Ot.prp. nr. 77 (2005-2006)

Om lov om endringar i skatte- og avgiftslovgivinga mv.

Les dokumentet:

Ot.prp. nr. 77

(2005-2006)

Om lov om endringar i skatte- og avgiftslovgivinga mv.

Tilråding frå Finansdepartementet av 12. mai 2006, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Stoltenberg II)

Følg proposisjonen på Stortinget