Communication Adviser Yngve Angvik

Portrettfoto Yngve Angvik

E-mail Yngve.Angvik@nfd.dep.no
Mobile phone: +47 459 56 199