Ot.prp. nr. 81 (1999-2000)

Om lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven (bruken av varetektsfengsling mv.)

Les dokumentet:

Ot.prp. nr. 81

(1999-2000)

Om lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven (bruken av varetektsfengsling mv.)

Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 22. september 2000, godkjent i statsråd samme dag.

Følg proposisjonen på Stortinget