Ot.prp. nr. 31 (2006-2007)

Om lov om endringer i straffegjennomføringsloven mv. (tiltak for å avvikle soningskøen og bedre innholdet i soningen mv.)

Les dokumentet:

Ot.prp. nr. 31

(2006-2007)

Om lov om endringer i straffegjennomføringsloven mv. (tiltak for å avvikle soningskøen og bedre innholdet i soningen mv.)

Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 16. mars 2007, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II)

Følg proposisjonen på Stortinget