Figur 5.6 Statsbudsjettets største utgiftsområder
Mrd. kroner
 
Folketrygden 478
Rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner 172
Regionale helseforetak 159
Transport og kommunikasjon 73
Forsvaret 59
Høyere utdanning og fagskoler 40
Andre utgifter 369