Fra: Iver Jan Leren [Iver.Jan.Leren@utdanningsdirektoratet.no]
Sendt: 19. desember 2006 13:49
Til: Postmottak KD
Kopi: Liv Christiansen; Jon Ingar Holtet; Tone.Belsby@norskindustri.no
Emne: H�ringsuttalelse ny felles forskrift om opptak til h�yere utdanning
Som sekret�r for faglig r�d teknikk og industriell produksjon, oversendes med dette r�dets uttalelse om utkastet til ny felles forskrift om opptak til h�yere utdanning. FR TIP behandlet i sitt m�te 14. desember 2006 utkastet til h�ring og avgir med dette f�lgende uttalelse. Uttalelsen kunne ikke sendes f�r referat var skrevet i dag tidlig, ber derfor om at oversittelsen p� en dag godkjennes.
 

H�ring - Forslag til endring i forskrift om inntak til universitet og h�gskole

R�dets medlemmer sluttet seg til intensjonen i endringsforslaget. I debatten ble det fremholdt at denne endringen var sv�rt en viktig og velkommen justering av inntakskravene som ville gi adgang til studier for godt kvalifiserte og motiverte arbeidstakere fra industrien. R�det dr�ftet ogs� en del andre momenter knyttet til forslaget:

Vedtak:

Viktig at det gis �pning for universiteter og h�gskoler � legge til rette for inntak av studenter fra relevante yrkesfaglige utdanninger fra videreg�ende oppl�ring. R�det er tilfreds med at slik adgang til studier formaliseres p� denne m�ten.
 

Med vennlig hilsen
Iver Jan Leren
R�dgiver
Stab for fag- og yrkesoppl�ring
Utdanningsdirektoratet
Telefon 23 30 12 43
Mobiltelefon 4128 9181
Bes�ksadresse Kolstadgata 1, T�yen
Postboks 2924 T�yen, 0608 Oslo
www.utdanningsdirektoratet.no