Historisk arkiv

Eksportkontroll

Eksportkontrollen retter seg mot to formål: 1) å sikre at eksporten av forsvarsmateriell fra Norge skjer i tråd med norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk og 2) at eksporten av flerbruksvarer ikke bidrar til spredning av masseødeleggelsesvåpen (kjernefysiske, kjemiske og biologiske våpen) samt leveringsmidler for slike våpen.

UDs infotelefon for næringslivet om restriktive tiltak mot Russland:23 95 10 50 (kl. 10-14 mandag-fredag) Les mer her

 

Eksportkontrollen retter seg mot to formål: 1) å sikre at eksporten av forsvarsmateriell fra Norge skjer i tråd med norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk og 2) at eksporten av flerbruksvarer ikke bidrar til spredning av masseødeleggelsesvåpen (kjernefysiske, kjemiske og biologiske våpen) samt leveringsmidler for slike våpen.

 

 Nato-hovedkvartert i Brussel. Foto: Nato, Brussel

 

Kontrollen baserer seg på lov og forskrift samt retningslinjer for departementets behandling av søknader om eksport av våpen, ammunisjon og annet militært materiell, teknologi og tjenester for militære formål (”forsvarsmateriell”). Utenriksdepartementet er gitt myndighet til å forvalte loven og utarbeide forskrifter og retningslinjer for å sikre gjennomføring av kontrollen.

Eksportkontroll innebærer at visse varer, teknologi og tjenester ikke kan utføres uten utførselslisens utstedt av Utenriksdepartementet. Dette gjelder forsvarsmateriell beskrevet på Liste I. Videre gjelder det sivile varer, teknologi og tjenester med potensiell militær anvendelse (flerbruksvarer/”dual use”) beskrevet på Liste II. Liste I er en nasjonal liste, mens Liste II utelukkende baserer seg på det multilaterale eksportkontrollsamarbeidet som Norge deltar i.

Varelistene er del av forskriftsverket og blir oppdatert og ajourført jevnlig. Eksportkontrollregelverket inneholder også flere såkalte generalklausuler (”catch all”), som innebærer at det kan være lisensplikt for enhver vare, teknologi eller tjeneste under visse omstendigheter.

En viktig forutsetning for lisens er at det foreligger adekvat dokumentasjon for sluttbruk. Departementet kan også sette vilkår for lisenser.

Seksjon for eksportkontroll er ansvarlig for gjennomføring og forvaltning av eksportkontrollen, både når det gjelder politiske rammer, utarbeidelse av regelverk og behandling av søknader om lisenser.

****

 

Forside, stortingsmelding 49 (UD)
Omfanget av norsk eksport av våpen, ammunisjon og annet militært materiell legges frem i en årlig melding til Stortinget: Meld. St. 49 (2012-2013). I denne fremkommer nærmere redegjørelser for bakgrunnen for eksportkontrollen, og statistikk over land som mottok norsk forsvarsmateriell i 2012.

 

 

Fra forsiden til Melding til Stortinget nr. 49 (2012-2013) Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2012, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningsarbeid