Fra: Lisbeth Karin Wiik [l.k.wiik@hsh-org.no]
Sendt: 14. desember 2006 10:56
Til: Postmottak KD  KUNNSKAPSDEPARTEMENTET POSTBOKS 8119 DEP 0032 OSLO   
                Oslo, 14. desember 2006
V�r ref: Lisbeth K. Wiik/DOK-2006-03401
 


H�ring: Forslag til endring i gjeldende forskrift om opptak til universiteter og h�yskoler
Det vises til brev datert 18.10.2006 Fra Kunnskapsdepartementet vedr�rende forslag til endring i gjeldende forskrift om opptak til universiteter og h�yskoler.

HSH har f�lgende kommentar:

HSH ser departementets forslag til endring av � 3-3 i forskriften om opptak til h�yere utdanning som et f�rste steg p� veien i � oppfylle regjeringens l�fte i Soria Moria erkl�ringen vedr�rende 13-�rig grunnoppl�ring. Soria Moria erkl�ringen fremhever:

�Fullf�rt videreg�ende oppl�ring skal gj�re at elevene oppn�r generell studiekompetanse, uavhengig av studieprogram�.

H�ringsforslaget lyder som f�lger:
� Institusjoner kan ta opp s�kere som ikke oppfyller kravene til generell studiekompetanse til spesielt tilrettelagt ingeni�rutdanning, jf � 2-1 f�rste ledd, og � 4-1 bokstav d), nr.4. Det forutsettes at s�kerne har relevant fagbrev.�

HSH mener, at i tr�d med regjeringens l�fte, b�r endringen gjelde all utdanning, ikke kun ingeni�rutdanning. Fagbrev vil dermed gi generell studiekompetanse p� lik linje med andre studieprogram.Vennlig hilsen
HANDELS- OG SERVICEN�RINGENS
HOVEDORGANISASJONLisbeth K. Wiik
Seksjonssjef