Hjelp for valgresultatsidene 2013

Førstesiden – landsoversikt
Landsoversikt per parti
Resultater for fylke
Kommuneoversikt
Kretsoversikt
Stortingsprognose
Representantprognose
Fremmøte

Forklaring til fargekodene
Søkefunksjon
Hjemfunksjon
Forkortelser parti og lister
Oppdater/Refresh
Nynorsk
Tilbakemelding


Førstesiden - landsoversikt

Denne siden viser grafisk en landsoversikt for stortingsvalget. Valgresultatene vises samlet per partier/liste i hele landet basert på de til enhver tid opptalte stemmene.

Sist oppdatert: Viser når de siste resultatene kom inn. Tellingen oppdateres hver gang det kommer inn nye resultater. For å være sikker på at du får de ferskeste resultatene, trykk på oppdater/refresh-knappen i din nettleser.

Prognose 2013: Grafen viser antatt/forventet resultat basert på de til enhver tid opptalte stemmene på landsbasis.


[Til toppen]

Landsoversikt - Stortingsvalget

Denne tabellen viser valgresultatet for hele landet.

Siste registrering: Viser når de siste resultatene kom inn. Tellingen oppdateres hver gang det kommer inn nye resultater. For å være sikker på at du får de ferskeste resultatene, trykk på oppdater/refresh- knappen i din nettleser.

Tabellen øverst:
Antall stemmeberettigede: Viser hvor mange stemmeberettigede det er i landet.
Antall fremmøtte: Viser antall godkjente stemmegivninger (dvs antall kryss i manntallet).
Fremmøteprosent: Viser hvor mange prosent av antall stemmeberettigede som har avgitt stemme i hele landet. Beregnes ut fra antall stemmeberettigede og antall fremmøtte.
Antall blanke stemmer: Viser antall avgitte blanke stemmesedler som er avgitt på landsbasis.
Antall forkastede stemmesedler: Viser antall stemmesedler som ikke ble godkjent på landsbasis.
Godkjente stemmegivninger vs godkjente stemmesedler: For at en velger skal få godkjent sin stemmegivning må vedkommende ha rett til å avgi stemme. Reglene for stemmerett står i valgloven kapittel 2. Når stemmegivningen blir godkjent krysses velgeren av i manntallet. Vilkårene for å godkjenne stemmegivninger står i valgloven §§ 10-1, 10-1a og 10-2. Godkjente stemmegivninger danner utgangspunktet for beregning av valgdeltagelsen.
Når stemmegivningen er godkjent kontrollerer valgmyndighetene om selve stemmeseddelen kan godkjennes. Kravene til godkjenning fremgår av valgloven § 10-3. Er lovens krav oppfylt blir stemmeseddelen godkjent. Dersom stemmeseddelen ikke oppfyller kravene blir den forkastet. Også blanke stemmesedler må etter loven forkastes. Selv om stemmeseddelen forkastes, telles den med ved beregning av valgdeltagelsen.
Alle godkjente stemmesedler + alle forkastede stemmesedler (inkl. blanke) er ikke alltid lik antall godkjente stemmegivninger. Grunnen til dette er: I noen tilfeller ombestemmer velger selg og leverer ikke stemmeseddel i det hele tatt (selv om vedkommende er blitt krysset av i manntallet).
Alle godkjente stemmesedler fordeles på de ulike valglistene og danner utgangspunktet for hvor mange mandater den enkelte liste skal ha og hvilke kandidater som får plassene.

Forklaring til tabelloverskrifter:
Liste: Forkortelse på listene. Klikk på "Forklaring til listeforkortelser" for å få frem en fullstendig oversikt over lister ved stortingsvalget.
Opptalte stemmer: Viser til enhver tid antall opptalte stemmer på landsbasis per parti.
%-vis fordeling: Viser hvordan de til enhver tid opptalte stemmene fordeler seg prosentvis på de forskjellige listene.
%-vis endring F11: Viser den enkelte listes prosentvise fremgang eller tilbakegang (basert på opptalte stemmer) i forhold til fylkestingsvalget i 2011.
%-vis endring S09: Viser den enkelte listes prosentvise fremgang eller tilbakegang (basert på opptalte stemmer) i forhold til stortingsvalget i 2009.

Prognoser: En prognose viser et antatt sluttresultat når alle stemmer er opptalt.

Det skal velges 169 representanter (mandater) til Stortinget. Av disse er 150 distriktsrepresentanter og 19 som utjevningsmandater (ett pr fylke). Mandatene skal fordeles slik på de ulike fylkene, jf. Grunnloven § 58: Østfold fylke 9, Akershus fylke 17, Oslo 19, Hedmark fylke 7, Oppland fylke 7, Buskerud fylke 9, Vestfold fylke 7, Telemark fylke 6, Aust-Agder fylke 4, Vest-Agder fylke 6, Rogaland fylke 14, Hordaland fylke 16, Sogn og Fjordane fylke 4, Møre og Romsdal fylke 9, Sør-Trøndelag fylke 10, Nord-Trøndelag fylke 5, Nordland fylke 9, Troms fylke 6 og Finnmark fylke 5. Klikk her for mer informasjon

Fordelingen foretas av riksvalgstyret.

%-vis fordeling: Viser hvor stor prosentandel av representantplassene det aktuelle partiet eller gruppen ligger an til å få på landsbasis når alle stemmene er opptalt.

Antall mandater: Viser hvor mange mandater (distriktsmandater og utjevningsmandater) det aktuelle partiet eller gruppe ligger an til å få på landsbasis når alle stemmene er opptalt.

Endring S-09: Viser endring i antall mandater partiet eller gruppen ligger an til å vinne eller tape i forhold til forrige stortingsvalg. En blank rute indikerer ingen endring fra forrige valg.
Herav utj. mandater: Viser antall utjevningsmandater partiet eller gruppen ligger an til å vinne. Disse mandatene er også inkludert under "Antall mandater". Det er kun partier som ligger an til å få mer enn 4% av stemmene på landsbasis som blir med i denne beregningen.

Grafisk visning

Siden kan vises grafisk. Klikk på ”Grafisk visning” i menyen øverst til høyre.

Prognose 2013: Grafen viser antatt/forventet resultat basert på de til enhver tid opptalte stemmene på landsbasis.


[Til toppen]

Enkeltresultat, resultater for fylke

Du kommer til tabellen ved å velge fylke i fylkesoversikten.

Siste registrering: Viser når de siste resultatene kom inn. Tellingen oppdateres hver gang det kommer inn nye resultater. For å være sikker på at du får de ferskeste resultatene, trykk på oppdater/refresh- knappen i din nettleser.

Tabellen øverst:
Antall stemmeberettigede: Viser hvor mange stemmeberettigede det er i fylket.
Antall fremmøtte: Viser antall godkjente stemmegivninger (dvs antall kryss i manntallet)
Fremmøteprosent: Viser hvor mange prosent av antall stemmeberettigede som har avgitt stemme i fylket. Beregnes ut fra antall stemmeberettigede og antall fremmøtte.
Antall blanke stemmer: Viser antall avgitte blanke stemmesedler som er avgitt.
Antall forkastede stemmesedler: Viser antall stemmesedler som ikke ble godkjent.
Status: Viser status i kommunene i forhold til hvor langt de er kommet i opptellingen. Se mer om dette i forklaring til fargekodene.

Godkjente stemmegivninger vs godkjente stemmesedler: For at en velger skal få godkjent sin stemmegivning må vedkommende ha rett til å avgi stemme. Reglene for stemmerett står i valgloven kapittel 2. Når stemmegivningen blir godkjent krysses velgeren av i manntallet. Vilkårene for å godkjenne stemmegivninger står i valgloven §§ 10-1, 10-1a og 10-2. Godkjente stemmegivninger danner utgangspunktet for beregning av valgdeltagelsen.
Når stemmegivningen er godkjent kontrollerer valgmyndighetene om selve stemmeseddelen kan godkjennes. Kravene til godkjenning fremgår av valgloven § 10-3. Er lovens krav oppfylt blir stemmeseddelen godkjent. Dersom stemmeseddelen ikke oppfyller kravene blir den forkastet. Også blanke stemmesedler må etter loven forkastes. Selv om stemmeseddelen forkastes, telles den med ved beregning av valgdeltagelsen.
Alle godkjente stemmesedler + alle forkastede stemmesedler (inkl. blanke) er ikke alltid lik antall godkjente stemmegivninger. Grunnen til dette er: I noen tilfeller ombestemmer velger selg og leverer ikke stemmeseddel i det hele tatt (selv om vedkommende er blitt krysset av i manntallet).
Alle godkjente stemmesedler fordeles på de ulike valglistene og danner utgangspunktet for hvor mange mandater den enkelte liste skal ha og hvilke kandidater som får plassene.

Forklaring til tabelloverskrifter:
Liste: Forkortelse på listene. Klikk på "Forklaring til listeforkortelser" for å få frem en fullstendig liste over lister ved stortingsvalget.
Opptalte stemmer:Viser til enhver tid antall opptalte stemmer.
%-vis fordeling:Viser hvordan de til enhver tid opptalte stemmene fordeler seg prosentvis på de forskjellige listene.
%-vis endring F11:Viser den enkelte listes prosentvise fremgang eller tilbakegang (basert på opptalte stemmer) i forhold til fylkestingsvalget i 2011.
%-vis endring S09:Viser den enkelte listes prosentvise fremgang eller tilbakegang (basert på opptalte stemmer) i forhold til stortingsvalget i 2009.

Prognoser: En prognose viser et antatt sluttresultat når alle stemmer er opptalt.

Det skal velges 169 representanter (mandater) til Stortinget. Av disse er 150 distriktsrepresentanter og 19 som utjevningsmandater (ett pr fylke). Mandatene skal fordeles slik på de ulike fylkene, jf. Grunnloven § 58: Østfold fylke 9, Akershus fylke 17, Oslo 19, Hedmark fylke 7, Oppland fylke 7, Buskerud fylke 9, Vestfold fylke 7, Telemark fylke 6, Aust-Agder fylke 4, Vest-Agder fylke 6, Rogaland fylke 14, Hordaland fylke 16, Sogn og Fjordane fylke 4, Møre og Romsdal fylke 9, Sør-Trøndelag fylke 10, Nord-Trøndelag fylke 5, Nordland fylke 9, Troms fylke 6 og Finnmark fylke 5.Klikk her for mer informasjon.

Fordelingen foretas av riksvalgstyret.

%-vis fordeling: Viser hvor stor prosentandel av representantplassene det aktuelle partiet eller grupper ligger an til å få i angitte fylke når alle stemmene er opptalt.

Stortingsmandater
Antall: Viser hvor mange mandater av representantplassene i angitte fylke det aktuelle partiet eller gruppen ligger an til å få når alle stemmene er opptalt.
Endring: Viser hvor mange mandater av det totalt antall representantplassene det aktuelle partiet eller gruppen ligger an til å vinne eller tape i forhold til forrige storingsvalg. En strek indikerer ingen endring fra forrige valg.

Grafisk visning

Siden kan vises grafisk. Klikk på ”Grafisk visning” i menyen øverst til høyre.

Prognose 2013: Grafen viser antatt/forventet resultat basert på de til enhver tid opptalte stemmene i aktuelle fylke.


[Til toppen]

Enkeltresultat, resultater for kommune

Denne tabellen viser valgresultatet i angitt kommune.

Siste registrering: Viser når de siste resultatene kom inn. Tellingen oppdateres hver gang det kommer inn nye resultater. For å være sikker på at du får de ferskeste resultatene, trykk på oppdater/refresh- knappen i din nettleser.

Tabellen øverst:
Antall stemmeberettigede: Viser hvor mange stemmeberettigede det er i kommunen.
Antall fremmøtte: Viser antall godkjente stemmegivninger (dvs antall kryss i manntallet).
Fremmøteprosent: Viser hvor mange prosent av antall stemmeberettigede som har avgitt stemme i kommunen. Beregnes ut fra antall stemmeberettigede og antall fremmøtte.
Antall blanke stemmer: Viser antall avgitte blanke stemmesedler som er avgitt.
Antall forkastede stemmesedler: Viser antall stemmesedler som ikke ble godkjent.
Status: Viser status i kommunen i forhold til hvor langt opptellingen er kommet. Se mer om dette i forklaring til fargekodene.

Godkjente stemmegivninger vs godkjente stemmesedler: For at en velger skal få godkjent sin stemmegivning må vedkommende ha rett til å avgi stemme. Reglene for stemmerett står i valgloven kapittel 2. Når stemmegivningen blir godkjent krysses velgeren av i manntallet. Vilkårene for å godkjenne stemmegivninger står i valgloven §§ 10-1, 10-1a og 10-2. Godkjente stemmegivninger danner utgangspunktet for beregning av valgdeltagelsen.
Når stemmegivningen er godkjent kontrollerer valgmyndighetene om selve stemmeseddelen kan godkjennes. Kravene til godkjenning fremgår av valgloven § 10-3. Er lovens krav oppfylt blir stemmeseddelen godkjent. Dersom stemmeseddelen ikke oppfyller kravene blir den forkastet. Også blanke stemmesedler må etter loven forkastes. Selv om stemmeseddelen forkastes, telles den med ved beregning av valgdeltagelsen.
Alle godkjente stemmesedler + alle forkastede stemmesedler (inkl. blanke) er ikke alltid lik antall godkjente stemmegivninger. Grunnen til dette er: I noen tilfeller ombestemmer velger selg og leverer ikke stemmeseddel i det hele tatt (selv om vedkommende er blitt krysset av i manntallet).
Alle godkjente stemmesedler fordeles på de ulike valglistene og danner utgangspunktet for hvor mange mandater den enkelte liste skal ha og hvilke kandidater som får plassene.

Forklaring til tabelloverskrifter:
Liste: Forkortelse på listene. KKlikk på "Forklaring til listeforkortelser" for å få frem en fullstendig liste over lister ved stortingsvalget.
Opptalte stemmer:Viser til enhver tid antall opptalte stemmer.
%-vis fordeling:Viser hvordan de til enhver tid opptalte stemmene fordeler seg prosentvis på de forskjellige listene.
Endring fra F11: Viser hvor mange stemmer den enkelte liste har mistet eller vunnet i forhold til fylkestingsvalget i 2011.
%-vis endring F11:Viser den enkelte listes prosentvise fremgang eller tilbakegang (basert på opptalte stemmer) i forhold til fylkestingsvalget i 2011.
Endring fra S09: Viser hvor mange stemmer den enkelte liste har mistet eller vunnet i forhold til forrige stortingsvalg i 2009.
%-vis endring S09:Viser den enkelte listes prosentvise fremgang eller tilbakegang (basert på opptalte stemmer) i forhold til stortingsvalget i 2009.

Kretsresultater:

Valgresultatene innrapporteres kretsvis for kommunene Bergen, Stavanger, Trondheim og Oslo. Det benyttes de samme tabelloverskrifter som for kommunene (vist over).

Fremmede ikke kretsfordelt: Stemmer fra velgere som på valgdagen stemte i en annen krets enn der de var ført inn i manntallet.
Valgting ikke kretsfordelt og Forhånd ikke kretsfordelt: Stemmer som av tekniske grunner ikke fordeles på øvrige kretser. Dette gjelder bare i kommunene Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim.


[Til toppen]

Stortingsprognose

Stortingsprognosen viser et antatt sluttresultat når alle stemmene er opptalt.

Siste registrering: Viser når de siste resultatene kom inn. Tellingen oppdateres hver gang det kommer inn nye resultater. For å være sikker på at du får de ferskeste resultatene, trykk på oppdater/refresh- knappen i din nettleser.

Tabellen øverst:
Antall stemmeberettigede: Viser hvor mange stemmeberettigede det er i landet.
Fremmøteprosent: Viser hvor mange prosent av antall stemmeberettigede som har avgitt stemme i hele landet.
Andel opptalte stemmer: Viser grafisk og prosentvis hvor stor andel av stemmene som er opptalt.
Antall kommuner totalt: Viser hvor mange kommuner som det er i landet.
Antallet kommuner fordelt på status: Viser status i kommunene i forhold til hvor langt de er kommet i opptellingen. Se mer om dette i forklaring til fargekodene.

Forklaring til tabelloverskrifter:
Fylke: Når du klikker på et fylkesnavn får du frem en representantprognose for det aktuelle fylket. (Se hjelp for resentantprognosetabellen.)
Fordelte stemmer %: Fordelte stemmer er en beregnet indikator som antyder hvor stor del av de stemmeberettigede som er opptalt, alstå hvor langt opptellingen er kommet. Litt forenklet så er det antall stemmeberettigede i kretser/kommuner det er mottatt rapporter på, dividert på antall stemmeberettigede totalt.
Antallet kommuner fordelt på status: Viser status i kommunene i forhold til hvor langt de er kommet i opptellingen. Se mer om dette i forklaring til fargekodene.

Prognoser: En prognose viser et antatt sluttresultat når alle stemmer er opptalt.

Prognostisert mandatfordeling per fylke: Viser hvor mange mandater den enkelte liste får, fordelt på fylkene når alle stemmer er opptalt. Fordelingen kan endres etter hvert som faktiske valgresultater innrapporteres fra kommunene.

Grafisk visning

Siden kan vises grafisk. Klikk på ”Grafisk visning” i menyen øverst til høyre.

Prognose 2013: Grafen viser antatt/forventet mandatfordeling basert på de til enhver tid opptalte stemmene.


[Til toppen]

Representantprognose

En prognose viser et antatt sluttresultat når alle stemmer er opptalt.

Denne tabellen viser navn på de representantene som ligger an til å komme inn på Stortinget fra angitt fylke. Fordelingen av antall mandater per parti kan endres etter hvert som faktiske valgresultater innrapporteres fra kommunene. Tilsvarende kan kandidatnavnene endres.

Siste registrering: Viser når de siste resultatene kom inn. Tellingen oppdateres hver gang det kommer inn nye resultater. For å være sikker på at du får de ferskeste resultatene, trykk på oppdater/refresh- knappen i din nettleser.

Tabellen øverst:
Antall stemmeberettigede: Viser hvor mange stemmeberettigede det er i fylket.
Fremmøteprosent: Viser hvor mange prosent av antall stemmeberettigede som har avgitt stemme i hele landet.
Andel opptalte stemmer: Viser grafisk og prosentvis hvor stor andel av stemmene som er opptalt.
Antall kommuner totalt: Viser totalt antall kommuner i fylket.
Antallet kommuner fordelt på status: Viser status i kommunene i forhold til hvor langt de er kommet i opptellingen. Se mer om dette i forklaring til fargekodene.

Grafisk visning

Siden kan vises grafisk. Klikk på ”Grafisk visning” i menyen øverst til høyre.

Prognose 2013: Grafen viser hvor mange mandater den enkelte liste antas/forventes å få basert på de til enhver tid opptalte stemmene.


[Til toppen]

Fremmøte

Siden viser hvilke kommuner som har høyest fremmøte (valgdeltagelse), og hvilke kommuner som har lavest fremmøte (valgdeltagelse) på landsbasis. Merk at det ikke vil finnes resultater på disse sidene før det er kommet inn tilstrekkelig data til at oversikter kan lages.

Siste registrering: Viser når de siste resultatene kom inn. Tellingen oppdateres hver gang det kommer inn nye resultater. For å være sikker på at du får de ferskeste resultatene, trykk på oppdater/refresh- knappen i din nettleser.

Tabellen øverst:
Antall stemmeberettigede: Viser hvor mange stemmeberettigede det er i landet.
Fremmøteprosent: Viser hvor mange prosent av antall stemmeberettigede som har avgitt stemme i hele landet.
Andel opptalte stemmer: Viser grafisk og prosentvis hvor stor andel av stemmene som er opptalt.
Antall kommuner totalt: Viser hvor mange kommuner som det er i landet.
Antallet kommuner fordelt på status: Viser status i kommunene i forhold til hvor langt de er kommet i opptellingen. Se mer om dette i forklaring til fargekodene.

Tabellen nederst:
Fremmøteprosent: Viser valgdeltagelsen i aktuelle kommune.
Endring fra -11: Viser prosentvis økning eller tilbakegang i valgdeltagelsen for den enkelte kommune i forhold til fylkestingsvalget i 2011.

Endring fra -09: Viser prosentvis økning eller tilbakegang i valgdeltagelsen for den enkelte kommune i forhold til stortingsvalget i 2009.

Grafisk visning

Siden kan vises grafisk. Klikk på ”Grafisk visning” i menyen øverst til høyre.

Prognose 2013: Grafen viser antatt/forventet resultat etter de til enhver tid opptalte stemmene.


[Til toppen]

Forklaring til fargekodene

Ingen rapporter er mottatt: Opptelling pågår, det er ikke innrapportert noen resultater ennå.

Kun forhåndsstemmer opptalt:Opptellingen i den enkelte kommune holdes atskilt for stemmer som er avgitt på forhånd og stemmer som er avgitt på valgdagen. Viser at det kun er mottatt rapporter om hvor mange forhåndsstemmer som er opptalt, valgtingsstemmene gjenstår. Det betyr at opptellingen pågår.

Et lite antall stemmer gjenstår: Betyr at noen få stemmer ikke er innrapportert. Både forhåndsstemmer og valgtingsstemmer er her opptalt en første gang og innrapportert (kalles foreløpig opptelling). Noen stemmer må legges til side valgdagen for å telles etter foreløpig opptelling. Alle kommuner skal dessuten foreta en fintelling av alle stemmene til slutt. Det er først når disse stemmene er innrapportert at opptellingen skifter opptellingsstatus til 100% opptalt.

100% opptalt: Alle stemmene er opptalt og innrapportert.

Søkefunksjon

I søkefeltet nederst kan du angi direkte navn på fylke eller kommune (krets). Dersom du for eksempel skriver Nor, vil du få opp en liste med alle fylker, kommuner (eventuelt kretser) som begynner på Nor. Du kan også bruke funksjonen nederst i bildet til å velge fylke direkte og deretter kommune.

Søkefunksjonen krever at du har javascript aktivert i din nettleser, og at du tillater kjøring av aktivt innhold på siden.

Hjemfunksjon

Uansett i hvilken tabell eller hvilket bilde du befinner deg, vil du ved å klikke på logoen øverst i venstre hjørne, komme tilbake til førstesiden/hovedsiden.

Forkortelser parti og lister

I alle tabellene er navnet på alle partier og lister forkortet. Hva som skjuler seg bak den enkelte forkortelse får du frem ved å klikke på "Forklaring til listeforkortelser" i tabelloversiktene. Du får frem en oversikt over alle partier og grupper som stiller liste stortingsvalget 2013. Noen partier og grupper stiller liste i alle fylker, andre kun i noen fylker. Det fremgår av fylkesoversikten hvilke lister som stiller i fylket.

Oppdater/Refresh

Tellingen oppdateres hver gang det kommer inn nye resultater. For å være sikker på at du får de ferskeste resultatene trykk på oppdater/refresh- knappen i din nettleser.

Nynorsk

Du skifter til nynorsk versjon ved å klikke på ”Nynorsk” i menyen øverst til høyre.

Tilbakemelding

Her kan du gi Kommunal- og regionaldepartementet direkte tilbakemelding om hvordan du synes sidene fungerer. Har du kommentarer, merknader, ris eller ros, eller forslag til forbedringer til våre valgresultatsider, skriv gjerne en e-post til oss. Vi gjør oppmerksom på at departementet ikke har anledning til å besvare de henvendelser vi får.

[Til toppen]

Valg