Det kgl.moderniseringsdep.


 

 

 

 

 

Saksnr.

Arkivkode

Avd/Sek/Saksb

Deres ref.

Dato

05/00483-005

601 &00

HK/R�D/OBE

 

06.07.2005

                                                                                                                          

                                                                                                                                            

MELDING OM POLITISK VEDTAK - H�RING - ENDRINGER I REGELVERKET FOR OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 

 

Formannskapet  behandlet  i m�te 05.07.2005 ovennevnte som  sak nr 0110/05.

F�lgende vedtak ble fattet:

 

Hemne kommune har f�lgende kommentarer/merknader  til h�ring om endringer i Lov og forskrift om offentlige anskaffelser, samt forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser:

 

1 Heving av terskelverdien til minimum kr. 500.000 gis full st�tte. Det samme gjelder innf�ring av protokollplikt for enkeltkj�p over kr. 50.000.

 

2 Overtredelsesgebyr mot ulovlige direkteanskaffelser ses p� som en ekstra straff og anses som un�dvendig. I tilfelle at dette innf�res forutsettes at ikrafttredelsen utsettes til minimum 6 mnd. etter endring av lov og forskrift trer i kraft. Begrunnelsen for dette er at kommunene har behov for � tilpasse seg regelendringen.

Hvis KOFA gis fullmakt til � ilegge overtredelsesgebyr, b�r det vurderes om rettssikkerheten er tilstrekkelig ivaretatt.

 

3 P� sikt b�r forsyningsforskriften og forskrift for offentlige anskaffelser, klassisk sektor samordnes slik at det blir en forskrift � forholde seg til.

 

 

Med vennlig hilsen                                                              
Hemne kommune

 

 Oddbj�rg Bjerks�ter

    sekret�r