Senior Adviser Dag Svarstad

E-mail dag.svarstad@kld.dep.no
Phone: +47 22 24 58 09