Etater og virksomheter under Olje- og energidepartementet

 • Oljedirektoratet (OD)

  Oljedirektoratet (OD) skal bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet fra olje- og gassvirksomheten gjennom en forsvarlig ressursforvaltning med forankring i sikkerhet, beredskap og ytre miljø. OD er departementets fagdirektorat.

  Nettside: http://www.npd.no/

 • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

  Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Norges vann- og energiressurser. NVE ivaretar også de statlige forvaltningsoppgavene innen skredforebygging.

  Nettside: http://www.nve.no/

 • Enova SF

  Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Enova SF er et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartementet.

  Nettside: http://www.enova.no/

 • Gassco

  Gassco har ansvaret for transport av gass fra den norske kontinentalsokkelen til Europa.

  Nettside: http://www.gassco.no/

 • Gassnova

  Gassnova SF er statens foretak for CO2-håndtering.

  Nettside: http://www.gassnova.no/

 • Petoro AS

  Petoro ivaretar på vegne av staten de forretningsmessige forhold knyttet til Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel og virksomhet i tilknytning til dette. Petoro er rettighetshaver for statens deltakerandeler på norsk sokkel.

  Nettside: http://www.petoroas.no/

 • Statnett

  Statnett er et statsforetak som eies av staten ved Olje- og energidepartementet (OED). Selskapet ble opprettet i 1991. Statnett er systemansvarlig i den norske kraftforsyningen.

  Nettside: http://www.statnett.no/

 • Statoil

  Statoil er et integrert olje- og gasselskap med betydelig internasjonal virksomhet, og er et resultat av sammenslåingen av Statoil og olje- og gassaktiviteten til Norsk Hydro 1. oktober 2007.

  Nettside: http://www.statoil.com/no/Pages/default.aspx