Høring - Enkelte lettelser fra krav i IFRS for små skadeforsikringsselskaper mv

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.09.2010

Høringsbrev

Vår ref.: 08/3242 GK

Høring - Enkelte lettelser fra krav i IFRS for små skadeforsikringsselskaper mv


Departementet viser til at enkelte høringsinstanser til høringen av endringer i kravene til noteopplysninger for forsikringsselskaper, jf. departementets høringsbrev 5. juni 2009, tok til orde for ytterligere lettelser for «små forsikringsselskaper». Finansdepartementet ba Finanstilsynet i brev 18. desember 2009 om en vurdering av spørsmålet om ytterligere utvidelse av virkeområdet for lettelser i noteopplysninger og ytterligere lettelser i krav til noteopplysninger for «små forsikringsselskaper».

Finansdepartementet har i brev 6. mai 2010 mottatt Finanstilsynets vurderinger i vedlagt utkast til høringsnotat. Vedlagt følger høringsnotat med utkast til forskriftsendringer utarbeidet av Finanstilsynet.

Finansdepartementet ber om merknader innen 20. september 2010. Det bes om at høringsinnspillene sendes til postmottak@fin.dep.no. Høringsinstansene bes å vurdere om andre, tilknyttede virksomheter eller lignende bør gjøres oppmerksomme på saken.


Med hilsen


Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                                     Per Øystein Eikrem
                                                                                     avdelingsdirektør

Kopi: Finanstilsynet

Vedlegg
      • Liste over høringsinstanser
      • Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskriften for forsikringsselskaper