Historical archive

Plans to ease entry restrictions

Historical archive

Published under: Solberg's Government

Publisher: Ministry of Justice and Public Security

Many EEA citizens can enter Norway now. The Norwegian Government plans to allow even more groups of people to enter the country from the end of July. This includes workers from the EEA and their family members.

Komunikat prasowy | Data: 05.07.2021

| Nr: 122 - 2021

Wielu obywateli EOG może obecnie przyjechać do Norwegii. Rząd zamierza od końca lipca umożliwić przyjazd do Norwegii jeszcze większej liczbie grup. Dotyczy to między innymi podróżujących w celach zarobkowych obywateli EOG i członków ich rodzin.

– Bardzo wielu obywateli EOG może już podróżować do Norwegii, między innymi ci, którzy mogą udokumentować, że są w pełni zaszczepieni, oraz ci, którzy przyjeżdżają z zielonych krajów. Mimo że teraz planujemy dalsze otwarcie granicy, wszyscy muszą być przygotowani na to, że sytuacja może się zmienić. System hoteli kwarantannowych będzie utrzymany tak długo, jak długo będzie opierał się na jasnym uzasadnieniu medycznym, będzie konieczny ze względu na kontrolę zakażeń i uzasadniony – powiedziała minister sprawiedliwości Monica Mæland (H). 

Tych osób będą dotyczyły przyszłe złagodzenia restrykcji wjazdowych:

a) Wszyscy podróżujący w celach zarobkowych (w tym osoby prowadzące własną działalność i usługodawcy), którzy podlegają przepisom EOG, z wyjątkiem tych, którzy pochodzą z krajów/obszarów „ciemnoczerwonych”.

Złagodzenia restrykcji obejmują również podróżujących w celach zarobkowych obywateli EOG mieszkających w kraju trzecim, który znajduje się na liście krajów trzecich UE i który FHI klasyfikuje jako bezpieczne kraje „zielone”.

b) Wszyscy obywatele EOG posiadający powiązania rodzinne, o których mowa w §110 Ustawy o imigracji, którzy mają odwiedzić członka rodziny zamieszkałego w Norwegii lub podróżować z norweskim członkiem rodziny. Nie będzie już wymogu, aby krewny w linii zstępnej miał mniej niż 21 lat (ustawa o imigracji §110 trzeci ustęp litera c) (Wielu z takich członków rodziny ma już możliwość przyjazdu).

c) Współmałżonek/zarejestrowany partner/konkubent i niepełnoletnie lub dorosłe dzieci i pasierbowie podróżujących w celach zarobkowych obywateli EOG, którzy nie mieszkają w Norwegii, gdy ci członkowie rodzin podróżują do Norwegii razem lub dołączają do takiego obywatela EOG w Norwegii.

d) Dzieci podróżujące z osobami dorosłymi, które są zwolnione z restrykcji wjazdowych ze względu na zaświadczenie koronawirusowe.

e) Cudzoziemcy, którzy są małżonkami/zarejestrowanymi partnerami/konkubentami i nieletnimi lub dorosłymi dziećmi i pasierbami obywateli norweskich, gdy rodzina mieszka razem za granicą.

Rząd powróci z informacją dotyczącą daty wejścia w życie tych zmian.

W związku z trzecim etapem planu ponownego otwarcia społeczeństwa, rząd ogłosił, że wiele złagodzeń restrykcji wjazdowych będzie rozważanych w związku z czwartym etapem.

 

Basın bildirisi | Tarih: 05.07.2021

Giriş kısıtlamalarında gevşeme planlanıyor (PDF)

ጋዜጣዊ መግለጺ | ዕለት: 05.07.2021

| ቁጽሪ: 122 - 2021

ብዙሓት ዜጋታት ክልል ቁጠባዊ ምትሕብባር ኤውሮጳ ሕጂ ንኖርወይ ክኣትዉ ይኽእሉ እዮም። ካብ መወዳእታ ሓምለ ናብ ኖርወይ ክኣትዉ ዝኽእሉ ጉጅለታት ንኽዛየዱ መንግስቲ ከም ዕላማ ተታሓሒዙ ይሰርሓሉ ኣሎ። እዚ ንገያሾ ሸቃሎ ዜጋታት ክልል ቁጠባዊ ምትሕብባር ኤውሮጳን ኣባላት ስድራቤቶምን ይምልከት።

–ብዙሓት ዜጋታት ክልል ቁጠባዊ ምትሕብባር ኤውሮጳ ድሮ ናብ ኖርወይ ምእታው ይፍቀደም ኣሎ፡ ገለ ካብዚኦም እቶም ምሉእ ክትበት ከምዝተኸተቡ ከረጋግጹ ዝኽእሉን ካብ ቀጠልያ/ሓምሎት ሃገራት ዝመጹን እዮም። ወላ ኳ ሕጂ ዶብ ዝያዳ ክንከፋፍቶ እንተደመደብና ኩነታት ክቕየር ከምዝኽእል ኩላትና ተቐሪብናሉ ክንጸንሕ ኣለና። ፍታሕ መወሸቢ ሆቴል ብቚዕ ሕክምናዊ ምኽንያታት ክሳብ ዝሃሎዎ፡ ለብዒ ንምክልኻል ኣድላዪ ክሳብ ዝዀነን ተመጣጣኒ ክሳብ ዝዀነን ክንቅጽሎ ኢና ትብል ሚኒስተር ፍትሕን ድሉውነትን ሙኒካ ሜላንድ (ሰልፊ የማን)።

ኣብ መጻኢ ነተኣታትዎም ምፉዃሳት ነዞም ዝስዕቡ ክምልከት:

ሀ) ካብ ደመቕቲ ቀያሕቲ ሃገራት/ቦታታት ዝመጹ ገዲፍካ ብምሉኦም ብሕግታት ክልል ቁጠባዊ ምትሕብባር ኤውሮጵ ዝቕየዱ ብስራሕ ምኽንያት ዝገሹ (ገለ ካብኦም ናይ ገዛእ ርእሶም ትካል ዘለዎምን ወሃብቲ ኣገልግሎታትን እዮም)።

እዞም ምፉዃሳት ነቶም ኣብ ሳልሶት ሃገራት ዝቕመጡ ዜጋታት ክልል ቁጠባዊ ምትሕብባር ኤውሮጳ ውን ይምልከቶም እዩ፡ ማለት እቲ ዝቕመጡሉ ሳልሳይ ሃገር ኣብ ሊስታ ሳልሶት ሃገራት ኤውሮጳ ሕብረት ዝሰፈረ ክሳብ ዝዀነን ትካል ህዝባዊ ጥዕና ከም ውሑስ ‘’ቀጠልያ/ሓምላይ’’ ሃገር ክሳብ ዝመደቦን ምስ ዝዀውን።

ለ) ብምሉኦም ዜጋታት ክልል ቁጠባዊ ምትሕብባር ኤውሮጳ ብመሰረት ሕጊ ወጻእተኛታት § 110 ተገሊጹ ዘሎ ስድራቤታዊ ዝምድናታት ዘለዎም፡ ኣብ ኖርወይ ዝቕመጥ ኣባል ስድራቤቶም ክበጽሑ ወይ ምስ ኖርወያዊ ዝዀነ ኣባል ስድራቤቶም ክገሹ ዝደልዩን። ትሕቴኻ ዘለዉ ወለዶታት ዕድሚኦም ትሕቲ 21 ከኽውን ኣሎዎ ዝብል ቅጥዒ ክእለ እዩ (ሕጊ ወጻእተኛታት § 110 ሳልሳይ ሕጥቦ ጽሑፍ ፊደል ሐ/c (ካብዞም ዝተጠቕሱ ኣባላት ስድራቤት ብዙሓት ድሮ ንኖርወይ ምእታው ይፍቀደሎም ኣሎ)።

ሐ) ንገያሾ ሸቃሎ ዜጋታት ክልል ቁጠባዊ ምትሕብባር ኤውሮጳ በዓል ቤት/ምዝጉብ መጻምድቲ/መቃምጥትን ትሕቲ ዕድመ ወይ ልዕሊ ዕድመ ቈልዑ ወይ ደቅ ሰብኣይ ወይ ሰበይቲ ዝብጽሑዎም፡ እዞም ዝተጠቕሱ ኣባላት ስድራቤት ናብ ኖርወይ ምስቲ ዜጋ ክልል ቁጠባዊ ምትሕብባር ኤውሮጳ ክገሹ ከለዉን ወይ ኣብ ኖርወይ ክጽንበሩዎ ከለዉን።

መ) ምስ ዓበይቲ ዝጓዓዙ ቈልዑ ብምኽንያት ወረቐት ምስክር ኮሮና ካብ መገሻዊ ደረታት ሕድገት ዝተገበረሎም።

ሰ) እታ ስድራቤት ኣብ ኖርወይ ብሓባር ትቕመጥ እንተደኣ ኰይና ወጻእተኛታት ንዜጋታት ኖርወይ በዓል ቤት/ምዝጉብ መጻምድቲ/መቃምጥቲ ዝዀኑ፡ ትሕተዕድመ ወይ ልዕለዕድመ ደቆም ኰይኖም  ከም ደቂ ሰበይቶም ወይ ሰብኣየን ዝብጽሑዎም። እዞም ምቅይያራት ካበየናይ ዕለት ኣትሒዞም ኣብ ግብሪ ከምዝውዕሉ መንግስቲ ጽንሕ ኢሉ ሓበሬታ ክህብ እዩ። ሳልሳይ ጽፍሒ መደብ ዳግመ-ክፍታ ኣብ ዝተተግበረሉ እዋን ራብዓይ ጽፍሒ ኣብ ንጅምረሉ እዋን መገሻዊ ሕግታት ተወሳኺ ምፉዃሳት ክግበረሎም ገምጋም ክካየደሉ ከምዝዀነ መንግስቲ ኣቐዲሙ ሓቢሩ ኔሩ’ዩ።

Les mer om hvem som har anledning til å reise til Norge i dag/ኣየኖት ገያሾ ሎሚ ንኖርወይ ክኣትዉ ይኽእሉ ንምፍላጥ ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ኣብዚ ኣንብብ.

Trinn 4 utsettes - trinn tre i gjenåpningsplanen justeres (pressemelding, 5. juli 2021)/ራብዓይ ጽፍሒ ዝጅምረሉ ግዜ ተናዊሑ ኣሎ- ሳልሳይ ጽፍሒ ዳግመ-ክፍታ ምስትኽኻላት ይግበረሉ (ጋዜጣዊ መግለጺ 5 ሓምለ)

 

 

‘Very many EEA citizens can already enter Norway. This includes people who can provide documentation that they are fully vaccinated and people arriving from green countries. Even though we are now planning to open the border to more people, everyone must be aware that the situation can change. The quarantine hotel programme will remain in place as long as there are medical grounds to keep it, infection control considerations require it, and as long as the programme is proportionate’, says Minister of Justice and Public Security Monica Mæland. 

Entry restrictions will be eased in the future for the following groups of people:

a) All foreign workers (including self-employed persons and service providers) who are covered by the EEA regulations, with the exception of people arriving from dark red countries/areas.
This includes foreign workers who are EEA nationals who reside in a country on the EU's list of third countries, and which the Norwegian Institute of Public Health categorises as a safe green country.

b) All family members of an EEA national mentioned in section 110 of the Immigration Act who are visiting a relative who resides in Norway or who are travelling with a Norwegian family member. It is no longer a requirement that relatives in direct line of descent must be under the age of 21 (section 110 subsection 3 (c) of the Immigration Act). (Many of these family members are already allowed to enter the country.)

c) Spouse/registered partner/cohabitant and minor or adult child or step-child of a foreign worker who is an EEA national who does not reside in Norway, when these family members travel to Norway together with the EEA national or join this person in Norway.

d) Children travelling with an adult who is exempt from entry restrictions because they hold a COVID-19 certificate.

e) Foreign nationals who are the spouse/registered partner/cohabitant or minor or adult child or step-child of a Norwegian citizen, when the family lives together abroad.

The Norwegian Government will give the date on which these changes enter into effect later.

In connection with the transition to Step 3 of the reopening plan, the Norwegian Government gave notice that several entry restrictions would be eased when the country moved to Step 4.