Dette regnearket inneholder tallene bak figurene i kapittel 5 Tiltak for økt produktivitet og mer effektiv økonomi 
Figur 5.1 Utvikling i norsk timeverksproduktivitet sammenlignet med utvalgte europeiske land
Figur 5.2 Investeringer i realkapital i næringslivet som andel av fastlands-BNP
Figur 5.4 FoU i næringslivet og bevilgninger til næringsdepartementene
Figur 5.5 Offentlige utgifter som andel av BNP. 2017
Figur 5.6 Statsbudsjettets største utgiftsområder
Figur 5.7 Digital Economy and Society Index 2018
Figur 5.8 Statlig budsjettstøtte fordelt etter næring
Figur 5.9 Støtte til miljø- og energitiltak
Figur 5.10 Norsk jordbruksstøtte per årsverk