Termlist – The Planning and Building Act

Ordliste norsk-engelsk – plan- og bygningsloven

 

adkomst

access

allmenn ferdsel

general passage

alminnelig samferdsel

general transport and communications

anlegg

installation

anlegg i sjøen

marine installation

ansvarlig kontrollerende

responsible controller

ansvarlig kontrollerende foretak

enterprise responsible for control/enterprise acting as the responsible controller

ansvarlig prosjekterende

responsible designers

ansvarlig søker

responsible applicant

ansvarlig utførende

responsible contractor

ansvarlig utførende foretak

enterprise acting as the responsible contractor

ansvarsrett

right to accept responsibility

arealdelen av kommuneplan

the land-use part of the municipal master plan

arealplan

plan for land use

arvefeste

heritable lease

avkjørsel

exit road

avløpsanlegg

sewerage installation

avståing til eie

renunciation of ownership

bebygd eiendom

developed property

bebyggelse

buildings

bebyggelsesplan

building development plan

behandling av søknader

processing of applications

bestående byggverk

existing structures

bolig

dwelling

boligmassen

building complex

boligtomt

residential lot

bortfall av tillatelse

lapse of permission

bortfeste

leasing out

bortleie

leasing out

brannsyn

fire inspection

brannteknisk tiltak

fire prevention measures

bruksendring

change of use

bruksenhet i bolig

occupancy unit in a dwelling

byggegrunn

building land

byggeområde

building area

byggeoppdrag

building assignment

byggesak

building matter

byggetillatelse

building permit

byggetiltak

building project

byggverk

structure

bygning

building

bygningsmessige funksjoner

structural functions

bygningsteknisk installasjon

technical installation

deling

division

delingsforretning

division proceedings

den sentrale godkjenningsordningen

the central approval body

Det faste utvalg for plansaker

Standing Committee for Planning Matters

dispensasjon

dispensasjon

dispensasjonsmyndighet

the authority empowered to grant dispensations

disposisjonsplan

lay-out plan

driftsbygninger i landbruket

agricultural buildings

driftsikker stand

proper operating order

driftskontroll

operational control

driftstillatelse

permission to operate; permission for operation

ekspropriasjon

expropriation

ending av reguleringsplan

alteration of a zoning plan; change in a zoning plan

endring av et byggverk

alteration of a structure

enkle tiltak

projects requiring simple processing

erstatning etter skjønn

compensation fixed by judicial assessment

erstatningsbolig

compensatory dwelling

erstatningstomt

compensation in the form of land

fareområde

danger area

fasadeendring

alteration of the exterior (of a building)

felles avkjørsel

common exit road

fellesareal

common area

fellesområde

common area

ferdigattest

certificate of completion

ferdigbehandling

final processing

festeren

lessee

festetid

tenancy

fiskebruk

fishing settlement

fjellplan

mountain plan

fjernvarmeanlegg

district heating  plant

forenklet reguleringsplan

simplified zoning plan

forhåndskonferanse

preliminary conference

fornyelsesområde

area for renewal; renewal area

fornyet behandling av tillatelse

review of a permit

fornøyelsespark

amusement park

forretningslokale

business premises

forsøkstakst

preliminary assessment

forurensningsmyndighet

pollution control authority

fradele

partition off

fredningsmyndighet

cultural heritage authority

friluftsmyndighet

outdoor recreation authority

friluftsområde

area for open-air recreation

friområde

public outdoor recreation area

frisikt

unobstructed visibility

frisiktsone ved veg

area with unobstructed visibility close to a road

fritidsbebyggelse

leisure buildings

fritidsbolig

leisure home

frivillig erverv av grunn

voluntary purchase of land

fylkesplan

county master plan

fylkesplanlegging

county planning

fylkesrådmann

county governor

fylkesting

county council

gebyr

fee

gesimshøyde

cornice height

godkjenning av planer

approval of plans

golfbane

golf course

graving

excavation

gravlund

graveyard

grenseforløp

boundary courses

grenseoverskridende miljøpåvirkninger

transboundary environmental effects/impact

grunn

land

grunnboka

Land Register

grunneier

landowner

grunnundersøkelse

investigation of ground conditions

gårdsplass

courtyard

heis

lift

hemmelige militære anlegg

secret military installations

herberge

hostel

hovedavløpsanlegg

main sewers

hovedombygging

general renovation

husvær for seterbruk

shelter for summer dairy farming

hybel

bed-sitting room

høringsprosess

consultation process

høyspenningsanlegg

high voltage installation

igangsettelsestillatelse

project start-up permission

ildsfarlig opplag

stores of flammable goods

industristrøk

industrial district

innhegning

fencing; fences

innløsning

realization of property

interkommunalt plansamarbeid

inter-municipality planning

istandsetting

repair/restoration

jordlovmyndighet

land law authority

jordskifte

land consolidation

kartgrunnlag

set of basic map data

klimavernsone

climate conservation zone

kommune

municipality

kommuneloven

Local Government Act

kommuneråd

Municipal Executive Board

kommunestyre

Municipal Council

konsekvensutredning

environmental impact assessment

konsesjon

licence

konsesjonsområdet

the area to which the licence applies

konstruksjon

structure

kunngjøre

announce publicly

landbruksområde

agricultural area

legge ut til offentlig ettersyn

make available for public inspection

lekeareal for barn

playground for children

lovens saklige virkeområde

practical applicability of the Act

massetak

soil extraction site

melding

notification

midlertidig brukstillatelse

provisional permission to use (e.g. a building)

midlertidig dispensasjon

temporary dispensation

midlertidig husrom

temporary dwelling

miljøforhold

environmental conditions

mønehøyde

roof ridge

naboer og gjenboere

adjoining and opposite neighbours

nabogrense

boundary of adjoining property

nabogrunn

adjoining land

nabovarsel

notice to neighbours

naturvernområde

nature conservation area

offentlig avløpsledning

public sewer pipe

offentlig besiktigelse

official inspection

offentlig traffikområde

public traffic area

offentlig vannledning

public water main

ombygging av bolig

reconstruction of a dwelling

ombygging som medfører fravikelse av bolig

reconstruction intended to convert dwellings to another purpose

område for reindrift

reindeer farming area

område for vesentlig terrenginngrep

area entailing significant encroachment on terrain

område med tettbebyggelse

densely built area

oppankring og fortøyning av fritidsbåter

anchoring and mooring of leisure craft

oppføring (av bygning)

erection of (building)

oppheving av reguleringsplan

cancellation of a zoning plan

oppholdsrom for mennesker

rooms intended for human habitation

opphør av ulovlig bruk

cessation of unlawful use

oppussing av fasade

restoration of the exterior (of a building)

oversiktsplan

general plan

overtakelsesforretning

take-over proceedings

overvannsledning

storm water drainage pipe

panterett

legal charge

parkbelte i industriområde

green belt in an industrial area

personlig ansvarsrett

right to assume personal responsibility

planleggingsoppgave

planning function

plassering av bygning

positioning of a building

privet

privy

påbygging (av bygning)

extension of (a building)

rammetillatelse

general permission

ras

avalanche

refusjon

refund

refusjonsberettigede tiltak

projects for which a refund is payable

refusjonsdebitor

refund debtor

refusjonspliktig areal

areas liable to pay a refund

refusjonsvedtak

refund decision

regionvegkontor

regional roads department

regulativ

scale of fees

regulering

zoning

reguleringsformål

categories of land use

reguleringsplan

zoning plan

reguleringsvedtak

zoning decision

rekkehus

row house

reklameinnretninger

advertising devices

ressursutnytting

use of resources

restriksjonsområde rundt flyplass

area around airport where building is restricted

rettighetshaver

holder of rights; rightsholder

riving

demolition

rullende fortau

moving pavement

rullert handlingsprogram

updated programme of action

rulletrapp

escalator

rådighetsinnskrenkning

restriction on use/disposal

rådighetsrett

right of disposal

samarbeidsutvalg

cooperative committee

samråd

consultation

saneringsmoden

due for demolition

sikringstiltak

safety measure

situasjonsplan

site plan

skadevirkning

adverse effect

skjemmende farge

unsightly colour

skjønn

judicial assessment

skjønnsmyndighet

assessment authority

skytebane

shooting range

sluttkontroll

final inspection

spesialområde

special area

stansing av ulovlig arbeid

stopping unlawful work

Statens vegvesen

Public Roads Administration

statlig reguleringsplan

centrally prepared zoning plan

statlige fagmyndigheter

national expert authorities

stedfestet informasjon

geodata

steinbrudd

stone quarry

stillas

scaffolding

straffansvar

penal liability

strandplan

shore plan

særskilt skjønnsrett for bygningssaker

special court of assessment in building cases

søksmål

legal proceedings

takst

valuation

takstforretninger

valuation proceedings

takstnemnd

valuation committee

taubane

cableway

tettbygd strøk

built-up area

tilbygging (av bygning)

addition to (a building)

tilhørende uthus

associated outhouse

tillatt utnyttelse

permitted utilization

tilleggsrom

additional rooms

tiltak

project

tiltakets ytre rammer

external frameworks of the project

tiltakshaver

developer

tomt

building plot

tomteareal

building plot area

tomtearrondering

adjustment of lots

tomteinndeling

parcelling of land into building plots

trinnvis behandling (av søknad)

stage by stage processing (of an application)

tvangsmulkt

coercive fine

ubebygd tomt/eiendom

undeveloped plot/property

ulovlig byggearbeid

unlawful construction work

ulovlig utført arbeid

unlawfully executed work

underbygging (av bygning)

underpinning (a building)

urnelund

cemetery

utbedring

improvement

utbygging

physical development

uteareal

outside area

utglidning

slide

uthus

outhouse

utnyttingsgrad

building density

uvanlig bebyggelse

unusual buildings

vannforsyningskilde med nedslagsfelt

water supply source with catchment area

vannføring

discharge of water

vannklosett

water closet

vannsig

seepage of water

vannstand

water level

vassdrag

watercourse

vedlikehold

maintenance

vedtekt

by-law

vegplanlegging

road planning

vegskjæring

road cutting

vegutredning

road survey

vernetiltak

protection and conservation measures

å foreta ekspropriasjon

to effect expropriation