Arbeidsmiljø og sikkerhet

Virksomhetene har ansvar for å forebygge ulykker og helseskader som følge av arbeid. Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidsmiljøet og sikkerheten er forsvarlig og tilfredsstillende. Myndighetene bidrar ved å påse at virksomhetene driver et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS-arbeid).

Bilde av arbeidere som jobber.

Arbeidsmiljø og sikkerhet i Norge

De aller fleste arbeider under gode og forsvarlige arbeidsforhold i Norge. Arbeidsforholdene er jevnt over bedre enn i andre land, og de senere årene har mange opplevd en ytterligere forbedring av arbeidsmiljø og arbeidsvilkår. Trender i norsk arbeidsliv tilsier også stort sett en positiv utvikling, men det er likevel ganske store forskjeller i arbeidsmiljøforhold mellom ulike yrkes- og næringsgrupper.

Bilde av mennesker rundt et møtebord.

Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

Norsk arbeidsliv er preget av ryddighet og gode arbeidsforhold. Men i noen bransjer er sosial dumping og useriøsitet et problem. Virksomheter som driver systematisk i strid med lover og regler undergraver arbeidslivet. Konsekvensene er alvorlige både for arbeidstakere som blir berørt og for bransjer som rammes.

Bilde av norske sedler og mynter.

Lønnsoppgjør, arbeidstvister og tvungen lønnsnemnd

Samfunnet og berørte parter må i utgangspunktet tåle de ulemper som arbeidskamp fører med seg. Dersom arbeidskampen fører til fare for liv, helse eller sikkerhet eller truer helt vitale samfunnsinteresser, kan det likevel være aktuelt å gripe inn i med tvungen lønnsnemnd.

Aktuelt nå

Felles innsats mot arbeidslivskriminalitet

Statsministeren og arbeids- og sosialministeren la fram regjeringas nye strategi mot arbeidslivskriminalitet 13. januar.

Nett-tv Bilde av Robert Eriksson.

Fra trygd til trygg jobb

-Vi ser at flere - spesielt ungdommer - står i fare for å havne på varig trygd. Derfor er det viktig for regjeringen å komme med målrettede ordninger sånn at vi kan få flere fra trygd til trygg jobb, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

Illustrasjonsbilde av et bygg og en klokke.

Arbeidstidsutvalget har fått nettside

Arbeidstidsutvalget har fått egen nettside.

Flere aktuelle saker om Arbeidsmiljø og sikkerhet

Dokumenter

Forslag fra regjeringen

Prop. 48 L (2014-2015)

Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven (arbeidstid, aldersgrenser, straff mv.)

Forslag fra regjeringen

Prop. 39 L (2014–2015)

Endringer i arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven (adgang til midlertidig ansettelse mv. og vilkår om aktivitet for stønad til livsopphold)

Finn dokument

Finn dokumenter knyttet til temaet Arbeidsliv. 

HøringerNOUerLover og regler

Kontakt

Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen

Telefon: 22 24 69 01/03
Adresse: Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 44 (Y-blokka),