Dette regnearket inneholder tallene bak figurene i kapittel 7 Forvaltningen av Statens pensjonsfond
Figur 7.1A Utvikling i markedsverdien til Statens pensjonsfond siden 1996 t.o.m. f�rste halv�r 2018
Figur 7.1B Nominell verdiutvikling i SPUs delportef�ljer m�lt i fondets valutakurv
Figur 7.1C Bidrag til verdiendring i SPU i f�rste halv�r 2018
Figur 7.1D Sammensetning av investeringene i SPU per 30.06.2018