlån i bustadlånsordninga per 31. desember 2020 er 39,4 mrd. kroner. Sjå òg kapittel 2.17, der detaljar kring utlåna frå bustadlånsordninga i SPK er nærare spesifiserte.

Under programkategori 09.60 Kontantytingar har utgiftene auka med 0,5 mrd. kroner, frå 2,8 mrd. kroner til 3,3 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 8,4 prosent, og frå 2019 til 2020 auka dei med 8,3 prosent. Programkategorien omfattar statstilskot til avtalefesta pensjon (AFP) i privat sektor, krigspensjon, statstilskot til pensjonstrygda for sjømenn, statstilskot til pensjonstrygda for fiskarar og supplerande stønad til personar over 67 år. Auken frå 2019 til 2020 kjem i hovudsak av at utgiftene til AFP har auka.

Programområde 29 Sosiale føremål, folketrygda

Samla avvik mellom budsjett og rekneskap

Avvik mellom nysaldert budsjett og rekneskap før lånetransaksjonar syner ei mindreutgift på 228,1 mill. kroner. Overført løyving frå 2019 aukar disponibel løyving med 50,5 mill. kroner, frå 436 656,6 mill. kroner til 436 707,1 mill. kroner. Rekneskapen syner dermed ei mindreutgift på 278,5 mill. kroner samanlikna med disponibel løyving.

Det er ikkje meirinntekter knytte til programområdet, som stort sett inneheld overslagsløyvingar på tilskotspostar. Det er overført til saman 12,6 mill. kroner til 2021 på postar merkte «kan overførast».

Trenden i rekneskapen i perioden 2018–2020

På programområde 29 Sosiale føremål, folketrygda har utgiftene før lånetransaksjonar auka nominelt med 39,0 mrd. kroner, frå 397,5 mrd. kroner til 436,4 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 4,3 prosent, og frå 2019 til 2020 auka dei med 5,3 prosent.

Under programkategori 29.20 Einslege forsørgjarar har utgiftene minka med 0,3 mrd. kroner, frå 2,8 mrd. kroner til 2,5 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 minka utgiftene med 5,7 prosent, og frå 2019 til 2020 minka dei med 4,0 prosent. Nedgangen i utgiftene kan ha samanheng med regelverksendringar i overgangsstønadsordninga, lågare fødselstal og auka alder hos fyrstegongsfødande kvinner.

Under programkategori 29.50 Inntektssikring ved sjukdom, arbeidsavklaring og uførleik har utgiftene auka med 19,1 mrd. kroner, frå 161,3 mrd. kroner til 180,4 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 3,8 prosent, og frå 2019 til 2020 auka dei med 7,8 prosent.

Utgiftene til sjukepengar har sidan 2018 auka med 10,3 mrd. kroner, frå 40,1 mrd. kroner til 50,4 mrd. kroner. Utgiftene til arbeidsavklaringspengar er frå 2018 reduserte med 2,5 mrd. kroner, frå 33,1 mrd. kroner til 30,6 mrd. kroner. Utgiftene til uførleik har sidan 2018 auka med 11,4 mrd. kroner frå 88,1 mrd. kroner til 99,5 mrd. kroner.

Frå 2019 til 2020 var det ein auke både i tilbøyelegheita til sjukefråvær, i talet på sjukepengedagar og i talet på dagar justerte for sysselsetjingsvekst. Samstundes vart det ein auke i grunnlaget for sjukepengar. Som følgje av koronapandemien vart det frå mars 2020 innførd mellombelse utvidingar i ordningane med sjukepengar og omsorgspengar. Utvidingane har ført til ein kraftig vekst i utgiftene.

Dei siste åra har det vorte færre mottakarar av arbeidsavklaringspengar. Utviklinga vart forsterka av regelverksendringane som vart innført i 2018, men i 2020 snudde dette. I gjennomsnitt for 2020 fekk om lag 120 000 personar arbeidsavklaringspengar mot om lag 119 000 og 133 000 mottakarar i 2019 og 2018. Dette utgjer ein auke i gjennomsnittleg tal på mottakarar på 1,0 prosent frå 2019 til 2020, og ein reduksjon på 9,5 prosent frå 2018 til 2020. Koronapandemien har ført til ein auke i talet på mottakarar av arbeidsavklaringspengar i 2020. Dette skuldast fyrst og fremst at regelverksendringane innførde som ein følgje av pandemien, har ført til redusert avgang, ettersom mottakarar av ytinga har fått forlengt stønadsperioden med inntil seks månader. I tillegg har fleire starta eit løp med arbeidsavklaringspengar. Fleire mottakarar har trekt utgiftene til arbeidsavklaringspengar opp frå 2019 til 2020.

Per desember 2020 var det i alt 357 600 mottakarar av uføretrygd. Det er ein auke på 18 400 uføretrygda frå 2018 då talet på uføretrygda var 339 200, og på 5 400 uføretrygda frå 2019 då talet på uføretrygda var 352 200. Auka utgifter i 2019 og 2020 kjem i hovudsak av fleire mottakarar, men denne auken var lågare i 2020 enn i 2019. Dei fleste som får innvilga uføretrygd har motteke arbeidsavklaringspengar. Den lågare auken i talet uføretrygda i 2020 samanlikna med 2019 skuldast hovudsakeleg dei ovanfor nemnte regelverksendringane i arbeidsavklaringspengar som følgje av pandemien.

Under programkategori 29.60 Kompensasjon for meirutgifter ved nedsett funksjonsevne m.m. har utgiftene minka med 0,1 mrd. kroner, frå 10,1 mrd. kroner til 10,0 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 1,7 prosent, og frå 2019 til 2020 minka dei med 2,3 prosent. Utgiftsutviklinga har vore ulik for dei ulike postane under kap. 2661. Til dømes auka utgiftene til tilskot til biler og høyreapparat både i 2019 og 2020, medan utgiftene til grunnstønad minka både i 2019 og 2020. Det var ein auke i utgiftene til hjelpemiddel til betring av funksjonsevna og ortopediske hjelpemiddel i 2019 og ein nedgang i 2020, medan utgiftene til hjelpestønad minka i 2019 og auka noko i 2020. Koronapandemien førte til ein generell nedgang i etterspørselen etter hjelpemiddel i 2020.

Under programkategori 29.70 Alderdom har utgiftene auka med 20,2 mrd. kroner, frå 221,1 mrd. kroner til 241,3 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 5,0 prosent, og frå 2019 til 2020 auka dei med 3,9 prosent. Auken målt i fast grunnbeløp frå 2018 til 2019 var på 3,6 prosent, medan auken frå 2019 til 2020 var på 1,9 prosent. Grunnen til auken er i hovudsak at det vart fleire alderspensjonistar i aldersgruppa 67 år og over.

Frå 1. januar 2011 vart det høve til å starte uttak av alderspensjon frå 62 år. I 2018 var gjennomsnittleg tal på mottakarar mellom 62 og 66 år om lag 94 000, i 2019 var det om lag 92 000 og i 2020 var det om lag 90 000. Gjennomsnittleg tal på alderspensjonistar var om lag 927 000 i 2018, om lag 948 000 i 2019 og om lag 970 000 i 2020.

Programområde 33 Arbeidsliv, folketrygda

Samla avvik mellom budsjett og rekneskap

Avvik mellom nysaldert budsjett og rekneskap før lånetransaksjonar syner ei mindreutgift på 2 778,1 mill. kroner av ei samla løyving på 44,0 mrd. kroner. Det er ikkje meirinntekter knytte til programområdet, sidan det berre inneheld overslagsløyvingar på tilskotspostar.

Trenden i rekneskapen i perioden 2018–2020

På programområde 33 Arbeidsliv, folketrygda har utgiftene auka nominelt med 29,5 mrd. kroner, frå 11,8 mrd. kroner til 41,2 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 minka utgiftene med 12,8 prosent, og frå 2019 til 2020 auka dei med 302 prosent.

Endringa for programkategori 33.30 for 2020 kjem hovudsakleg av at utgiftene til dagpengar var sterkt påverka av auken i arbeidsløysa og dei omfattande mellombelse endringane i dagpengeordninga. Uvissa i anslaga var naturleg nok stor, og løyvinga vart gradvis redusert hausten 2020.

Av omsyn til svært mange søknader og lang sakshandsamingstid, vart det våren 2020 innført ei ordning med forskotering av dagpengar. Utbetaling av forskot er utgiftsførte i statsrekneskapen, medan tilbakebetalingar av slike, i medhald av fullmakt frå Stortinget, er inntektsførte mot same kapittel (kap. 2541, post 70). Ved utgangen av 2020 var det om lag 3,4 mrd. kroner uteståande i slike forskot.

2.8 Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet har ansvaret for to budsjettområde: programområde 10 Helse og omsorg og programområde 30 Helsetenester, folketrygda.

Programområde 10 Helse og omsorg

(i mill. kroner)

Programkategori

Rekneskap 2018

Rekneskap 2019

Budsjett 2020

Rekneskap 2020

10.00

Helse- og omsorgsdepartementet m.m.

1 005,4

1 216,4

1 821,2

1 764,0

10.10

Folkehelse

897,0

970,0

1 841,5

978,0

10.30

Spesialisthelsetenester

147 836,7

158 772,4

174 307,4

172 577,4

10.40

Sentral helseforvalting

4 204,2

4 284,8

4 375,4

4 494,6

10.60

Helse- og omsorgstenester i kommunane

10 749,9

10 854,0

12 370,1

11 534,5

10.70

Tannhelse

319,8

328,3

342,3

323,0

10.80

Kunnskap og kompetanse

673,2

721,5

711,1

698,9

Sum før lånetransaksjonar

165 686,2

177 147,5

195 769,0

192 370,3

Lånetransaksjonar

0,0

0,0

0,0

0,0

Sum Helse og omsorg

165 686,2

177 147,5

195 769,0

192 370,3

Programområde 30 Helsetenester, folketrygda

30.10

Spesialisthelsetenester m.m.

5 504,4

5 779,1

5 702,6

5 598,6

30.50

Legehjelp, legemiddel m.m.

25 666,9

26 083,2

27 036,8

27 085,9

30.90

Andre helsetiltak

224,0

225,4

200,0

189,3

Sum før lånetransaksjonar

31 395,3

32 087,7

32 939,4

32 873,9

Lånetransaksjonar

0,0

0,0

0,0

0,0

Sum Helsetenester, folketrygda

31 395,3

32 087,7

32 939,4

32 873,9

Sum Helse- og omsorgsdepartementet

197 081,5

209 235,2

228 708,3

225 244,2

Programområde 10 Helse og omsorg

Samla avvik mellom budsjett og rekneskap

Avvik mellom nysaldert budsjett og rekneskap før lånetransaksjonar syner ei mindreutgift på 3 398,7 mill. kroner. Overført løyving frå 2019 aukar disponibel løyving med 2 677,0 mill. kroner, frå 195 769,0 mill. kroner til 198 446,0 mill. kroner. Rekneskapen syner dermed ei mindreutgift på 6 075,7 mill. kroner samanlikna med disponibel løyving.

På programområdet er det inntektsført meirinntekter på i alt 220,9 mill. kroner. Det er overført til saman 5 147,9 mill. kroner til 2021 på postar merkte «kan overførast» og vanlege driftspostar. Av overført beløp er 2 548,5 mill. kroner knytt til omsorgstenester og investeringstilskot til kommunane, jf. kapittel 761. Vidare er 1 783,4 mill. kroner knytt til fullmakta som ga løyve til kjøp av legemidlar og naudsynt utstyr i møte med pandemien, jf. kapittel 732. Sjå vedlegg 2 for detaljert oversyn på dei einskilde budsjettkapitla.

Sjå òg tabell 1.10 i vedlegg 1, der fleire detaljar om overføringar og meirinntekter på programområdet er spesifiserte.

Trenden i rekneskapen i perioden 2018–2020

På programområde 10 Helse og omsorg har utgiftene før lånetransaksjonar auka nominelt med 26,7 mrd. kroner, frå 165,7 mrd. kroner til 192,4 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 6,9 prosent, og frå 2019 til 2020 auka dei med 8,6 prosent.

Under programkategori 10.00 Helse- og omsorgsdepartementet m.m. har utgiftene auka med 0,8 mrd. kroner, frå 1,0 mrd. kroner til 1,8 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 21,0 prosent, og frå 2019 til 2020 auka dei med 45,0 prosent. Auken frå 2018 til 2019 på 211 mill. kroner er i hovudsak knytt til prosjekt for å styrkje digitalisering av helse- og omsorgstenesta, mellom anna Modernisert folkeregister, Helseanalyseplattforma og drift og forvaltning av nasjonale e-helseløysingar. Samstundes auka utgiftene med 63 mill. kroner til etablering og drift av Norsk helsearkiv på Tynset i 2019. For EU-kontingentar auka utgiftene frå 2018 til 2019 med om lag 10 mill. kroner. Auken frå 2019 til 2020 er på 548 mill. kroner. Dette skuldast i hovudsak at 390 mill. kroner knytt til nasjonale e-helseløysingar vart flytta frå Direktoratet for e-helse til Norsk helsenett SF, samt tilleggsløyvingar knytt til pandemien. Løyvingane vart òg auka med 131 mill. kroner til arbeidet med Helseanalyseplattforma. Samstundes har utgiftene auka med 40 mill. kroner til nytt tilskot til Verdens helseorganisasjon (WHO) og auka utgifter til EU-kontingentar.

Under programkategori 10.10 Folkehelse m.m. har utgiftene auka med 0,1 mrd. kroner, frå 0,9 mrd. kroner til 1,0 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 8,1 prosent, og frå 2019 til 2020 auka dei med 0,8 prosent. Auken frå 2019 til 2020 er i hovudsak knytt til etablering av tilskotet Mobilisering mot ensomhet. Mindreutgiften i 2020 er knytt til at det ikkje vart betalt for vaksiner mot covid-19. I 2020 vart det inngått avtalar om levering av vaksiner mot covid-19. Levering skjer i 2021, og betaling skjer ved levering.

Under programkategori 10.30 Spesialisthelsetenester har utgiftene auka med drygt 24,7 mrd. kroner, frå 147,8 mrd. kroner til 172,6 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 7,4 prosent, og frå 2019 til 2020 auka dei med 8,7 prosent. Auken frå 2019 til 2020 kjem hovudsakleg av auka kostnader knytt til pandemien, vekst i pasientbehandlinga, auka løyving til investeringslån og auka løyving til driftskreditt til handtering av pensjonspremiar i dei regionale helseføretaka.

Under programkategori 10.40 Sentral helseforvaltning har utgiftene auka med 0,3 mrd. kroner, frå 4,2 mrd. kroner til 4,5 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 1,9 prosent, og frå 2019 til 2020 auka dei med 4,9 prosent. Auken frå 2018 til 2019 er knytt til ei rekkje mindre endringar i ulike løyvingar. Dei største einskilde endringane frå 2018 til 2019 er reduksjon i løyvingar til arbeidet med Éin innbyggjar éin journal og at beredskapsavtale for pandemisk influensa vart flytta frå programkategori 10.40 til 10.10. Auken frå 2019 til 2020 kjem i hovudsak av auka løyvingar til pandemitiltak. Helsedirektoratet fekk 190 mill. kroner til tiltaket. Løyvinga til Statens lækjemiddelverk vart i 2020 auka med 15 mill. kroner til covid-19 tiltak. Utgiftsføringa i 2020 vert òg påverka av at Folkehelseinstituttet i 2020 har utgiftsført netto 71 mill. kroner som følgje av omlegginga til nye retningsliner for bokføring av forskotssinnsbetalingar. Dette gjev ein teknisk eingongseffekt på 71 mill. kroner.

Under programkategori 10.60 Helse- og omsorgstenester i kommunane har utgiftene auka med knapt 0,8 mrd. kroner, frå drygt 10,7 mrd. kroner til drygt 11,5 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 1,0 prosent, og frå 2019 til 2020 auka dei med 6,3 prosent. Auken i utgifter frå 2019 til 2020 kjem i hovudsak av ein auke i løyvingar til ymse tiltak og tilskot knytt til koronapandemien, mellom anna 375 mill. kroner til tiltakspakke for sårbare grupper. Vidare er utbetalingane til investeringstilskot for heildøgns omsorgsplassar auka med 666 mill. kroner. Løyvinga til forsøksordninga for statleg finansiering av eldreomsorga auka med om lag 0,1 mrd. kroner i 2020. Utover dette er det auke i fleire løyvingar og tilskotsordningar, mellom anna tilskot til lindrande einingar og fleire satsingar på allmennlegefeltet. Samstundes er tilskot til psykologar i kommunane og dagaktivitetsplassar for heimebuande personar med demens, tilsvarande om lag 580 mill. kroner, innlemma i rammetilskotet til kommunane.

Under programkategori 10.70 Tannhelse har utgiftene auka med 3 mill. kroner, frå 320 mill. kroner til 323 mill. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 2,7 prosent, og frå 2019 til 2020 minka dei med 1,6 prosent. Auken frå 2018 til 2020 er i hovudsak knytt til oppbygging av eit tilbod til personar med alvorleg angst for tannbehandling, tortur- og overgrepsofre, personar med odontofobi og personar med nedsett funksjonsevne.

Under programkategori 10.80 Kunnskap og kompetanse har utgiftene auka med 26 mill. kroner, frå 673 mill. kroner til 699 mill. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 7,2 prosent, og frå 2019 til 2020 minka dei med 3,1 prosent. Endringane frå 2019 til 2020 er knytt til løyvingane til kvalifikasjonsprogrammet for ELTE-studentar og ein reduksjon på 84 mill. kroner på kap. 780 post 50 Noregs forskingsråd for å få ned avsetjingane her. Reduksjonen vart overført til kap. 701, post 21 under programkategori 10.00 for å utvikle Helseanalyseplattforma.

Programområde 30 Helsetenester, folketrygda

Samla avvik mellom budsjett og rekneskap

Avvik mellom nysaldert budsjett og rekneskap før lånetransaksjonar syner ei mindreutgift på 65,5 mill. kroner av ei samla løyving på 32,9 mrd. kroner. Det er ikkje meirinntekter eller overføringar knytte til programområdet, som berre inneheld løyvingar på tilskotspostar.

Trenden i rekneskapen i perioden 2018–2020

På programområde 30 Helsetenester, folketrygda har utgiftene auka nominelt med 1,5 mrd. kroner, frå 31,4 mrd. kroner til 32,9 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 2,2 prosent, og frå 2019 til 2020 auka dei med 2,5 prosent.

Under programkategori 30.10 Spesialisthelsetenester m.m. har utgiftene auka med 0,1 mrd. kroner, frå 5,5 mrd. kroner til 5,6 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 5,0 prosent, og frå 2019 til 2020 minka dei med 3,1 prosent. Nedgangen frå 2019 til 2020 kjem hovudsakleg av lågare utgifter til tannbehandling.

Under programkategori 30.50 Legehjelp har utgiftene auka med 1,4 mrd. kroner, frå 25,7 mrd. kroner til 27,1 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 1,6 prosent, og frå 2019 til 2020 auka dei med 3,8 prosent. Auken frå 2018 til 2019 er uttrykk for ein moderat auke i bruk av tenestene på grunn av årleg vekst i folketalet. Auken frå 2019 til 2020 syner òg auka utgifter til legetenester på grunn av koronapandemien.

Under programkategori 30.90 Andre helsetiltak har utgiftene minka med 35 mill. kroner, frå 224 mill. kroner til 189 mill. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 0,6 prosent, og frå 2019 til 2020 minka dei med 16,0 prosent. Nedgangen frå 2019 til 2020 kjem i hovudsak av reduserte utgifter til reiser, opphald og legemiddel.

2.9 Barne- og familiedepartementet

Barne- og familiedepartementet har ansvaret for to budsjettområde: programområde 11 Barn og familie og programområde 28 Foreldrepengar, folketrygda.

Programområde 11 Barn og familie

(i mill. kroner)

Programkategori

Rekneskap 2018

Rekneskap 2019

Budsjett 2020

Rekneskap 2020

11.00

Administrasjon

161,0

161,5

163,2

162,6

11.10

Familie og oppvekst

18 047,4

18 982,0

19 562,5

19 594,9

11.20

Barnevernet

8 784,0

8 999,9

9 218,5

9 173,0

11.30

Forbrukarpolitikk

229,5

235,6

241,6

241,1

11.50

Den norske kyrkja og andre trus- og livssynssamfunn

2 668,6

2 817,8

2 883,4

2 819,3

Sum før lånetransaksjonar

29 890,5

31 196,7

32 069,3

31 990,8

Lånetransaksjonar

0,0

0,0

0,0

0,0

Sum Barn og familie

29 890,5

31 196,7

32 069,3

31 990,8

Programområde 28 Foreldrepengar, folketrygda

28.50

Stønad ved fødsel og adopsjon

19 536,9

20 451,2

21 838,0

21 781,3

Sum før lånetransaksjonar

19 536,9

20 451,2

21 838,0

21 781,3

Lånetransaksjonar

0,0

0,0

0,0

0,0

Sum Foreldrepengar, folketrygda

19 536,9

20 451,2

21 838,0

21 781,3

Sum Barne- og familiedepartementet

49 427,4

51 648,0

53 907,3

53 772,1

Programområde 11 Barn og familie

Samla avvik mellom budsjett og rekneskap

Avvik mellom nysaldert budsjett og rekneskap før lånetransaksjonar syner ei mindreutgift på 78,5 mill. kroner. Overført løyving frå 2019 aukar disponibel løyving med 123,3 mill. kroner, frå 32 069,3 mill. kroner til 32 192,6 mill. kroner. Rekneskapen syner dermed ei mindreutgift på 201,8 mill. kroner samanlikna med disponibel løyving.

På programområdet er det inntektsført meirinntekter på i alt 16,0 mill. kroner. Det er overført til saman 249,0 mill. kroner til 2021 på postar merkte «kan overførast» og vanlege driftspostar.

Sjå òg tabell 1.10 i vedlegg 1, der fleire detaljar om overføringar og meirinntekter på programområdet er spesifiserte.

Trenden i rekneskapen i perioden 2018–2020

På programområde 11 Barn og familie har utgiftene før lånetransaksjonar auka nominelt med 2,1 mrd. kroner, frå 29,9 mrd. kroner til 32,0 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 4,4 prosent, og frå 2019 til 2020 auka dei med 2,5 prosent.

Under programkategori 11.10 Familie og oppvekst har utgiftene auka med drygt 1,5 mrd. kroner, frå drygt 18,0 mrd. kroner til 19,6 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 5,2 prosent, og frå 2019 til 2020 auka dei med 3,2 prosent. Det har i perioden vore ein auke i satsane i barnetrygdordninga. I tillegg kjem mellom anna auka utbetalingar frå den nasjonale tilskotsordninga for å inkludere barn og unge i ferie- og fritidsaktivitetar og til tiltak mot vald og overgrep.

Under programkategori 11.20 Barnevernet har utgiftene auka med 0,4 mrd. kroner, frå 8,8 mrd. kroner til 9,2 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 2,5 prosent, og frå 2019 til 2020 auka dei med 1,9 prosent. Hovudårsaka er at utgiftene til det statlege barnevernet har auka i perioden som følgje av vekst i aktiviteten.

Under programkategori 11.50 Den norske kyrkja og andre trus- og livssynssamfunn har utgiftene auka med knapt 0,2 mrd. kroner, frå knapt 2,7 mrd. kroner til drygt 2,8 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 5,6 prosent, og frå 2019 til 2020 auka dei med 0,1 prosent. Utgiftene har mellom anna auka grunna fleire medlemmer i trus- og livssynssamfunn. Auken frå 2018 til 2019 var større enn vanleg, som følgje av at det vart lagt inn eit særskilt tilskot til kyrkjevalet i 2019. Ordninga med særskilde tilskot til kyrkjeval vart lagt om frå 2020, slik at det framover ikkje vil vere naudsynt med ekstratilskot til kyrkja dei åra det er val.

Programområde 28 Foreldrepengar, folketrygda

Samla avvik mellom budsjett og rekneskap

Avvik mellom nysaldert budsjett og rekneskap før lånetransaksjonar syner ei mindreutgift på 56,7 mill. kroner av ei samla løyving på 21,8 mrd. kroner. Det er ikkje meirinntekter eller overføringar knytte til programområdet, som berre inneheld overslagsløyvingar på tilskotspostar.

Trenden i rekneskapen i perioden 2018–2020

Under programkategori 28.50 Stønad ved fødsel og adopsjon har utgiftene før lånetransaksjonar auka nominelt med drygt 2,2 mrd. kroner, frå 19,5 mrd. kroner til 21,8 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 4,7 prosent, og frå 2019 til 2020 auka dei med 6,5 prosent. Satsen til eingongsstønad ved fødsel og adopsjon har auka i perioden. I tillegg har utgiftene auka fordi foreldrepengeordninga er utvida for tvilling- og fleirfødslar.

2.10 Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for programområde 17 Nærings- og fiskeriføremål. I tillegg har departementet ansvar for programkategori 33.40 Arbeidsliv, folketrygda.

Programområde 17 Nærings- og fiskeriføremål

(i mill. kroner)

Programkategori

Rekneskap 2018

Rekneskap 2019

Budsjett 2020

Rekneskap 2020

17.10

Forvaltning og rammevilkår

8 123,2

5 877,4

13 776,7

13 661,4

17.20

Forsking og innovasjon

8 667,3

8 175,2

14 139,0

13 623,9

17.30

Marknadsadgang og eksport

206,2

213,8

11 803,8

11 798,5

17.40

Statleg eigarskap

105,1

262,0

889,5

887,0

Sum før lånetransaksjonar

17 101,8

14 528,4

40 609,0

39 970,8

Lånetransaksjonar

53 039,7

62 024,9

74 566,3

73 441,9

Sum Nærings- og fiskeriføremål

70 141,5

76 553,3

115 175,3

113 412,7

Programområde 33 Arbeidsliv, Folketrygda

33.40

Arbeidsliv

80,0

70,0

100,0

100,0

Sum før lånetransaksjonar

80,0

70,0

100,0

100,0

Lånetransaksjonar

0,0

0,0

0,0

0,0

Sum Arbeidsliv, Folketrygda

80,0

70,0

100,0

100,0

Sum Nærings- og fiskeridepartementet

70 221,5

76 623,3

115 275,3

113 512,7

Programområde 17 Nærings- og fiskeriføremål

Samla avvik mellom budsjett og rekneskap

Avvik mellom nysaldert budsjett og rekneskap før lånetransaksjonar syner ei mindreutgift på 638,2 mill. kroner. Overført løyving frå 2019 aukar disponibel løyving med 1 017,5 mill. kroner, frå 40 609,0 mill. kroner til 41 626,5 mill. kroner. Rekneskapen syner dermed ei mindreutgift på 1 655,7 mill. kroner samanlikna med disponibel løyving.

På programområdet er det inntektsført meirinntekter på i alt 4,8 mill. kroner. Det er overført til saman 1 689,4 mill. kroner til 2021 på postar merkte «kan overførast» og vanlege driftspostar.

Lånetransaksjonar syner ei mindreutgift på 1 124,4 mill. kroner.

Sjå òg tabell 1.10 i vedlegg 1, der fleire detaljar om overføringar og meirinntekter på programområdet er spesifiserte.

Trenden i rekneskapen i perioden 2018–2020

På programområde 17 Nærings- og fiskeriføremål har utgiftene før lånetransaksjonar auka nominelt med 22,9 mrd. kroner, frå 17,1 mrd. kroner til 40,0 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 minka utgiftene med 15,0 prosent, og frå 2019 til 2020 auka dei med 175,1 prosent.

Under programkategori 17.10 Forvaltning og rammevilkår har utgiftene auka med drygt 5,5 mrd. kroner, frå 8,1 mrd. kroner til 13,7 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 minka utgiftene med 27,6 prosent, og frå 2019 til 2020 auka dei med 132,4 prosent. Hovudårsaka til auken frå 2019 til 2020 er ekstraordinært tilskot til tapsavsetjing for garantiordning for luftfarten på 6 mrd. kroner i 2020, medan tilskot til kommunar og fylkeskommunar for vederlag for nye oppdrettsløyve og vekst i eksisterande løyve auka med om lag 1,7 mrd. kroner. Vidare vart utbetalingane av tilskot til sysselsetjing av sjøfolk om lag 450 mill. kroner høgare i 2020 enn i 2019. Løyving til forvalting av Altinn-løysinga som utgjorde drygt 300 mill. kroner i 2019, vart overført til Kommunal- og moderniseringsdepartementet sitt budsjett i 2020.

Under programkategori 17.20 Forsking og innovasjon har utgiftene auka med knapt 5,0 mrd. kroner, frå knapt 8,7 mrd. kroner til drygt 13,6 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 minka utgiftene med 5,7 prosent, og frå 2019 til 2020 auka dei med 66,6 prosent. Hovudgrunnen til auken frå 2019 til 2020 er ekstraordinære tiltak i møte med pandemien på om lag 4,5 mrd. kroner på Innovasjon Noreg sitt budsjett og om lag 0,8 mrd. kroner på Noregs forskingsråd sitt budsjett.

Under programkategori 17.30 Marknadsadgang og eksport har utgiftene auka med 11,6 mrd. kroner, frå 0,2 mrd. kroner til 11,8 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 3,7 prosent. Frå 2019 til 2020 auka utgiftene med 11,6 mrd. kroner, frå 0,2 mrd. kroner til 11,8 mrd. kroner. Den kraftige auken skuldast løyving på 10 mrd. kroner til avsetjing for forventa tap for Garantiinstituttet for eksportkreditt si alminnelege garantiordning, og avsetjing til forventa tap for ny statleg garantiordning for re-forsikring av kredittforsikring på om lag 1,6 mrd. kroner.

Under programkategori 17.40 Statleg eigarskap har utgiftene auka med 0,8 mrd. kroner, frå 0,1 mrd. kroner til 0,9 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 149,3 prosent, og frå 2019 til 2020 auka dei med 238,5 prosent. Auken frå 2019 til 2020 gjeld hovudsakeleg risikokapital til Investinor AS med 400 mill. kroner og auka risikokapital til Nysnø Klimainvesteringer AS med 175 mill. kroner samanlikna med førre året.

Utgiftene under Lånetransaksjonar auka med 9,0 mrd. kroner frå 2018 til 2019, og auka med ytterlegare 11,4 mrd. kroner frå 2019 til 2020. Auken frå 2019 til 2020 kjem for ein stor del av lån på om lag 8,3 mrd. kroner til Garantiinstituttet for eksportkreditt for å dekkje likviditetsbehov knytte til tap på alminneleg garantiordning. Utlån til Innovasjon Noreg har auka med om lag 5,5 mrd. kroner, medan låna under eksportkredittordninga har vorte reduserte med om lag 5,9 mrd. kroner. Sjå òg kapittel 2.17 der detaljar kring Innovasjon Noreg og Eksportkreditt Noreg AS sine utlån er nærare spesifiserte.

Auken under lånetransaksjonar gjeld òg risikokapital til Investinor AS med 742 mill. kroner og auka risikokapital til Nysnø Klimainvesteringer AS med 325 mill. kroner samanlikna med førre året. I samband med avvikling av statens eigarskap i Aker Kværner Holding AS tok staten ved Nærings- og fiskeridepartementet imot aksjar i fire underliggjande selskap med verdi i overkant av 2 mrd. kroner og eit mindre kontantbeløp, i byte mot den 30 prosent del av aksjane som staten hadde i Aker Kværner Holding AS.

Programområde 33 Arbeidsliv, folketrygda

Samla avvik mellom budsjett og rekneskap

Det er ikkje avvik mellom nysaldert budsjett og rekneskap, der samla utgifter er 100 mill. kroner. Det er ikkje meirinntekter eller overføringar knytt til programområdet, som berre omfattar ein tilskotspost (overslagsløyving).

Trenden i rekneskapen i perioden 2018–2020

På programområde 33 Arbeidsliv, folketrygda har utgiftene auka med 20 mill. kroner, frå 80 mill. kroner til 100 mill. kroner. Frå 2018 til 2019 minka utgiftene med 12,5 prosent, og frå 2019 til 2020 auka dei med 42,9 prosent.

Utgiftene gjeld arbeidsløysestønad til fiskarar og fangstmenn, og løyvinga er ei overslagsløyving. Stønaden vert finansiert innanfor det beløpet som fiskarar betaler i produktavgift ved fyrstehandsomsetjing av fisk og fiskevarer.

2.11 Landbruks- og matdepartementet

Programområde 15 Landbruk og mat

(i mill. kroner)

Programkategori

Rekneskap 2018

Rekneskap 2019

Budsjett 2020

Rekneskap 2020

15.00

Administrasjon m.m.

190,8

182,3

208,7

210,2

15.10

Matpolitikk

1 488,8

1 531,0

1 522,0

1 495,7

15.20

Forsking, innovasjon og kunnskapsutvikling

842,6

829,2

858,3

865,8

15.30

Næringsutvikling, ressursforvaltning og miljøtiltak

17 658,5

17 222,8

18 158,3

18 037,2

Sum før lånetransaksjonar

20 180,7

19 765,3

20 747,3

20 608,9

Lånetransaksjonar

0,0

0,0

0,0

0,0

Sum Landbruks- og matdepartementet

20 180,7

19 765,3

20 747,3

20 608,9

Samla avvik mellom budsjett og rekneskap

Avvik mellom nysaldert budsjett og rekneskap før lånetransaksjonar syner ei mindreutgift på 138,4 mill. kroner. Overført løyving frå 2019 aukar disponibel løyving med 142,4 mill. kroner, frå 20 747,3 mill. kroner til 20 889,7 mill. kroner. Rekneskapen syner dermed ei mindreutgift på 280,8 mill. kroner samanlikna med disponibel løyving.

På programområdet er det inntektsført meirinntekter på i alt 38,7 mill. kroner. Det er overført til saman 221,8 mill. kroner til 2021 på postar merkte «kan overførast» og vanlege driftspostar.

Sjå òg tabell 1.10 i vedlegg 1, der fleire detaljar om overføringar og meirinntekter på programområdet er spesifiserte.

Trenden i rekneskapen i perioden 2018–2020

På programområde 15 Landbruk og mat har utgiftene før lånetransaksjonar auka nominelt med 0,4 mrd. kroner, frå 20,2 mrd. kroner til 20,6 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 minka utgiftene med 2,1 prosent, og frå 2019 til 2020 auka dei med 4,3 prosent.

Under programkategori 15.10 Matpolitikk har utgiftene auka med 7 mill. kroner, frå 1 489 mill. kroner til 1 496 mill. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 2,8 prosent, og frå 2019 til 2020 minka dei med 2,3 prosent. Midlane har gått til kunnskapsutvikling og til drift av Mattilsynet. Mindreutgiften i 2020 er i hovudsak forklart med endringar i utgifter og aktivitetar grunna koronapandemien Av smittevernomsyn har mykje vert gjort digitalt, og tilsyn og prøvetaking har vore avgrensa til det som er naudsynt og mogleg å gjennomføre.

Under programkategori 15.20 Forsking, innovasjon og kunnskapsutvikling har utgiftene auka med 23 mill. kroner, frå 843 mill. kroner til 866 mill. kroner. Frå 2018 til 2019 minka utgiftene med 1,6 prosent, og frå 2019 til 2020 auka dei med 4,4 prosent. Midlane har gått til forsking, innovasjon, basisløyvingar til primærnæringsinstitutta og kunnskapsutvikling.

Under programkategori 15.30 Næringsutvikling, ressursforvaltning og miljøtiltak har utgiftene auka med knapt 0,4 mrd. kroner, frå knapt 17,7 mrd. kroner til drygt 18,0 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 minka utgiftene med 2,5 prosent, og frå 2019 til 2020 auka dei med 4,7 prosent. I 2020 gjeld omlag 16,8 mrd. kroner løyvingar til næringsavtalane for landbruk og reindrift. Resten av midlane er fordelte mellom driftsmidlar og midlar til ulike tilskotsordningar utanfor næringsavtalane. I 2019 var erstatningsutbetalingane som gjeld avlingsskadar lågare enn i det ekstraordinære året 2018, men framleis var det høgare enn normalt. I 2020 var erstatningsutbetalingane nærare eit normalnivå.

2.12 Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet har ansvaret for to budsjettområde: programområde 21 Innanlands transport og programområde 22 Posttenester.

Programområde 21 Innanlands transport

(i mill. kroner)

Programkategori

Rekneskap 2018

Rekneskap 2019

Budsjett 2020

Rekneskap 2020

21.10

Administrasjon m.m.

579,5

454,5

448,0

445,4

21.20

Luftfartsføremål

979,2

1 021,4

7 502,7

6 410,0

21.30

Vegføremål

35 466,5

37 075,2

40 099,5

38 937,8

21.40

Særskilde transporttiltak

3 193,1

3 796,3

5 278,0

4 399,8

21.50

Jernbaneføremål

22 845,4

26 699,3

28 548,9

28 108,0

21.60

Kystforvaltning

2 491,4

2 751,3

2 574,7

2 758,7

Sum før lånetransaksjonar

65 555,0

71 798,0

84 451,8

81 059,8

Lånetransaksjonar

0,0

0,0

0,0

0,0

Sum Innanlands transport

65 555,0

71 798,0

84 451,8

81 059,8

Programområde 22 Posttenester

22.10

Posttenester

619,1

705,3

700,3

689,7

Sum før lånetransaksjonar

619,1

705,3

700,3

689,7

Lånetransaksjonar

0,0

0,0

0,0

0,0

Sum Posttenester

619,1

705,3

700,3

689,7

Sum Samferdselsdepartementet

66 174,1

72 503,3

85 152,1

81 749,6

Programområde 21 Innanlands transport

Samla avvik mellom budsjett og rekneskap

Avvik mellom nysaldert budsjett og rekneskap før lånetransaksjonar syner ei mindreutgift på 3 392,0 mill. kroner. Overført løyving frå 2019 aukar disponibel løyving med 2 462,1 mill. kroner, frå 84 451,8 mill. kroner til 86 913,9 mill. kroner. Rekneskapen syner dermed ei mindreutgift på 5 854,1 mill. kroner samanlikna med disponibel løyving.

På programområdet er det inntektsført meirinntekter på i alt 244,1 mill. kroner. Det er overført til saman 4 611,7 mill. kroner til 2021 på postar merkte «kan overførast» og vanlege driftspostar. Dette er ein netto auke på 2 149,5 mill. kroner, hovudsakleg på kapitla 1320, 1330 og 1352. Sjå vedlegg 2 for detaljert oversyn på dei einskilde budsjettkapitla.

Sjå òg tabell 1.10 i vedlegg 1, der fleire detaljar om overføringar og meirinntekter på programområdet er spesifiserte.

Trenden i rekneskapen i perioden 2018–2020

På programområde 21 Innanlands transport har utgiftene før lånetransaksjonar auka nominelt med 15,5 mrd. kroner, frå 65,6 mrd. kroner til 81,1 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 9,5 prosent, og frå 2019 til 2020 auka dei med 12,9 prosent. Løyvingane til programkategori 21.30 Vegføremål og programkategori 21.40 Jernbaneføremål auka i heile perioden. Frå 2019 til 2020 auka òg løyvingane til programkategori 21.20 Luftfartsføremål og programkategori 21.30 Særskilde transporttiltak.

Under programkategori 21.10 Administrasjon m.m. har utgiftene minka med 134 mill. kroner, frå knapt 580 mill. kroner til drygt 445 mill. kroner. Frå 2018 til 2019 minka utgiftene med 21,6 prosent, og frå 2019 til 2020 minka dei med 2,0 prosent. Frå 2019 vart tilskotet til Redningsselskapet overført til Justis- og beredskapsdepartementet. I samband med at ansvaret for elektronisk kommunikasjon vart overført til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, vart òg løyvingar under programkategori 21.10 Administrasjon overført. Reduksjonen frå 2019 til 2020 gjeld mellom anna lågare driftsutgifter i departementet på grunn av koronapandemien.

Under programkategori 21.20 Luftfartsføremål har utgiftene auka med 5,4 mrd. kroner, frå 1,0 mrd. kroner til 6,4 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 4,3 prosent, og frå 2019 til 2020 auka dei med 527,6 prosent. Endringane frå 2018 til 2019 heng i hovudsak saman med endringar i utgiftene til kjøp av innanlandske flyruter. Auken frå 2019 til 2020 kjem av utgifter i samband med koronapandemien, i hovudsak for å oppretthalde eit minstetilbod av flyruter og tilskot til Avinor AS.

Under programkategori 21.30 Vegføremål har utgiftene auka med knapt 3,5 mrd. kroner, frå knapt 35,5 mrd. kroner til drygt 38,9 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 4,5 prosent, og frå 2019 til 2020 auka dei med 5,0 prosent. Utgifter til riksveginvesteringar auka frå 2018 til 2019. Frå 2019 vart tilskotet til reduserte bompengetakstar utanfor byområda flytta frå programkategori 21.40 Særskilde transporttiltak. Auken frå 2019 til 2020 gjeld dette tilskotet og tilskot til å betale ned bompengegjeld. Vidare auka utgiftene til kjøp av riksvegferjetenester.

Under programkategori 21.40 Særskilde transporttiltak har utgiftene auka med 1,2 mrd. kroner, frå 3,2 mrd. kroner til 4,4 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 18,9 prosent, og frå 2019 til 2020 auka dei med 15,9 prosent. Frå 2018 til 2019 gjaldt den største auken i utgiftene tilskot til store kollektivprosjekt og påskjøningsmidlar til bymiljøavtalar og byvekstavtalar. Auken frå 2019 til 2020 gjeld tilskot til byområde som omfattar påskjøningsmidlar til bymiljøavtalar og byvekstavtalar og ulike tilskot til kollektivtransport.

Under programkategori 21.50 Jernbaneføremål har utgiftene auka med 5,3 mrd. kroner, frå 22,8 mrd. kroner til 28,1 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 16,9 prosent, og frå 2019 til 2020 auka dei med 5,3 prosent. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene til drift og vedlikehald og til investeringar. I 2019 var det òg eingongsutgifter til tilskot til pensjonsforpliktingar til Vygruppen AS og Mantena AS i samband med at selskapa melde seg ut av Statens pensjonskasse. Frå 2019 til 2020 var den største auken utgifter til investeringar og tilleggsavtalar for persontransport med tog i samband med koronapandemien.

Under programkategori 21.60 Kystforvaltning har utgiftene auka med 0,3 mrd. kroner, frå 2,5 mrd. kroner til 2,8 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 10,4 prosent, og frå 2019 til 2020 auka dei med 0,3 prosent. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene til investeringar. I 2019 vart det òg oppretta ei ny tilskotsordning til hamner. Auken i utgifter frå 2019 til 2020 gjeld mellom anna driftsutgifter og tilskot, medan utgiftene til investeringar har gått ned.

Programområde 22 Posttenester

Samla avvik mellom budsjett og rekneskap

Avvik mellom nysaldert budsjett og rekneskap før lånetransaksjonar syner ei mindreutgift på 10,6 mill. kroner. Det er på programkategorien ikkje overført løyving frå 2019 slik at disponibel løyving er 700,3 mill. kroner. Rekneskapen syner dermed ei mindreutgift på 10,6 mill. kroner samanlikna med disponibel løyving.

Programområdet omfattar berre ein tilskotspost. Det er overført til saman 10,6 mill. kroner til 2021 på denne posten som er merkt «kan overførast». Det er ikkje meirinntekter knytt til programområdet.

Trenden i rekneskapen i perioden 2018–2020

På programområde 22 Posttenester har utgiftene før lånetransaksjonar auka nominelt med 0,1 mrd. kroner, frå 0,6 mrd. kroner til 0,7 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 13,9 prosent, og frå 2019 til 2020 minka dei med 2,2 prosent. Auken frå 2018 til 2019 gjeld kjøp av post- og banktenester frå Posten Norge AS, medan nedgangen frå 2019 til 2020 heng saman med overgangen til omdeling av post annan kvar dag frå juli 2020.

2.13 Klima- og miljødepartementet

Programområde 12 Klima og miljø

(i mill. kroner)

Programkategori

Rekneskap 2018

Rekneskap 2019

Budsjett 2020

Rekneskap 2020

12.10

Fellesoppgåver, forsking, internasjonalt arbeid m.m.

1 930,7

2 159,2

2 377,9

2 391,9

12.20

Klima, naturmangfald og forureining

6 933,5

7 388,5

10 489,9

10 433,9

12.30

Kulturminne og kulturmiljø

793,6

807,8

823,7

847,9

12.60

Nord- og polarområda

452,0

428,7

471,8

508,7

12.70

Internasjonalt klimaarbeid

3 099,8

3 398,5

3 474,7

3 357,6

Sum før lånetransaksjonar

13 209,6

14 182,7

17 638,0

17 540,0

Lånetransaksjonar

0,0

0,0

0,0

0,0

Sum Klima- og miljødepartementet

13 209,6

14 182,7

17 638,0

17 540,0

Samla avvik mellom budsjett og rekneskap

Avvik mellom nysaldert budsjett og rekneskap før lånetransaksjonar syner ei mindreutgift på 98,0 mill. kroner. Overført løyving frå 2019 aukar disponibel løyving med 500,7 mill. kroner, frå 17 638,0 mill. kroner til 18 138,7 mill. kroner. Rekneskapen syner dermed ei mindreutgift på 598,7 mill. kroner samanlikna med disponibel løyving.

På programområdet er det inntektsført meirinntekter på i alt 15,1 mill. kroner. Det er overført til saman 563,4 mill. kroner til 2021 på postar merkte «kan overførast» og vanlege driftspostar.

Sjå òg tabell 1.10 i vedlegg 1, der fleire detaljar om overføringar og meirinntekter på programområdet er spesifiserte.

Trenden i rekneskapen i perioden 2018–2020

På programområde 12 Klima og miljø har utgiftene før lånetransaksjonar auka nominelt med 4,3 mrd. kroner, frå 13,2 mrd. kroner til 17,5 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 7,4 prosent, og frå 2019 til 2020 auka dei med 23,7 prosent. Hovudårsaka til auken gjeld klimatiltak under programkategori 12.20.

Under programkategori 12.10 Fellesoppgåver, forsking, internasjonalt arbeid m.m. har utgiftene auka med 0,5 mrd. kroner, frå 1,9 mrd. kroner til 2,4 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 11,8 prosent, og frå 2019 til 2020 auka dei med 10,8 prosent. Endringane kjem i hovudsak av auka utbetalingar til Noregs forskingsråd.

Under programkategori 12.20 Klima, naturmangfald og forureining har utgiftene auka med 3,5 mrd. kroner, frå 6,9 mrd. kroner til 10,4 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 6,6 prosent, og frå 2019 til 2020 auka dei med 41,2 prosent. Endringane skuldast i hovudsak auka overføringar til Klima- og energifondet og auka utbetaling til CO2-kompensasjon for industrien.

Under programkategori 12.30 Kulturminne og kulturmiljø har utgiftene auka med 54 mill. kroner, frå 794 mill. kroner til 848 mill. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 1,8 prosent, og frå 2019 til 2020 auka dei med 5,0 prosent. Auken har i hovudsak samanheng med funnet og formidlinga av Klemenskirken og utgravinga av Gjellestadskipet. Vidare har det vore ein auke i overføringane til Kulturminnefondet.

Under programkategori 12.60 Nord- og polarområda har utgiftene auka med 57 mill. kroner, frå 452 mill. kroner til 509 mill. kroner. Frå 2018 til 2019 minka utgiftene med 5,2 prosent, og frå 2019 til 2020 auka dei med 18,6 prosent. Hovudgrunnen er auka utgifter til nytt naudaggregat på forskingsstasjonen Troll i Antarktis og auka tilskot til Kings Bay AS og Bjørnøen AS på Svalbard som følgje av bortfall av inntekter grunna koronapandemien.

Under programkategori 12.70 Internasjonalt klimaarbeid har utgiftene auka med knapt 0,3 mrd. kroner, frå 3,1 mrd. kroner til drygt 3,4 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 9,6 prosent, og frå 2019 til 2020 minka dei med 1,2 prosent. Endringane over perioden kjem av auka utgifter til kjøp av klimakvotar og av endringar i klima- og skogsatsinga. Frå 2019 til 2020 har det vore ein nedgang i utgiftene til klima- og skogsatsinga slik at utgiftene under programkategorien samla sett er lågare i 2020 enn i 2019.

2.14 Finansdepartementet

Programområde 23 Finansadministrasjon

(i mill. kroner)

Programkategori

Rekneskap 2018

Rekneskap 2019

Budsjett 2020

Rekneskap 2020

23.10

Finansadministrasjon

1 387,3

1 540,8

1 759,5

1 752,6

23.20

Skatte-, avgifts- og tolladministrasjon

8 333,5

8 659,6

8 979,8

9 005,7

23.30

Offisiell statistikk

861,0

883,7

883,9

888,5

23.40

Andre føremål

33 100,6

36 717,7

56 222,0

54 868,2

Sum før lånetransaksjonar

43 682,4

47 801,8

67 845,2

66 514,9

Lånetransaksjonar

0,0

0,0

50 000,0

50 000,0

Sum Finansdepartementet

43 682,4

47 801,8

117 845,2

116 514,9

Samla avvik mellom budsjett og rekneskap

Avvik mellom nysaldert budsjett og rekneskap før lånetransaksjonar syner ei mindreutgift på 1 330,3 mill. kroner. Overført løyving frå 2019 aukar disponibel løyving med 603,2 mill. kroner, frå 67 845,2 mill. kroner til 68 448,4 mill. kroner. Rekneskapen syner dermed ei mindreutgift på 1 933,5 mill. kroner samanlikna med disponibel løyving.

På programområdet er det inntektsført meirinntekter på i alt 53,7 mill. kroner. Det er overført til saman 634,1 mill. kroner til 2021 på postar merkte «kan overførast» og vanlege driftspostar. Dette er ein auke på 30,9 mill. kroner. Dei største overføringane til 2021 gjeld driftspostar under Skatteetaten med 245,9 mill. kroner og investeringar i Tolletaten med 123,9 mill. kroner. Sjå vedlegg 2 for detaljert oversyn på dei einskilde budsjettkapitla.

Sjå òg tabell 1.10 i vedlegg 1, der fleire detaljar om overføringar og meirinntekter på programområdet er spesifiserte.

Trenden i rekneskapen i perioden 2018–2020

På programområde 23 Finansadministrasjon har utgiftene før lånetransaksjonar auka nominelt med 22,8 mrd. kroner, frå 43,7 mrd. kroner til 66,5 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 9,4 prosent, og frå 2019 til 2020 auka dei med 39,1 prosent. Av auken frå 2018 til 2019 sto meirverdikompensasjon til kommunesektoren for vel 4,1 mrd. kroner eller 68,8 prosent. I 2020 sokk meirverdikompensasjonen til kommunane med 124 mill. kroner, mest som konsekvens av koronapandemien. Gjennom mange år tidlegare var det ein jamt høg auke under denne kompensasjonsordninga. Av samla utgiftsauke frå 2019 til 2020 med vel 18,7 mrd. kroner, utgjorde koronatiltak nærare 17,6 mrd. kroner.

Under programkategori 23.10 Finansadministrasjon har utgiftene auka med 0,4 mrd. kroner, frå 1,4 mrd. kroner til 1,8 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 11,1 prosent, og frå 2019 til 2020 auka dei med 13,7 prosent. Som følgje av fleire kundar båe åra og av overføring i 2020 av oppgåver frå Difi, stod Direktoratet for forvaltning og økonomistyring for 77,1 prosent av samla auke frå 2018 til 2020.

Under programkategori 23.20 Skatte-, avgifts- og tolladministrasjon har utgiftene auka med 0,7 mrd. kroner, frå 8,3 mrd. kroner til 9,0 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 3,9 prosent, og frå 2019 til 2020 auka dei med 4,0 prosent. Aktiviteten i Tolletaten var reelt om lag uendra gjennom perioden, medan den i Skatteetaten auka med 8,5 prosent, mellom anna fordi han 1. november 2020 tok over skatteoppkrevjarfunksjonen frå kommunane.

Under programkategori 23.30 Offisiell statistikk har utgiftene auka med 28 mill. kroner, frå 861 mill. kroner til 889 mill. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 2,6 prosent, og frå 2019 til 2020 auka dei med 0,5 prosent. Programkategorien gjeld Statistisk sentralbyrå. Utgiftene i etaten vart reelt noko lågare i både 2019 og 2020. Talet på tilsette er dei seinare åra redusert monaleg og verksemda effektivisert, utan svekking av produksjonen.

Under programkategori 23.40 Andre føremål har utgiftene auka med 21,8 mrd. kroner, frå 33,1 mrd. kroner til 54,9 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 10,9 prosent, og frå 2019 til 2020 auka dei med 49,4 prosent. Det meste av auken i 2020 galdt kompensasjonar i samband med koronapandemien. Mellom anna fekk nærare 80 000 føretak til saman vel 7 mrd. kroner som kompensasjon for tapt omsetning. Det vart òg sett av 10 mrd. kroner til å dekkje delar av moglege tap i samband med ei garantiordning for lån til små og mellomstore føretak med akutt mangel på likviditet som følgje av pandemien. Garantiramma for ordninga vart sett til 50 mrd. kroner.

Under lånetransaksjonar vart det i 2020 rekneskapsført 50 mrd. kroner som kapitalinnskot i Statens obligasjonsfond. Dette fondet verka under finanskrisa i 2009 og nokre år deretter. Fondet vart no oppretta på ny for å medverke til betre likviditet og meir kapital i den norske obligasjonsmarknaden.

2.15 Forsvarsdepartementet

Programområde 04 Militært forsvar

(i mill. kroner)

Programkategori

Rekneskap 2018

Rekneskap 2019

Budsjett 2020

Rekneskap 2020

04.10

Militært forsvar m.m.

56 612,3

60 181,2

61 400,8

61 850,7

Sum før lånetransaksjonar

56 612,3

60 181,2

61 400,8

61 850,7

Lånetransaksjonar

0,0

0,0

0,0

0,0

Sum 04 Forsvarsdepartementet

56 612,3

60 181,2

61 400,8

61 850,7

Samla avvik mellom budsjett og rekneskap

Avvik mellom nysaldert budsjett og rekneskap før lånetransaksjonar syner ei meirutgift på 449,9 mill. kroner. Overført løyving frå 2019 aukar disponibel løyving med 2 765,9 mill. kroner, frå 61 400,8 mill. kroner til 64 166,7 mill. kroner. Rekneskapen syner dermed ei mindreutgift på 2 316,0 mill. kroner samanlikna med disponibel løyving.

På programområdet er det inntektsført meirinntekter på i alt 321,0 mill. kroner. Det er overført til saman 2 550,3 mill. kroner til 2021 på postar merkte «kan overførast» og vanlege driftspostar.

Sjå òg tabell 1.10 i vedlegg 1, der fleire detaljar om overføringar og meirinntekter på programområdet er spesifiserte.

Trenden i rekneskapen i perioden 2018–2020

På programområde 04 Militært forsvar har utgiftene før lånetransaksjonar auka nominelt med drygt 5,2 mrd. kroner, frå 56,6 mrd. kroner til knapt 61,9 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 6,3 prosent, og frå 2019 til 2020 auka dei med 2,8 prosent.

Driftsutgiftene auka med 1,5 mrd. kroner, frå 39,2 mrd. kroner i 2018 til 40,7 mrd. kroner i 2020. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 2,5 prosent, og frå 2019 til 2020 auka dei med 1,3 prosent. Auken frå 2018 til 2020 er i tråd med langtidsplanen for forsvarssektoren. I tillegg fekk Sjøforsvaret i 2019 tilført midlar til sikring, heving og transport etter hendinga med KNM Helge Ingstad.

Utgifter til investeringar i materiell auka med 21,8 prosent, frå 13,4 mrd. kroner i 2018 til 16,3 mrd. kroner i 2020. Auken frå 2018 til 2020 er i stor grad knytte til styrkingar i tråd med langtidsplanen for forsvarssektoren.

Utgifter til nasjonalfinansierte og fellesfinansierte investeringar i eigedom, bygg og anlegg hadde ein auke på 6,0 prosent, frå 2018 til 2020. Bakgrunnen for denne auken er i hovudsak oppgradering av Evenes flystasjon, oppbygging av kampflybasen på Ørland flystasjon samt ny eigedom, bygg og anlegg i forbinding med etableringa av eit jegerkompani på Garnisonen i Sør-Varanger.

Utgiftene til norsk deltaking i operasjonar i utlandet var 850 mill. kroner i 2018 og 948 mill. kroner i 2020. Auken over perioden er på 11,5 prosent og er knytte til styrkebidraget til enhanced Forward Presence i Litauen, drift av sjukehus i Kabul og til innsatsen i SAHEL-regionen.

2.16 Olje- og energidepartementet

Programområde 18 Olje- og energiføremål

(i mill. kroner)

Programkategori

Rekneskap 2018

Rekneskap 2019

Budsjett 2020

Rekneskap 2020

18.00

Administrasjon

230,2

252,0

292,6

286,5

18.10

Petroleum

23 356,2

27 200,9

28 894,4

28 468,2

18.20

Energi og vassressursar

1 185,7

1 199,6

1 277,9

1 071,0

18.30

Forsking og næringsutvikling

814,2

844,3

1 089,0

1 088,8

18.40

CO2-handtering

655,9

890,4

646,0

684,4

Sum før lånetransaksjonar

26 242,2

30 387,2

32 199,9

31 598,8

Lånetransaksjonar

1 753,8

0,0

0,0

0,0

Sum Olje- og energidepartementet

27 996,0

30 387,2

32 199,9

31 598,8

Samla avvik mellom budsjett og rekneskap

Avvik mellom nysaldert budsjett og rekneskap før lånetransaksjonar syner ei mindreutgift på 601,1 mill. kroner. Overført løyving frå 2019 aukar disponibel løyving med 116,9 mill. kroner, frå 32 199,9 mill. kroner til 32 316,8 mill. kroner. Rekneskapen syner dermed ei mindreutgift på 718,0 mill. kroner samanlikna med disponibel løyving.

På programområdet er det netto mindreinntekter på 0,3 mill. kroner. Det er overført til saman 311,8 mill. kroner til 2021 på postar merkte «kan overførast» og vanlege driftspostar.

Sjå òg tabell 1.10 i vedlegg 1, der fleire detaljar om overføringar og meirinntekter på programområdet er spesifiserte.

Trenden i rekneskapen i perioden 2018–2020

På programområde 18 Olje- og energiføremål har utgiftene før lånetransaksjonar auka nominelt med 5,4 mrd. kroner, frå 26,2 mrd. kroner til 31,6 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 15,8 prosent, og frå 2019 til 2020 auka dei med 4,0 prosent. Endringane heng for det meste saman med auka utgifter til investeringar under Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsverksemda (SDØE) under programkategori 18.10 Petroleum. Vidare har det vore variasjonar i årlege utgifter til flaum- og skredførebygging under 18.20 Energi og vassressursar og til planlegging av fullskala CO2-handtering under programkategori 18.40 CO2-handtering. I 2020 har det vore auka utgifter til økonomiske tiltak i møte med koronapandemien under høvesvis programkategori 18.30 Forsking og næringsutvikling og programkategori 18.00 Administrasjon.

Under programkategori 18.00 Administrasjon har utgiftene auka med 56 mill. kroner, frå 230 mill. kroner til 287 mill. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 9,4 prosent, og frå 2019 til 2020 auka dei med 13,7 prosent. Hovudgrunnen er auka utgifter til departementet si oppfølging av CO2-handteringsprosjekta og økonomiske tiltak i møte med koronapandemien.

Under programkategori 18.10 Petroleum har utgiftene auka med 5,1 mrd. kroner, frå 23,4 mrd. kroner til 28,5 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 16,5 prosent, og frå 2019 til 2020 auka dei med 4,7 prosent. Hovudgrunnen er variasjon i årlege investeringar for SDØE.

Under programkategori 18.20 Energi og vassressursar har utgiftene minka med 0,1 mrd. kroner, frå 1,2 mrd. kroner til 1,1 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 1,2 prosent, og frå 2019 til 2020 minka dei med 10,7 prosent. Hovudgrunnen til endringane er variasjon i årlege utgifter og forseinkingar i prosjekt innanfor flaum- og skredførebygging.

Under programkategori 18.30 Forsking og næringsutvikling har utgiftene auka med 0,3 mrd. kroner, frå 0,8 mrd. kroner til 1,1 mrd. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 3,7 prosent, og frå 2019 til 2020 auka dei med 29,0 prosent. Hovudgrunnen til endringa i 2020 er auka løyvingar til Noregs forskingsråd og NORWEP som eit økonomisk tiltak i møte med pandemien.

Under programkategori 18.40 CO2-handtering har utgiftene auka med 28 mill. kroner, frå 656 mill. kroner til 684 mill. kroner. Frå 2018 til 2019 auka utgiftene med 35,8 prosent, og frå 2019 til 2020 minka dei med 23,1 prosent. Endringane skuldast i hovudsak variasjonar i utgifter til planlegging av fullskala CO2-handtering som avheng av framdrifta til prosjektet.

Under lånetransaksjonar vart det i 2018 rekneskapsført knapt 1,8 mrd. kroner knytt til Equinor ASA sitt utbyteaksjeprogram.

2.17 Statlege utlån

Dette avsnittet gjev eit oversyn over hovudtal frå rekneskapen til statlege verksemder som forvaltar statlege utlån. Detaljar kring utlåna er baserte på opplysningar frå departementa.

Husbanken, Lånekassa og Statens pensjonskasse er ordinære statlege forvaltningsorgan. På vegner av staten forvaltar dei statlege utlån etter reglar og føresetnader fastsette av Stortinget.

Bokføring av utlån og renteinntekter i statsrekneskapen for Husbanken, Lånekassa og bustadlånsordninga i Statens pensjonskasse, følgjer prinsippet om opptente renter basert på kalenderåret, jf. Prop. 1 S (2009–2010) kapittel 9.4. Det inneber at behaldningane av utlån som er aktiverte i kapitalrekneskapen òg inneheld opptente, men enno ikkje betalte renter.

Innovasjon Noreg forvaltar statlege utlån til næringslivet over heile landet og gjev ulike typar lån med høg eller låg risiko. Eksportfinansieringsordninga gjennom Eksportkreditt Noreg AS er omtalt til slutt i avsnittet.

Husbanken

Tabellen nedanfor syner hovudtal i statsrekneskapen for Husbankens utlån:

Balanse 31. desember (tal i mill. kroner)

Konto/referanse

2018

2019

2020

Inngåande behaldning

Konto 63000501

146 638

149 967

153 760

Utlån i året

Kap. 2412 / 90

15 657

17 102

18 585

Tilbakebetalingar i året

Kap. 5312 / 90

-12 328

-13 309

-13 251

Utgåande behaldning

Konto 63000501

149 967

153 760

159 094

Renteinntekter

Kap. 5615 / 80

2 894

3 035

3 045

I 2020 disponerte Husbanken heile låneramma på 21 mrd. kroner.

Samla uteståande lån i Husbanken, medrekna opptente, ikkje betalte renter, var på 159,1 mrd. kroner ved utgangen av 2020. Det er om lag 5,3 mrd. kroner meir enn året før. Av låna var 53,4 mrd. kroner fastrentelån, 0,2 mrd. kroner var lån med særvilkår og 105,1 mrd. kroner var lån med flytande rente. Opptente, ikkje betalte renter utgjorde om lag 0,4 mrd. kroner. Netto overkurs på fastrentelåna er av Husbanken rekna til om lag 3,0 mrd. kroner per 31.12.2020.

Husbanken hadde om lag 37 400 registrerte låntakarar (dellån) ved utgangen av 2020. Om lag 7 600 hadde lån med fast rente, 28 900 hadde lån med flytande rente, medan dei resterande om lag 900 låntakarane hadde lån på særvilkår. Av utlåna utgjorde lån til burettslag, stiftingar og liknande 37 pst, lån til kommunar 48 prosent og lån til personlege låntakarar 15 prosent.

Tap på utlån i Husbanken (kap. 2412, post 71) utgjorde 30,6 mill. kroner i 2020 mot 29,7 mill. kroner i 2019 og 3,5 mill. kroner i 2018.

Statens lånekasse for utdanning

Tabellen nedanfor syner hovudtal i statsrekneskapen for utlån frå Lånekassa:

Balanse 31. desember (tal i mill. kroner)

Konto/referanse

2018

2019

2020

Inngåande behaldning

Konto 63000201

173 675

183 862

194 569

Utlån i året

Kap. 2410/90

27 331

28 895

32 656

Tilbakebetalingar i året1)

Kap. 5310/90

-10 425

-11 121

-11 297

Konvertering til stipend

Kap. 5310/93

-6 719

-7 068

-7 028

Utgåande behaldning

Konto 63000201

183 862

194 569

208 900

Renteinntekter2)

Kap. 5617 / 80

4 072

4 481

4 601

1) Tap og avskrivingar løyvde over kapittel 2410, postane 73 og 74 høyrer saman med ordinære tilbakebetalingar på post 90. Avskrivingar på post 73 utgjorde 868 mill. kroner i 2020, 861 mill. kroner i 2019 og 691 mill. kroner i 2018. Tapa på post 74 er nærare spesifiserte i teksten nedanfor.

2) Renteinntekter inneheld òg rentestønad som i 2020 vart utgiftsført med 1 204 mill. kroner på kapittel 2410, post 72. Rentestønaden var 1 142 mill. kroner i 2019 og 1 074 mill. kroner i 2018.

Samla uteståande krav i Statens lånekasse for utdanning var 208,9 mrd. kroner ved utgangen av 2020, ein auke på 14,3 mrd. kroner frå året før. I tillegg til sjølve utdanningslåna omfattar summen òg rente- og gebyrgjeld. 61,6 mrd. kroner av utdanningslåna er ikkje renteberande. Lån med fast rente utgjer 9,1 mrd. kroner, medan lån med flytande rente utgjer 138,3 mrd. kroner. Med i desse tala er òg ikkje betalte gebyr på 76,9 mill. kroner. Netto overkurs per 31.12.2020 på fastrentelåna er av Lånekassa rekna til 182 mill. kroner.

Lånekassa har om lag 973 700 registrerte låntakarar ved utgangen av 2020. Av dei har om lag 243 400 ikkje renteberande lån (kundar i tildelingsfasen), medan om lag 44 400 har lån med fast rente. Resten av låntakarane har lån med flytande rente.

Lånekassa inntektsførte i 2020 renter med 4,6 mrd. kroner på kapittel 5617, post 80 i statsrekneskapen. Tilsvarande tal for 2019 var 4,5 mrd. kroner. Det vart utgiftsført 534 mill. kroner i tap på utlån i 2020 medan talet i 2019 var 387 mill. kroner. Statens innkrevjingssentral inntektsførte 229 mill. kroner i 2020 (kapittel 4618, post 85) frå innkrevjing av misleghaldne lån i Lånekassa. Tilsvarande tal for 2019 og 2018 var høvesvis 244 mill. kroner og 241 mill. kroner.

Sjå òg omtale av Lånekassa under kapittel 2.3 Kunnskapsdepartement.

Konverteringsordninga i Lånekassa

Lånekassa betaler ut heile basisstønaden som lån for dei som er omfatta av stønadsordninga for høgare utdanning m.m. Opp til 40 prosent av stønadsbeløpet kan konverterast til stipend når stønadsmottakaren har gjennomført utdanninga og oppnådd ein grad. I statsbudsjetta vert det kvart år løyvd midlar til å dekkje framtidig konvertering frå lån til stipend gjennom ei avsetjing til konverteringsfondet. Denne løyvinga går over kapittel 2410, post 50. Kapittel 5310, post 93 i rekneskapen syner nettobeløpet av lån som vert ettergjevne og trekte frå konverteringsfondet.

Utgiftene til andre stipend under Lånekassa kjem fram på kapittel 2410, postane 70 og 71. For å få oversyn over samla netto utgifter til stipend, må lån som er konverterte til stipend, leggjast til stipendutgiftene. Denne summen kjem fram om ein ser kapittel 2410, postane 70 og 71 og kapittel 5310, post 93 i samanheng. For 2020 betalte Lånekassa ut 4,2 mrd. kroner som stipend. Vidare vart 7 mrd. kroner netto konvertert frå lån til stipend under konverteringsordninga. Dei samla netto utgiftene til stipend i 2020 var dermed 11,2 mrd. kroner.

Bustadlånsordninga i Statens pensjonskasse (SPK)

Tabellen nedanfor syner hovudtal i statsrekneskapen for utlån frå bustadlånsordninga i SPK:

Balanse 31. desember (tal i mill. kroner)

Konto/referanse

2018

2019

2020

Inngåande behaldning

Konto 63510601

49 124

42 684

45 703

Utlån i året

Kap. 0614 / 90

5 367

13 514

7 156

Tilbakebetalingar i året

Kap. 3614 / 90

-11 808

-10 494

-13 453

Utgåande behaldning

Konto 63510601

42 684

45 703

39 406

Renteinntekter

Kap. 5607 / 80

977

951

943

Samla uteståande krav i bustadlånsordninga i Statens pensjonskasse var på 39,4 mrd. kroner ved utgangen av 2020. Det er om lag 6,3 mrd. kroner mindre enn året før. Ved utgangen av 2020 var det om lag 38 900 lån i ordninga, mot 44 500 året før.

Statens pensjonskasse inntektsførte i 2020 renter med 943 mill. kroner på kapittel 5607, post 80. Tilsvarande tal for 2019 og 2018 var høvesvis 951 mill. kroner og 977 mill. kroner. Bustadlånsordninga i Statens pensjonskasse tilbyd berre lån med flytande rente.

Tap på utlån i Statens pensjonskasse utgjorde i 2020 netto -0,09 mill. kroner.

Det var ei mindreutgift på Statens pensjonskasses kapittel 0614, post 90 på 144 mill. kroner. Det vart innvilga færre lån enn venta i siste del av året. Statens pensjonskasse hadde dessutan ei meirinntekt på kapittel 3614, post 90 på 453 mill. kroner. Det vart innfridd fleire lån enn venta i siste del av året.

Sjå òg omtale av bustadlånsordninga i SPK under programkategori 09.50 Pensjonar m.m. under Statens pensjonskasse i kapittel 2.7 Arbeids- og sosialdepartementet.

Innovasjon Noreg

Tabellen nedanfor syner hovudtal i statsrekneskapen for Innovasjon Noreg sine innlån frå statskassa. I tillegg til innlån frå statskassa nyttar Innovasjon Noreg eigenkapital til å finansiere utlån. Det er difor ikkje ein heilt eintydig samanheng mellom selskapet sine innlån frå statskassa og utlån til lånetakarar.

Balanse 31. desember (tal i mill. kroner)

Konto/referanse

2018

2019

2020

Inngåande behaldning

Konto 63000901

17 927

18 806

18 942

Netto endring

878

137

-475

Utgåande behaldning

Konto 63000901

18 806

18 942

18 468

Renteinntekter

Kap. 5625 / 80

106

175

132

Innovasjon Noreg sine samla innlån frå statskassa, som er aktiverte i kapitalrekneskapen som statens utlån, utgjorde 18,5 mrd. kroner per 31.12.2020. Av dette utgjorde ordinære innlån 17,9 mrd. kroner og andre lån 0,6 mrd. kroner.

Innovasjon Noregs samla netto utlån per 31.12.2020 utgjorde 19,3 mrd. kroner etter tapsavsetjingar på 0,9 mrd. kroner. Det er ein auke på 0,8 mrd. kroner, frå 18,5 mrd. kroner per 31.12.2019. Brutto utlån (før tapsavsetjing) fordelte seg med 14,2 mrd. kroner til lågrisikolån (5 579 lån), 5,4 mrd. kroner til innovasjons- og risikolån (2 414 lån)

Desse omfattar landsdekkjande innovasjonslån, distriktsretta risikolån, risikolån landbruk, landsdekkjande innovasjonslån European Investment Fund og distriktsretta risikolån European Investment Fund.

, og 0,6 mrd. kroner til andre utlån

Andre utlån omfattar lån til pakkereisearrangørar, lån til investeringsfond for Nordvest-Russland og Aust-Europa, bygdeutviklingslån til landbruket og lån til tilsette. (Innovasjon Noreg forvaltar òg bygdeutviklingslån til landbruket for Landbrukets utviklingsfond, som omfattar 1 672 lån.)

.

Det vart inntektsført 132 mill. kroner i renter frå Innovasjon Noreg på kapittel 5625, post 80 i statsrekneskapen 2020. Tilsvarande tal for 2019 og 2018 var høvesvis 175 mill. kroner og 106 mill. kroner.

Brutto bokført tap på utlån og garantiar i 2020 utgjer 221 mill. kroner, mot 201 mill. kroner i 2019. Rekneskapen til Innovasjon Noreg for 2020 syner eit netto utlånstap på 91,3 mill. kroner, mot 44,2 mill. kroner i 2019.

Statleg eksportfinansieringsordning

Tabellen nedanfor syner hovudtal i statsrekneskapen for den statlege eksportfinansieringsordninga:

Balanse 31. desember (tal i mill. kroner)

Konto/referanse

2018

2019

2020

Inngåande behaldning

Konto 63510901

69 359

61 220

65 039

Utlån i året

Kap. 2429, post 90

2 839

11 440

5 563

Tilbakebetalingar i året

Kap. 5329, post 90

-13 328

-7 993

-19 377

Omrekning til valutakurs balansedagen1)

2 349

373

43

Utgåande behaldning

Konto 63510901

61 220

65 039

51 269

Renteinntekter

Kap. 5629 / 80

1 727

1 527

1 592

1) Lån i utanlandsk valuta under eksportkredittordninga vert omrekna til kursen på balansedagen. Beløpet for 2020 er eit nettotal som består av -88 mill. kroner i valutajustering, 8 mill. i kapitaliserte renter og 123 mill. kroner i break cost-krav mot låntakar. Sistnemnde oppstod som følgje av restrukturering av låneforhald og er ikkje garantert av GIEK eller andre finansinstitusjonar, i motsetning til kapitaliserte renter. I 2019 var det ikkje tilsvarande krav om break cost, medan kapitaliserte renter utgjorde 7 mill. kroner.

Låna under eksportfinansieringsordninga er hovudsakleg gjevne i NOK, USD, EUR og i nokre andre valutaer. Fordelinga ved utgangen av 2019 og 2020 var slik:

Valuta (mrd.)

Talet på lån 2019

Uteståande per 31.12.2019

Talet på lån 2020

Uteståande per 31.12.2020

NOK

98

19,13

76

14,23

USD

73

4,07

58

3,31

EUR

34

0,91

36

0,72

GBP

7

0,05

8

0,05

CAD

2

0,07

2

0,07

JPY

1

0,97

1

0,87

SEK

1

0,02

1

0,01

DKK

1

0,01

2

0,08

Balansetabellen ovanfor syner at statlege eksportfinansieringslån til saman utgjorde 51,3 mrd. kroner ved utgangen av 2020, ein netto reduksjon på 13,8 mrd. kroner frå året før. Lån i utanlandsk valuta er rekna om til norske kroner basert på valutakursen på balansedagen. Reduksjonen frå 2019 til 2020 kjem av at utlåna vart redusert vesentleg i 2020 samanlikna med 2019, ned mot meir normalt nivå dei føregåande åra, medan avdraga vart vesentleg høgare samanlikna med 2019. Auken i avdrag kom av konsolideringar og av at garantistar av ulike årsaker såg seg nøydd til å gå inn i ulike engasjement på grunn av likviditetsproblem, overkontrahering og generelle marknadsvilkår. Valutakursendringar førte til at verdien på utlånsporteføljen minka med 88 mill. kroner i 2020, sjå note 1 til tabellen ovanfor. Netto realisert valutavinst på avdraga som vart innbetalte i 2020, utgjorde om lag 2,7 mrd. kroner.

Det vart inntektsført renter frå ordninga med 1,6 mrd. kroner på kapittel 5629, post 80 i statsrekneskapen 2020. Tilsvarande tal for 2019 og 2018 var høvesvis om lag 1,5 mrd. kroner og 1,7 mrd. kroner.

Alle eksportfinansieringslåna er garanterte 100 prosent av GIEK og/eller andre finansinstitusjonar. Ved restrukturering av låneforhald, der det vert rekna eit break cost-krav mot låntakar, vil slike krav ikkje vere sikra på same måte. Desse krava er ikkje garanterte og inneber dermed ein noko høgare tapsrisiko for eksportkredittordninga samanlikna med ordinær utlånsportefølje som er garantert. Krav om break cost er inkludert som ein del av låneavtalen for å sikre staten sine samla verdiar. Restrukturering av låneforhald vert inngått under føresetnad om vidare drift. Dei aktuelle krava er ikkje kome til forfall enno. Per 31.12.2020 var det registrert 123,3 mill. kroner i slike krav. Det har ikkje vore slike krav tidlegare år.

3 Statens pensjonsfond

Lov om Statens pensjonsfond tok til å gjelde 1. januar 2006. Same dato vart Statens pensjonsfond skipa som overbygning over det som før var Statens petroleumsfond og Folketrygdfondet. Desse to fonda skifta samstundes namn til høvesvis Statens pensjonsfond utland (SPU) og Statens pensjonsfond Noreg (SPN). Verksemda i fonda er vidareført under den nye overbygningen. Tabell 3.1 syner at samla verdi av dei to fonda var 11 199,3 mrd. kroner ved utgangen av 2020, tilsvarande ein auke på 844,3 mrd. kroner frå utgangen av 2019. Kapitalen i fonda vert teken med i kapitalrekneskapen i kontogruppe 61 Spesielle fond og forsikringar.

Tabell 3.1 Samla verdi av Statens pensjonsfond (tal i mill. kroner)

2019

2020

Endring

SPU

10 086 229

10 907 094

820 864

SPN

268 740

292 197

23 457

Statens pensjonsfond

10 354 969

11 199 290

844 321

3.1 Statens pensjonsfond utland

Inntektene og utgiftene i SPU er definerte i lov 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pensjonsfond. Inntektene i 2020 er summen av statens netto kontantstraum frå petroleumsverksemda, netto finanstransaksjonar (medrekna ev. kjøp og sal av aksjar i Equinor ASA), og avkastninga av fondets investeringar. Utgiftene i fondet er ei årleg overføring frå fondet til statskassa etter vedtak i Stortinget.

Overføringa frå fondet til statskassa vert fastsett i samband med stortingshandsaminga av nysaldert budsjett i desember.

Med utgangspunkt i innstillinga frå finanskomiteen om handsaminga av tidlegare lov om Statens petroleumsfond vart det etablert som praksis at overføringa svarer til det oljekorrigerte underskotet i statsbudsjettet. Overføringa frå SPU til statsbudsjettet over kapittel 5800 vert rekneskapsført i samsvar med stortingsvedtaket i nysaldert budsjett. Etter handlingsregelen for budsjettpolitikken skal det strukturelle, oljekorrigerte underskotet over tid svare til venta realavkastning av SPU.

SPU vert forvalta som eit kroneinnskot i Noregs Bank og er ein del av balansen i rekneskapen til banken. Kroneinnskotet har same verdi som banken sin særskilde portefølje av utanlandske eigedelar tilknytt SPU. Rekneskapen for kroneinnskotet vert såleis ført etter dei same retningslinene som rekneskapen elles i Noregs Bank. Rekneskapen er ført etter IFRS. Det stortingsoppnemnde representantskapet skal etter sentralbanklova føre tilsyn med drifta av banken, medrekna kapitalforvaltninga. Representantskapet peikar ut ekstern revisor for Noregs Bank.

Tabell 3.3 nedanfor syner eit resultatoppsett for SPU med resultatelement som følgjer av lov om Statens pensjonsfond. Tabell 3.4 syner balansen til fondet. I tabell 3.2 er dei månadlege kontantoverføringane frå fondet til statskassa spesifiserte.

Resultatoppsettet i tabell 3.3 syner ein auke i verdiane i SPU på 820,9 mrd. kroner i 2020. Netto kontantstraum frå statens petroleumsverksemd var på 106,8 mrd. kroner. Etter vedtak i nysaldert budsjett 2020 vart det overført 417,4 mrd. kroner frå SPU til statsbudsjettet. Staten hadde i 2020 netto finanstransaksjonar

Sjå omtale i note 2 til tabell 3.3.

, jf. lov om Statens pensjonsfond § 4, på 9,1 mrd. kroner etter sal av aksjar i Equinor. Avkastninga av plasseringane til fondet var 1 122,4 mrd. kroner, jf. Noregs Banks årsmelding om SPU. Av dette kjem til saman 217,3 mrd. kroner

Summen av renteinntekter og aksjeutbyte og andre netto inntekter, med frådrag for forvaltningskostnader, utgjer 217,3 mrd. kroner og inngår i statens samla overskot, jf. tabell 1.4 i kapittel 1. I tabell 3.3, note 4 er elementa i dette sumtalet nærare spesifiserte.

frå renter, utbyte, og netto andre postar inkludert skattekostnad, med frådrag for forvaltningskostnader, medan 169,7 mrd. kroner kjem frå netto realiserte vinstar/tap på verdipapir og 677,4 mrd. kroner kjem frå netto urealiserte vinstar/tap på verdipapir. Valutakursreguleringar førte til ein auke i verdien av fondet målt i norske kroner svarande til 57,9 mrd. kroner som følgje av svekka kronekurs i 2020. Noregs Banks årsmelding om SPU syner eit positivt resultat frå forvaltning på 1 069,7 mrd. kroner, før valutakursregulering og forvaltningskostnader (jf. spesifikasjon i tabell 3.3, note 4).

Kontantstraumen frå petroleumsverksemda medrekna eventuelle finanstransaksjonar i samband med at staten har kjøpt eller selt aksjar i Equinor ASA, og med frådrag for overføringa til statsbudsjettet, utgjer netto avsetjing til fondet i statsbudsjettet. For 2020 er netto avsetjing -301,5 mrd. kroner.

Sjå tabell 3.3 Resultatoppsett for SPU. Netto avsetjing til SPU i 2020 (-301 492 mill. kroner) er netto kontantstraum (106 825 mill. kroner) og netto finanstransaksjonar (9 110 mill. kroner) med frådrag av overføringa til statsbudsjettet frå fondet (417 426 mill. kroner).

Kontantoverføringane mellom statskassa og fondet gjennom året vert fastlagde ut frå ein prognose for netto avsetjing der ein òg tek omsyn til om det vart overført for mykje eller for lite året før. Dei månadlege kontantoverføringane og samanhengen med netto avsetjing til SPU kjem fram i tabell 3.2.

Tabell 3.2 Kontantoverføringar SPU (tal i mill. kroner)

Overføring til SPU

2019

2020

Januar

4 400

330

Februar

1 700

-1 800

Mars

1 700

-61 000

April

1 700

-30 000

Mai

2 000

-36 000

Juni

2 000

-39 000

Juli

2 000

-39 000

August

-3 600

-39 000

September

-3 600

-27 000

Oktober

-3 600

-24 000

November

-3 600

-5 000

Desember

16 800

3 800

Sum kontantoverføringar til/frå(-) SPU*)

17 900

-297 670

+ Oppgjer av mellomrekninga frå i fjor

7 992

-2 458

- Netto avsetjing til SPU i år, inkl. finanspostar

28 350

-301 492

For lite (-) /mykje overført til SPU i år

-2 458

1 363

*) For 2020 vart det til saman overført 297,7 mrd. kroner fra fondet. I 2019 vart det overført 2 458 mill. kroner for lite til fondet frå statskassa, jf. mellomrekninga med statskassa per 31.12.2019. Dei kontante overføringane frå SPU til statskassa i 2020 enda opp med å vere 1 363 mill. kroner lågare enn netto avsetjing til SPU og mellomrekninga per 31.12.2019 skulle tilseie, slik at statskassa har ei fordring på SPU. I kapitalrekneskapen per 31. desember er differansen ført opp som ei mellomrekning mellom fondet og statskassa. Sjå òg tabell 3.4 for spesifikasjon. I tråd med tidlegare praksis vert mellomrekninga gjord opp i overføringane mellom fondet og staten året etter.

Samla verdi av fondet ved utgangen av 2020 er bokført til 10 907,1 mrd. kroner i kapitalrekneskapen. Dette svarer til marknadsverdien av fondet på 10 908,5 mrd. kroner og mellomrekninga på 1,4 mrd. kroner i favør av statskassa. Balansen i SPU er nærare spesifisert i tabell 3.4, der bruttotal for balansen til fondet òg kjem fram.

Kapitalen i SPU er plassert i renteberande verdipapir, i aksjar noterte på børs og i eigedom. Noregs Bank forvaltar SPU på oppdrag frå Finansdepartementet. Finansdepartementet har i mandatet for fondet definert nærare innretting for forvaltninga. Samansetjinga av referanseindeksen for fondet vert nærare omtalt i Meld. St. 24 (2020–2021) Statens pensjonsfond 2021.

Den 25. februar 2021 offentleggjorde Noregs Bank årsmeldinga for forvaltninga av SPU.

Årsmeldinga til Noregs Bank gjer greie for korleis den særskilde porteføljen av utanlandske verdipapir i SPU, som svarer til verdien av innskotet i Noregs Bank, vart forvalta i 2020. I samsvar med forskrift om årsrekneskap m.m. gjeldande frå 2011 følgjer Noregs Bank dei internasjonale rekneskapsstandardane IFRS i rekneskapsrapporteringa.

Meir om retningsliner for Noregs Banks årsrekneskap og rekneskapsprinsipp står i notane 1 og 2 i Noregs Banks årsrekneskap for SPU.

Årsmeldinga syner at den bokførte verdien av den særskilde porteføljen var 10 908,5 mrd. kroner ved utgangen av 2020. Avkastninga av dei utanlandske investeringane i fondet vart på 10,9 prosent for heile 2020 målt i valutakorga til fondet. Valutakorga er ei vekta samansetjing av valutaene i referanseindeksane for aksjar og obligasjonar. Når ein fordeler avkastninga på aksje-, obligasjons- og eigedomsporteføljane, ser ein at aksjeinvesteringane gav ei avkastning på 12,1 prosent, obligasjonsinvesteringane gav 7,5 prosent og dei unoterte eigedomsinvesteringane -0,1 prosent.

Verdien av den norske krona svekka seg i 2020 mot fleire av valutaene fondet er investert i. Isolert sett vart verdien av fondet målt i norske kroner 57,9 mrd. kroner høgare som følgje av dette. Det er avkastninga i utanlandsk valuta som er relevant når ein skal vurdere utviklinga i den internasjonale kjøpekrafta til fondet.

Dei samla kostnadene til forvaltninga vert dekte av avkastninga i fondet i samsvar med mandatet for Noregs Bank si forvaltning av SPU. For 2020 utgjorde dei samla kostnadene for SPU 0,05 prosent av gjennomsnittleg forvalta kapital. Avkastningsavhengige honorar til eksterne forvaltarar er rekna med, og kom på 1 282 mill. kroner i 2020 mot 291 mill. kroner i 2019. Til saman utgjorde forvaltningskostnadene til Noregs Bank, medrekna eksterne forvaltarar, 5 305 mill. kroner i 2020, mot 4 312 mill. kroner i 2019. Forvaltningskostnadene er nærare spesifiserte i note 11 i Noregs Bank si årsmelding om SPU for 2020, og kostnadsutviklinga vert nærare omtalt i Meld. St. 24 (2020–2021) Statens pensjonsfond 2021, der årsmeldinga til Noregs Bank er uprenta vedlegg.

Tabell 3.3 Resultatoppsett for SPU1) (tal i mill. kroner)

Notar

2019

2020

Inntekter frå netto kontantstraum (jf. kap. 2800, 50)

1

256 915

106 825

Inntekt frå netto finanstransaksjonar (jf. kap. 2800, 96)

2

0

9 110

Utgift ved overføring til statsbudsjettet (jf. kap. 5800, 50)

3

-228 564

-417 426

Netto avsetjing til SPU i statsbudsjettet

28 350

-301 492

Avkastning av plasseringane til fondet

4

1 814 470

1 122 356

Samla endring SPU

1 842 820

820 864

1) Tabellen inneheld resultatelement som følgjer av lov om Statens pensjonsfond.

Note 1 Inntekter frå netto kontantstraum

Netto kontantstraum frå petroleumsverksemda vert overført til SPU over kapittel 2800, post 50 i statsbudsjettet. Netto kontantstraum utgjer desse postane i statsbudsjettet (tal i mill. kroner):

Kap.

Post

2019

2020

INNTEKTER

5507

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

71

Ordinær skatt på formue og inntekt

43 011

16 725

72

Særskatt på oljeinntekter

90 490

11 663

74

Arealavgift m.m.

1 505

1 418

Sum kap. 5507

135 006

29 805

5508

70

Avgift på utslepp av CO2 i petroleumsverksemda på kontinentalsokkelen

5 371

5 602

5509

70

Avgift på utslepp av NOx i petroleumsverksemda på kontinentalsokkelen

2

1

5440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsverksemda

24

Driftsresultat

97 376

59 075

30

Avskrivingar

22 674

22 439

80

Renter av statens kapital

2 791

2 483

85

Renter på mellomvære

-32

-9

Sum kap. 5440

122 809

83 988

5685

85

Utbyte frå Equinor ASA

20 057

15 030

Sum inntekter frå petroleumsverksemda

283 245

134 425

UTGIFTER

2440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsverksemda

30

Investeringar

26 331

27 601

Sum utgifter til petroleumsverksemda

26 331

27 601

Sum netto kontantstraum

256 915

106 825

2800

Statens pensjonsfond utland

50

Overføring til fondet

256 915

106 825

Note 2 Inntekt frå netto finanstransaksjonar

Det var ikkje finanstransaksjonar som påverkar resultatoppsettet for SPU i 2019. I 2020 vart det seld aksjar i Equinor for 9 110 mill. kroner.

Kap.

Post

2019

2020

4811

Equinor ASA

96

Aksjar

0

9 110

Sum finanstransaksjonar

0

9 110

2800

Statens pensjonsfond utland

96

Finanspostar overført til fondet

0

9 110

Note 3 Utgift ved overføring til statsbudsjettet

Overføringa frå SPU til statskassa vert fastsett i samband med stortingshandsaminga av nysaldert budsjett i desember og ført til inntekt over kapittel 5800, post 50 (tal i mill. kroner):

Kap.

Post

2019

2020

5800

Statens pensjonsfond utland

50

Overføring frå fondet

228 564

417 426

Note 4 Inntekter frå avkastning av fondet

Noregs Banks resultatrekneskap for SPU (tal i mill. kroner):

2019

2020

Resultat frå porteføljen før vinst/tap valuta

Inntekt/kostnad frå:

– aksjar

1 486 909

883 788

– obligasjonar

192 820

198 080

– unotert eigedom

16 175

-1 017

– finansielle derivat

353

-6 891

– utlån med sikkerhetsstillelse

4 529

4 028

– innlån med sikkerhetsstillelse

-1 926

-751

Skattekostnad1)

-6 827

-7 513

Renteinntekt/kostnad

77

25

Annan inntekt/kostnad

-8

-35

Porteføljeresultat før vinst/tap valuta2)

1 692 103

1 069 713

Vinst/tap valuta

126 679

57 948

Porteføljeresultat

1 818 782

1 127 661

Forvaltningskostnad

-4 312

-5 305

Resultat og totalresultat

1 814 470

1 122 356

1) Sjå note 9 Skattekostnad i Noregs Banks årsrapport for SPU.

2) I Noregs Banks resultatrekneskap for SPU er porteføljeresultat før vinst/tap valuta spesifisert nærare i notane 4, 6, 9 og 12. Referanse til tabellar med slik spesifikasjon står i parentes nedanfor (tal i mill. kroner):

Renter

Utbyte

Real. vinst/tap

Ureal. vinst/tap

Andre postar

Sum

Netto inntekt/kostnad – vinst/tap frå:

– aksjar (4.1)

157 477

103 946

622 365

883 788

– obligasjonar (4.2)

62 213

71 432

64 436

198 080

– eigedom (6.1)

8 3751)

-9 392

-1 017

– finansielle derivat (4.3)

-1 186

-5 702

-3

-6 891

Inntekt/kostnad frå utlån med sikkerhetsstillelse (12.1)

4 028

4 028

Inntekt/kostnad frå innlån med sikkerhetsstillelse (12.1)

-751

-751

Renteinntekt/kostnad

25

25

Skattekostnad (9.1)

-7 513

-7 513

Annan inntekt/kostnad

-35

-35

Porteføljeresultat før vinst/tap valuta

69 427

157 477

169 675

677 406

-4 272

1 069 713

Summen av renteinntekter (69,4 mrd. kroner), aksjeutbyte (157,5 mrd. kroner) og netto andre postar inkludert skattekostnad (-4,3 mrd. kroner), med frådrag av forvaltningskostnader (5,3 mrd. kroner) utgjer 217,327 mrd. kroner og inngår i statens samla overskot, jf. tabell 1.4 i kapittel 1.

1) Talet inkluderer renter og utbyte som ikkje er fordelte.

Tabell 3.4 Balanse for SPU per 31.12. (tal i mill. kroner)

Eigedelar

2019

2020

Mellomrekning med statskassa1)

2 458

0

Konto i Noregs Bank2)

10 083 771

10 908 457

Sum eigedelar

10 086 229

10 908 457

Gjeld og eigenkapital

Mellomrekning med statskassa1)

0

1 363

Eigenkapital

10 086 229

10 907 094

Sum gjeld og eigenkapital

10 086 229

10 908 457

1) Dei kontante overføringane frå SPU til statskassa i 2020 vart 1 363 mill. kroner lågare enn netto avsetjing til SPU og mellomrekninga per 31.12.2019 skulle tilseie. Denne differansen utgjer per 31.12.2020 ei fording som statskassa har på fondet, og som vert avrekna i overføringane mellom fondet og statskassa i 2021. Tilsvarande tal per 31.12.2019 var eit krav på 2 458 mill. kroner i favør av SPU som vart avrekna i overføringane i 2020.

2) I samsvar med mandat for forvaltninga av Statens pensjonsfond utland fastsett 8. november 2010 vert fondet plassert på ein særskild konto i form av kroneinnskot i Noregs Bank. Noregs Bank plasserer desse midlane i sitt eige namn i aktiva denominerte i utanlandsk valuta. Noregs Banks balanse for SPU fordelte seg slik per 31.12:

Tal i mill. kroner

2019

2020

Eigedelar

Innskot i bankar

14 476

18 258

Utlån med sikkerhetsstillelse

222 946

192 526

Avgiven kontantsikkerhet

1 090

5 715

Uoppgjorde handlar

3 169

4 460

Aksjar

6 714 195

7 538 156

Utlånte aksjar

426 623

438 353

Obligasjonar

2 316 823

2 343 362

Utlånte obligasjonar

479 852

520 978

Finansielle derivat

3 335

2 551

Unotert eigedom

264 538

272 507

Andre eigedelar

3 737

3 574

Sum eigedelar

10 450 786

11 340 440

Gjeld og eigenkapital

Innlån med sikkerhetsstillelse

338 266

390 380

Motteken kontantsikring

6 754

6 004

Uoppgjorde handlar

13 894

20 326

Finansielle derivat

3 294

7 619

Anna gjeld

495

2 350

Skuldig forvaltningskostnad

4 312

5 305

Sum gjeld

367 015

431 983

Eigenkapital SPU

10 083 771

10 908 457

Sum gjeld og eigenkapital

10 450 786

11 340 440

3.2 Statens pensjonsfond Noreg

Folketrygdfondet forvaltar Statens pensjonsfond Noreg (SPN) på oppdrag frå Finansdepartementet.

Folketrygdfondet offentleggjorde 23. februar 2021 årsmeldinga for forvaltninga av SPN i 2020.

Aksje- og obligasjonsplasseringane vert førte til marknadsverdi i Folketrygdfondet sitt rekneskapsoppsett for SPN, jf. tabell 3.6 Hovudtal i balansen for SPN. Eigenkapitalen i SPN var ved utgangen av 2020 292,2 mrd. kroner, mot 268,7 mrd. kroner året før. I årsmeldinga til Folketrygdfondet vert dei ulike eigedels- og gjeldspostane fordelte til høvesvis aksjeporteføljen og renteporteføljen. Sjå note 5 Porteføljeområde i Folketrygdfondet sin rekneskap for SPN. Fordelinga syner at bokført verdi av SPNs aksjeportefølje ved utgangen av 2020 var 190,3 mrd. kroner, og bokført verdi av renteporteføljen var 101,9 mrd. kroner. Tilsvarande tal for 2019 var høvesvis 166,6 mrd. kroner og 102,2 mrd. kroner.

I 2020 syner resultatet til SPN eit overskot på 23,5 mrd. kroner, jf. tabell 3.5 nedanfor.

Sjå fotnote til resultatet i tabell 3.5 som syner samanhengen med statens samla overskot, jf. tabell 1.4 i kapittel 1.

Renteinntekter utgjorde 2,7 mrd. kroner, medan utbyte frå selskap i porteføljen utgjorde 5,1 mrd. kroner. Verdipapirvinstane var på 16,3 mrd. kroner, med 11,1 mrd. kroner i vinst på eigenkapitalplasseringar, 3,6 mrd. kroner i vinst på renteplasseringar og 1,5 mrd. kroner i vinst på finansielle derivat. Netto andre inntekter var på -0,5 mrd. kroner. Samla forvaltningskostnader var 164 mill. kroner, som er 0,06 prosent av gjennomsnittleg forvalta kapital i 2020. Forvaltningskostnadene er kostnadene til Folketrygdfondet si forvaltning av fondet. Dette er nærare omtalt i årsmeldinga til Folketrygdfondet og i Meld. St. 24 (2020–2021) Statens pensjonsfond 2021.

Årsmeldinga til Folketrygdfondet gjer greie for korleis porteføljen av verdipapir i SPN vart forvalta i 2020. Avkastninga av fondet i 2020 var på 8,8 prosent. Avkastninga av plasseringane i renteinstrument var på 7,4 prosent, medan avkastninga av aksjar var på 8,1 prosent.

Folketrygdfondet si forvaltning av SPN vart i 2020 revidert av revisjonsselskapet KPMG, som er oppnemnt av Finansdepartementet.

Tabell 3.5 Folketrygdfondets resultatrekneskap for SPN (tal i mill. kroner)

2019

2020

Vinst og tap på finansielle eigedelar og gjeld til verkeleg verdi over resultatet:

– aksjar

19 657

11 135

– obligasjonar og andre renteberande papir

416

3 642

– finansielle derivat

901

1 531

Renteinntekter

2 706

2 741

Utbyte

5 977

5 086

Andre porteføljeinntekter/-kostnader

75

-480

Transaksjonskostnader

-23

-34

Porteføljeresultat

29 709

23 621

Forvaltningskostnader

-170

-164

Totalresultat SPN1)

29 539

23 457

1) Summen av renteinntekter (2 741 mill. kroner), aksjeutbyte (5 086 mill. kroner) og netto andre inntekter (-480 mill. kroner), med frådrag for forvaltningskostnader (164 mill. kroner), utgjer 7 184 mill. kroner og inngår i statens samla overskot, jf. tabell 1.4, i kapittel 1.

Tabell 3.6 Hovudtal i balansen for SPN per 31.12. (tal i mill. kroner)

2019

2020

Eigedelar

Bankinnskot

6 590

5 770

Krav knytte til attsalsavtalar

2 267

2 197

Stilt kontantsikring

30

13

Uoppgjorde handlar

18

170

Aksjar

153 471

181 782

Utlånte aksjar

13 023

8 303

Obligasjonar og andre renteberande papir

99 099

98 747

Utlånte obligasjonar og andre renteberande papir

9 576

6 003

Finansielle derivat

2 478

3 879

Krav

89

93

Sum eigedelar

286 641

306 957

Gjeld og eigenkapital

Innlån knytt til attkjøpsavtalar

2 814

2 623

Motteken kontantsikring

14 580

11 367

Uoppgjorde handlar

17

157

Finansielle derivat

470

603

Skuldig forvaltningsgodtgjersle

20

10

Sum gjeld

17 901

14 760

Eigenkapital SPN

268 740

292 197

Sum gjeld og eigenkapital

286 641

306 957

4 Statens balanse med kommentarar til finanspostar m.m.

Kapittel 4 tek føre seg desse emna: statens balanse med notar til viktige endringar (4.1), statens finansinntekter og finansutgifter (4.2), garantiar (4.3) og hovudprinsippa for føring av statsrekneskapen (4.4).

4.1 Statens balanse med notar

Kapitalrekneskapen er ei oppstilling av statens balanse med hovudvekt på finansielle eigedelar, gjeld og eigenkapital i staten. Kapitalrekneskapen er presentert i tabell 3.1 i vedlegg 3. Ei balanseoppstilling på samanstilt nivå er òg presentert i tabell 1.11 i vedlegg 1.

Dei viktigaste eigedelane i balansen er spesielle fond, utlån, fast kapital i statsverksemdene og verdipapir medrekna kapitalen i statens sjølvstendige verksemder. Realkapital er normalt ikkje med i kapitalrekneskapen. For forretningsverksemdene er realkapital likevel ein del av balansen, jf. vedlegg 5, som syner balansen for desse verksemdene. Den viktigaste gjeldsposten er statsgjelda, som inneheld statskassevekslar, kortsiktige kontolån og faste lån opptekne innanlands.

Tabell 4.1 Statens eigedelar og gjeld (tal i mill. kroner)1)

Tekst

Note

31.12.2019

31.12.2020

Endring

Eigedelar

60. Kontantbehaldning

1

187 727

313 131

125 404

61. Spesielle fond og forsikringar

2

10 373 538

11 268 925

895 388

62. Verdipapir

3

178 963

168 652

-10 311

63. Utlån og uteståande krav

4

506 959

521 852

14 893

64. Ordinære fond

5

129 951

162 150

32 200

65. Forskot

6

1 309

66

-1 243

66. Kapital i statsbankane

7

620

620

-

68. Fast kapital i statsverksemdene

8

243 856

245 344

1 487

69. Eigenbehaldning statspapir

9

42 113

74 975

32 862

70–72. Mellomvære med rekneskapsførarar

10

-4 042

-10 441

-6 399

77. Overkurs/underkurs statspapir

11

-4 906

-6 641

-1 735

Sum eigedelar

11 656 088

12 738 633

1 082 546

Gjeld og eigenkapital

80. Statsgjelda

12

510 625

637 963

127 338

81. Kontolån frå ordinære fond

13

141 120

171 037

29 918

82. Verksemder med særskilde fullmakter

14

20 372

22 754

2 382

84. Deposita og avsetjingar

15

3 763

-755

-4 518

87. Overførte unytta løyvingar

16

16 289

25 923

9 633

Sum gjeld

692 170

856 922

164 752

99. Avslutningskonto (eigenkapital)

17

10 963 918

11 881 711

917 793

Sum gjeld og eigenkapital

11 656 088

12 738 633

1 082 546

1) Det kan vere avvik mellom sumtala i tabellen og dei avrunda tala som står ovanfor summane. Sumtala skal vere i samsvar med kapitalrekneskapen i tabell 3.1 i vedlegg 3.

Statens eigedelar auka med 1 082,5 mrd. kroner i 2020, frå 11 656,1 mrd. kroner til 12 738,6 mrd. kroner. Gjeldssida utanom eigenkapitalen hadde ein netto auke på 164,8 mrd. kroner i 2020, frå 692,2 mrd. kroner til 856,9 mrd. kroner. Eigenkapitalen auka med 917,8 mrd. kroner, frå 10 963,9 mrd. kroner til 11 881,7 mrd. kroner. Vesentlege endringar vert omtalt i notane nedanfor.

Notar:

Note 1. Kontantbehaldninga til staten auka med 125,4 mrd. kroner i 2020. Kontantbehaldninga er plassert i Noregs Bank. Sjå tabell 1.14 i vedlegg 1.

Note 2. Spesielle fond og forsikringar auka med 895,4 mrd. kroner. Dette kjem av ein auke i bokført verdi av Statens pensjonsfond Noreg (SPN) på 23,5 mrd. kroner, og ein auke i bokført verdi av Statens pensjonsfond utland (SPU) på 820,9 mrd. kroner. For SPU gjeld 9,1 mrd. kroner av auken statens sal av aksjar i Equinor ASA som i samsvar med lova skal tilførast fondet. Statens pensjonsfond vert bokført til marknadsverdi i kapitalrekneskapen. Sjå kapittel 3 for nærare omtale.

Kapitalinnskot i Statens obligasjonsfond er bokført med 50 mrd. kroner, i tråd med løyvinga på kap. 1600, post 95. Innskotet er i kapitalrekneskapen oppført til historisk kost. Folketrygdfondet administrerer og fører rekneskapen for fondet.

Bokført verdi for Norfund auka med 1,1 mrd. kroner. Av dette utgjer 1,4 mrd. kroner tilført grunnfondskapital i 2020, medan netto nedgang på 0,3 mrd. kroner dels kjem frå årets resultat i Norfund, og dels frå justeringar i Norfunds resultat for 2019 etter at statsrekneskapen 2019 var stengd for posteringar. Sjå tabell 5.7 i vedlegg 5 for balansetal for Norfund, og tilsvarande tabell 5.8 med notar i Meld. St. 3 (2019–2020).

Note 3. Verdipapir, medrekna kapitalen i statens sjølvstendige verksemder, minka med netto 10,3 mrd. kroner i 2020. Dette kjem for ein stor del frå sal av aksjar i Equinor ASA med 9,1 mrd. kroner, som vart overført til SPU i samsvar med lov om Statens pensjonsfond. Ved avviklinga av statens eigarskap i Aker Kværner Holding AS minka kapitalen med 2,9 mrd. kroner. Staten fekk ved avviklinga, i tillegg til eit kontantvederlag, oppgjer i aksjar i porteføljeselskapa Aker Solutions ASA (1,0 mrd. kroner), Akastor ASA (0,2 mrd. kroner), Aker Carbon Capture AS (0,6 mrd. kroner) og Aker Offshore Wind Holding AS (0,3 mrd. kroner). Salet av statens resterande aksjar i Entra ASA innebar ein nedgang i bokført verdi med 150 mill. kroner. Kapitalen i Investinor AS auka med 742 mill. kroner. DNB ASA og Telenor ASA minka med høvesvis 0,3 mrd. kroner og 0,2 mrd. kroner ved tilbakekjøp av aksjar. Kommunalbanken AS auka med 750 mill. kroner. Nysnø klimainvestering AS auka med 650 mill. kroner. Innskot i Den asiatiske investeringsbanken auka med 0,2 mrd. kroner.

Sjå tabell 3.6 i vedlegg 3 for oversyn over statens aksjeinteresser.

Note 4. Netto utlån og uteståande krav auka med 14,9 mrd. kroner. Av dette kjem 14,3 mrd. kroner frå netto auke i utlån frå Statens lånekasse for utdanning og 5,3 mrd. kroner frå Husbanken. Bustadlånsordninga i Statens pensjonskasse minka med 6,3 mrd. kroner. Investeringslåna til helseføretaka auka med 4,7 mrd. kroner, medan driftskredittramma for helseføretaka auka med 2,5 mrd. kroner. Netto lån under Innovasjon Noreg minka med 0,5 mrd. kroner, medan Investinor AS auka med 2,0 mrd. kroner knytte til overføring av såkornlån og eigenkapital frå Innovasjon Noreg. Utlån frå Eksportkreditt AS (Statleg eksportfinansieringsordning) minka netto med 13,8 mrd. kroner. I dette beløpet inngår ein nedgang på 88 mill. kroner ved omrekning av lån i utanlandsk valuta til kursen på balansedagen, og ein auke på totalt 131 mill. kroner grunna kapitaliserte renter og break cost omgjort til lån i samband med restruktureringar, sjå òg kapittel 2.17 Statlege utlån. Nytta trekkfullmakt for Garantiinstituttet for eksportkreditt auka uteståande med netto 6,6, mrd. kroner.

Note 5. Ordinære fond auka med 32,2 mrd. kroner. Av dette kjem 27,6 mrd. frå auke i garantiordningar under NFD og FIN. Klima- og energifondet auka med netto 2,3 mrd. kroner medan Lånekassa sitt konverteringsfond auka med 1,0 mrd. kroner. Tilskotsfond landsdekkjande innovasjon auka med 2,2 mrd. kroner, medan Fond for OPS-prosjekt på veg minka med 0,9 mrd. kroner.

Ein må sjå kontogruppe 64 Ordinære fond i samanheng med kontogruppe 81 Kontolån frå ordinære fond, jf. note 13. Midlane som fonda har ståande på konto i Noregs Bank, er òg førte opp som kontolån til staten. Sjå òg tabell 3.1 i vedlegg 3 om ordinære fond (eigedelar).

Note 6. Forskot minka med 1,2 mrd. kroner. Oppgjersordningane for legemiddel på H-resept og fritt behandlingsval, jf. kap. 0740, er netto balanseført med ein nedgang på 55,6 mill. kroner. Forskot i Statens vegvesen minka med 1,2 mrd. kroner, hovudsakleg som følgje av regionreforma og oppgjer av mellomvære med fylkeskommunar, sjå òg tabell 3.9 i vedlegg 3.

Note 7. Det var inga endring i samla kapital i statsbankane i 2020.

Note 8. Fast kapital i statsverksemdene auka med 1,5 mrd. kroner i 2020. Kapitalen i SDØE minka med 0,6 mrd. kroner, og kapitalen i Statsbygg auka med 2,0 mrd. kroner. Kapitalen i SPK Forvaltningsbedrift auka med 23,9 mill. kroner. Kapitalen i NVE-anlegg er avvikla og sett ned med 7,9 mill. kroner, jf. omdanning til ordinært forvaltningsorgan. Sjå òg tabell 3.2 i vedlegg 3 for detaljar om kapitalen i statsverksemdene.

Note 9. Eigenbehaldning av statspapir auka med 32,9 mrd. kroner. Statsobligasjonar auka med 24,3 mrd. kroner, og statskassevekslar auka med 8,5 mrd. kroner.

Note 10. Statlege verksemder sine mellomvære med statskassa endra seg med -6,4 mrd. kroner, frå -4,0 mrd. kroner i 2019 til -10,4 mrd. kroner i 2020, slik at verksemdene har 10,4 mrd. kroner til gode per 31.12.2020.

Stortinget har i saker under 1 mill. kroner gitt Finansdepartementet fullmakt til å postere differansar og uoppklara saker mot konto for forskyving i balansen (eigenkapitalen). I større saker kan Stortinget vedta særskilde fullmakter.

Det vart i 2020 ikkje gjort nokon føringar på konto for forskyving i balansen mot kontogruppe 70/72.

Sjå òg tabell 3.9 i vedlegg 3 der departementa sine mellomvære med staten er spesifiserte.

Note 11. Overkurs/underkurs på statspapir er per 31.12.2020 bokført med -6,6 mrd. kroner. Dette er ei endring på -1,7 mrd. kroner, frå -4,9 mrd. kroner året før.

Note 12. Statsgjelda auka med 127,3 mrd. kroner. Statskassevekslar auka med 3,0 mrd. kroner og kortsiktige kontolån auka med 49,3 mrd. kroner. Faste lån opptekne innanlands auka med 75,0 mrd. kroner. Endringa i statsgjelda for 2020 er nærare spesifisert i tabell 3.3 i vedlegg 3.

Note 13. Kontogruppe 81 auka med 29,9 mill. kroner i 2020. Kontogruppe 81 Kontolån frå ordinære fond omfattar alle ordinære fond som har fondsmidlar plasserte i statskassa på konto i Noregs Bank. Dei fonda der staten både eig og kan disponere fondskapitalen, er i tillegg aktiverte i kontogruppe 64 Ordinære fond. Det var ein auke i desse fondsmidlane på 32,2 mrd. kroner, jf. omtale i note 5. Andre fondsmidlar som inngår i kontogruppe 81 minka med netto 2,3 mrd. kroner. Alminneleg garantiordning under GIEK minka med 2,2 mrd. kroner. Landbrukets utviklingsfond og andre fond under Landbruks- og matdepartementet minka med 546 mill. kroner, medan Gjeldsbrevordninga under Utanriksdepartementet og Norad samla auka med 499 mill. kroner.

Note 14. Kontogruppe 82 omfattar verksemder med særskilde fullmakter til å nettoføre utgifter og inntekter. Dei likvide midlane til verksemdene er plasserte i Noregs Bank og auka med 2,4 mrd. kroner i 2020. Midlane utgjer 22,8 mrd. kroner ved utgangen av året. Staten kan nytta denne likviditeten, som vert notert som gjeld i kapitalrekneskapen. Eit meir detaljert oversyn over midlane i desse verksemdene står i tabell 3.1 og tabell 3.10 i vedlegg 3. Auken i 2020 gjeld særleg universitet og høgskular som hadde ein netto auke på 1,4 mrd. kroner. Noregs forskingsråd auka med 581 mill. kroner. NIBIO og Veterinærinstituttet hadde ein auke på høvesvis 156 og 68 mill. kroner, medan Forsvarets forskingsinstitutt hadde ein nedgang på 114,3 mill. kroner.

Note 15. Deposita og avsetjingar minka med 4,5 mrd. kroner. Avsetjinga for mellomvære med Statens pensjonsfond utland minka med 3,8 mrd. kroner (slik at staten per 31.12.2020 hadde 1,4 mrd. kroner til gode til SPU), sjå kapittel 3.1. Avsetjing i statsgjelda (konto 84 00 16) minka med 330 mill. kroner, medan avsetjing i Statens vegvesen gjekk ned med 305 mill. kroner. Avsetjingar under Olje- og energidepartementet (Gassnova) minka med 30 mill. kroner. Avsetjinga i Svalbardrekneskapen (konto 84 50 04) auka med 22 mill. kroner. Detaljar om Svalbardrekneskapen står i tabell 5.1–5.3 i vedlegg 5.

Note 16. Unytta løyvingar som vert overførte til neste budsjettår, er registrerte som gjeld i statsrekneskapen. Overføringane frå 2020 til 2021 utgjer til saman 25,9 mrd. kroner, som er 9,6 mrd. kroner meir enn overført løyving frå 2019 til 2020.

Note 17. Avslutningskontoen syner at statens eigenkapital i 2020 auka med 917,8 mrd. kroner, frå 10 963,9 mrd. kroner til 11 881,7 mrd. kroner. Brutto endring i statens eigedelar og gjeld går fram av tabell 4.1 og note 1–16 ovanfor. Netto endring i konto for forskyving i balansen, som syner endring i eigenkapitalen som skriv seg frå transaksjonar som ikkje er førte frå 90-postar, går fram av spesifikasjonen nedanfor. Sjå òg tabell 1.13 i vedlegg 1.

Endring i eigenkapitalen over konto for forskyving i balansen (mill. kroner):

2019

2020

61. Endra verdi Statens pensjonsfond1)

1 872 360

835 211

99. Overskot før lånetransaksjonar

941

46 901

87. Endring avsetjing overførte midlar

522

-9 633

Andre endringar:

18 481

45 314

61. Endra verdi Norfund, ikkje ført på 90-post

-4 678

-298

62. Nettovinst verdipapir

8 895

5 277

62. Investinor

350

62. Netto tap, avhending AIM AS

-152

62. Mantena AS

170

63. Auka utlån til helseføretaka

4 892

5 329

63. Justert driftskredittramme, helseføretaka

959

2 518

63. Eksportkreditt AS, valutakurseffekt m.m., jf. note 4

373

43

64. Inneståande fond, ikkje ført på 90-post

1 247

32 200

65. HOD, oppgjersordning for H-resept/fritt behandlingsval, jf. kap. 0740

-47

-56

65. Endring i avsetjing av forskot under Statens vegvesen

1 137

-1 187

68. Auke i fast kapital i forvaltningsverksemdene

5 335

1 495

68. Avvikling fast kapital, NVE-anlegg ved omdanning til ordinært forvaltningsorgan

-8

Sum

1 892 304

917 793

1) Endra verdi ført mot eigenkapitalen er samla endring i Statens pensjonsfond på 844 321 mill. kroner minus 9 110 mill. kroner i netto finanstransaksjon som er ført på kap. 2800, post 96 frå sal av aksjar i Equinor ASA.

4.2 Finansinntekter og finansutgifter

Staten hadde i 2020 renteinntekter på 12,6 mrd. kroner og renteutgifter på 10,6 mrd. kroner. Netto renteinntekter vart dermed 2,0 mrd. kroner, jf. tabell 4.2. Frå 2019 til 2020 auka renteutgiftene med 0,7 mrd. kroner, medan renteinntektene minka med 1,4 mrd. kroner.

Tabell 4.2 Renter (tal i mill. kroner)

2018

2019

2020

1. Renteinntekter i alt1)

14 409

14 000

12 584

Renter frå statsbankane og statsføretaka

8 842

9 259

9 413

Renter av kapital i statens forretningsverksemd

72

86

99

Sum renter av kontantbehaldning og andre krav, av dette:

5 495

4 654

3 073

renter av innskot og andre krav

4 191

3 384

1 838

renter av lån til helseføretaka

280

283

262

renter av lån til aksjeselskap

46

36

28

renter frå folketrygda

1

0

1

Statens pensjonskasse, bustadlånsordninga

977

951

943

2. Renteutgifter i alt2)

10 675

9 888

10 583

Av innanlandsk statsgjeld

10 636

9 796

10 463

Av utanlandsk statsgjeld

0

0

0

Av investeringslån, helseføretak f.o.m. 2008

39

92

120

Netto renteinntekter/renteutgifter (-)

3 734

4 112

2 002

1) Sjå òg kapittel 2.17 for omtale av statlege utlån gjennom Statens lånekasse for utdanning, Husbanken, bustadlånsordninga i Statens pensjonskasse, Innovasjon Noreg og eksportfinansieringsordninga gjennom Eksportkreditt Noreg AS.

2) Renteutgifter for statsgjelda omfattar gjeld under kontogruppe 80 og 81. Kap. 1650, post 01 syner driftsutgifter til statsgjeldforvaltning på 10,2 mill. kroner. Medrekna renteutgifter på 10 463 mill. kroner syner programområdet 24 statleg gjeld og fordringar, renter og avdrag samla utgifter før lånetransaksjonar på 10 472,7 mill. kroner.

Renteinntekter frå statsbankane og statsføretaka er i 2020 på 9,4 mrd. kroner. Av dette er 3,0 mrd. kroner frå Husbanken, 4,6 mrd. kroner frå Lånekassa, 1,6 mrd. kroner frå eksportfinansieringsordninga, 159 mill. kroner frå Innovasjon Noreg og 16 mill. kroner frå SIVA.

Renteinntekter av innskot og andre krav på 1,8 mrd. kroner er i hovudsak førte på kapittel 5605 Renter av statskassas kontantbehaldning og andre krav. Av dette er 0,7 mrd. kroner renter av inneståande på statens foliokonto i Noregs Bank og 0,9 mrd. kroner renteinntekter av innanlandske verdipapir knytte til statsgjeldsforvaltinga. Renteinntekter av alminnelege fordringar vart 55,7 mill. kroner, driftskreditt til statsverksemder vart 132,2 mill. kroner, og Garantiprovisjon vart 67,9 mill. kroner i 2020.

Opptrekksrenter for investeringslån til helseføretaka på kapittel 0732 Regionale helseføretak vart 120,2 mill. kroner. Renteutgiftene på 10,5 mrd. kroner på kapittel 1650 Statsgjelda er mellom anna 9,1 mrd. kroner i renteutgifter knytte til statsobligasjonar og statskassevekslar. Det er 1,3 mrd. kroner i netto utgift som er 2,2 mrd. kroner i renteutgifter på kontolån frå ordinære fond og 809 mill. kroner i inntekter knytte til attkjøps- og rentebyteavtalar. Det er 35 mill. kroner i renteutgifter på kontolån frå verksemder som er pålagde å plassere overskotslikviditet som kontolån til staten.

Per 31.12.2020 var statsgjelda 638 mrd. kroner, jf. vedlegg 3, tabell 3.1 og 3.3. Nærare omtale av statens lån i kapitalmarknaden står i Meld. St. 1 (2019−2020) Nasjonalbudsjettet 2020, kap. 3.6 Statens gjeldsforvaltning. Statens lånebehov og behovet for lånefullmakter i 2020 er omtalt i Prop. 1 S (2019–2020) Statsbudsjettet 2020, kap.7.

4.3 Garantiar

Staten kan ikkje gje garantiar som kan føre til tap i seinare terminar, utan at Stortinget har gjeve ei garantifullmakt. Dette gjeld garantiordningar der staten garanterer for at låntakarar oppfyller skyldnadene sine overfor långivarar.

Tabell 4.3 syner samla garantiansvar etter departement for 2019 og 2020. Per 31.12.2020 har staten gjeve garantiar med eit samla garantiansvar på 229,7 mrd. kroner. Dette er 54,8 mrd. kroner høgare enn i 2019.

Under Nærings- og fiskeridepartementet auka ansvaret i 2020 netto med 30,2 mrd. kroner, og det meste gjeld den allmenne garantiordninga og «gammal allmenn ordning» under GIEK og garantiordninga for re-forsikring av kredittforsikring (ny i 2020).

Samla garantiansvar under Utanriksdepartementet auka med 11,1 mrd. kroner. Under Finansdepartementet auka samla garantiansvar med netto 10,5 mrd. kroner og det meste gjeld den nye statlege garantiordninga for lån til små og mellomstore bedrifter.

Samla utbetalingar ved tap på garantiar i 2020 var på 10,7 mrd. kroner, og dette kjem av utbetalingar under GIEK, alminneleg garantiordning og gammal alm. ordning og Innovasjon Noreg, realinvesteringar og driftskreditt og utbetalingar under den statlege garantiordninga for lån til små og mellomstore bedrifter.

Vedlegg 4 inneheld meir informasjon om dei ulike garantiordningane (tabell 4.1 og 4.2 med notar).

Tabell 4.3 Samla garantiansvar for staten per 31.12. (tal i mill. kroner)

Garantiansvar per 31.12.2019

Utbetalt ved tap i 2020

Garantiansvar per 31.12.2020

Utanriksdepartementet

33 328,9

44 386,7

Arbeids- og sosialdepartementet

206,2

204,0

Helse- og omsorgsdepartementet

0,2

0,0

Barne- og familiedepartementet

0,2

0,0

Nærings- og fiskeridepartementet

113 916,4

10 719,2

144 122,1

Samferdselsdepartementet

9 903,3

13 007,6

Finansdepartementet

16 523,0

12,3

27 003,6

Olje- og energidepartementet

1 000,0

1 000,0

Sum

174 878,3

10 731,5

229 724,0

4.4 Prinsipp for føring av statsrekneskapen

Desse hovudprinsippa ligg til grunn for statsrekneskapen:

 • Statens løyvingsrekneskap og balanse vert ført etter kontantprinsippet, i samsvar med løyvingsvedtak i Stortinget.

 • Rekneskapen vert kvart år sett opp med ein rekneskapstermin frå 1. januar til 31. desember. Han skal òg innehalde eit oversyn over garantiar, tilsegnsfullmakter og bestillingsfullmakter som gjeld per 31. desember.

 • Løyvingsrekneskapen vert sett opp etter den inndelinga som Stortinget har fastsett for budsjettet.

 • Løyvingsrekneskapen vert ført etter bruttoprinsippet, slik at inntekter og utgifter vert sette opp kvar for seg.

 • Transaksjonar skal førast med verdien på betalingstidspunktet. Verdien i kapitalrekneskapen vert sett til historisk verdi på transaksjonstidspunktet. Unntak er Statens pensjonsfond og Norfund, som nyttar marknadsverdi. Lån under eksportkredittordninga i utanlandsk valuta vert omrekna til kursen på balansedagen.

 • Lånetransaksjonar på 90-postar i løyvingsrekneskapen (lån, tilbakebetalingar m.m.) vert førte i kapitalrekneskapen som auke/nedgang i statens eigedelar og gjeld.

 • Statsrekneskapen er bygd på fullstendig rapportering frå alle statlege verksemder som rapporterer til statsrekneskapen, og rapportering frå kvart departement. Tala i rekneskapen og statlege verksemder sine mellomvære med statskassa er stadfesta av kvart departement.

 • Rapporterte betalingar i kvar verksemd er avstemte mot statens konsernkontosystem i Noregs Bank.

 • Statens løyvingsrekneskap vert gjord opp med eit brutto finansieringsbehov, jf. tabell 1.9. Brutto finansieringsbehov går fram av kapittel 5999 Statslånemidlar og vert ført mot konto for forskyving i balansen (eigenkapitalen) i kapitalrekneskapen. Tabell 1.14 i vedlegg 1 syner samanhengen mellom finansieringsbehovet og faktisk endring i kontantbehaldninga. Netto endring i konto for forskyving i balansen skriv seg frå transaksjonar som ikkje er førte frå 90-postar, jf. note 17 i kapittel 4.1.

Tilråding

Finansdepartementet

tilrår:

Tilråding frå Finansdepartementet 30. april 2021 om statsrekneskapen 2020 vert send Stortinget.

1 Oversikt over statsrekneskapen 2020

Tabell 1.1 Statens samla inntekter og utgifter 2016–2020 (tal i mill. kroner)

Samla inntekter

Rekneskap

Saldert budsjett

Nysaldert budsjett

Rekne- skap

2016

2017

2018

2019

2020

2020

2020

Skattar på formue og inntekt

240 294

254 280

254 940

273 992

291 140

287 705

297 071

Arbeidsgjevaravgift og trygdeavgift

304 924

313 520

327 401

342 761

359 100

337 440

341 345

Tollinntekter

3 369

3 498

3 463

3 480

3 400

3 391

3 588

Meirverdiavgift

266 172

267 433

295 121

305 886

325 600

295 650

306 740

Avgifter på alkohol

13 503

13 692

14 138

14 425

14 500

17 400

17 660

Avgifter på tobakk

7 254

7 027

6 699

6 549

6 700

8 800

8 958

Avgifter på motorvogner

29 140

27 644

23 416

23 924

22 690

20 290

20 583

Andre avgifter

52 105

56 483

61 263

59 874

61 649

57 352

58 210

Sum skattar og avgifter

916 762

943 577

986 440

1 030 890

1 084 779

1 028 028

1 054 154

Renter av statens forretningsdrift

77

72

72

86

101

101

99

Avskrivingar, avsetjingar til investeringsføremål og inntekter av statens forretningsdrift i samband med nybygg, anlegg m.m.

2 527

2 838

3 023

3 114

2 801

2 973

3 279

Sum inntekter av statens forretningsdrift

2 604

2 910

3 095

3 200

2 902

3 073

3 378

Renter frå statsbankane

8 445

8 829

8 842

9 259

10 402

9 103

9 413

Renter av kontantbehaldning og andre krav

3 823

3 385

5 495

4 654

3 479

3 160

3 073

Utbyte utan Equinor ASA

14 703

17 408

25 270

25 733

22 508

19 357

20 264

Sum renteinntekter og utbyte utan statens forretningsdrift og Equinor ASA

26 971

29 622

39 607

39 646

36 388

31 619

32 749

Inntekter under departementa

36 962

37 642

33 603

35 627

35 557

42 813

44 415

Overføring frå Noregs Bank

26 589

17 726

14 333

14 798

13 900

19 706

19 706

Tilbakeføring frå Statens banksikringsfond

0

0

0

0

0

0

0

Sum andre inntekter

63 550

55 368

47 936

50 425

49 457

62 520

64 121

Sum inntekter utan oljeskattar, petroleumsverksemd og tilbakebetalingar

1 009 888

1 031 477

1 077 078

1 124 162

1 173 527

1 125 241

1 154 402

Inntekter frå statleg petroleumsverksemd

94 270

114 836

141 242

122 809

112 700

85 400

83 988

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

47 606

71 177

117 287

140 379

139 901

35 301

35 408

Aksjeutbyte frå Equinor ASA

10 717

8 398

14 984

20 057

20 350

15 000

15 030

Sum petroleumsinntekter

152 594

194 411

273 513

283 245

272 951

135 701

134 425

Sum inntekter utan lånetransaksjonar og overføring frå Statens pensjonsfond utland

1 162 481

1 225 888

1 350 591

1 407 407

1 446 478

1 260 942

1 288 828

Tilbakebetalingar

111 351

120 138

204 612

115 117

114 936

135 804

141 342

Statens pensjonsfond utland

212 516

231 394

225 514

228 564

241 084

417 426

417 426

Sum inntekter

1 486 348

1 577 420

1 780 717

1 751 088

1 802 498

1 814 172

1 847 596

Samla utgifter etter departement

Rekneskap3)

Saldert budsjett

Nysaldert budsjett

Rekneskap3)

Departement

2016

2017

2018

2019

2020

2020

2020

Kongehuset

232

248

357

434

291

291

291

Regjeringa

374

402

409

447

454

466

442

Stortinget og tilknytte organ

2 164

2 243

2 561

2 245

2 073

2 019

1 967

Høgsterett

101

110

111

116

116

118

113

Utanriksdepartementet

41 352

37 353

37 089

40 729

47 981

44 120

44 104

Kunnskapsdepartementet1)

55 780

58 242

79 218

78 913

76 568

78 482

77 379

Kulturdepartementet2)

13 149

13 694

14 126

12 979

19 927

25 545

23 206

Justis- og beredskapsdepartementet1, 2)

52 667

57 272

39 199

41 450

42 607

43 305

42 053

Kommunal- og moderniseringsdepartementet2)

180 774

187 390

188 927

198 397

207 445

226 016

225 179

Arbeids- og sosialdepartementet3)

40 673

35 828

36 826

43 653

44 078

41 634

40 478

Helse- og omsorgsdepartementet

150 198

158 223

165 686

177 147

187 734

195 769

192 370

Barne- og familiedepartementet1, 2)

28 421

28 020

27 600

31 197

32 202

32 069

31 991

Nærings- og fiskeridepartementet

10 257

11 098

17 203

12 344

12 610

23 114

24 966

Landbruks- og matdepartementet

17 749

18 283

20 181

19 765

20 470

20 747

20 609

Samferdselsdepartementet2)

90 981

71 827

66 632

72 503

74 181

85 152

81 750

Klima- og miljødepartementet

8 519

9 858

13 210

14 183

15 493

17 638

17 540

Finansdepartementet

64 082

101 208

98 266

121 740

58 386

136 299

140 983

Forsvarsdepartementet2)

49 254

52 429

56 945

60 181

60 977

61 401

61 851

Olje- og energidepartementet

25 933

14 312

5 446

4 056

3 658

4 210

4 008

Ymse utgifter

1

0

1

0

4 955

100

0

Statsbankane

109 057

106 972

109 815

124 802

126 852

138 071

136 150

Statleg petroleumsverksemd

27 815

26 564

22 555

26 331

28 000

28 000

27 601

Statens forretningsdrift

3 188

3 053

4 056

4 301

2 496

23 466

23 249

Statens pensjonsfond utland

124 779

167 847

250 959

256 915

244 951

116 801

115 935

Sum statsbudsjettet utan folketrygda

1 097 501

1 162 477

1 257 376

1 344 829

1 314 507

1 344 832

1 334 212

Folketrygda

437 087

449 831

460 219

477 454

498 104

535 524

532 396

Samla utgifter med lånetransaksjonar

1 534 588

1 612 308

1 717 595

1 822 283

1 812 611

1 880 356

1 866 608

Lånetransaksjonar4)

163 718

163 595

148 491

187 253

125 049

201 988

207 255

Statens pensjonsfond utland

124 779

167 847

250 959

256 915

244 951

107 701

106 825

Samla utgifter utan lånetransaksjonar og Statens pensjonsfond utland

1 246 091

1 280 867

1 318 145

1 378 115

1 442 611

1 570 667

1 552 528

1) I 2016 vart integreringsområdet flytta frå BLD til JD. I 2018 vart området flytta til KD, jf. Prop. 48 S (2017−2018).

2) I 2019 vart likestillings- og diskrimineringssaker flytta frå BLD til KUD, jf. Prop 57 S (2018−2019). Samstundes vart trus- og livssynssaker flytta frå KUD til BLD som endra namn til Barne- og familiedepartementet (BFD). Ansvaret for NSM vart flytta frå FD til JD og ansvaret for Nkom vart flytta frå SD til KMD.

3) Frå 2017 er pensjonspremie til SPK og arbeidsgjevaravgift av denne som hovudregel fordelt og rekneskapsført på dei einskilde budsjettkapitla, mot tidlegare samla postering sentralt på kap. 0612 og 0613 under ASD.

4) I statsrekneskapen for 2020 er 9,1 mrd. kroner i lånetransaksjonar på 90-post knytte til netto finanstransaksjonar til Statens pensjonsfond utland i samband med sal av aksjar i Equinor ASA

Tabell 1.2 Løyvingsrekneskapen for budsjetterminen 2020 (tal i mill. kroner)

UTGIFTER

Overført frå 20191)

Nysaldert budsjett

Samla løyving

Rekne-skap

Meirutgift (-) og mindreutgift

Overført til 2021

Endring i overført løyving

Kongehuset

0

291

291

291

0

0

0

Regjeringa

12

466

478

442

36

28

16

Stortinget og tilknytte organ

171

2 019

2 190

1 967

223

157

-15

Høgsterett

0

118

118

113

5

6

5

Utanriksdepartementet

877

44 120

44 996

44 104

892

929

52

Kunnskapsdepartementet1)

704

78 482

79 185

77 379

1 807

1 617

913

Kulturdepartementet

370

25 545

25 914

23 206

2 708

2 649

2 279

Justis- og beredskapsdepartementet

1 109

43 305

44 414

42 053

2 361

1 980

871

Kommunal- og moderniseringsdepartementet1)

1 206

226 016

227 222

225 179

2 043

1 281

75

Arbeids- og sosialdepartementet

575

41 634

42 209

40 478

1 731

949

374

Helse- og omsorgsdepartementet

2 677

195 769

198 446

192 370

6 076

5 148

2 471

Barne- og familiedepartementet

123

32 069

32 193

31 991

202

249

126

Nærings- og fiskeridepartementet1)

471

23 114

23 585

24 966

-1 381

704

233

Landbruks- og matdepartementet

142

20 747

20 890

20 609

281

222

79

Samferdselsdepartementet

2 462

85 152

87 614

81 750

5 865

4 622

2 160

Klima- og miljødepartementet

501

17 638

18 139

17 540

599

563

63

Finansdepartementet1)

605

136 299

136 904

140 983

-4 078

634

29

Forsvarsdepartementet

2 766

61 401

64 167

61 851

2 316

2 550

-216

Olje- og energidepartementet1)

117

4 210

4 327

4 008

319

312

195

Ymse utgifter

0

100

100

0

100

0

0

Statsbankane

626

138 071

138 697

136 150

2 547

1 038

412

Statleg petroleumsverksemd

0

28 000

28 000

27 601

399

0

0

Statens forretningsdrift1)

726

23 466

24 191

23 249

943

273

-453

Folketrygda

50

535 524

535 574

532 396

3 179

13

-38

Statens pensjonsfond utland

0

116 801

116 801

115 935

866

0

0

Samla utgifter

16 289

1 880 356

1 896 646

1 866 608

30 037

25 923

9 633

1) Overført løyving frå 2019 er fordelt etter det departementet som disponerer løyvinga i 2020. Denne fordelinga skil seg difor frå «Overført til 2020» i same tabellen i stortingsmeldinga i fjor. Som følgje av endra organisering i 2020, er 16,3 mill. kroner flytta frå NFD til KMD som følgje av flyttinga av ansvaret for Altinn frå Brønnøysundregistra til Digitaliseringsdirektoratet, knapt 7 mill. kroner er flytta frå KMD til FIN som følgje av omorganisering av DIFI, med flytting av ein del av ansvarsområdet til DFØ. Knapt 1 mill. kroner er flytta frå KMD til KD som følgje av flytting av ansvaret for 22. juli-senteret. Knapt 3 mill. kroner er flytta frå Statens forretningsverksemd til NVE under OED som følgje av avviklinga av NVE-anlegg.

INNTEKTER

Nysaldert budsjett

Rekneskap

Meirinntekt og mindreinntekt (-)

Skattar på formue og inntekt

287 705

297 071

9 366

Arbeidsgjevaravgift og trygdeavgift

337 440

341 345

3 905

Tollinntekter

3 391

3 588

197

Meirverdiavgift

295 650

306 740

11 090

Avgifter på alkohol

17 400

17 660

260

Avgifter på tobakk

8 800

8 958

158

Avgifter på motorvogner

20 290

20 583

293

Andre avgifter

57 352

58 210

858

Sum skattar og avgifter

1 028 028

1 054 154

26 126

Renter av statens forretningsdrift

101

99

-2

Avskrivingar, avsetjingar til investeringsføremål og inntekter av statens forretningsdrift i samband med nybygg, anlegg m.m.

2 973

3 279

306

Sum inntekter av statens forretningsdrift

3 073

3 378

304

Renter frå statsbankane

9 103

9 413

310

Renter av kontantbehaldning og andre krav

3 160

3 073

-87

Utbyte utan Equinor ASA

19 357

20 264

907

Sum renteinntekter og utbyte utan statens forretningsdrift og Equinor ASA

31 619

32 749

1 130

Inntekter under departementa

42 813

44 415

1 601

Overføring frå Noregs Bank

19 706

19 706

0

Tilbakeføring frå Statens banksikringsfond

0

0

0

Sum andre inntekter

62 520

64 121

1 601

Sum inntekter utan oljeskattar, petroleumsverksemd og tilbakebetalingar

1 125 241

1 154 402

29 162

Inntekter frå statleg petroleumsverksemd

85 400

83 988

-1 412

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

35 301

35 408

107

Aksjeutbyte frå Equinor ASA

15 000

15 030

30

Sum petroleumsinntekter

135 701

134 425

-1 276

Sum inntekter utan lånetransaksjonar og overføring frå Statens pensjonsfond utland

1 260 942

1 288 828

27 886

Tilbakebetalingar

135 804

141 342

5 537

Statens pensjonsfond utland

417 426

417 426

0

Samla inntekter

1 814 172

1 847 596

33 424

Statslånemidlar

66 184

19 012

-47 172

Samla sum

1 880 356

1 866 608

-13 748

Tabell 1.3 Løyvingar og rekneskap 2020 (tal i mill. kroner)

Løyving

UTGIFTER

Framlegg i Gul bok

Saldert budsjett

Nysaldert budsjett

Overført frå 20191)

Samla løyving

Rekne- skap

Meirutguft (-) og mindreutgift

Kongehuset

291

291

291

0

291

291

0

Regjeringa

454

454

466

12

478

442

36

Stortinget og tilknytte organ

2 073

2 073

2 019

171

2 190

1 967

223

Høgsterett

116

116

118

0

118

113

5

Utanriksdepartementet

47 980

47 981

44 120

877

44 996

44 104

892

Kunnskapsdepartementet1)

76 535

76 568

78 482

704

79 185

77 379

1 807

Kulturdepartementet

19 925

19 927

25 545

370

25 914

23 206

2 708

Justis- og beredskapsdepartementet

42 551

42 607

43 305

1 109

44 414

42 053

2 361

Kommunal- og moderniseringsdepartementet1)

206 284

207 445

226 016

1 206

227 222

225 179

2 043

Arbeids- og sosialdepartementet

44 033

44 078

41 634

575

42 209

40 478

1 731

Helse- og omsorgsdepartementet

187 717

187 734

195 769

2 677

198 446

192 370

6 076

Barne- og familiedepartementet

32 207

32 202

32 069

123

32 193

31 991

202

Nærings- og fiskeridepartementet1)

12 584

12 610

23 114

471

23 585

24 966

-1 381

Landbruks- og matdepartementet

20 467

20 470

20 747

142

20 890

20 609

281

Samferdselsdepartementet

75 422

74 181

85 152

2 462

87 614

81 750

5 865

Klima- og miljødepartementet

15 491

15 493

17 638

501

18 139

17 540

599

Finansdepartementet1)

58 387

58 386

136 299

605

136 904

140 983

-4 078

Forsvarsdepartementet

60 977

60 977

61 401

2 766

64 167

61 851

2 316

Olje- og energidepartementet1)

3 661

3 658

4 210

117

4 327

4 008

319

Ymse utgifter

5 000

4 955

100

0

100

0

100

Statsbankane

126 854

126 852

138 071

626

138 697

136 150

2 547

Statleg petroleumsverksemd

28 000

28 000

28 000

0

28 000

27 601

399

Statens forretningsdrift1)

2 496

2 496

23 466

726

24 191

23 249

943

Statens pensjonsfond utland

244 951

244 951

116 801

0

116 801

115 935

866

Sum statsbudsjettet utan folketrygda

1 314 457

1 314 507

1 344 832

16 239

1 361 071

1 334 212

26 859

Folketrygda

498 104

498 104

535 524

50

535 574

532 396

3 179

Samla utgifter med lånetransaksjonar

1 812 561

1 812 611

1 880 356

16 289

1 896 646

1 866 608

30 037

Lånetransaksjonar

125 049

125 049

201 988

27

202 015

207 255

-5 240

Samla utgifter utan lånetransaksjonar

1 687 512

1 687 562

1 678 368

16 262

1 694 630

1 659 353

35 277

1) Sjå òg note 1 til tabell 1.2 i vedlegg 1.

Løyving

INNTEKTER

Framlegg i Gul bok

Saldert budsjett

Nysaldert budsjett

Rekne- skap

Meirinntekt/ mindreinntekt (-)

Skattar på formue og inntekt

291 140

291 140

287 705

297 071

9 366

Arbeidsgjevaravgift og trygdeavgift

359 100

359 100

337 440

341 345

3 905

Tollinntekter

3 400

3 400

3 391

3 588

197

Meirverdiavgift

325 600

325 600

295 650

306 740

11 090

Avgifter på alkohol

14 500

14 500

17 400

17 660

260

Avgifter på tobakk

6 700

6 700

8 800

8 958

158

Avgifter på motorvogner

22 690

22 690

20 290

20 583

293

Andre avgifter

61 649

61 649

57 352

58 210

858

Sum skattar og avgifter

1 084 779

1 084 779

1 028 028

1 054 154

26 126

Renter av statens forretningsdrift

101

101

101

99

-2

Avskrivingar, avsetjingar til investeringsføremål og inntekter av statens forretningsdrift i samband med nybygg, anlegg m.m.

2 801

2 801

2 973

3 279

306

Sum inntekter av statens forretningsdrift

2 902

2 902

3 073

3 378

304

Renter frå statsbankane

10 402

10 402

9 103

9 413

310

Renter av kontantbehaldning og andre krav

3 479

3 479

3 160

3 073

-87

Utbyte utan Equinor ASA

22 508

22 508

19 357

20 264

907

Sum renteinntekter og utbyte utan statens forretningsdrift og Equinor ASA

36 388

36 388

31 619

32 749

1 130

Inntekter under departementa

35 507

35 557

42 813

44 415

1 601

Overføring frå Noregs Bank

13 900

13 900

19 706

19 706

0

Tilbakeføring frå Statens banksikringsfond

0

0

0

0

0

Sum andre inntekter

49 407

49 457

62 520

64 121

1 601

Sum inntekter utan oljeskattar, petroleumsverksemd og tilbakebetalingar

1 173 477

1 173 527

1 125 241

1 154 402

29 162

Inntekter frå statleg petroleumsverksemd

112 700

112 700

85 400

83 988

-1 412

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

139 901

139 901

35 301

35 408

107

Aksjeutbyte frå Equinor ASA

20 350

20 350

15 000

15 030

30

Sum petroleumsinntekter

272 951

272 951

135 701

134 425

-1 276

Sum inntekter utan lånetransaksjonar og overføring frå Statens pensjonsfond utland

1 446 428

1 446 478

1 260 942

1 288 828

27 886

Tilbakebetalingar

114 936

114 936

135 804

141 342

5 537

Statens pensjonsfond utland

241 084

241 084

417 426

417 426

0

Sum inntekter

1 802 448

1 802 498

1 814 172

1 847 596

33 424

Statslånemidlar

10 113

10 113

66 184

19 012

-47 172

Samla sum

1 812 561

1 812 611

1 880 356

1 866 608

-13 748

Tabell 1.4 Løyvingsrekneskapen for 2019−2020 (tal i mill. kroner)

UTGIFTER

Samla utgifter

Driftsutgifter

Nybygg, anlegg m.m.

Overføringar til andre

Utlån, gjeldsavdrag m.m.

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

Kongehuset

434

291

22

23

0

0

412

268

0

0

Regjeringa

447

442

447

442

0

0

0

0

0

0

Stortinget og tilknytte organ

2 245

1 967

1 638

1 579

362

133

245

255

0

0

Høgsterett

116

113

116

113

0

0

0

0

0

0

Utanriksdepartementet

40 729

44 104

5 226

5 016

114

41

33 773

37 486

1 616

1 560

Kunnskapsdepartementet

78 913

77 379

6 662

7 168

79

141

72 171

70 069

0

0

Kulturdepartementet

12 979

23 206

2 264

2 242

34

72

10 681

20 891

0

0

Justis- og beredskapsdepartementet

41 450

42 053

36 334

36 358

3 322

3 514

1 795

2 180

0

0

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

198 397

225 179

6 086

6 294

3 033

3 661

189 277

215 224

1

0

Arbeids- og sosialdepartementet

43 653

40 478

17 180

19 852

485

491

12 474

12 980

13 514

7 156

Helse- og omsorgsdepartementet

177 147

192 370

6 445

6 964

21

17

170 682

185 389

0

0

Barne- og familiedepartementet

31 197

31 991

8 316

8 448

16

5

22 864

23 538

0

0

Nærings- og fiskeridepartementet

12 344

24 966

4 851

4 420

522

437

6 646

16 472

325

3 636

Landbruks- og matdepartementet

19 765

20 609

1 910

1 884

4

47

17 852

18 678

0

0

Samferdselsdepartementet

72 503

81 750

17 333

17 868

14 924

14 600

40 246

49 282

0

0

Klima- og miljødepartementet

14 183

17 540

3 065

3 230

628

626

10 491

13 684

0

0

Finansdepartementet

121 740

140 983

18 052

19 563

331

437

39 256

56 988

64 101

63 995

Forsvarsdepartementet

60 181

61 851

40 246

40 684

19 090

20 257

845

910

0

0

Olje- og energidepartementet

4 056

4 008

1 872

1 723

18

21

2 166

2 263

0

0

Ymse utgifter

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Statsbankane

124 802

136 150

762

805

48

69

16 295

21 808

107 697

113 467

Statleg petroleumsverksemd

26 331

27 601

0

0

26 331

27 601

0

0

0

0

Statens forretningsdrift

4 301

23 249

-335

-549

4 636

3 842

0

11 626

0

8 330

Folketrygda

477 454

532 396

0

0

0

0

477 454

532 396

0

0

Statens pensjonsfond utland

256 915

115 935

0

0

0

0

256 915

106 825

0

9 110

Sum utgifter

1 822 283

1 866 608

178 493

184 128

73 998

76 012

1 382 539

1 399 213

187 253

207 255

Løyving

Rekneskap

2019

2020

2019

2020

1. Inntekter (utan tilbakebetalingar m.m. og overføring frå Statens pensjonsfond utland)

1 403 177

1 260 942

1 407 407

1 288 828

2. Utgifter (utan utlån, avdrag på statsgjeld)

1 631 741

1 678 368

1 635 030

1 659 353

Driftsutgifter

177 190

187 789

178 493

184 128

Nybygg, anlegg m.m.

75 772

76 415

73 998

76 012

Overføringar til andre

1 124 278

1 306 463

1 125 624

1 292 388

Overføring til Statens pensjonsfond utland

254 501

107 701

256 915

106 825

3. Overskot før lånetransaksjonar før overføring frå Statens pensjonsfond utland (1–2)

-228 564

-417 426

-227 623

-370 525

4. Overføring frå Statens pensjonsfond utland

228 564

417 426

228 564

417 426

5. Overskot før lånetransaksjonar (3+4)

0

0

941

46 901

Samla inntekter

Driftsinntekter

Inntekter i samband med nybygg og anlegg

Skattar, avgifter og andre overføringar

Tilbakebetalingar

INNTEKTER

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

Skattar på formue og inntekt

273 992

297 071

0

0

0

0

273 992

297 071

0

0

Arbeidsgjevaravgift og trygdeavgift

342 761

341 345

0

0

0

0

342 761

341 345

0

0

Tollinntekter

3 480

3 588

0

0

0

0

3 480

3 588

0

0

Meirverdiavgift

305 886

306 740

0

0

0

0

305 886

306 740

0

0

Avgifter på alkohol

14 425

17 660

0

0

0

0

14 425

17 660

0

0

Avgifter på tobakk

6 549

8 958

0

0

0

0

6 549

8 958

0

0

Avgifter på motorvogner

23 924

20 583

0

0

0

0

23 924

20 583

0

0

Andre avgifter

59 874

58 210

0

0

0

0

59 874

58 210

0

0

Sum skattar og avgifter

1 030 890

1 054 154

0

0

0

0

1 030 890

1 054 154

0

0

Renter av statens forretningsdrift

86

99

0

0

0

0

86

99

0

0

Avskrivingar, avsetjingar til investeringsføremål og inntekter av statens forretningsdrift i samband med nybygg, anlegg m.m.

3 114

3 279

2

0

3 097

3 129

15

150

0

0

Sum inntekter av statens forretningsdrift

3 200

3 378

2

0

3 097

3 129

101

249

0

0

Renter frå statsbankane

9 259

9 413

0

0

0

0

9 259

9 413

0

0

Renter av kontantbehaldning og andre krav

4 654

3 073

0

0

0

0

4 654

3 073

0

0

Utbyte utan Equinor ASA

25 733

20 264

0

0

0

0

25 733

20 264

0

0

Sum renteinntekter og utbyte utan statens forretningsdrift og Equinor ASA

39 646

32 749

0

0

0

0

39 646

32 749

0

0

Inntekter under departementa

35 627

44 415

25 601

34 390

600

513

9 426

9 512

0

0

Overføring frå Noregs Bank

14 798

19 706

0

0

0

0

14 798

19 706

0

0

Tilbakeføring frå Statens banksikringsfond

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sum andre inntekter

50 425

64 121

25 601

34 390

600

513

24 224

29 218

0

0

Sum inntekter utan oljeskattar, petroleumsverksemd og tilbakebetalingar

1 124 162

1 154 402

25 603

34 390

3 697

3 643

1 094 862

1 116 370

0

0

Inntekter frå statleg petroleumsverksemd

122 809

83 988

97 376

59 075

22 674

22 439

2 759

2 474

0

0

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

140 379

35 408

0

0

0

0

140 379

35 408

0

0

Aksjeutbyte frå Equinor ASA

20 057

15 030

0

0

0

0

20 057

15 030

0

0

Sum petroleumsinntekter

283 245

134 425

97 376

59 075

22 674

22 439

163 195

52 912

0

0

Sum inntekter utan lånetransaksjonar og overføring frå Statens pensjonsfond utland

1 407 407

1 288 828

122 979

93 465

26 371

26 081

1 258 057

1 169 282

0

0

Tilbakebetalingar

115 117

141 342

0

0

0

0

0

0

115 117

141 342

Statens pensjonsfond utland

228 564

417 426

0

0

0

0

228 564

417 426

0

0

Sum inntekter

1 751 088

1 847 596

122 979

93 465

26 371

26 081

1 486 621

1 586 708

115 117

141 342

Løying

Rekneskap

LÅNETRANSAKSJONAR

2019

2020

2019

2020

6. Utlån, gjeldsavdrag, aksjeteikning m.m. i alt

184 154

201 988

187 253

207 255

Utlån m.m. til statsbankane

106 309

114 948

107 697

113 467

Gjeldsavdrag

64 101

8 520

64 101

13 995

Andre utlån, aksjeteikning m.m.

13 744

78 520

15 455

79 793

7. Tilbakebetalingar m.m.

113 028

135 804

115 117

141 342

8. Utlån m.m. netto (6–7)

71 126

66 184

72 137

65 913

9. Samla finansieringsbehov, av kontantbehaldning og lån (8–5)

71 126

66 184

71 195

19 012

10. Statslånemidlar

71 126

66 184

71 195

19 012

Tabell 1.5 Oversikt over løyvingsrekneskapen sine hovudgrupper for 2016–2020 (tal i mill. kroner)

2016

2017

2018

2019

2020

Utgifter utan lånetransaksjonar

1. Driftsutgifter, fordelte med:1), 2)

182 574

166 839

172 236

178 493

184 128

Utgifter til løn

88 799

87 942

90 264

91 875

95 151

Utgifter til varer og tenester

94 108

79 073

82 400

86 952

89 526

Forretningsverksemda (post 24)

-334

-176

-428

-335

-549

2. Nybygg, anlegg m.m.2)

78 460

69 878

68 590

73 998

76 012

3. Overføringar til andre2)

985 057

1 044 150

1 077 319

1 125 624

1 292 388

4. Overføring til Statens pensjonsfond utland

124 779

167 847

250 959

256 915

106 825

Sum utgifter utan lånetransaksjonar

1 370 870

1 448 713

1 569 104

1 635 030

1 659 353

Inntekter utan lånetransaksjonar

Skattar og avgifter

916 762

943 577

986 440

1 030 890

1 054 154

Inntekter frå statens forretningsverksemd

2 604

2 910

3 095

3 200

3 378

Renteinntekter og utbyte (utan statens forretningsverksemd og Equinor)

26 971

29 622

39 607

39 646

32 749

Andre inntekter

63 550

55 368

47 936

50 425

64 121

Petroleumsinntekter

152 594

194 411

273 513

283 245

134 425

Statens pensjonsfond utland

212 516

231 394

225 514

228 564

417 426

Sum inntekter utan lånetransaksjonar

1 374 997

1 457 281

1 576 105

1 635 971

1 706 254

Overskot før lånetransaksjonar

4 127

8 568

7 001

941

46 901

Lånetransaksjonar – utgifter

Utlån til statsbankane

94 474

91 719

93 354

107 697

113 467

Gjeldsavdrag

14 778

50 959

43 899

64 101

13 995

Andre utlån, aksjeteikning m.m.

54 466

20 916

11 238

15 455

79 793

Sum lånetransaksjonar, utgifter

163 718

163 595

148 491

187 253

207 255

Samla utgifter med lånetransaksjonar

1 534 588

1 612 308

1 717 595

1 822 283

1 866 608

Lånetransaksjonar – inntekter

Tilbakebetalingar m.m.

111 351

120 138

204 612

115 117

141 342

Statslånemidlar

48 240

34 888

-63 122

71 195

19 012

Sum lånetransaksjonar, inntekter

159 591

155 027

141 490

186 312

160 354

Samla inntekter med lånetransaksjonar

1 534 588

1 612 308

1 717 595

1 822 283

1 866 608

1) Driftsutgiftene er fordelte på utgiftsartane løn og kjøp av varer og tenester basert på informasjon frå standard kontoplan.

2) Nedgang i samla driftsutgifter frå 2016 til 2017 på om lag 16 mrd. kroner og nedgang i utgifter til nybygg, anlegg m.m. på om lag 8 mrd. kroner, må sjåast i samanheng med auken i overføringar til andre. Dette har mellom anna si årsak i budsjetteringa av kyrkja, jernbane og til dels veg som frå 2017 er budsjetterte på 70-postar.

Tabell 1.6 Samla utgifter for løyvingsrekneskapen og overførte løyvingar i 2020 fordelte på utgiftsgrupper (tal i mill. kroner)

Post

Gruppe1)

Overført løyving frå 2019

Nysaldert budsjett 2020

Samla løyving 2020

Rekne- skap 2020

Meirutgift (-) og mindreutgift

Overført løyving til 2021

01–29

Driftsutgifter

4 350

187 789

192 138

184 128

8 010

6 701

30–49

Nybygg, anlegg m.m.

5 553

76 415

81 968

76 012

5 956

5 206

50–89

Overføringar til andre

6 359

1 306 463

1 312 823

1 292 388

20 435

14 016

Overføring til Statens pensjonsfond utland

0

107 701

107 701

106 825

876

0

Sum 50–89

6 359

1 414 164

1 420 524

1 399 213

21 311

14 016

Sum 01–89

16 262

1 678 368

1 694 630

1 659 353

35 277

25 923

90–99

Utlån, gjeldsavdrag m.m.

27

201 988

202 015

207 255

-5 240

0

Sum

16 289

1 880 356

1 896 646

1 866 608

30 037

25 923

1) Fordelinga av overført løyving frå 2019 i utgiftsgruppene 01–29, 30–49 og 50–89 skil seg marginalt frå fordelinga av overført løyving til 2020 i same tabellen i stortingsmeldinga i fjor. Overførte driftsutgifter er drygt 1 mill. kroner høgare, overførte Nybygg, anlegg m.m. er drygt 2 mill. kroner lågare, medan overføringar til andre auka med drygt 1 mill. kroner. Dette gjeld kap. 0567 under KMD og kap. 0642 under ASD.

Tabell 1.7 Løyvingane 2020 fordelte etter departement og grupper av postnummer (tal i mill. kroner)

Statens eigne driftsutgifter

Nybygg m.m.

Overføringar

Utlån

Departement

Sum nysaldert budsjett1)

I alt

Post 01

Post 21–23

Post 24–29

Post 30–49

I alt

Post 50–59

Post 60–69

Post 70–89

Post 90–99

Kongehuset

291

23

23

0

0

0

268

268

0

0

0

Regjeringa

466

466

437

29

0

0

0

0

0

0

0

Stortinget og tilknytte organ

2 019

1 669

1 665

4

0

94

256

10

0

246

0

Høgsterett

118

118

118

0

0

0

0

0

0

0

0

Utanriksdepartementet

44 120

5 092

4 323

769

0

57

37 410

0

0

37 410

1 561

Kunnskapsdepartementet

78 482

7 356

2 252

5 104

0

136

70 989

43 136

13 302

14 551

0

Kulturdepartementet

25 545

2 275

2 038

236

0

107

23 163

1 681

22

21 460

0

Justis- og beredskapsdepartementet

43 305

37 003

35 294

1 671

39

3 965

2 336

481

329

1 526

0

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

226 016

6 339

4 710

1 157

471

3 671

216 006

808

210 132

5 066

0

Arbeids- og sosialdepartementet

41 634

20 690

20 345

345

0

533

13 112

323

151

12 637

7 300

Helse- og omsorgsdepartementet

195 769

8 022

4 219

3 803

0

17

187 729

297

9 878

177 554

0

Barne- og familiedepartementet

32 069

8 496

5 483

3 012

0

10

23 563

187

2 053

21 323

0

Nærings- og fiskeridepartementet

23 114

4 549

3 372

1 152

25

507

16 499

9 792

2 277

4 429

1 559

Landbruks- og matdepartementet

20 747

1 876

1 807

69

0

40

18 832

2 309

170

16 352

0

Samferdselsdepartementet

85 152

17 876

6 820

7 530

3 527

15 152

52 124

172

5 061

46 892

0

Klima- og miljødepartementet

17 638

3 260

1 546

1 714

0

616

13 762

6 392

273

7 097

0

Finansdepartementet

136 299

19 613

18 456

1 157

0

374

57 792

10 000

27 800

19 992

58 520

Forsvarsdepartementet

61 401

40 820

38 464

2 356

0

19 656

924

195

0

729

0

Olje- og energidepartementet

4 210

1 891

1 100

683

108

20

2 299

1 186

131

983

0

Ymse utgifter

100

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Statsbankane

138 071

803

791

12

0

71

22 249

12 850

0

9 399

114 948

Statleg petroleumsverksemd

28 000

0

0

0

0

28 000

0

0

0

0

0

Statens forretningsdrift

23 466

-549

0

0

-549

3 389

11 626

11 626

0

0

9 000

Folketrygda

535 524

0

0

0

0

0

535 524

0

460

535 064

0

Statens pensjonsfond utland

116 801

0

0

0

0

0

107 701

107 701

0

0

9 100

Sum utgifter

1 880 356

187 789

153 365

30 804

3 619

76 415

1 414 164

209 415

272 039

932 710

201 988

1) Sjå notar til tabell 1.1 i Vedlegg 1.

Tabell 1.8 Rekneskap 2020 fordelt etter departement og grupper av postnummer (tal i mill. kroner)

Statens eigne driftsutgifter

Nybygg m.m.

Overføringar

Utlån

Departement

Sum rekneskap1)

I alt

Post 01

Post 21–23

Post 24–29

Post 30–49

I alt

Post 50–59

Post 60–69

Post 70–89

Post 90–99

Kongehuset

291

23

23

0

0

0

268

268

0

0

0

Regjeringa

442

442

420

22

0

0

0

0

0

0

0

Stortinget og tilknytte organ

1 967

1 579

1 576

3

0

133

255

10

0

245

0

Høgsterett

113

113

113

0

0

0

0

0

0

0

0

Utanriksdepartementet

44 104

5 016

4 269

748

0

41

37 486

0

0

37 486

1 560

Kunnskapsdepartementet

77 379

7 168

2 199

4 970

0

141

70 069

43 136

12 645

14 288

0

Kulturdepartementet

23 206

2 242

2 029

213

0

72

20 891

1 681

22

19 188

0

Justis- og beredskapsdepartementet

42 053

36 358

34 761

1 566

32

3 514

2 180

462

247

1 472

0

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

225 179

6 294

4 727

1 102

466

3 661

215 224

808

209 418

4 998

0

Arbeids- og sosialdepartementet

40 478

19 852

19 519

332

0

491

12 980

323

179

12 478

7 156

Helse- og omsorgsdepartementet

192 370

6 964

4 299

2 665

0

17

185 389

297

9 178

175 913

0

Barne- og familiedepartementet

31 991

8 448

5 405

3 043

0

5

23 538

187

1 719

21 633

0

Nærings- og fiskeridepartementet

24 966

4 420

3 346

1 060

14

437

16 472

9 789

2 256

4 427

3 636

Landbruks- og matdepartementet

20 609

1 884

1 822

62

0

47

18 678

2 314

170

16 194

0

Samferdselsdepartementet

81 750

17 868

6 838

7 677

3 352

14 600

49 282

172

4 197

44 912

0

Klima- og miljødepartementet

17 540

3 230

1 586

1 644

0

626

13 684

6 417

211

7 056

0

Finansdepartementet

140 983

19 563

18 364

1 199

0

437

56 988

10 000

27 009

19 979

63 995

Forsvarsdepartementet

61 851

40 684

38 408

2 276

0

20 257

910

195

0

715

0

Olje- og energidepartementet

4 008

1 723

1 103

519

101

21

2 263

1 186

57

1 020

0

Ymse utgifter

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Statsbankane

136 150

805

794

11

0

69

21 808

12 850

0

8 958

113 467

Statleg petroleumsverksemd

27 601

0

0

0

0

27 601

0

0

0

0

0

Statens forretningsdrift

23 249

-549

0

0

-549

3 842

11 626

11 626

0

0

8 330

Folketrygda

532 396

0

0

0

0

0

532 396

0

423

531 972

0

Statens pensjonsfond utland

115 935

0

0

0

0

0

106 825

106 825

0

0

9 110

Sum utgifter

1 866 608

184 128

151 601

29 112

3 415

76 012

1 399 213

208 546

267 732

922 934

207 255

1) Sjå notar til tabell 1.1 i Vedlegg 1.

Tabell 1.9 Løyvingar og rekneskap 2020 fordelte etter art på programområde (tal i mill. kroner)

Løyvingar

Rekneskap

Programområde

Sum nysaldert budsjett1)

Driftsutgifter

Nybygg, anlegg m.m.

Overføringar til andre

Utlån, gjeldsavdrag m.m.

Sum

utgifter1)

Driftsutgifter

Nybygg, anlegg m.m.

Overføringar til andre

Utlån, gjeldsavdrag m.m.

Konstitusjonelle institusjonar

2 776

2 158

94

524

0

2 700

2 044

133

523

0

Utanriksforvaltning

7 758

2 517

23

5 023

196

7 680

2 479

22

4 983

195

Internasjonal bistand

36 361

2 575

34

32 387

1 365

36 424

2 537

19

32 503

1 365

Militært forsvar

61 401

40 820

19 656

924

0

61 851

40 684

20 257

910

0

Justissektoren

43 423

37 121

3 965

2 336

0

42 166

36 471

3 514

2 180

0

Kunnskapsføremål

125 796

7 781

136

85 783

32 095

125 226

7 600

141

84 828

32 656

Kulturføremål

25 545

2 275

107

23 163

0

23 206

2 242

72

20 891

0

Arbeid og sosiale føremål

41 755

20 674

670

13 112

7 300

40 613

19 836

641

12 980

7 156

Helse og omsorg

195 769

8 022

17

187 729

0

192 370

6 964

17

185 389

0

Barn og familie

32 069

8 496

10

23 563

0

31 991

8 448

5

23 538

0

Klima og miljø

17 638

3 260

616

13 762

0

17 540

3 230

626

13 684

0

Statsforvaltning og kommunesektoren m.m.

248 066

6 193

6 994

216 033

18 846

248 158

6 144

7 422

215 257

19 335

Landbruk og mat

20 747

1 876

40

18 832

0

20 609

1 884

47

18 678

0

Nærings- og fiskeriføremål

115 175

4 549

507

35 553

74 566

113 413

4 420

437

35 114

73 442

Olje- og energiføremål

32 200

1 881

28 020

2 299

0

31 599

1 714

27 622

2 263

0

Innanlands transport

84 452

17 876

15 152

51 424

0

81 060

17 868

14 600

48 592

0

Posttenester

700

0

0

700

0

690

0

0

690

0

Finansadministrasjon

117 845

19 605

374

47 866

50 000

116 515

19 553

437

46 525

50 000

Statleg gjeld og fordringar, renter og avdrag

18 454

8

0

9 926

8 520

24 468

10

0

10 463

13 995

Ymse utgifter

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Foreldrepengar, folketrygda

21 838

0

0

21 838

0

21 781

0

0

21 781

0

Sosiale føremål, folketrygda

436 657

0

0

436 657

0

436 429

0

0

436 429

0

Helsetenester, folketrygda

32 939

0

0

32 939

0

32 874

0

0

32 874

0

Arbeidsliv, folketrygda

44 090

0

0

44 090

0

41 312

0

0

41 312

0

Statens pensjonsfond utland

116 801

0

0

107 701

9 100

115 935

0

0

106 825

9 110

Sum utgifter

1 880 356

187 789

76 415

1 414 164

201 988

1 866 608

184 128

76 012

1 399 213

207 255

1) Sjå notar til tabell 1.1 i Vedlegg 1.

Tabell 1.10 Løyvingar og rekneskap utanom lånetransaksjonar 2020 på programområde (tal i mill. kroner)

Programområde

Nysaldert løyving

Rekne- skap1)

Avvik løyving og rekneskap

Overført løyving frå 20193)

Samla, disponibel løyving

Meirutgift (-) og mindreutgift

Overført løyving til 2021

Endring i overført løyving

Meirinntekter2)

00 Konstitusjonelle institusjonar

2 776

2 700

76

183

2 959

259

185

2

0

02 Utanriksforvaltning

7 563

7 484

78

166

7 729

245

271

105

32

03 Internasjonal bistand

34 996

35 059

-63

711

35 707

647

658

-53

12

04 Militært forsvar

61 401

61 851

-450

2 766

64 167

2 316

2 550

-216

321

06 Justissektoren

43 423

42 166

1 257

1 110

44 533

2 367

1 986

876

100

07 Kunnskapsføremål

93 700

92 569

1 131

723

94 423

1 854

1 631

908

15

08 Kulturføremål

25 545

23 206

2 339

370

25 914

2 708

2 649

2 279

10

09 Arbeid og sosiale føremål

34 455

33 457

998

601

35 056

1 599

962

361

-13

10 Helse og omsorg

195 769

192 370

3 399

2 677

198 446

6 076

5 148

2 471

221

11 Barn og familie

32 069

31 991

78

123

32 193

202

249

126

16

12 Klima og miljø

17 638

17 540

98

501

18 139

599

563

63

15

13 Statsforvaltning og kommunesektoren m.m.

229 220

228 823

397

1 938

231 158

2 335

1 579

-358

54

15 Landbruk og mat

20 747

20 609

138

142

20 890

281

222

79

39

17 Nærings- og fiskeriføremål

40 609

39 971

638

1 018

41 627

1 656

1 689

672

5

18 Olje- og energiføremål

32 200

31 599

601

117

32 317

718

312

195

0

21 Innanlands transport

84 452

81 060

3 392

2 462

86 914

5 854

4 612

2 150

244

22 Posttenester

700

690

11

0

700

11

11

11

0

23 Finansadministrasjon

67 845

66 515

1 330

603

68 448

1 934

634

31

54

24 Statleg gjeld og fordringar, renter og avdrag

9 934

10 473

-539

2

9 936

-537

0

-2

0

26 Ymse utgifter

100

0

100

0

100

100

0

0

0

28 Foreldrepengar, folketrygda

21 838

21 781

57

0

21 838

57

0

0

0

29 Sosiale føremål, folketrygda

436 657

436 429

228

50

436 707

279

13

-38

0

30 Helsetenester, folketrygda

32 939

32 874

65

0

32 939

65

0

0

0

33 Arbeidsliv, folketrygda

44 090

41 312

2 778

0

44 090

2 778

0

0

0

34 Statens pensjonsfond utland

107 701

106 825

876

0

107 701

876

0

0

0

Sum utgifter utan lånetransaksjonar

1 678 368

1 659 353

19 015

16 262

1 694 630

35 277

25 923

9 660

1 125

Lånetransaksjonar

201 988

207 255

-5 267

27

202 015

-5 240

0

-27

0

Sum utgifter med lånetransaksjonar

1 880 356

1 866 608

13 748

16 289

1 896 646

30 037

25 923

9 633

1 125

1) Sjå notar til tabell 1.1 i Vedlegg 1.

2) Faktiske meirinntekter som heimlar meirutgifter som er rapporterte frå departementa i samband med handsaminga av overføring av unytta løyving frå 2020 til 2021.

3) Overført løyving frå 2019 er fordelt etter det departementet som disponerer løyvinga i 2020. Denne fordelinga skil seg difor frå «Overført til 2020» i same tabellen i stortingsmeldinga i fjor. Som følgje av endra organisering i 2020, er 16,3 mill. kroner flytta frå NFD til KMD som følgje av flyttinga av ansvaret for Altinn frå Brønnøysundregistra til Digitaliseringsdirektoratet, knapt 7 mill. kroner er flytta frå KMD til FIN som følgje av omorganisering av DIFI med flytting av ein del av ansvarsområdet til DFØ. Knapt 1 mill. kroner er flytta frå KMD til KD som følgje av flytting av avsvaret for 22. juli-senteret. Knapt 3 mill. kroner er flytta frå Statens forretningsverksemd til NVE under OED som følge av avviklinga av NVE-anlegg.

Tabell 1.11 Balansekonto for staten (tal i 1 000 kroner)

Kontogruppe

Tekst

2019

2020

Endring

Eigedelar:

60

Kontantbehaldning

187 726 948

313 131 267

125 404 319

61

Spesielle fond og forsikringar

10 373 537 518

11 268 925 292

895 387 774

62

Verdipapir

178 963 375

168 652 154

-10 311 221

63

Utlån og uteståande krav

506 958 884

521 851 967

14 893 083

64

Ordinære fond

129 950 642

162 150 318

32 199 676

65

Forskot

1 308 661

65 505

-1 243 156

66

Kapital i statsbankane

620 026

620 026

0

68

Fast kapital i statsverksemdene

243 856 378

245 343 831

1 487 454

69

Eigenbehaldning statspapir

42 113 000

74 975 000

32 862 000

70–72

Mellomvære med rekneskapsførarar

-4 041 516

-10 440 845

-6 399 330

77

Overkurs/underkurs statspapir

-4 906 176

-6 641 260

-1 735 083

Sum eigedelar

11 656 087 739

12 738 633 256

1 082 545 517

Gjeld og eigenkapital:

80

Statsgjelda

510 624 749

637 962 937

127 338 188

81

Kontolån frå ordinære fond

141 119 905

171 037 459

29 917 554

82

Verksemder med særskilde fullmakter

20 372 452

22 753 977

2 381 525

84

Deposita og avsetjingar

3 763 204

-754 808

-4 518 012

87

Overførte unytta løyvingar

16 289 479

25 922 611

9 633 132

Sum gjeld

692 169 789

856 922 175

164 752 387

99

Avslutningskonto (eigenkapital)

10 963 917 951

11 881 711 081

917 793 130

Sum gjeld og eigenkapital

11 656 087 739

12 738 633 256

1 082 545 517

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring, Seksjon for statlig regnskapsføring

31. desember 2020

29. mars 2021

Tabell 1.12 Note til balansekonto for staten, avslutningskonto for statsrekneskapen konto 99.00.00 (tal i 1 000 kroner)

Balanse 31. desember 2019

10 963 917 951

Endring i statens eigenkapital

917 793 130

Balanse 31. desember 2020

11 881 711 081

Tabell 1.13 Note til endringar i avslutningskonto 99.00.00, spesifikasjon av endringar på konto for forskyvingar i balansen 2020 (tal i kroner)

Tabellen syner korleis netto endring ført mot statens eigenkapital (konto 99.00.00) fordeler seg på dei ulike kontogruppene i kapitalrekneskapen og avslutningsposteringa mot løyvingsrekneskapen. Tabellen inneheld fordeling av transaksjonar mot eigenkapitalen frå både transaksjonar som er førte på 90-postar og transaksjonar som ikkje er førte på 90-postar. Note 17 i kapittel 4.1 syner til samanlikning berre transaksjonar som ikkje er førte frå 90-postar.

Kontogruppe

Tekst

Beløp

99

Netto auke i statens eigenkapital, bokført på konto for forskyving i balansen

-917 793 129 969

Fordeling på dei ulike kontogruppene i rekneskapen:

5999

Avslutningspostering mot løyvingsrekneskapen (jf. kap. 5999)

-19 012 288 432

60

Kontantbehaldningar

0

61

Spesielle fond og forsikringar

895 387 774 402

62

Verdipapir

-10 311 221 279

63

Utlån og uteståande krav

14 893 083 248

64

Ordinære fond

32 199 676 241

65

Forskot

-1 243 156 152

66

Kapital i statsbankane

0

68

Fast kapital i statsverksemdene

1 487 453 739

69

Eigenbehaldning statspapir

0

70–72

Mellomvære med rekneskapsførarar

0

77

Overkurs/underkurs statspapir

0

80

Statsgjelda

13 995 000 000

81

Kontolån frå ordinære fond

0

82

Verksemder med særskilde fullmakter

0

84

Deposita og avsetjingar

29 940 203

87

Overførte unytta løyvingar

-9 633 132 000

Sum

917 793 129 969

Tabell 1.14 Samanhengen mellom finansieringsbehovet 2020 (kap. 5999) og faktisk endring i kontantbehaldninga (tal i kroner)

Brutto finansieringsbehov i løyvingsrekneskapen går fram av kap. 5999 Statslånemidlar og vert ført mot konto for forskyving i balansen (eigenkapitalen) i kapitalrekneskapen. Det er fleire grunnar til at faktisk endring i kontantbehaldninga i Noregs Bank ikkje er lik finansieringsbehovet. For det fyrste avvik statlege verksemder på nokre område frå eit reindyrka kontantprinsipp. For det andre vil statens gjeldsforvaltning gjere disposisjonar knytt til opplåning og marknadsoperasjonar som ikkje vert førte i løyvingsrekneskapen, men berre i kapitalrekneskapen. For det tredje vil endring i inneståande midlar frå nettobudsjetterte verksemder og kontolån frå ordinære fond forklare ein del av skilnaden. For det fjerde vil netto avsetjing til Statens pensjonsfond utland avvike noko frå faktisk overføring frå statskassa. Tabellen nedanfor forklarer skilnaden mellom finansieringsbehovet og endringa i kontantbehaldninga nærare. Andre endringar i kapitalrekneskapen som er førte direkte mot konto for forskyving i balansen, verkar ikkje inn på kontantbehaldninga, jf. spesifikasjon i tabell 1.13.

Dekning av brutto finansieringsbehov 2020, jf. kap. 5999

-19 012 288 431,63

Anna endring, jf. spesifikasjon nedanfor

144 416 607 700,70

Netto endring i kontantbehaldninga, jf. kontogruppe 60

125 404 319 269,07

Spesifikasjon av anna endring i kontantbehaldninga:

Ført i kapitalrekneskapen

Verknad på kontantbehaldninga

Ført av ordinære verksemder (rekneskapsførarar)1)

-6 046 342 815,86

6 046 342 815,86

63

Andre utlån

0,00

65

Forskot, veg- og jernbanemidlar under Samferdselsdepartementet

0,00

70–72

Rekneskapsførarar sitt mellomvære med statskassa

-6 399 329 637,30

84

Deposita og avsetjingar under Finansdepartementet

16 000 000,00

84

Deposita og avsetjingar, vegmidlar under Samferdselsdepartementet

304 903 000,00

84.40

Avsetjngar i Den nordiske investeringsbanken

54 237 424,33

84.50

Avsetjing Svalbardrekneskapen

-22 153 602,89

Ført av statens gjeldsforvaltning2)

-109 892 740 309,91

109 892 740 309,91

63

Andre utlån

-636 292,52

69

Eigenbehaldning statspapir

32 862 000 000,00

71

Gjeldsforvaltninga sitt mellomvære med statskassa

0,00

77

Overkurs/underkurs statspapir

-1 735 083 140,83

80

Statsgjelda

-127 338 187 902,66

80-3 Faste lån opptekne innanlands

-75 005 000 000,00

80-5 Statskassevekslar

-3 000 000 000,00

80-8 Kontolån

-49 333 187 902,66

84

Deposita og avsetjingar

313 530 733,58

98

Konto for forskyving i balansen, regulering av statsgjelda

-13 994 363 707,48

Endring bankbehaldning i Noregs Bank for nettobudsjetterte verksemder og fond3)

-32 299 078 717,83

32 299 078 717,83

81

Inneståande frå fond

-29 917 553 972,16

82

Inneståande frå nettobudsjetterte verksemder

-2 381 524 745,67

Overføring til statens pensjonsfond4)

3 821 554 142,90

-3 821 554 142,90

848016

Avsetjing til Statens pensjonsfond utland

3 821 554 142,90

Sum

-144 416 607 700,70

144 416 607 700,70

1) Statlege verksemder som rapporterer til løyvingsrekneskapen avvik på visse punkt med eit reindyrka kontantprinsipp. Skattetrekk, reiseforskot/andre forskot og utlagde kassebehaldningar er døme på postar som vert balanseførte og går inn i verksemda sitt mellomvære med statskassa. Under Samferdselsdepartementet er det ei ordning med forskotering av veg- og jernbanemidlar frå fylkeskommunar/kommunar til staten. For Svalbardrekneskapen er det ei ordning der Stortingets løyving på kapittel 0480, post 50 vert ført til utgift av Justis- og beredskapsdepartementet (JD), med ei avsetjing på konto 84.50.04 Avsetjingar i Svalbardrekneskapen. JD og nokre andre statlege verksemder som har utbetalingar og innbetalingar knytte til Svalbardrekneskapen, bokfører desse mot 84.50.04.

2) Statens gjeldsforvaltning vert ført av Finansdepartementet. Gjeldsforvaltninga sikrar, ved opplåning og marknadsoperasjonar, at det til ei kvar tid er nok likviditet i statskassa til å dekkje behovet. I dette arbeidet vert det òg ført transaksjonar som ikkje er med i løyvingsrekneskapen, men som påverkar kontantbehaldninga. Slike transaksjonar forklarer ein stor del av endringa på kontantbehaldninga.

3) Verksemder med særskilde fullmakter (nettobudsjetterte 50-post verksemder) og kontolån frå ordinære fond har likviditeten plassert i Noregs Bank, men ut- og innbetalingar i verksemdene vert ikkje førte i løyvingsrekneskapen for staten. Det inneber at endring i likviditet kan forklare mykje av verknaden på kontantbehaldninga. Inneståande frå fond auka med 29,9 mrd. kroner. Av dette var 10 mrd. kroner tapsavsetjing Alminneleg ordning under GIEK, 10 mrd. kroner tapsavsetjing garantiordning for lån til små og mellomstore verksemder og 6,0 mrd. kroner garantiordning for norsk luftfart. Likviditeten auka samla for dei nettobudsjetterte verksemdene med 2,4 mrd. kroner.

4) Avsetjingskontoen for Statens pensjonsfond utland syner at det er overført 1,4 mrd. kroner for lite frå SPU til statskassa i 2020. Endra avsetjing i 2020 er 3,8 mrd. kroner. Kontantoverføringane til og frå SPU er omtalte i kapittel 3 i meldinga.

Tabell 1.15 Oversikt over statsrekneskapen 2020 ut frå kjelde til postering (tal i kroner)

Kontogruppe

Fordeling på ulike kontogrupper i rekneskapen:

Netto endring

Ført av ordinære rekneskapsførarar

Statsgjeldsforvaltninga

Endra bankbehaldning fond/50-post

Overføring Statens pensjonsfond utland

Ført mot eigenkapitalen1)

0001–5999

Ført mot løyvingsrekneskapen/kap. 5999

0

297 640 706 245

22 863 136 330

-301 491 554 143

-19 012 288 432

60

Kontantbehaldningar

125 404 319 269

-291 594 363 429

87 029 603 980

32 299 078 718

297 670 000 000

61

Spesielle fond og forsikringar

895 387 774 402

895 387 774 402

62

Verdipapir

-10 311 221 279

-10 311 221 279

63

Utlån og uteståande krav

14 893 083 248

-636 293

14 893 719 540

64

Ordinære fond

32 199 676 241

32 199 676 241

65

Forskot

-1 243 156 152

-1 243 156 152

66

Kapital i statsbankane

0

68

Fast kapital i statsverksemdene

1 487 453 739

1 487 453 739

69

Eigenbehaldning statspapir

32 862 000 000

32 862 000 000

70–72

Mellomvære med rekneskapsførarar m.m.

-6 399 329 637

-6 399 329 637

77

Overkurs/underkurs statspapir

-1 735 083 141

-1 735 083 141

80

Statsgjelda

-127 338 187 903

-127 338 187 903

81

Kontolån frå ordinære fond

-29 917 553 972

-29 917 553 972

82

Verksemder med særskilde fullmakter

-2 381 524 746

-2 381 524 746

84

Deposita og avsetjingar

4 518 011 901

352 986 821

313 530 734

3 821 554 143

29 940 203

87

Overførte unytta løyvingar

-9 633 132 000

-9 633 132 000

99

Netto auke i statens eigenkapital, bokført på konto for forskyving i balansen

-917 793 129 969

-13 994 363 707

-903 798 766 262

Sum

0

0

0

0

0

0

1) Samanlikna med tabell 1.13 er nettobeløp på 14,0 mrd. kroner, ført av gjeldsforvaltninga mot konto for forskyving i balansen, trekt ut. Summen inngår her i kolonnen for statsgjeldsforvaltninga. Beløpet inngår i nettobeløpet i kontogruppe 80 med 14,0 mrd. kroner og i kontogruppe 63 med -0,1 mill. kroner.

2 Løyvingsrekneskap for staten

Tabell 2.1 Løyvingsrekneskap for staten, utgifter (tal i 1 000 kroner)

Kap.

Post

(tal i 1 000 kroner)

Overført frå 2019

Løyving

Samla løyving

Rekneskap

Meirutgift (-) og mindreutgift

Overført til 2021

Det kongelige hus

0001

H.M. Kongen og H.M. Dronningen:

01

Apanasje

0

12 528

12 528

12 528

0

0

50

Det kongelige hoff

0

218 137

218 137

218 137

0

0

51

Særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff

0

50 000

50 000

50 000

0

0

Sum kap 0001

0

280 665

280 665

280 665

0

0

0002

H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen:

01

Apanasje

0

10 427

10 427

10 427

0

0

Sum kap 0002

0

10 427

10 427

10 427

0

0

Sum Det kongelige hus

0

291 092

291 092

291 092

0

0

Regjering

0020

Statsministerens kontor:

01

Driftsutgifter

5 290

123 899

129 189

123 900

5 289

5 838

21

Spesielle driftsutgifter, Koronakommisjonen, kan overføres

0

15 000

15 000

8 908

6 092

6 219

Sum kap 0020

5 290

138 899

144 189

132 808

11 381

12 057

0021

Statsrådet:

01

Driftsutgifter

3 382

204 400

207 782

190 046

17 736

10 220

Sum kap 0021

3 382

204 400

207 782

190 046

17 736

10 220

0024

Regjeringsadvokaten:

01

Driftsutgifter

2 593

108 473

111 066

106 067

4 999

4 999

21

Spesielle driftsutgifter

603

14 400

15 003

13 402

1 601

720

Sum kap 0024

3 196

122 873

126 069

119 469

6 600

5 719

Sum Regjering

11 868

466 172

478 040

442 322

35 718

27 996

Stortinget og tilknyttede organ

0041

Stortinget:

01

Driftsutgifter

34 200

963 000

997 200

901 235

95 965

34 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

0

3 900

3 900

3 014

886

400

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

125 000

93 800

218 800

130 911

87 889

87 889

50

Sannhets- og forsoningskommisjonen

0

10 000

10 000

10 000

0

0

70

Tilskudd til partigruppene

0

199 000

199 000

198 629

371

0

72

Tilskudd til Det Norske Nobelinstitutts bibliotek

0

1 500

1 500

1 500

0

0

73

Kontingenter, internasjonale delegasjoner

0

15 500

15 500

15 192

308

0

74

Reisetilskudd til skoler

0

2 600

2 600

2 545

55

0

Sum kap 0041

159 200

1 289 300

1 448 500

1 263 026

185 474

122 289

0042

Ombudsmannsnemnda for Forsvaret:

01

Driftsutgifter

365

7 500

7 865

7 129

736

375

Sum kap 0042

365

7 500

7 865

7 129

736

375

0043

Stortingets ombudsmann for forvaltningen:

01

Driftsutgifter

3 143

91 407

94 550

88 936

5 614

4 570

Sum kap 0043

3 143

91 407

94 550

88 936

5 614

4 570

0044

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste:

01

Driftsutgifter

497

26 000

26 497

23 257

3 240

1 300

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

4 226

0

4 226

1 917

2 309

2 309

Sum kap 0044

4 723

26 000

30 723

25 174

5 549

3 609

0045

Norges institusjon for menneskerettigheter:

01

Driftsutgifter

1 250

25 700

26 950

26 665

285

331

Sum kap 0045

1 250

25 700

26 950

26 665

285

331

0051

Riksrevisjonen:

01

Driftsutgifter

2 700

551 842

554 542

528 929

25 613

25 613

75

Internasjonale organisasjoner og nettverk

0

27 000

27 000

27 000

0

0

Sum kap 0051

2 700

578 842

581 542

555 929

25 613

25 613

Sum Stortinget og tilknyttede organ

171 381

2 018 749

2 190 130

1 966 860

223 270

156 787

Høyesterett

0061

Høyesterett:

01

Driftsutgifter

276

118 048

118 324

112 888

5 436

5 516

Sum kap 0061

276

118 048

118 324

112 888

5 436

5 516

Sum Høyesterett

276

118 048

118 324

112 888

5 436

5 516

Utenriksdepartementet

Administrasjon av utenrikspolitikken

0100

Utenriksdepartementet:

01

Driftsutgifter

55 050

2 314 537

2 369 587

2 300 854

68 733

102 764

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

3 887

27 695

31 582

21 420

10 162

10 164

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

22 639

22 858

45 497

21 565

23 932

23 932

70

Erstatning av skader på utenlandske ambassader

0

1 120

1 120

109

1 011

0

71

Hjelp til norske borgere i utlandet

0

190

190

4

186

0

89

Valutatap (disagio)

0

0

0

6 107

-6 107

0

90

Lån til norske borgere i utlandet

0

360

360

183

177

0

Sum kap 0100

81 576

2 366 760

2 448 336

2 350 241

98 095

136 860

0103

Regjeringens representasjon:

01

Driftsutgifter

0

49 431

49 431

45 945

3 486

2 472

Sum kap 0103

0

49 431

49 431

45 945

3 486

2 472

0104

Kongefamiliens offisielle reiser til utlandet:

01

Driftsutgifter

225

8 140

8 365

6 566

1 799

407

Sum kap 0104

225

8 140

8 365

6 566

1 799

407

Sum Administrasjon av utenrikspolitikken

81 801

2 424 331

2 506 132

2 402 751

103 381

139 739

Utenriksformål

0115

Næringsfremme, kultur og informasjon:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70 og 71

0

12 847

12 847

6 398

6 449

6 449

70

Kultur- og informasjonsformål, kan overføres, kan nyttes under post 21

0

27 860

27 860

24 280

3 580

3 580

71

Næringsfremme, kan overføres, kan nyttes under post 21

1 415

7 820

9 235

3 283

5 952

5 952

Sum kap 0115

1 415

48 527

49 942

33 961

15 981

15 981

0116

Internasjonale organisasjoner:

70

Pliktige bidrag

0

1 423 632

1 423 632

1 414 079

9 553

0

90

Innskudd i Den asiatiske investeringsbanken for infrastruktur (AIIB)

0

195 247

195 247

195 247

0

0

Sum kap 0116

0

1 618 879

1 618 879

1 609 326

9 553

0

0117

EØS-finansieringsordningene:

77

EØS-finansieringsordningen 2014-2021, kan overføres

12 757

1 801 000

1 813 757

1 806 330

7 427

7 427

78

Den norske finansieringsordningen 2014-2021, kan overføres

14 704

1 396 000

1 410 704

1 406 912

3 792

3 792

Sum kap 0117

27 461

3 197 000

3 224 461

3 213 241

11 220

11 219

0118

Utenrikspolitiske satsinger:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70, 71, 72 og 73

0

104 092

104 092

98 234

5 858

5 859

70

Nordområdetiltak, samarbeid med Russland og atomsikkerhet, kan overføres, kan nyttes under post 21

32 881

259 734

292 615

217 447

75 168

75 168

71

Globale sikkerhetsspørsmål, kan overføres, kan nyttes under post 21

2 700

12 974

15 674

9 554

6 120

6 120

72

Nedrustning, ikke-spredning og kjernefysisk sikkerhet mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

6 993

11 728

18 721

11 114

7 607

7 607

73

Klima, miljøtiltak og hav mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

12 904

27 434

40 338

31 158

9 180

9 180

74

Forskning, dialog og menneskerettigheter mv.

0

53 455

53 455

52 807

648

0

Sum kap 0118

55 478

469 417

524 895

420 315

104 580

103 934

Sum Utenriksformål

84 354

5 333 823

5 418 177

5 276 843

141 334

131 134

Forvaltning av utviklingssamarbeidet

0140

Utenriksdepartementet:

01

Driftsutgifter

55 293

1 609 123

1 664 416

1 583 069

81 347

80 456

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

26 653

121 917

148 570

118 484

30 086

30 086

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

49 087

33 810

82 897

19 196

63 701

63 701

89

Valutatap (disagio)

0

0

0

14 001

-14 001

0

Sum kap 0140

131 033

1 764 850

1 895 883

1 734 750

161 133

174 243

0141

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad):

01

Driftsutgifter

8 765

289 350

298 115

282 880

15 235

14 468

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

3 547

23 271

26 818

23 806

3 012

3 012

Sum kap 0141

12 312

312 621

324 933

306 686

18 247

17 480

0144

Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec):

01

Driftsutgifter

1 640

52 110

53 750

49 371

4 379

2 606

70

Utvekslingsordninger, kan overføres

7 013

63 811

70 824

69 839

985

985

Sum kap 0144

8 653

115 921

124 574

119 211

5 363

3 591

Sum Forvaltning av utviklingssamarbeidet

151 998

2 193 392

2 345 390

2 160 647

184 743

195 314

Utviklingssamarbeidet

0150

Humanitær bistand:

70

Nødhjelp og humanitær bistand, kan overføres

3 823

4 873 199

4 877 022

4 876 854

168

168

71

Verdens matvareprogram (WFP), kan overføres

0

300 000

300 000

300 000

0

0

72

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR)

0

380 000

380 000

380 000

0

0

Sum kap 0150

3 823

5 553 199

5 557 022

5 556 854

168

168

0151

Fred, sikkerhet og globalt samarbeid:

70

Fred og forsoning, kan overføres

737

435 900

436 637

419 348

17 289

17 289

71

Globale sikkerhetsspørsmål og nedrustning, kan overføres

43 254

287 700

330 954

264 853

66 101

66 101

72

Stabilisering av land i krise og konflikt, kan overføres

800

842 390

843 190

801 703

41 487

41 487

73

FN og globale utfordringer, kan overføres

0

311 514

311 514

311 514

0

0

74

Pliktige bidrag til FN-organisasjoner mv., kan overføres

1 714

351 690

353 404

348 923

4 481

4 481

Sum kap 0151

46 505

2 229 194

2 275 699

2 146 341

129 358

129 358

0152

Menneskerettigheter:

70

Menneskerettigheter, kan overføres

7 205

660 277

667 482

655 859

11 623

11 623

71

FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR), kan overføres

0

165 000

165 000

165 000

0

0

Sum kap 0152

7 205

825 277

832 482

820 859

11 623

11 623

0159

Regionbevilgninger:

70

Midtøsten og Nord-Afrika, kan overføres

16 083

682 807

698 890

659 769

39 121

39 121

71

Europa og Sentral-Asia, kan overføres

47 080

809 774

856 854

799 969

56 885

56 885

72

Afghanistan, kan overføres

3 096

540 000

543 096

540 545

2 551

2 551

75

Afrika, kan overføres

29 863

1 155 584

1 185 447

1 173 235

12 212

12 212

76

Asia, kan overføres

7 080

80 328

87 408

82 702

4 706

4 706

77

Latin-Amerika, kan overføres

4 304

103 350

107 654

106 156

1 498

1 498

Sum kap 0159

107 506

3 371 843

3 479 349

3 362 376

116 973

116 973

0160

Helse:

70

Helse, kan overføres

30 895

5 293 547

5 324 442

5 182 736

141 706

141 706

71

Verdens helseorganisasjon (WHO), kan overføres

270

225 500

225 770

225 500

270

270

72

FNs aidsprogram (UNAIDS), kan overføres

0

60 000

60 000

60 000

0

0

Sum kap 0160

31 165

5 579 047

5 610 212

5 468 236

141 976

141 976

0161

Utdanning, forskning og faglig samarbeid:

70

Utdanning, kan overføres

29 183

2 305 150

2 334 333

2 332 602

1 731

1 731

71

Forskning, kan overføres

9

171 846

171 855

171 800

55

55

72

Kunnskapsbanken og faglig samarbeid, kan overføres

31 261

576 324

607 585

599 656

7 929

7 929

Sum kap 0161

60 453

3 053 320

3 113 773

3 104 058

9 715

9 715

0162

Næringsutvikling, landbruk og fornybar energi:

70

Næringsutvikling og handel, kan overføres

3 217

393 470

396 687

394 028

2 659

2 659

71

Matsikkerhet, fisk og landbruk, kan overføres

288

1 191 966

1 192 254

1 191 253

1 001

1 001

72

Fornybar energi, kan overføres

166 176

572 000

738 176

734 798

3 378

3 378

73

Det internasjonale finansieringsinstituttet (IFC), kan overføres

0

161 000

161 000

161 000

0

0

75

Norfund – tapsavsetting

0

480 000

480 000

480 000

0

0

95

Norfund – grunnfondskapital ved investeringer i utviklingsland

0

1 365 000

1 365 000

1 365 000

0

0

Sum kap 0162

169 681

4 163 436

4 333 117

4 326 078

7 039

7 038

0163

Klima, miljø og hav:

70

Miljø og klima, kan overføres

7 981

1 370 042

1 378 023

1 348 941

29 082

29 082

71

Bærekraftige hav og tiltak mot marin forsøpling, kan overføres

48 838

346 220

395 058

387 987

7 071

7 071

Sum kap 0163

56 819

1 716 262

1 773 081

1 736 928

36 153

36 153

0164

Likestilling:

70

Likestilling, kan overføres

10 354

354 119

364 473

362 324

2 149

2 149

71

FNs organisasjon for kvinners rettigheter og likestilling (UN Women), kan overføres

0

100 000

100 000

100 000

0

0

72

FNs befolkningsfond (UNFPA)

0

530 000

530 000

530 000

0

0

73

Sårbare grupper, kan overføres

0

495 000

495 000

492 878

2 122

2 122

Sum kap 0164

10 354

1 479 119

1 489 473

1 485 202

4 271

4 271

0170

Sivilt samfunn:

70

Sivilt samfunn, kan overføres

43 116

2 028 471

2 071 587

2 071 557

30

30

Sum kap 0170

43 116

2 028 471

2 071 587

2 071 557

30

30

0171

FNs utviklingsarbeid:

70

FNs utviklingsprogram (UNDP)

0

615 000

615 000

615 000

0

0

71

FNs barnefond (UNICEF)

0

410 000

410 000

410 000

0

0

72

Andre tilskudd (FN), kan overføres

10 128

145 200

155 328

150 230

5 098

5 098

Sum kap 0171

10 128

1 170 200

1 180 328

1 175 230

5 098

5 098

0172

Multilaterale finansinstitusjoner og gjeldslette:

70

Verdensbanken, kan overføres

4 297

1 183 703

1 188 000

1 188 000

0

0

71

Regionale banker og fond, kan overføres

1 425

839 000

840 425

840 231

194

194

72

Strategisk samarbeid, kan overføres

6 001

216 000

222 001

222 000

1

1

73

Gjeldslette, kan overføres

77

280 485

280 562

280 432

130

130

Sum kap 0172

11 800

2 519 188

2 530 988

2 530 663

325

325

0179

Flyktningtiltak i Norge:

21

Spesielle driftsutgifter

0

479 437

479 437

479 437

0

0

Sum kap 0179

0

479 437

479 437

479 437

0

0

Sum Utviklingssamarbeidet

558 555

34 167 993

34 726 548

34 263 819

462 729

462 728

Sum Utenriksdepartementet

876 708

44 119 539

44 996 247

44 104 061

892 186

928 915

Kunnskapsdepartementet

Administrasjon

0200

Kunnskapsdepartementet:

01

Driftsutgifter

18 762

393 982

412 744

398 661

14 083

17 767

21

Spesielle driftsutgifter

793

16 712

17 505

17 481

24

92

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

5 009

3 012

8 021

3 515

4 506

4 506

Sum kap 0200

24 564

413 706

438 270

419 656

18 614

22 365

0201

Analyse og kunnskapsgrunnlag:

21

Spesielle driftsutgifter

2 093

225 485

227 578

224 027

3 551

3 551

Sum kap 0201

2 093

225 485

227 578

224 027

3 551

3 551

Sum Administrasjon

26 657

639 191

665 848

643 683

22 165

25 916

Grunnopplæringen

0220

Utdanningsdirektoratet:

01

Driftsutgifter

5 965

358 288

364 253

355 290

8 963

12 375

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

10 528

203 059

213 587

210 748

2 839

7 265

70

Tilskudd til læremidler mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

23 859

70 549

94 408

71 349

23 059

23 059

Sum kap 0220

40 352

631 896

672 248

637 387

34 861

42 699

0221

Foreldreutvalgene for grunnopplæringen og barnehagene:

01

Driftsutgifter

674

15 948

16 622

14 909

1 713

797

Sum kap 0221

674

15 948

16 622

14 909

1 713

797

0222

Statlige skoler og fjernundervisningstjenester:

01

Driftsutgifter

258

146 516

146 774

146 026

748

2 945

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

244

1 964

2 208

2 208

0

0

Sum kap 0222

502

148 480

148 982

148 234

748

2 945

0225

Tiltak i grunnopplæringen:

01

Driftsutgifter

0

10 848

10 848

10 326

522

0

21

Spesielle driftsutgifter

0

23 984

23 984

22 884

1 100

0

60

Tilskudd til landslinjer

0

240 373

240 373

240 373

0

0

63

Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, kan overføres

2 700

73 974

76 674

71 678

4 996

1 748

64

Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge

0

45 164

45 164

44 149

1 015

0

65

Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg, kan overføres

0

179 000

179 000

178 552

448

448

66

Tilskudd til skoleturer i forbindelse med handlingsplan mot antisemittisme

0

15 480

15 480

14 473

1 007

0

67

Tilskudd til opplæring i kvensk eller finsk

0

7 612

7 612

7 486

126

0

68

Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen

0

293 592

293 592

293 592

0

0

69

Tiltak for fullføring av videregående opplæring

0

666 740

666 740

666 740

0

0

74

Prosjekttilskudd

0

9 437

9 437

9 437

0

0

75

Grunntilskudd

0

92 337

92 337

92 337

0

0

Sum kap 0225

2 700

1 658 541

1 661 241

1 652 027

9 214

2 196

0226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

110 762

1 589 426

1 700 188

1 561 834

138 354

138 426

22

Videreutdanning for lærere og skoleledere

9 370

1 543 467

1 552 837

1 551 804

1 033

1 035

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

42 819

57 400

100 219

57 415

42 804

42 804

61

Tilskuddsordning til veiledning for nyutdannede nytilsatte lærere

0

61 920

61 920

61 815

105

0

63

Forskning på effektene av økt lærertetthet

0

43 002

43 002

43 001

1

0

64

Programfinansiering av 0-24-samarbeidet

0

39 310

39 310

39 310

0

0

71

Tilskudd til vitensentre

0

101 305

101 305

101 305

1

0

Sum kap 0226

162 951

3 435 830

3 598 781

3 416 485

182 296

182 265

0227

Tilskudd til særskilte skoler:

63

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner

0

41 467

41 467

41 467

0

0

78

Tilskudd

0

177 354

177 354

177 354

0

0

Sum kap 0227

0

218 821

218 821

218 821

0

0

0228

Tilskudd til frittstående skoler mv.:

70

Frittstående grunnskoler, overslagsbevilgning

0

3 117 719

3 117 719

3 117 719

0

0

71

Frittstående videregående skoler, overslagsbevilgning

0

1 721 118

1 721 118

1 721 790

-672

0

72

Frittstående skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven, overslagsbevilgning

0

153 014

153 014

152 941

73

0

73

Frittstående grunnskoler i utlandet, overslagsbevilgning

0

116 507

116 507

115 874

633

0

74

Frittstående videregående skoler i utlandet, overslagsbevilgning

0

16 324

16 324

15 396

928

0

75

Frittstående skoler for funksjonshemmede elever, overslagsbevilgning

0

366 677

366 677

366 111

566

0

76

Andre frittstående skoler, overslagsbevilgning

0

41 852

41 852

41 852

0

0

77

Den tysk-norske skolen i Oslo, overslagsbevilgning

0

29 487

29 487

29 487

0

0

78

Kompletterende undervisning

0

24 004

24 004

23 065

939

0

79

Toppidrett

0

48 808

48 808

48 808

0

0

81

Elevutveksling til utlandet

0

2 122

2 122

2 122

0

0

82

Kapital- og husleietilskudd til friskoler

0

66 218

66 218

66 162

56

0

83

Kompensasjon til friskoler for refundert foreldrebetaling for SFO i forbindelse med stenging av skole og SFO

0

11 500

11 500

9 476

2 024

0

85

Kompensasjon for merutgifter knyttet til covid-19

0

50 000

50 000

50 000

0

0

Sum kap 0228

0

5 765 350

5 765 350

5 760 805

4 545

0

0230

Statlig spesialpedagogisk støttesystem:

01

Driftsutgifter

21 233

676 581

697 814

651 081

46 733

33 829

21

Spesielle driftsutgifter

0

35 088

35 088

24 876

10 212

0

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

8 773

9 414

18 187

16 008

2 179

2 179

Sum kap 0230

30 006

721 083

751 089

691 966

59 123

36 008

Sum Grunnopplæringen

237 185

12 595 949

12 833 134

12 540 633

292 501

266 910

Barnehager

0231

Barnehager:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 51

26 859

458 302

485 161

436 921

48 240

48 251

60

Tilskudd til bemanningsnorm i barnehage

0

110 357

110 357

110 357

0

0

63

Tilskudd til tiltak for å styrke den norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklige barn i barnehage

0

144 549

144 549

144 549

0

0

66

Tilskudd til økt barnehagedeltakelse for minoritetsspråklige barn

0

17 342

17 342

17 341

1

0

70

Tilskudd til svømming i barnehagene

0

69 993

69 993

56 767

13 226

0

Sum kap 0231

26 859

800 543

827 402

765 935

61 467

48 251

Sum Barnehager

26 859

800 543

827 402

765 935

61 467

48 251

Høyere yrkesfaglig utdanning

0240

Fagskoler:

60

Driftstilskudd til fagskoler

0

834 707

834 707

834 707

0

0

61

Utviklingsmidler til fagskoler

0

53 204

53 204

53 204

0

0

Sum kap 0240

0

887 911

887 911

887 911

0

0

0241

Felles tiltak for fagskoler:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

1 746

30 893

32 639

31 072

1 567

1 567

Sum kap 0241

1 746

30 893

32 639

31 072

1 567

1 567

0242

Norges grønne fagskole – Vea:

01

Driftsutgifter

463

30 388

30 851

32 000

-1 149

1 519

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

0

1 271

1 271

231

1 040

1 040

Sum kap 0242

463

31 659

32 122

32 232

-110

2 559

Sum Høyere yrkesfaglig utdanning

2 209

950 463

952 672

951 215

1 457

4 126

Kompetansepolitikk og livslang læring

0251

22. juli-senteret:

01

Driftsutgifter

613

17 572

18 185

17 185

1 000

879

Sum kap 0251

613

17 572

18 185

17 185

1 000

879

0253

Folkehøgskoler:

70

Tilskudd til folkehøgskoler

0

1 023 066

1 023 066

1 023 066

0

0

71

Tilskudd til Folkehøgskolerådet

0

5 377

5 377

5 377

0

0

72

Tilskudd til Nordiska folkhögskolan

0

686

686

686

0

0

73

Ettergivelse av utlån til Raulandsakademiet AS

0

400

400

400

0

0

Sum kap 0253

0

1 029 529

1 029 529

1 029 529

0

0

0254

Studieforbund mv.:

70

Tilskudd til studieforbund

0

219 641

219 641

219 641

0

0

73

Tilskudd til voksenopplæringsorganisasjoner

0

13 236

13 236

13 236

0

0

Sum kap 0254

0

232 877

232 877

232 877

0

0

0255

Tilskudd til freds- og menneskerettssentre:

75

Det europeiske Wergelandsenteret

0

10 740

10 740

10 740

0

0

77

Tilskudd til freds- og menneskerettssentre

0

99 211

99 211

99 211

0

0

Sum kap 0255

0

109 951

109 951

109 951

0

0

0256

Kompetanse Norge:

01

Driftsutgifter

6 057

110 779

116 836

116 086

750

5 539

21

Spesielle driftsutgifter

159

5 914

6 073

6 509

-436

163

Sum kap 0256

6 216

116 693

122 909

122 595

314

5 702

0257

Kompetansepluss:

70

Tilskudd, kan overføres

145 193

172 134

317 327

134 136

183 191

183 191

Sum kap 0257

145 193

172 134

317 327

134 136

183 191

183 191

0258

Tiltak for livslang læring:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

74 876

460 876

535 752

392 663

143 089

143 130

Sum kap 0258

74 876

460 876

535 752

392 663

143 089

143 130

Sum Kompetansepolitikk og livslang læring

226 898

2 139 632

2 366 530

2 038 935

327 595

332 902

Høyere utdanning og forskning

0260

Universiteter og høyskoler:

50

Statlige universiteter og høyskoler

0

37 181 477

37 181 477

37 181 570

-93

0

70

Private høyskoler

0

1 726 817

1 726 817

1 726 817

0

0

Sum kap 0260

0

38 908 294

38 908 294

38 908 387

-93

0

0270

Studentvelferd:

75

Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres

75 577

648 104

723 681

448 608

275 073

275 073

Sum kap 0270

75 577

648 104

723 681

448 608

275 073

275 073

0271

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen:

01

Driftsutgifter

7 804

175 369

183 173

175 901

7 272

7 000

21

Spesielle driftsutgifter

0

10

10

9 158

-9 148

0

Sum kap 0271

7 804

175 379

183 183

185 059

-1 876

7 000

0272

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning:

50

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

0

628 108

628 108

628 108

0

0

Sum kap 0272

0

628 108

628 108

628 108

0

0

0273

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning:

50

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

0

194 186

194 186

194 186

0

0

Sum kap 0273

0

194 186

194 186

194 186

0

0

0274

Universitetssenteret på Svalbard:

70

Tilskudd til Universitetssenteret på Svalbard

0

142 463

142 463

142 463

0

0

Sum kap 0274

0

142 463

142 463

142 463

0

0

0275

Tiltak for høyere utdanning og forskning:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

16 459

183 327

199 786

185 438

14 348

14 354

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

67

9 514

9 581

9 514

67

67

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21

0

98 304

98 304

97 671

633

0

Sum kap 0275

16 526

291 145

307 671

292 623

15 048

14 421

0284

De nasjonale forskningsetiske komiteene:

01

Driftsutgifter

50

19 350

19 400

17 237

2 163

968

Sum kap 0284

50

19 350

19 400

17 237

2 163

968

0285

Norges forskningsråd:

52

Langsiktig, grunnleggende forskning

0

1 810 078

1 810 078

1 810 078

0

0

53

Sektorovergripende og strategiske satsinger

0

1 507 881

1 507 881

1 507 881

0

0

54

Forskningsinfrastruktur av nasjonal, strategisk interesse

0

791 409

791 409

791 409

0

0

55

Virksomhetskostnader

0

780 105

780 105

780 105

0

0

Sum kap 0285

0

4 889 473

4 889 473

4 889 473

0

0

0286

Regionale forskningsfond:

60

Regionale forskningsfond, tilskudd til forskning

0

219 119

219 119

219 119

0

0

Sum kap 0286

0

219 119

219 119

219 119

0

0

0287

Basisbevilgning til samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter:

57

Basisbevilgning til samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter

0

218 120

218 120

218 120

0

0

Sum kap 0287

0

218 120

218 120

218 120

0

0

0288

Internasjonale samarbeidstiltak:

21

Spesielle driftsutgifter

2 387

141 073

143 460

139 091

4 369

4 369

72

Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner

0

315 944

315 944

315 981

-37

0

73

EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, kan overføres

0

2 794 919

2 794 919

2 794 919

0

0

74

EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett

0

762 260

762 260

762 260

0

0

75

UNESCO-kontingent

0

22 251

22 251

22 930

-679

0

76

UNESCO-formål

0

4 109

4 109

3 909

200

0

Sum kap 0288

2 387

4 040 556

4 042 943

4 039 091

3 852

4 369

0289

Vitenskapelige priser:

51

Holbergprisen

0

17 341

17 341

17 341

0

0

71

Abelprisen

0

16 288

16 288

16 288

0

0

72

Kavliprisen

0

11 340

11 340

11 340

0

0

Sum kap 0289

0

44 969

44 969

44 969

0

0

Sum Høyere utdanning og forskning

102 344

50 419 266

50 521 610

50 227 443

294 167

301 831

Integrering og mangfold

0290

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet:

01

Driftsutgifter

10 327

296 197

306 524

264 058

42 466

14 810

Sum kap 0290

10 327

296 197

306 524

264 058

42 466

14 810

0291

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

19 501

65 112

84 613

49 516

35 097

35 261

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

38 158

53 530

91 688

52 225

39 463

39 463

50

Norges forskningsråd

0

7 210

7 210

7 210

0

0

60

Integreringstilskudd, kan overføres

0

7 068 926

7 068 926

6 555 645

513 281

513 281

61

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning

0

1 612 175

1 612 175

1 526 798

85 377

0

62

Kommunale innvandrertiltak

0

247 582

247 582

236 075

11 507

0

70

Bosettingsordningen og integreringstilskudd, oppfølging

0

2 284

2 284

2 400

-116

0

71

Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet, kan overføres

0

145 443

145 443

140 839

4 604

4 604

72

Statsautorisasjonsordningen for tolker mv.

0

8 103

8 103

4 900

3 203

0

73

Tilskudd

0

21 814

21 814

20 666

1 148

0

Sum kap 0291

57 659

9 232 179

9 289 838

8 596 274

693 564

592 609

0292

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

11 695

80 268

91 963

64 351

27 612

27 630

22

Prøver i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

1 912

41 420

43 332

41 333

1 999

2 005

60

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

0

1 286 502

1 286 502

1 244 842

41 660

0

Sum kap 0292

13 607

1 408 190

1 421 797

1 350 526

71 271

29 635

Sum Integrering og mangfold

81 593

10 936 566

11 018 159

10 210 859

807 300

637 054

Sum Kunnskapsdepartementet

703 745

78 481 610

79 185 355

77 378 703

1 806 652

1 616 990

Kulturdepartementet

Administrasjon

0300

Kulturdepartementet:

01

Driftsutgifter

7 821

176 711

184 532

176 290

8 242

8 601

21

Spesielle driftsutgifter

61

1 210

1 271

1 263

8

8

Sum kap 0300

7 882

177 921

185 803

177 553

8 250

8 609

Sum Administrasjon

7 882

177 921

185 803

177 553

8 250

8 609

Frivillighetsformål

0315

Frivillighetsformål:

21

Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter, kan overføres

8 980

6 290

15 270

6 649

8 621

8 621

70

Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner

0

1 685 000

1 685 000

1 684 998

2

0

72

Tilskudd til frivillig virksomhet for barn og unge

0

4 540

4 540

4 540

0

0

75

Herreløs arv til frivillige organisasjoner

0

8 168

8 168

8 168

0

0

76

Tilskudd til fritidsaktivitet for barn og unge

0

10 000

10 000

10 000

0

0

78

Ymse faste tiltak

0

14 220

14 220

14 220

0

0

79

Til disposisjon

0

31 810

31 810

31 738

72

0

82

Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

0

289 649

289 649

290 420

-771

0

86

Tilskudd til internasjonale idrettsarrangementer i Norge

0

26 000

26 000

26 000

0

0

Sum kap 0315

8 980

2 075 677

2 084 657

2 076 734

7 923

8 621

Sum Frivillighetsformål

8 980

2 075 677

2 084 657

2 076 734

7 923

8 621

Kulturformål

0320

Norsk kulturråd:

01

Driftsutgifter

0

196 051

196 051

202 346

-6 295

4 537

51

Fond for lyd og bilde

0

43 960

43 960

43 960

0

0

55

Norsk kulturfond

0

1 007 560

1 007 560

1 007 560

0

0

Sum kap 0320

0

1 247 571

1 247 571

1 253 866

-6 295

4 537

0321

Kunstnerformål:

71

Statsstipend

0

10 410

10 410

9 804

606

0

73

Kunstnerstipend m.m., kan overføres

9 258

208 680

217 938

201 089

16 849

16 849

74

Garantiinntekter og langvarige stipend, overslagsbevilgning

0

154 780

154 780

151 752

3 028

0

75

Vederlagsordninger, kan overføres

110

320 120

320 230

315 815

4 415

4 415

Sum kap 0321

9 368

693 990

703 358

678 459

24 899

21 264

0322

Bygg og offentlige rom:

01

Driftsutgifter

1 169

23 807

24 976

23 642

1 334

1 190

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

1 712

37 470

39 182

28 508

10 674

2 959

50

Kunst i offentlige rom

0

12 500

12 500

12 500

0

0

70

Nasjonale kulturbygg, kan overføres

83 924

301 600

385 524

282 301

103 223

103 223

78

Ymse faste tiltak

0

3 960

3 960

3 960

0

0

Sum kap 0322

86 805

379 337

466 142

350 911

115 231

107 372

0323

Musikk og scenekunst:

01

Driftsutgifter

3 990

93 384

97 374

92 803

4 571

4 378

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

16 890

45 190

62 080

47 582

14 498

15 480

22

Forsvarets musikk

0

48 750

48 750

48 750

0

0

60

Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge

0

22 380

22 380

22 380

0

0

70

Nasjonale institusjoner

0

1 600 570

1 600 570

1 600 570

0

0

71

Region-/landsdelsinstitusjoner

0

841 560

841 560

841 560

0

0

73

Region- og distriktsopera

0

67 010

67 010

67 010

0

0

77

Tilskudd til kulturinstitusjoner ifb. covid-19, kan overføres

0

60 000

60 000

0

60 000

60 000

78

Ymse faste tiltak

0

331 244

331 244

331 050

194

0

Sum kap 0323

20 880

3 110 088

3 130 968

3 051 705

79 263

79 858

0325

Allmenne kulturformål:

01

Driftsutgifter

3 432

70 903

74 335

72 909

1 426

1 943

21

Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter, kan overføres

21 046

24 300

45 346

15 804

29 542

29 542

52

Norges forskningsråd

0

14 155

14 155

14 155

0

0

71

Kultur som næring

6 208

58 940

65 148

58 882

6 266

0

72

Kultursamarbeid i nordområdene

0

12 015

12 015

11 415

600

0

75

EUs program for kultur og audiovisuell sektor m.m., kan overføres

11 939

45 961

57 900

57 899

1

1

77

Kompensasjons- og stimuleringsordninger for arrangører på kultur-, frivillighets- og idrettsfeltet, kan overføres

0

5 020 000

5 020 000

3 003 616

2 016 384

2 016 384

78

Ymse faste tiltak

0

52 220

52 220

52 220

0

0

79

Til disposisjon, kan nyttes under post 1

0

28 600

28 600

28 523

77

0

82

Nobels Fredssenter

0

32 890

32 890

32 890

0

0

85

Gaveforsterkningsordning, kan overføres

0

160 000

160 000

0

160 000

136 500

86

Talentutvikling

0

39 250

39 250

39 250

0

0

Sum kap 0325

42 625

5 559 234

5 601 859

3 387 563

2 214 296

2 184 370

0326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål:

01

Driftsutgifter

11 148

718 775

729 923

701 890

28 033

33 079

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

2 219

16 055

18 274

16 869

1 405

2 610

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

7 821

57 800

65 621

34 637

30 984

30 984

73

Språkorganisasjoner

0

32 310

32 310

32 310

0

0

74

Det Norske Samlaget

0

19 195

19 195

19 195

0

0

75

Tilskudd til ordboksarbeid

0

11 830

11 830

11 800

30

0

78

Ymse faste tiltak

0

63 475

63 475

63 475

0

0

80

Tilskudd til tiltak under Nasjonalbiblioteket

0

49 120

49 120

48 742

378

0

Sum kap 0326

21 188

968 560

989 748

928 918

60 830

66 673

0327

Nidaros domkirkes restaureringsarbeider mv.:

01

Driftsutgifter

1 130

79 518

80 648

80 707

-59

152

70

Utenlandske krigsgraver i Norge

0

3 710

3 710

3 690

20

0

71

Tilskudd til regionale pilegrimssentre

0

6 100

6 100

6 100

0

0

Sum kap 0327

1 130

89 328

90 458

90 498

-40

152

0328

Museum og visuell kunst:

70

Det nasjonale museumsnettverket

0

2 195 085

2 195 085

2 195 085

0

0

78

Ymse faste tiltak

0

180 980

180 980

180 980

0

0

Sum kap 0328

0

2 376 065

2 376 065

2 376 065

0

0

0329

Arkivformål:

01

Driftsutgifter

5 263

392 924

398 187

389 738

8 449

14 129

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

8 224

4 582

12 806

4 199

8 607

4 979

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

7 073

49 200

56 273

37 611

18 662

18 662

78

Ymse faste tiltak

0

12 015

12 015

12 015

0

0

Sum kap 0329

20 560

458 721

479 281

443 564

35 717

37 770

Sum Kulturformål

202 556

14 882 894

15 085 450

12 561 548

2 523 902

2 501 996

Medieformål m.m.

0334

Filmformål m.m.:

01

Driftsutgifter

3 998

117 694

121 692

118 970

2 722

4 162

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

1 889

6 540

8 429

5 870

2 559

83

50

Filmfondet

0

554 910

554 910

554 910

0

0

72

Insentivordning for film- og tv-produksjoner, kan overføres

125 360

39 370

164 730

32 020

132 710

107 730

73

Regional filmsatsing, kan overføres

0

110 210

110 210

110 210

0

0

75

Internasjonale film- og medieavtaler, kan overføres

1 466

18 670

20 136

18 334

1 802

1 802

78

Ymse faste tiltak

0

9 170

9 170

9 080

90

0

Sum kap 0334

132 713

856 564

989 277

849 395

139 882

113 777

0335

Medieformål:

01

Driftsutgifter

0

55 738

55 738

54 934

804

809

21

Spesielle driftsutgifter

7

2 420

2 427

1 968

459

52

70

Kompensasjon til kommersiell allmennkringkasting

0

135 000

135 000

135 000

0

0

71

Mediestøtte

0

518 630

518 630

512 620

6 010

0

73

Medieforskning

0

22 706

22 706

22 683

23

0

74

Tilskudd til lokale lyd- og bildemedier, kan overføres

10 165

20 510

30 675

19 382

11 293

11 293

79

Norsk rikskringkasting AS – NRK

0

6 212 925

6 212 925

6 212 925

0

0

Sum kap 0335

10 172

6 967 929

6 978 101

6 959 511

18 590

12 154

0337

Kompensasjon for kopiering til privat bruk:

70

Kompensasjon

0

50 500

50 500

50 500

0

0

Sum kap 0337

0

50 500

50 500

50 500

0

0

0339

Pengespill, lotterier og stiftelser:

01

Driftsutgifter

2 510

90 342

92 852

92 526

326

266

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

501

7 980

8 481

8 471

10

52

Sum kap 0339

3 011

98 322

101 333

100 997

336

318

Sum Medieformål m.m.

145 896

7 973 315

8 119 211

7 960 403

158 808

126 249

Likestilling og ikke-diskriminering

0350

Sekretariatet for Diskrimineringsnemnda:

01

Driftsutgifter

960

22 326

23 286

22 579

707

810

Sum kap 0350

960

22 326

23 286

22 579

707

810

0351

Likestilling og ikke-diskriminering:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

2 384

14 240

16 624

13 445

3 179

1 219

70

Likestilling mellom kjønn, kan nyttes under post 21

0

18 465

18 465

20 425

-1 960

0

72

Lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønn

0

12 785

12 785

12 785

0

0

73

Likestillingssentre

0

15 745

15 745

15 745

0

0

Sum kap 0351

2 384

61 235

63 619

62 400

1 219

1 219

0352

Nedsatt funksjonsevne:

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71

737

21 470

22 207

13 782

8 425

1 074

70

Funksjonshemmedes organisasjoner

0

232 995

232 995

232 990

5

0

71

Universell utforming og økt tilgjengelighet, kan overføres, kan nyttes under post 21

260

29 875

30 135

31 044

-909

0

72

Funksjonshemmedes levekår og livskvalitet

0

19 060

19 060

19 060

0

0

Sum kap 0352

997

303 400

304 397

296 876

7 521

1 074

0353

Likestillings- og diskrimineringsombudet:

50

Basisbevilgning

0

47 859

47 859

47 859

0

0

Sum kap 0353

0

47 859

47 859

47 859

0

0

Sum Likestilling og ikke-diskriminering

4 341

434 820

439 161

429 714

9 447

3 103

Sum Kulturdepartementet

369 655

25 544 627

25 914 282

23 205 953

2 708 329

2 648 578

Justis- og beredskapsdepartementet

Administrasjon

0400

Justis- og beredskapsdepartementet:

01

Driftsutgifter

14 586

479 050

493 636

477 247

16 389

19 810

23

Spesielle driftsutgifter, forskning, evaluering og kunnskapsinnhenting, kan overføres

8 935

38 286

47 221

31 668

15 553

15 553

50

Norges forskningsråd

0

56 193

56 193

56 193

0

0

70

Overføringer til private

0

12 315

12 315

12 300

15

0

71

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

0

16 236

16 236

15 939

297

0

Sum kap 0400

23 521

602 080

625 601

593 347

32 254

35 363

Sum Administrasjon

23 521

602 080

625 601

593 347

32 254

35 363

Rettsvesen

0410

Domstolene:

01

Driftsutgifter

40 445

2 730 726

2 771 171

2 730 548

40 623

49 126

21

Spesielle driftsutgifter

0

84 135

84 135

82 630

1 505

1 505

22

Vernesaker/sideutgifter, jordskiftedomstoler, kan overføres

1 706

1 910

3 616

2 808

808

1 851

Sum kap 0410

42 151

2 816 771

2 858 922

2 815 987

42 935

52 482

0414

Forliksråd og andre domsutgifter:

01

Driftsutgifter

0

241 608

241 608

248 797

-7 189

0

21

Spesielle driftsutgifter

1 944

37 298

39 242

34 192

5 050

1 865

Sum kap 0414

1 944

278 906

280 850

282 988

-2 138

1 865

Sum Rettsvesen

44 095

3 095 677

3 139 772

3 098 975

40 797

54 347

Kriminalomsorg

0430

Kriminalomsorgen:

01

Driftsutgifter

43 644

4 862 012

4 905 656

4 830 652

75 004

73 210

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under kap. 430, post 1

4 482

92 054

96 536

90 307

6 229

4 603

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

6 958

195 036

201 994

139 184

62 810

62 810

60

Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv., kan overføres

12 013

83 608

95 621

81 049

14 572

14 572

70

Tilskudd

0

28 231

28 231

28 231

0

0

Sum kap 0430

67 097

5 260 941

5 328 038

5 169 423

158 615

155 195

0432

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter:

01

Driftsutgifter

9 978

191 907

201 885

198 898

2 987

2 327

Sum kap 0432

9 978

191 907

201 885

198 898

2 987

2 327

Sum Kriminalomsorg

77 075

5 452 848

5 529 923

5 368 321

161 602

157 522

Politi og påtalemyndighet

0440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten:

01

Driftsutgifter

64 005

18 993 414

19 057 419

18 432 193

625 226

668 036

21

Spesielle driftsutgifter

0

110 855

110 855

95 895

14 960

5 543

22

Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag, kan overføres

1 849

9 436

11 285

8 835

2 450

2 450

23

Sideutgifter i forbindelse med sivile gjøremål

0

30 000

30 000

35 411

-5 411

0

25

Retur av asylsøkere med avslag og andre utlendinger uten lovlig opphold, overslagsbevilgning

0

38 528

38 528

31 577

6 951

0

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

190 008

1 206 030

1 396 038

1 140 081

255 957

256 094

48

Tildeling fra EUs indre sikkerhetsfond (ISF), kan overføres

0

92 100

92 100

16 245

75 855

75 855

70

Tilskudd

0

66 446

66 446

65 357

1 089

0

71

Tilskudd Norsk rettsmuseum

0

6 197

6 197

6 197

0

0

73

Tilskudd til EUs grense- og visumfond

0

236 635

236 635

222 106

14 529

0

Sum kap 0440

255 862

20 789 641

21 045 503

20 053 898

991 605

1 007 978

0442

Politihøgskolen:

01

Driftsutgifter

6 504

635 519

642 023

613 285

28 738

31 776

Sum kap 0442

6 504

635 519

642 023

613 285

28 738

31 776

0444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST):

01

Driftsutgifter, kan overføres

170 952

985 350

1 156 302

1 045 144

111 158

106 884

Sum kap 0444

170 952

985 350

1 156 302

1 045 144

111 158

106 884

0445

Den høyere påtalemyndighet:

01

Driftsutgifter

8 136

291 196

299 332

288 151

11 181

11 798

Sum kap 0445

8 136

291 196

299 332

288 151

11 181

11 798

0446

Den militære påtalemyndighet:

01

Driftsutgifter

451

8 788

9 239

8 854

385

394

Sum kap 0446

451

8 788

9 239

8 854

385

394

0448

Grensekommissæren:

01

Driftsutgifter

317

5 761

6 078

5 907

171

171

Sum kap 0448

317

5 761

6 078

5 907

171

171

Sum Politi og påtalemyndighet

442 222

22 716 255

23 158 477

22 015 240

1 143 237

1 159 001

Redningstjenesten, samfunnssikkerhet og beredskap

0451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap:

01

Driftsutgifter

25 543

981 327

1 006 870

999 100

7 770

25 450

21

Spesielle driftsutgifter

0

16 606

16 606

14 589

2 017

830

22

Spesielle driftsutgifter – Nødnett

7 966

485 343

493 309

471 944

21 365

24 267

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

116 457

204 394

320 851

173 097

147 754

175 144

60

Refusjoner til kommunene, kan overføres

0

75 000

75 000

0

75 000

75 000

70

Overføringer til private

0

6 678

6 678

6 654

24

0

Sum kap 0451

149 966

1 769 348

1 919 314

1 665 385

253 929

300 691

0452

Sentral krisehåndtering:

01

Driftsutgifter

1 335

30 130

31 465

25 662

5 803

1 507

Sum kap 0452

1 335

30 130

31 465

25 662

5 803

1 507

0453

Sivil klareringsmyndighet:

01

Driftsutgifter

1 686

39 638

41 324

41 189

135

305

Sum kap 0453

1 686

39 638

41 324

41 189

135

305

0454

Redningshelikoptertjenesten:

01

Driftsutgifter

35 231

641 669

676 900

625 622

51 278

32 083

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

12 800

2 171 850

2 184 650

1 834 469

350 181

0

Sum kap 0454

48 031

2 813 519

2 861 550

2 460 091

401 459

32 083

0455

Redningstjenesten:

01

Driftsutgifter

3 164

116 677

119 841

120 754

-913

3 060

21

Spesielle driftsutgifter

0

29 959

29 959

35 729

-5 770

0

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

6 291

834

7 125

2 770

4 355

4 355

71

Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten

0

66 819

66 819

66 801

18

0

72

Tilskudd til nød- og sikkerhetstjenester

0

122 320

122 320

120 535

1 785

0

73

Tilskudd til Redningsselskapet

0

106 393

106 393

106 393

0

0

Sum kap 0455

9 455

443 002

452 457

452 982

-525

7 415

0457

Nasjonal sikkerhetsmyndighet:

01

Driftsutgifter

16 344

356 440

372 784

363 597

9 187

13 896

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

0

20 000

20 000

4 063

15 937

15 937

Sum kap 0457

16 344

376 440

392 784

367 660

25 124

29 833

Sum Redningstjenesten, samfunnssikkerhet og beredskap

226 817

5 472 077

5 698 894

5 012 969

685 925

371 834

Andre virksomheter

0460

Spesialenheten for politisaker:

01

Driftsutgifter

1 947

54 507

56 454

54 896

1 558

1 728

Sum kap 0460

1 947

54 507

56 454

54 896

1 558

1 728

0466

Særskilte straffesaksutgifter m.m.:

01

Driftsutgifter

12 428

1 163 146

1 175 574

1 186 323

-10 749

0

Sum kap 0466

12 428

1 163 146

1 175 574

1 186 323

-10 749

0

0467

Norsk Lovtidend:

01

Driftsutgifter

0

6 479

6 479

6 479

0

0

Sum kap 0467

0

6 479

6 479

6 479

0

0

0468

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker:

01

Driftsutgifter

370

22 097

22 467

22 289

178

194

Sum kap 0468

370

22 097

22 467

22 289

178

194

0469

Vergemålsordningen:

01

Driftsutgifter

2 356

260 735

263 091

259 255

3 836

4 072

21

Spesielle driftsutgifter

0

110 000

110 000

91 914

18 086

0

Sum kap 0469

2 356

370 735

373 091

351 170

21 921

4 072

Sum Andre virksomheter

17 101

1 616 964

1 634 065

1 621 156

12 909

5 994

Fri rettshjelp, erstatninger, konfliktråd m.m.

0470

Fri rettshjelp:

01

Driftsutgifter

30 302

567 124

597 426

558 653

38 773

28 356

72

Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak

0

57 955

57 955

57 995

-40

0

Sum kap 0470

30 302

625 079

655 381

616 648

38 733

28 356

0471

Statens erstatningsansvar og Stortingets rettferdsvederlagsordning:

71

Erstatningsansvar m.m., overslagsbevilgning

0

113 141

113 141

110 723

2 418

0

72

Erstatning i anledning av straffeforfølging, overslagsbevilgning

0

63 399

63 399

58 320

5 079

0

73

Stortingets rettferdsvederlagsordning

0

26 536

26 536

25 190

1 346

0

Sum kap 0471

0

203 076

203 076

194 233

8 843

0

0473

Statens sivilrettsforvaltning:

01

Driftsutgifter

374

80 151

80 525

77 165

3 360

3 705

70

Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning

0

359 600

359 600

357 881

1 719

0

Sum kap 0473

374

439 751

440 125

435 046

5 079

3 705

0474

Konfliktråd:

01

Driftsutgifter

5 921

145 356

151 277

143 984

7 293

7 268

60

Tilskudd til kommuner, kan overføres

0

13 202

13 202

13 202

0

0

70

Tilskudd

0

21 921

21 921

21 921

0

0

Sum kap 0474

5 921

180 479

186 400

179 107

7 293

7 268

0475

Bobehandling:

01

Driftsutgifter

6 415

119 584

125 999

136 328

-10 329

0

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

15 062

7 825

22 887

7 588

15 299

15 299

Sum kap 0475

21 477

127 409

148 886

143 916

4 970

15 299

Sum Fri rettshjelp, erstatninger, konfliktråd m.m.

58 074

1 575 794

1 633 868

1 568 950

64 918

54 628

Svalbardbudsjettet

0480

Svalbardbudsjettet:

50

Tilskudd

0

425 178

425 178

406 119

19 059

0

Sum kap 0480

0

425 178

425 178

406 119

19 059

0

Sum Svalbardbudsjettet

0

425 178

425 178

406 119

19 059

0

Beskyttelse og innvandring

0490

Utlendingsdirektoratet:

01

Driftsutgifter

5 101

1 032 464

1 037 565

1 010 141

27 424

31 577

21

Spesielle driftsutgifter, asylmottak

0

597 874

597 874

545 697

52 177

250

22

Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse

0

9 345

9 345

7 657

1 688

0

23

Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kan overføres

1 755

4 632

6 387

3 640

2 747

2 747

30

Ombygginger, ankomstsenter for asylregistrering og mottak, kan overføres

132 533

0

132 533

116 927

15 606

15 606

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

66 528

74 972

141 500

87 392

54 108

54 108

60

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak

0

157 232

157 232

152 254

4 978

0

70

Stønader til beboere i asylmottak

0

63 529

63 529

68 885

-5 356

0

71

Tilskudd til aktivitetstilbud for barn i asylmottak, og veiledning for au pairer

0

8 217

8 217

8 035

182

0

72

Internasjonalt migrasjonsarbeid, og assistert retur og reintegrering i hjemlandet, overslagsbevilgning

0

59 214

59 214

51 448

7 766

0

73

Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., støttetiltak, kan overføres. kan nyttes under kap. 291, post 60

0

17 693

17 693

12 251

5 442

5 442

74

Internasjonale forpliktelser, kontingenter mv., kan overføres

0

36 672

36 672

37 482

-810

0

75

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres

0

29 798

29 798

10 973

18 825

18 825

Sum kap 0490

205 917

2 091 642

2 297 559

2 112 781

184 778

128 555

0491

Utlendingsnemnda:

01

Driftsutgifter, kan nyttes under post 21

14 087

251 091

265 178

249 986

15 192

12 555

21

Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling, kan nyttes under post 1

444

5 325

5 769

5 072

697

266

Sum kap 0491

14 531

256 416

270 947

255 059

15 888

12 821

Sum Beskyttelse og innvandring

220 448

2 348 058

2 568 506

2 367 840

200 666

141 376

Sum Justis- og beredskapsdepartementet

1 109 353

43 304 931

44 414 284

42 052 917

2 361 367

1 980 065

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Administrasjon

0500

Kommunal- og moderniseringsdepartementet:

01

Driftsutgifter

20 657

418 294

438 951

421 202

17 749

20 239

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

44 162

76 351

120 513

89 778

30 735

30 758

23

Husleie for fellesareal m.m.

1 077

25 326

26 403

18 687

7 716

1 266

25

Nytt regjeringskvartal, kan overføres

1 184

9 039

10 223

9 266

957

957

27

Felles IKT-løsning, kan overføres

38 184

40 596

78 780

51 473

27 307

27 307

50

Forskningsprogrammer

0

70 632

70 632

70 557

75

0

70

Diverse formål, kan overføres, kan nyttes under post 21

793

3 242

4 035

3 912

123

123

Sum kap 0500

106 057

643 480

749 537

664 876

84 661

80 650

0502

Tariffavtalte avsetninger:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

1 340

0

1 340

1 055

285

285

70

Kompetanseutvikling mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

16 424

0

16 424

11 531

4 893

4 893

71

Opplæring og utvikling av tillitsvalgte

0

203 900

203 900

203 900

0

0

Sum kap 0502

17 764

203 900

221 664

216 486

5 178

5 178

0510

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon:

01

Driftsutgifter

1 020

664 588

665 608

690 846

-25 238

23 701

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

0

61 157

61 157

61 155

2

54

22

Fellesutgifter

1 053

134 672

135 725

135 600

125

125

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

137

24 483

24 620

15 424

9 196

9 196

46

Sikringsanlegg og sperresystemer, kan overføres

805

8 779

9 584

9 169

415

415

Sum kap 0510

3 015

893 679

896 694

912 194

-15 500

33 491

Sum Administrasjon

126 836

1 741 059

1 867 895

1 793 556

74 339

119 319

Fylkesmannsembetene

0525

Fylkesmannsembetene:

01

Driftsutgifter

54 628

1 906 612

1 961 240

1 906 590

54 650

79 355

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

25 576

172 308

197 884

81 026

116 858

27 015

Sum kap 0525

80 204

2 078 920

2 159 124

1 987 616

171 508

106 370

Sum Fylkesmannsembetene

80 204

2 078 920

2 159 124

1 987 616

171 508

106 370

Statlige byggeprosjekter og eiendomsforvaltning

0530

Byggeprosjekter utenfor husleieordningen:

30

Prosjektering av bygg, kan overføres

74 061

179 000

253 061

221 805

31 256

31 256

31

Igangsetting av byggeprosjekter, kan overføres

0

30 000

30 000

29 647

353

0

33

Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres

26 784

2 246 200

2 272 984

2 262 533

10 451

10 451

34

Statens eiendom på Adamstuen, kan overføres

8 747

7 500

16 247

3 026

13 221

13 221

36

Kunstnerisk utsmykking, kan overføres

13 769

28 000

41 769

19 288

22 481

22 481

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

134 048

864 600

998 648

788 294

210 354

210 354

Sum kap 0530

257 409

3 355 300

3 612 709

3 324 593

288 116

287 763

0531

Eiendommer til kongelige formål:

01

Driftsutgifter

125

27 207

27 332

26 323

1 009

1 009

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

37 577

81 505

119 082

91 623

27 459

27 459

Sum kap 0531

37 702

108 712

146 414

117 946

28 468

28 468

0532

Utvikling av Fornebuområdet:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

25

97

122

76

46

0

30

Investeringer, kan overføres

1 064

200

1 264

0

1 264

0

Sum kap 0532

1 089

297

1 386

76

1 310

0

0533

Eiendommer utenfor husleieordningen:

01

Driftsutgifter

1 110

21 008

22 118

24 494

-2 376

256

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

40 298

177 300

217 598

179 532

38 066

38 066

Sum kap 0533

41 408

198 308

239 716

204 026

35 690

38 322

Sum Statlige byggeprosjekter og eiendomsforvaltning

337 608

3 662 617

4 000 225

3 646 641

353 584

354 553

Forvaltningsutvikling, IT- og ekompolitikk

0540

Digitaliseringsdirektoratet:

01

Driftsutgifter

5 662

206 793

212 455

223 022

-10 567

2 551

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

6 203

31 681

37 884

37 916

-32

3 474

22

Bruk av nasjonale felleskomponenter

0

95 000

95 000

99 663

-4 663

0

23

Utvikling og forvaltning av nasjonale felleskomponenter, kan overføres

13 552

123 385

136 937

129 829

7 108

12 871

25

Medfinansieringsordning for digitaliseringsprosjekter, kan overføres

40 571

136 277

176 848

95 428

81 420

81 420

26

StimuLab, kan overføres

13 887

20 298

34 185

29 810

4 375

4 375

28

Altinn, kan overføres

16 320

264 803

281 123

279 677

1 446

17 474

71

IT-standardisering

0

811

811

811

0

0

Sum kap 0540

96 195

879 048

975 243

896 156

79 087

122 165

0541

IT- og ekompolitikk:

22

Utvikling, gjennomføring og samordning av IT- og ekompolitikken, kan overføres, kan nyttes under post 70

7 392

20 223

27 615

16 696

10 919

10 110

50

Forskningsprogrammer

0

205 617

205 617

205 617

0

0

60

Bredbåndsutbygging

143

406 142

406 285

406 285

0

0

70

Forvaltningsutvikling, IT- og ekompolitikk, kan nyttes under post 22

0

15 757

15 757

16 567

-810

0

Sum kap 0541

7 535

647 739

655 274

645 165

10 109

10 110

0542

Internasjonalt samarbeid:

01

Driftsutgifter

7

4 882

4 889

3 972

917

244

70

Internasjonale program, kan overføres

0

41 308

41 308

41 278

30

0

Sum kap 0542

7

46 190

46 197

45 250

947

244

0543

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet:

01

Driftsutgifter

0

232 699

232 699

227 277

5 422

0

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

19 086

15 785

34 871

29 031

5 840

5 840

70

Telesikkerhet og -beredskap, kan overføres

213 425

231 369

444 794

238 969

205 825

183 849

Sum kap 0543

232 511

479 853

712 364

495 277

217 087

189 689

Sum Forvaltningsutvikling, IT- og ekompolitikk

336 248

2 052 830

2 389 078

2 081 848

307 230

322 208

Personvern

0545

Datatilsynet:

01

Driftsutgifter

2 220

66 703

68 923

66 630

2 293

2 293

Sum kap 0545

2 220

66 703

68 923

66 630

2 293

2 293

0546

Personvernnemnda:

01

Driftsutgifter

118

2 564

2 682

1 799

883

128

Sum kap 0546

118

2 564

2 682

1 799

883

128

Sum Personvern

2 338

69 267

71 605

68 430

3 175

2 421

Distrikts- og regionalpolitikk

0553

Regional- og distriktsutvikling:

61

Mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling

0

1 483 307

1 483 307

1 483 307

0

0

62

Kompetansepiloter, kan overføres

0

16 411

16 411

15 012

1 399

1 399

63

Interreg og Arktis 2030

0

101 404

101 404

101 404

0

0

65

Omstilling

0

81 000

81 000

81 000

0

0

74

Klynger og innovasjon

0

215 954

215 954

215 954

0

0

76

Nordisk og europeisk samarbeid, kan overføres

9 087

30 870

39 957

27 119

12 838

12 838

Sum kap 0553

9 087

1 928 946

1 938 033

1 923 796

14 237

14 237

0554

Kompetansesenter for distriktsutvikling:

01

Driftsutgifter

927

33 448

34 375

34 810

-435

47

73

Merkur, kan overføres

51 659

89 409

141 068

66 994

74 074

74 074

Sum kap 0554

52 586

122 857

175 443

101 804

73 639

74 121

Sum Distrikts- og regionalpolitikk

61 673

2 051 803

2 113 476

2 025 599

87 877

88 358

Samiske formål

0560

Samiske formål:

50

Samisk språk, kultur og samfunnsliv

0

518 968

518 968

518 968

0

0

51

Divvun

0

7 428

7 428

7 428

0

0

55

Samisk høgskole

0

5 363

5 363

5 363

0

0

Sum kap 0560

0

531 759

531 759

531 759

0

0

0563

Internasjonalt reindriftssenter:

01

Driftsutgifter

188

6 508

6 696

6 586

110

130

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

1 220

2 789

4 009

1 547

2 462

2 038

Sum kap 0563

1 408

9 297

10 705

8 133

2 572

2 168

Sum Samiske formål

1 408

541 056

542 464

539 892

2 572

2 168

Nasjonale minoriteter

0567

Nasjonale minoriteter:

22

Kollektiv oppreisning til norske rom mv.

797

0

797

216

581

0

60

Rom, kan overføres

300

3 617

3 917

3 841

76

76

70

Nasjonale minoriteter

0

7 757

7 757

7 807

-50

0

72

Det Mosaiske Trossamfund

0

9 186

9 186

9 186

0

0

73

Kvensk språk og kultur

0

10 500

10 500

10 500

0

0

74

Kultur- og ressurssenter for norske rom

0

12 151

12 151

12 151

0

0

75

Romanifolket/taterne, kan overføres, kan nyttes under post 25

20 509

5 027

25 536

7 544

17 992

17 992

Sum kap 0567

21 606

48 238

69 844

51 245

18 599

18 068

Sum Nasjonale minoriteter

21 606

48 238

69 844

51 245

18 599

18 068

Kommunesektoren mv.

0571

Rammetilskudd til kommuner:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

13 280

24 542

37 822

30 555

7 267

7 273

60

Innbyggertilskudd

0

143 582 846

143 582 846

143 582 846

0

0

61

Distriktstilskudd Sør-Norge

0

785 079

785 079

785 079

0

0

62

Distriktstilskudd Nord-Norge

0

2 204 969

2 204 969

2 204 969

0

0

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572, post 64

0

3 184 000

3 184 000

3 183 835

165

0

65

Regionsentertilskudd

0

196 855

196 855

196 855

0

0

66

Veksttilskudd

0

203 885

203 885

203 885

0

0

67

Storbytilskudd

0

581 233

581 233

581 233

0

0

Sum kap 0571

13 280

150 763 409

150 776 689

150 769 256

7 433

7 273

0572

Rammetilskudd til fylkeskommuner:

60

Innbyggertilskudd

0

39 190 708

39 190 708

39 190 708

0

0

62

Nord-Norge-tilskudd

0

697 702

697 702

697 702

0

0

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 571, post 64

0

3 482 000

3 482 000

2 767 183

714 817

0

Sum kap 0572

0

43 370 410

43 370 410

42 655 593

714 817

0

0573

Kommunereform:

60

Kommunesammenslåing

0

820 358

820 358

820 358

0

0

Sum kap 0573

0

820 358

820 358

820 358

0

0

0575

Ressurskrevende tjenester:

60

Toppfinansieringsordning, overslagsbevilgning

0

10 525 695

10 525 695

10 525 695

0

0

Sum kap 0575

0

10 525 695

10 525 695

10 525 695

0

0

0576

Vedlikehold og rehabilitering:

60

Vedlikehold og rehabilitering i kommuner

0

2 500 000

2 500 000

2 500 000

0

0

Sum kap 0576

0

2 500 000

2 500 000

2 500 000

0

0

0577

Tilskudd til de politiske partier:

01

Driftsutgifter

425

8 600

9 025

7 199

1 826

430

70

Sentrale organisasjoner

0

322 462

322 462

322 452

10

0

71

Kommunale organisasjoner

0

33 592

33 592

33 268

324

0

73

Fylkesorganisasjoner

0

73 402

73 402

73 233

169

0

75

Fylkesungdomsorganisasjoner

0

21 803

21 803

20 153

1 650

0

76

Sentrale ungdomsorganisasjoner

0

8 215

8 215

7 961

254

0

Sum kap 0577

425

468 074

468 499

464 265

4 234

430

0578

Valgdirektoratet:

01

Driftsutgifter

2 974

52 436

55 410

46 032

9 378

2 622

Sum kap 0578

2 974

52 436

55 410

46 032

9 378

2 622

0579

Valgutgifter:

01

Driftsutgifter

494

6 162

6 656

5 258

1 398

308

Sum kap 0579

494

6 162

6 656

5 258

1 398

308

Sum Kommunesektoren mv.

17 173

208 506 544

208 523 717

207 786 458

737 259

10 633

Bolig, bomiljø og bygg

0581

Bolig- og bomiljøtiltak:

70

Bostøtte, overslagsbevilgning

0

3 314 343

3 314 343

3 326 208

-11 865

0

76

Utleieboliger, kan overføres

100 500

327 302

427 802

273 561

154 241

113 300

78

Boligsosiale tiltak, kan overføres

12 100

11 229

23 329

12 246

11 083

9 300

79

Heis og tilstandsvurdering, kan overføres

41 300

50 000

91 300

20 927

70 373

65 900

Sum kap 0581

153 900

3 702 874

3 856 774

3 632 942

223 832

188 500

0585

Husleietvistutvalget:

01

Driftsutgifter

1 514

30 821

32 335

30 655

1 680

1 541

Sum kap 0585

1 514

30 821

32 335

30 655

1 680

1 541

0587

Direktoratet for byggkvalitet:

01

Driftsutgifter

4 265

105 364

109 629

97 206

12 423

5 268

22

Kunnskapsutvikling og informasjonsformidling, kan overføres

277

71 085

71 362

57 157

14 205

14 205

Sum kap 0587

4 542

176 449

180 991

154 363

26 628

19 473

Sum Bolig, bomiljø og bygg

159 956

3 910 144

4 070 100

3 817 959

252 141

209 514

Planlegging, byutvikling og geodata

0590

Planlegging og byutvikling:

61

Byvekstavtaler, kan overføres

4 530

21 348

25 878

25 900

-22

0

65

Områdesatsing i byer, kan overføres

3 000

63 235

66 235

61 200

5 035

5 035

72

Bolig- og områdeutvikling i byer, kan overføres

7 000

20 175

27 175

26 941

234

234

81

Kompetansetiltak, kan overføres

0

6 696

6 696

6 695

1

1

Sum kap 0590

14 530

111 454

125 984

120 736

5 248

5 270

0595

Statens kartverk:

01

Driftsutgifter, kan nyttes under post 21 og 45

5 989

915 582

921 571

906 639

14 932

16 667

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 01 og 45

8 803

318 827

327 630

340 632

-13 002

11 771

30

Geodesiobservatoriet, kan overføres

31 370

7 636

39 006

11 550

27 456

13 236

Sum kap 0595

46 162

1 242 045

1 288 207

1 258 821

29 386

41 674

Sum Planlegging, byutvikling og geodata

60 692

1 353 499

1 414 191

1 379 557

34 634

46 944

Sum Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1 205 742

226 015 977

227 221 719

225 178 799

2 042 920

1 280 556

Arbeids- og sosialdepartementet

Administrasjon

0600

Arbeids- og sosialdepartementet:

01

Driftsutgifter

10 924

226 801

237 725

228 900

8 825

9 833

Sum kap 0600

10 924

226 801

237 725

228 900

8 825

9 833

0601

Utredningsvirksomhet, forskning mv.:

21

Spesielle driftsutgifter

2 755

59 575

62 330

57 442

4 888

2 979

22

Kunnskapsutvikling i IA-avtalen mv., kan overføres

24 271

8 700

32 971

6 093

26 878

26 878

50

Norges forskningsråd

0

171 205

171 205

171 205

0

0

70

Tilskudd

0

25 480

25 480

25 023

457

0

71

Tilskudd til bransjeprogrammer under IA-avtalen mv., kan overføres

0

70 000

70 000

70 000

0

0

72

Tilskudd til Senter for seniorpolitikk mv.

0

16 715

16 715

16 715

0

0

Sum kap 0601

27 026

351 675

378 701

346 478

32 223

29 857

Sum Administrasjon

37 950

578 476

616 426

575 377

41 049

39 690

Administrasjon av arbeids- og velferdspolitikken

0604

Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 45

0

115 600

115 600

126 370

-10 770

0

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 21

0

224 400

224 400

180 900

43 500

32 730

Sum kap 0604

0

340 000

340 000

307 270

32 730

32 730

0605

Arbeids- og velferdsetaten:

01

Driftsutgifter

184 495

13 157 882

13 342 377

12 755 527

586 850

576 531

21

Spesielle driftsutgifter

0

34 215

34 215

28 650

5 565

1 711

22

Forsknings- og utredningsaktiviteter

2 732

32 268

35 000

31 298

3 702

1 613

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

10 652

308 205

318 857

309 906

8 951

8 951

Sum kap 0605

197 879

13 532 570

13 730 449

13 125 382

605 067

588 806

0606

Trygderetten:

01

Driftsutgifter

1 648

89 769

91 417

88 118

3 299

3 366

Sum kap 0606

1 648

89 769

91 417

88 118

3 299

3 366

Sum Administrasjon av arbeids- og velferdspolitikken

199 527

13 962 339

14 161 866

13 520 770

641 096

624 902

Pensjoner mv. under Statens pensjonskasse

0611

Pensjoner av statskassen:

01

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

0

16 600

16 600

16 577

23

0

Sum kap 0611

0

16 600

16 600

16 577

23

0

0612

Tilskudd til Statens pensjonskasse:

01

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

0

5 277 000

5 277 000

4 896 133

380 867

0

22

Sluttoppgjør, overslagsbevilgning

0

-34 000

-34 000

-27 813

-6 187

0

70

For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning

0

185 000

185 000

180 851

4 149

0

Sum kap 0612

0

5 428 000

5 428 000

5 049 171

378 829

0

0613

Arbeidsgiveravgift til folketrygden:

01

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

0

1 000

1 000

1 000

0

0

70

For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning

0

24 000

24 000

24 000

0

0

Sum kap 0613

0

25 000

25 000

25 000

0

0

0614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse:

01

Driftsutgifter

0

31 000

31 000

31 689

-689

0

70

Tap/avskrivninger

0

2 000

2 000

-86

2 086

0

90

Utlån, overslagsbevilgning

0

7 300 000

7 300 000

7 155 899

144 101

0

Sum kap 0614

0

7 333 000

7 333 000

7 187 501

145 499

0

0615

Yrkesskadeforsikring:

01

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

0

65 000

65 000

62 803

2 197

0

Sum kap 0615

0

65 000

65 000

62 803

2 197

0

0616

Gruppelivsforsikring:

01

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

0

190 000

190 000

174 503

15 497

0

Sum kap 0616

0

190 000

190 000

174 503

15 497

0

Sum Pensjoner mv. under Statens pensjonskasse

0

13 057 600

13 057 600

12 515 555

542 045

0

Tiltak for bedrede levekår mv.

0621

Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering:

21

Spesielle driftsutgifter

4 049

83 150

87 199

71 068

16 131

4 158

63

Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte, kan overføres

39 789

151 460

191 249

179 386

11 863

11 863

70

Frivillig arbeid, kan overføres

6 000

125 250

131 250

118 812

12 438

0

74

Tilskudd til pensjonistenes organisasjoner mv.

0

14 100

14 100

14 121

-21

0

Sum kap 0621

49 838

373 960

423 798

383 386

40 412

16 021

Sum Tiltak for bedrede levekår mv.

49 838

373 960

423 798

383 386

40 412

16 021

Arbeidsmarked

0634

Arbeidsmarkedstiltak:

01

Driftsutgifter

0

259 745

259 745

254 380

5 365

5 365

70

Midlertidig kompensasjonsordning for forhåndsgodkjente tiltaksarrangører

0

100 000

100 000

94 521

5 479

0

76

Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres

177 526

6 995 075

7 172 601

6 864 729

307 872

150 000

77

Varig tilrettelagt arbeid, kan overføres

47 514

1 603 812

1 651 326

1 625 712

25 614

25 614

78

Tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser

0

70 300

70 300

55 909

14 391

0

79

Funksjonsassistanse i arbeidslivet

0

81 290

81 290

66 447

14 843

0

Sum kap 0634

225 040

9 110 222

9 335 262

8 961 699

373 563

180 979

0635

Ventelønn:

01

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

0

6 000

6 000

6 084

-84

0

Sum kap 0635

0

6 000

6 000

6 084

-84

0

Sum Arbeidsmarked

225 040

9 116 222

9 341 262

8 967 783

373 479

180 979

Arbeidsmiljø og sikkerhet

0640

Arbeidstilsynet:

01

Driftsutgifter, kan overføres

46 765

706 137

752 902

684 073

68 829

70 899

21

Spesielle driftsutgifter, regionale verneombud

0

16 100

16 100

14 753

1 347

0

Sum kap 0640

46 765

722 237

769 002

698 826

70 176

70 899

0642

Petroleumstilsynet:

01

Driftsutgifter, kan nyttes under post 21

11 741

297 477

309 218

296 934

12 284

12 396

21

Spesielle driftsutgifter

1 500

25 600

27 100

23 555

3 545

1 261

Sum kap 0642

13 241

323 077

336 318

320 489

15 829

13 657

0643

Statens arbeidsmiljøinstitutt:

50

Statstilskudd

0

151 712

151 712

151 712

0

0

Sum kap 0643

0

151 712

151 712

151 712

0

0

0646

Pionerdykkere i Nordsjøen:

72

Tilskudd, kan overføres

0

3 388

3 388

3 388

0

0

Sum kap 0646

0

3 388

3 388

3 388

0

0

0648

Arbeidsretten, Riksmekleren mv.:

01

Driftsutgifter

762

20 775

21 537

22 585

-1 048

0

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 1

1 527

1 100

2 627

0

2 627

1 579

70

Tilskudd til faglig utvikling

0

2 000

2 000

2 000

0

0

Sum kap 0648

2 289

23 875

26 164

24 585

1 579

1 579

0649

Treparts bransjeprogrammer:

21

Spesielle driftsutgifter – Treparts bransjeprogrammer, kan overføres

145

2 410

2 555

995

1 560

1 560

Sum kap 0649

145

2 410

2 555

995

1 560

1 560

Sum Arbeidsmiljø og sikkerhet

62 440

1 226 699

1 289 139

1 199 995

89 144

87 695

Kontantytelser

0660

Krigspensjon:

70

Tilskudd, militære, overslagsbevilgning

0

48 000

48 000

46 538

1 462

0

71

Tilskudd, sivile, overslagsbevilgning

0

133 000

133 000

132 848

152

0

Sum kap 0660

0

181 000

181 000

179 386

1 614

0

0664

Pensjonstrygden for sjømenn:

70

Tilskudd

0

34 000

34 000

35 000

-1 000

0

Sum kap 0664

0

34 000

34 000

35 000

-1 000

0

0665

Pensjonstrygden for fiskere:

70

Tilskudd

0

33 900

33 900

30 800

3 100

0

Sum kap 0665

0

33 900

33 900

30 800

3 100

0

0666

Avtalefestet pensjon (AFP):

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

0

2 750 000

2 750 000

2 755 162

-5 162

0

Sum kap 0666

0

2 750 000

2 750 000

2 755 162

-5 162

0

0667

Supplerende stønad til personer over 67 år:

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

0

320 000

320 000

315 213

4 787

0

Sum kap 0667

0

320 000

320 000

315 213

4 787

0

Sum Kontantytelser

0

3 318 900

3 318 900

3 315 561

3 339

0

Sum Arbeids- og sosialdepartementet

574 795

41 634 196

42 208 991

40 478 428

1 730 563

949 287

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet mv.

0700

Helse- og omsorgsdepartementet:

01

Driftsutgifter

7 841

241 037

248 878

240 969

7 909

8 975

Sum kap 0700

7 841

241 037

248 878

240 969

7 909

8 975

0701

E-helse, helseregistre mv.:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

53 554

571 537

625 091

520 334

104 757

97 883

70

Norsk Helsenett SF

0

175 797

175 797

175 797

0

0

71

Medisinske kvalitetsregistre

0

38 666

38 666

38 666

0

0

72

Nasjonale e-helseløsninger

0

510 900

510 900

510 900

0

0

Sum kap 0701

53 554

1 296 900

1 350 454

1 245 697

104 757

97 883

0702

Beredskap:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

938

25 426

26 364

24 875

1 489

1 538

70

Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

20

4 002

4 022

4 002

20

20

Sum kap 0702

958

29 428

30 386

28 877

1 509

1 558

0703

Internasjonalt samarbeid:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

4 128

5 926

10 054

5 602

4 452

5 052

71

Internasjonale organisasjoner

0

74 117

74 117

74 006

111

0

72

Tilskudd til Verdens helseorganisasjon (WHO)

0

20 000

20 000

20 000

0

0

Sum kap 0703

4 128

100 043

104 171

99 608

4 563

5 052

0704

Helsearkivet:

01

Driftsutgifter

1 880

64 721

66 601

60 976

5 625

3 236

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

20 695

8 542

29 237

7 368

21 869

22 270

Sum kap 0704

22 575

73 263

95 838

68 344

27 494

25 506

0708

Eldreombud:

01

Driftsutgifter

0

7 018

7 018

7 017

1

1

Sum kap 0708

0

7 018

7 018

7 017

1

1

0709

Pasient- og brukerombud:

01

Driftsutgifter

0

73 530

73 530

73 440

90

90

Sum kap 0709

0

73 530

73 530

73 440

90

90

Sum Helse- og omsorgsdepartementet mv.

89 056

1 821 219

1 910 275

1 763 952

146 323

139 065

Folkehelse mv.

0710

Vaksiner mv.:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

14 269

300 925

315 194

460 598

-145 404

0

23

Forhåndsavtaler og vaksinasjon mot covid-19

0

1 000 000

1 000 000

0

1 000 000

0

Sum kap 0710

14 269

1 300 925

1 315 194

460 598

854 596

0

0712

Bioteknologirådet:

01

Driftsutgifter

494

14 994

15 488

14 104

1 384

750

Sum kap 0712

494

14 994

15 488

14 104

1 384

750

0714

Folkehelse:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under postene 70, 74 og 79

9 817

142 324

152 141

138 597

13 544

14 544

60

Kommunale tiltak, kan overføres, kan nyttes under post 21

126

94 813

94 939

89 700

5 239

5 239

70

Rusmiddeltiltak mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

0

133 966

133 966

133 943

23

23

74

Skolefrukt mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

0

20 565

20 565

17 465

3 100

3 100

79

Andre tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

6 886

62 146

69 032

50 692

18 340

18 340

Sum kap 0714

16 829

453 814

470 643

430 397

40 246

41 246

0717

Legemiddeltiltak:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

1 781

11 775

13 556

12 800

756

756

70

Tilskudd

0

60 020

60 020

60 114

-94

0

Sum kap 0717

1 781

71 795

73 576

72 914

662

756

Sum Folkehelse mv.

33 373

1 841 528

1 874 901

978 014

896 887

42 752

Spesialisthelsetjenester

0732

Regionale helseforetak:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

4 729

24 546

29 275

66 111

-36 836

0

70

Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 21, 72, 73, 74 og 75

1 000

8 917 603

8 918 603

7 098 358

1 820 245

1 783 416

71

Kvalitetsbasert finansiering, kan overføres

0

566 434

566 434

566 434

0

0

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres

0

57 895 767

57 895 767

57 895 767

0

0

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres

0

20 104 919

20 104 919

20 104 919

0

0

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres

0

15 224 171

15 224 171

15 224 171

0

0

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres

0

13 657 280

13 657 280

13 657 280

0

0

76

Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning

0

37 019 733

37 019 733

37 019 433

300

0

77

Laboratorie- og radiologiske undersøkelser, overslagsbevilgning

0

3 359 660

3 359 660

3 352 749

6 911

0

78

Forskning og nasjonale kompetansetjenester, kan overføres

0

1 234 392

1 234 392

1 234 392

0

0

80

Kompensasjon for merverdiavgift, overslagsbevilgning

0

7 500 243

7 500 243

7 555 419

-55 176

0

81

Protonsenter, kan overføres

0

26 032

26 032

26 032

0

0