Finansmarkedene

Finansdepartementet skal legge forholdene til rette for et stabilt og effektivt finansmarked for betaling og kapitalallokering. Solide og effektive finansinstitusjoner og finansmarkeder er en forutsetning for å nå de overordnede målene i den økonomiske politikken.

Banker

Finansdepartementet har ansvaret for reguleringen av banker, det behandler klager på avgjørelser fattet i Finanstilsynet, og også enkeltsaker som er prinsipielle eller av stor viktighet.

Forsikring

Forsikringsvirksomhet er regulert i forsikringsvirksomhetsloven med forskrifter. Forsikringsvirksomhet er konsesjonspliktig virksomhet og Finanstilsynet fører tilsyn med forsikringsselskapene.

Beredskap

Finansdepartementet, Finanstilsynet og Norges Bank forvalter et regelverk som skal bidra til å forebygge risiko i det finansielle systemet.

Aktuelt nå

Nett-tv

10. april:

Finansmarknadsmeldinga

Regjeringa peiker på korleis politikken for den norske finansmarknaden bidrar til solide finansinstitusjonar, god konkurranse og eit godt kundevern. – Eg er oppteken av å leggje til rette for både ei lønnsam norsk finansnæring og god konkurranse i finansmarknaden, seier finansminister Siv Jensen.

27. mars:

Motsyklisk kapitalbufferkrav uendret

Finansdepartementet har i dag besluttet at nivået på det motsykliske kapitalbufferkravet for bankene holdes uendret på 1 prosent fra 30. juni 2015, i tråd med råd fra Norges Bank. Finanstilsynet har tatt til orde for at kravet bør settes opp til 1,5 prosent med virkning fra 31. mars 2016.

17. mars:

Krav til forsikring for eiendomsmegling

Finansdepartementet har fastsatt endringer i eiendomsmeglingsforskriften om krav til sikkerhetsstillelse (forsikring) for eiendomsmeglingsforetak og advokater som driver eiendomsmegling.

Flere aktuelle saker om Finansmarkedene

Dokumenter

Prop. 42 L (2014 - 2015)

Endringer i tjenestepensjonsloven

Lovforslaget gjelder nye rammer for uførepensjonsordninger i skattefavoriserte private tjenestepensjonsordninger. Forslaget tilpasser rammeverket for uførepensjonsordningene til den nye uføretrygden i folketrygden.

Meld. St. 22 (2014-2015)

Finansmarknadsmeldinga

Regjeringa peiker på korleis politikken for den norske finansmarknaden bidrar til solide finansinstitusjonar, god konkurranse og eit godt kundevern. – Eg er oppteken av å leggje til rette for både ei lønnsam norsk finansnæring og god konkurranse i finansmarknaden, seier finansminister Siv Jensen.

Kontakt

Finansmarkedsavdelingen

Telefon: 22 24 45 21
Adresse: Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo