Dette regnearket inneholder tallene bak figurene i kapittel 2 De økonomiske utsiktene
Figur 2.1A BNP for Fastlands-Norge
Figur 2.1B Råoljepris (Brent)
Figur 2.1C Akkumulert vekst i antall sysselsatte
Figur 2.1D Arbeidsledighet som andel av arbeidsstyrken
Figur 2.2A Timelønnskostnader i industrien i Norge relativt til våre handelspartnere
Figur 2.2B Investeringer
Figur 2.3A Beregnet produksjonsgap i fastlandsøkonomien
Figur 2.3B Kapasitetsutnyttelse, avvik i prosentenheter fra historiske gjennomsnitt
Figur 2.4A Sysselsettingsvekst i utvalgte næringer
Figur 2.4B Registrert ledighet etter fylke
Figur 2.4C Nettoinnvandring etter statsborgerskap
Figur 2.4D Årlig gjennomsnittlig endring i antall lønnstakere
Figur 2.5A Boligprisindeks
Figur 2.5B Beholdningen av usolgte boliger
Figur 2.5C Husholdningenes gjeldsbelastning, gjeldsbetjeningsgrad og rentebelastning
Figur 2.6A BNP, sesongjusterte volumindekser
Figur 2.6B Arbeidsledighet som andel av arbeidsstyrken
Figur 2.6C PMI for industrien
Figur 2.6D PMI for tjenestesektoren
Figur 2.7A Styringsrenter
Figur 2.7B Renter på statsobligasjoner med ti års løpetid
Figur 2.7C Aksjekursindekser
Figur 2.7D Handelsveide, nominelle valutakursindekser
Figur 2.8A Estimert utvikling i global lagerbeholdning av olje
Figur 2.8B Gasspris i Europa (NBP)
Figur 2.8C Oljepris i 2020-kroner per fat og statens netto kontantstrøm
Figur 2.9A Petroleumsinvesteringer
Figur 2.9B Produksjon av petroleum på norsk sokkel
Figur 2.10A Estimert vekst i potensiell produksjon i 2008 på ulike tidspunkter
Figur 2.10B Vekst i BNP for Fastlands-Norge og trendberegninger
Figur 2.11A BNP for Fastlands-Norge. Anslag og nasjonalregnskapstall
Figur 2.11B BNP for Fastlands-Norge med usikkerhetsvifte
Figur 2.12A Sysselsettingsandel
Figur 2.12B Sysselsettingsandel i ulike aldersgrupper