Emne: Saksnr 200606893
 

Fra: Kvalsvik Kjetil [mailto:Kjetil.Kvalsvik@hin.no]
Sendt: 19. desember 2006 13:31
Til: Christiansen Inger Johanne
Emne: SV: Ny felles forskrift om opptak til h�yere utdanning - h�ringssvar HiN

Hei - vi kommenterte dette i � 3-3, da vi oppfattet at dette h�rte inn under denne paragrafen.

 

Med bakgrunn i positive erfaringer fra fors�ksordning med opptak til ingeni�rutdanning p� grunnlag av relevant fagbrev st�tter HiN forslaget om endring i gjeldende forskrift slik at universiteter og h�yskoler kan velge � ta opp s�kere til spesielt tilrettelagt ingeni�rutdanning. Vi presiserer at det overfor s�kerne m� tydeliggj�res hvilke fagbrev som er relevant og som kan kvalifisere for opptak. Unntak fra det generelle regelverket b�r i utgangspunktet bare v�re aktuelt utfra et nasjonalt hensyn for � �ke rekrutteringen til bestemte yrker og til studier der det er ledig opptakskapasitet

 

Jeg beklager at dette var uklart fra oss.

 

 

Vennlig hilsen
Kjetil Kvalsvik
Studiesjef, H�gskolen i Narvik
Tlf. 7696 6160
Mob 90242945