Sykkel

Rask befolkningsvekst og urbanisering vil i tiden framover gi store utfordringer med tanke på transportbehov i områder hvor det allerede er stor trafikk. Sykling, gåing og kollektivtrafikk må derfor ta veksten i persontrafikken i de store byregionene.

syklist
Vintersykling blir stadig mer utbredt og god drift og vedlikehold av sykkelanleggene er avgjørende for å sikre trygge og attraktive forhold for syklister også om vinteren
(Foto: Statens vegvesen, Knut Opeide).

Reisevanedata viser at det er realistisk å øke sykkelandelen, og for å nå målet om 8% sykkelandel på landsbasis må sykkeltrafikken i byer og tettsteder minst dobles.

De viktigste grunnene til å satse på økt sykling er at det gir oss bedre helse og bidrar til et bedre miljø. I tillegg kan sykling spare tid, spare arealer og gi oss gode opplevelser. En aktiv sykkelpolitikk er en viktig del av en mer miljøvennlig by- og tettstedspolitikk.

Staten, fylkeskommuner og kommuner må samarbeide for økt sykkelbruk. Statens vegvesen har ansvar for å være pådriver og spre kunnskap om sykling og sykkeltiltak til kommuner, kollektivtrafikknæringen, arbeidsgivere og andre.

Nasjonal sykkelstrategi 2014-2023, med det klare budskapet - Sats på sykkel - er en del av NTP 2014-2023. Strategien foreslår nasjonale mål og innsatsområder for å fremme sykkel som transportform og hverdagsaktivitet.

Det foreslås ett hovedmål og fire tilhørende delmål for å konkretisere dette:

Hovedmål - Sykkeltrafikken i Norge utgjør 8 prosent av alle reiser innen 2023

Målet om 8 prosent sykkelandel innebærer at syklingen i omfang minst må dobles, siden det totale antall reiser forventes å øke. Det er størst potensiale i byene hvor sykkelandelen bør være på 10-20 prosent avhengig av lokale forhold.

Delmål - I tillegg foreslås det fire delmål for å konkretisere hovedmålet:

- Fremme sykkel som transportform
- Sykkeltrafikken i byer og tettsteder er minst doblet
- Bedre framkommelighet og trafikksikkerhet for syklister
- 80 prosent av barn og unge går eller sykler til skolen.

Mye av sykkeltrafikken foregår på fylkesveger og kommunale veger, hvor det også er størst potensial for å øke sykkeltrafikken. Fylkeskommunene har gjennom forvaltningsreformen fått ansvar for en større del av det offentlige vegnettet og et lovfestet ansvar for folkehelsearbeidet. Statens vegvesen har ansvar for å tilrettelegge for sykkeltrafikk langs riksveg, og har også et samlet ansvar for at veg- og transportsektoren utvikles i samsvar med nasjonale, transportpolitiske mål. Gjennom sektoransvaret skal Statens vegvesen bidra med kompetanse, verktøy og kunnskap.

Relatert informasjon

  • Utforming av sykkelanlegg, håndbok 233 fra Statens vegvesen (pdf - 5,3Mb)
  • Sykkelparkering rapport fra Statens vegvesen 2007 (pdf - 3,6Mb)
  • Syklist og sykkeltrafikk (vegvesen.no)
  • Gang og sykkelveier (framtidensbyer.no)
  • sykkelby.no