Stedsutvikling

Attraktive byer og tettsteder er viktig for folks trivsel, trygghet og tilgjengelighet til viktige tilbud og tjenester i hverdagen. Det kan også bety mye for næringsutvikling, konkurransekraft og bosetting. På disse sidene finner du kunnskap om viktige tema, prosesser, nyheter og mye annet som kan være til nytte for alle som er engasjert i stedsutvikling. Innholdet erstatter det som var publisert på den eldre versjonen av www.stedsutvikling.no. Dette innholdet er fortsatt under bearbeiding.

Emner

På disse sidene finner du faglig kunnskap, gode råd, eksempler og litteraturtips om viktige tema som blant annet; areal- og transportplanlegging, sykling og gange, fortetting, gode uterom, grønnstruktur, estetikk og byggeskikk, handel, næringsutvikling og omdømmebygging.

Prosess og verktøy

For å lykkes med stedsutvikling må kommunen påta seg en aktiv rolle i arbeidet og sette av tilstrekkelig med ressurser til kunnskapsinnhenting, planlegging og gjennomføring av tiltak. I tillegg må innbyggere, næringsliv og organisasjoner mobiliseres til felles innsats.

Om stedsutvikling

Hvorfor din kommune bør satse på stedsutvikling, kan du lese mer om her på disse sidene. Du kan også få en oversikt over hvordan fylkeskommunen kan være en støttespiller i arbeidet og bli litt kjent med Forum for stedsutvikling.

Aktuelt nå

Nyheter

Her finner du nyheter om stedsutvikling som kan være nyttige for deg som er engasjert i arbeid med by- og tettstedsutvikling. I nyhetsarkivet finner du også nyheter fra 2013 og 2014. Fra og med 15. mars 2015 kan du motta e-postvarsling av nyheter. Meld deg gjerne som abonnent allerede nå!

Tilskuddsordninger

Penger er nødvendig for å iverksette kommunale planer og lokale stedsutviklingsprosjekter. Offentlige og private tilskuddsmidler kan være et viktig supplement til kommunale budsjetter og private bidrag. Her finner du en oversikt over et utvalg tilskuddsordninger, som det kan være aktuelt å søke på.

Priser og konkurranser

Utdeling av priser er viktig for å rette søkelyset mot utvalgte tema, frembringe gode forbildeprosjekter, fremme nytenkning og stimulere til stedsutvikling i kommunene. Her finner du oversikt over et utvalg priser som deles ut av nasjonale offentlige og private aktører.