Finansmarkedene

Finansdepartementet skal legge forholdene til rette for et stabilt og effektivt finansmarked for betaling og kapitalallokering. Solide og effektive finansinstitusjoner og finansmarkeder er en forutsetning for å nå de overordnede målene i den økonomiske politikken.

Banker

Finansdepartementet har ansvaret for reguleringen av banker, det behandler klager på avgjørelser fattet i Finanstilsynet, og også enkeltsaker som er prinsipielle eller av stor viktighet.

Forsikring

Forsikringsvirksomhet er regulert i forsikringsvirksomhetsloven med forskrifter. Forsikringsvirksomhet er konsesjonspliktig virksomhet og Finanstilsynet fører tilsyn med forsikringsselskapene.

Beredskap

Finansdepartementet, Finanstilsynet og Norges Bank forvalter et regelverk som skal bidra til å forebygge risiko i det finansielle systemet.

Aktuelt nå

27. mars:

Motsyklisk kapitalbufferkrav uendret

Finansdepartementet har i dag besluttet at nivået på det motsykliske kapitalbufferkravet for bankene holdes uendret på 1 prosent fra 30. juni 2015, i tråd med råd fra Norges Bank. Finanstilsynet har tatt til orde for at kravet bør settes opp til 1,5 prosent med virkning fra 31. mars 2016.

17. mars:

Krav til forsikring for eiendomsmegling

Finansdepartementet har fastsatt endringer i eiendomsmeglingsforskriften om krav til sikkerhetsstillelse (forsikring) for eiendomsmeglingsforetak og advokater som driver eiendomsmegling.

6. mars:

EUs arbeid med kapitalmarkedsunion

Finansdepartementet ber om markedsaktørenes innspill i høring om EUs arbeid med kapitalmarkedsunion. Høringen er åpen for alle.

Flere aktuelle saker om Finansmarkedene

Dokumenter

Prop. 42 L (2014 - 2015)

Endringer i tjenestepensjonsloven

Lovforslaget gjelder nye rammer for uførepensjonsordninger i skattefavoriserte private tjenestepensjonsordninger. Forslaget tilpasser rammeverket for uførepensjonsordningene til den nye uføretrygden i folketrygden.

Meld. St. 21 (2013 - 2014)

Finansmarknadsmeldinga 2013

Meldinga handlar om finansnæringa og utsiktene for finansiell stabilitet i Noreg.

Kontakt

Finansmarkedsavdelingen

Telefon: 22 24 45 21
Adresse: Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo