Arbeidsmarked og sysselsetting

En aktiv arbeidsmarkedspolitikk skal stimulere til god tilgang på arbeidskraft, motvirke avgang fra arbeidslivet til varige trygdeytelser og redusere og forebygge arbeidsledighet.

Bilde av en jente som er i et fjøs med kyr.

Den norske arbeidsmarknaden

Arbeidskraft er den viktigaste ressursen vår, og derfor må han utnyttast effektivt. På mange måtar har vi lukkast godt i Noreg. Sysselsetjinga er høg, og inntektene er høge. Men vi er òg på topp i bruk av helserelaterte trygdeytingar.

Bilde av en servitør som serverer.

Arbeidsinnvandring

Arbeidsinnvandrere tilfører det norske samfunnet viktig kompetanse og bidrar til å dekke arbeidskraftsmangler i flere sektorer. Norge har gjennom mange år vært en del av et felles nordisk arbeidsmarked.

Bilde av NAVs logo

Arbeidsmarkedstiltak

Arbeids- og velferdsetaten (NAV) tilbyr arbeidsrettede tjenester som veiledning og hjelp til å søke jobb. Dersom de ordinære tjenestene ikke er tilstrekkelige, kan NAV tilby ulike typer arbeidsrettede tiltak og tjenester.

Aktuelt nå

Pressemelding

Tydelegare aktivitetskrav i stønadene til einslege foreldre

07.05.2015 - Vi forenklar og arbeidsrettar stønadene til einsleg mor eller far slik at ordningane blir meir forståelege for brukarane og fleire kan kome raskare i arbeid, seier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

Nett-tv

Fra trygd til trygg jobb

-Vi ser at flere - spesielt ungdommer - står i fare for å havne på varig trygd. Derfor er det viktig for regjeringen å komme med målrettede ordninger sånn at vi kan få flere fra trygd til trygg jobb, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

Flere aktuelle saker om Arbeidsmarked og sysselsetting

Dokumenter

Prop. 115 L (2014-2015)

Endringer i folketrygdloven mv.

07.05.2015 - Lovforslaget inneholder forslag til endringer i folketrygdlovens regler om stønader til enslig mor eller far.

Rundskriv A-1/2015

Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften

Formålet med endringene i utlendingsforskriften er å tilrettelegge for en enklere og smidigere rekruttering av kompetent arbeidskraft til Norge.

Finn dokument

Finn dokumenter knyttet til temaet Arbeidsliv. 

HøringerNOUerLover og regler

Kontakt

Arbeidsmarkedsavdelingen

Telefon: 22 24 85 00
Adresse: Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 64,