Figur 5.6 Statsbudsjettets st�rste utgiftsomr�der
Mrd. kroner
Folketrygden 478
Rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner 172
Regionale helseforetak 159
Transport og kommunikasjon 73
Forsvaret 59
H�yere utdanning og fagskoler 40
Andre utgifter 369