Bedre beskyttelse av barns utvikling

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.09.2012

Høringsuttalelsene sendes til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet,

postboks 8036 Dep, 0030 Oslo, eller via e-post til postmottak@bld.dep.no

NOU 2012:5 inngår i et større arbeid som regjeringen har satt i gang for å styrke barnevernet.

Eventuelle spørsmål til høringen kan rettes til:

Tone Julie Kvikstad, 22 24 25 83 eller e-post tjk@bld.dep.no

Stephan Smirou, 22 24 25 89 eller e-post ses@bld.dep.no

Høringsbrev

Vår ref.: 201200643

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sender med dette NOU 2012:5 Bedre beskyttelse av barns utvikling på offentlig høring. Utredningen er utarbeidet av et utvalg som ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 18.02.11 og den ble overlevert barne-, likestillings- og inkluderingsministeren 06.02.12. Utvalget ble ledet av psykolog Magne Raundalen og har vært bredt sammensatt med representanter fra praksisfeltet og forskningsmiljø.

Utvalget fikk i oppgave  å foreta en helhetlig og grundig gjennomgang av det biologiske prinsipp i barnevernet. Det biologiske prinsipp gjenspeiler en grunnleggende verdi i samfunnet; at det har en egenverdi for barn å vokse opp med sine foreldre. Tilknytning til de biologiske foreldre er i seg selv en ressurs for barnet.

I lys av dette gjør barnevernet sine faglige vurderinger og avveininger. Spørsmål som stilles er: Hva er god nok omsorg for et barn, hvor går terskelen for å gripe inn og hvor stor vekt skal det biologiske prinsipp tillegges når et barns omsorgssituasjon er mangelfull?  Utvalget fikk i oppgave å synliggjøre de problemstillinger barnevernet møter i sitt arbeid. Utvalget fikk videre i oppdrag å framskaffe et faglig oppdatert grunnlag for fag- og politikkutvikling samt å vurdere det biologiske prinsipp ut fra et bredt perspektiv.

Mandatet til utvalget er gjengitt i NOU 2012:5.

NOU 2012:5 kan lastes ned via denne linken:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/nouer/2012/nou-2012-5.html?id=671400

 De som ønsker det kan bestille trykt versjon av utredningen ved å sende bestilling til
publikasjonsbestilling@dss.dep.no

Høringsfristen er 15. september 2012.

Rapportens problemstillinger berører en rekke fagdisipliner og instanser. Den har også interesse for allmenheten. Liste over høringsinstanser ligger vedlagt, men høringen er  åpen for andre enn de som står på denne listen. Vi ber høringsinstansene vurdere om eventuelle underliggende etater eller andre berørte organisasjoner bør avgi uttalelse. Vi ber utdanningsinstitusjonene om å formidle utredningen til aktuelle institutter/utdanninger.  

Høringsuttalelsene sendes til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet,

postboks 8036 Dep, 0030 Oslo, eller via e-post til postmottak@bld.dep.no

NOU 2012:5 inngår i et større arbeid som regjeringen har satt i gang for å styrke barnevernet.

Eventuelle spørsmål til høringen kan rettes til:

Tone Julie Kvikstad, 22 24 25 83 eller e-post tjk@bld.dep.no

Stephan Smirou, 22 24 25 89 eller e-post ses@bld.dep.no