Ot.prp. nr. 83 (2004-2005)

Om lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven)

Les dokumentet:

Ot.prp. nr. 83

(2004-2005)

Om lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven)

Tilråding fra Finansdepartementet av 29. april 2005, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II)

Følg proposisjonen på Stortinget