Tilknyttede virksomheter

 • Enterprise Europe Network

  EEN er del av et europeisk nettverk som skal hjelpe bedrifter til å bli mer konkurransedyktige og øke innovasjonsevnen.

  Nettside: http://www.innovasjonnorge.no/no/ut-i-verden/bedrift-i-eu/

 • Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond

  Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) er fellesorgan for næringens forskningsengasjement.

  Nettside: http://www.fiskerifond.no/

 • Garantikassen for fiskerne

  Garantikassen for fiskerne i Trondheim administrerer fiskernes sosiale ordninger.

  Nettside: http://www.gff.no/

 • Innovasjon Norge

  Skal bidra til å utvikle distriktene, øke innovasjonen i næringslivet og profilere norsk næringsliv og Norge som reisemål.

  Nettside: http://www.innovasjonnorge.no/

 • Klagenemnda for Offentlige Anskaffelser (KOFA)

  Klagenemnda for offentlige anskaffelser behandler klager om brudd på lov om offentlige anskaffelser og forskrifter gitt med hjemmel i denne. Nemnda avgir rådgivende uttalelser og skal bidra til at tvister om offentlige anskaffelser løses på en effektiv, uhildet og grundig måte.

 • Mattilsynet

  Mattilsynet, med hovedkontor i Oslo, er en felles etat under Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Mattilsynet har ansvar for å føre tilsyn med trygghet og kvalitet av sjømat.

  Nettside: http://www.mattilsynet.no/

 • Mesterbrevnemnda

  Mesterbrevnemnda bestemmer hvilke fag som skal omfattes av ordningen, kravene til utdanning og praksis, innholdet i mesterutdanningen, tildeler mesterbrev, bestemmer om retten til å benytte mestertittelen skal trekkes tilbake (ved mislighold eller grov forsømmelighet) og vedtar handlingsplan og budsjett for virksomheten

  Nettside: http://www.mesterbrev.no/

 • Nofima

  Nofima driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien.

  Nettside: http://www.nofima.no/

 • Norges forskningsråd

  Forskningsrådet er et nasjonalt forskningsstrategisk og forskningsfinansierande organ. Det er den viktigeste forskningspolitiske rådgivaren for Regjeringen, departemententene og andre sentrale institusjoner og miljø med tilknytning til forskning og utvikling (FoU).

  Nettside: http://www.forskningsradet.no/

 • Norges sjømatråd

  Norges sjømatråd i Tromsø har ansvar for felles markedsføringstiltak for fisk og fiskeprodukter i utlandet og innenlands. Eksportutvalget har utsendinger i viktige markeder.

  Nettside: http://www.seafood.no/

 • Norsk design og arkitektursenter

  Norsk design- og arkitektursenter skal fremme forståelse, kunnskap om og bruk av design og arkitektur ut fra et næringsmessig og samfunnsmessig perspektiv. Stiftelsen skal fremme kvalitet og nytenking ved bruk av design og arkitektur for utvikling av omgivelser, produkter og tjenester. Den skal stimulere til innovasjon og effektivisering og øke verdiskapingen i norsk næringsliv og offentlig sektor.

  Nettside: http://www.doga.no/

 • SIVA

  Skal bidra til etablering og utvikling av et regionbasert innovasjonsnettverk over hele landet.

  Nettside: http://www.siva.no/

 • Standard Norge

  En uavhengig medlemsorganisasjon som utvikler og informerer om standarder Standard Norge har ansvar for standardiseringsoppgaver på alle områder unntatt elektro og post- og telestandardisering. Standard Norge har enerett på å fastsette og utgi Norsk Standard, og er det norske medlemmet i CEN og ISO.

  Nettside: http://www.standard.no/

 • Veterinærinstituttet

  Veterinærinstituttet er for Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet et ledende institutt innen dyrehelse og mattrygghet knyttet til landbruksbasert matproduksjon og helse hos akvatiske organismer.

  Nettside: http://www.vetinst.no/