Finansmarkedene

Finansdepartementet skal legge forholdene til rette for et stabilt og effektivt finansmarked for betaling og kapitalallokering. Solide og effektive finansinstitusjoner og finansmarkeder er en forutsetning for å nå de overordnede målene i den økonomiske politikken.

Banker

Finansdepartementet har ansvaret for reguleringen av banker, det behandler klager på avgjørelser fattet i Finanstilsynet, og også enkeltsaker som er prinsipielle eller av stor viktighet.

Forsikring

Forsikringsvirksomhet er regulert i forsikringsvirksomhetsloven med forskrifter. Forsikringsvirksomhet er konsesjonspliktig virksomhet og Finanstilsynet fører tilsyn med forsikringsselskapene.

Beredskap

Finansdepartementet, Finanstilsynet og Norges Bank forvalter et regelverk som skal bidra til å forebygge risiko i det finansielle systemet.

Aktuelt nå

28. april:

Utredning om ny ytelsespensjon i privat sektor

Lovutkastet i utredningen viser at det er mulig å lage en ny form for ytelsesbasert alderspensjonsordning som er tilpasset sentrale prinsipper i ny folketrygd. Utredningen viser imidlertid at det er uenighet i Banklovkommisjonen knyttet til en del sentrale spørsmål det må tas stilling til og at det ikke har vært mulig å finne samlende løsninger på disse spørsmålene.

Nett-tv

10. april:

Finansmarknadsmeldinga

Regjeringa peiker på korleis politikken for den norske finansmarknaden bidrar til solide finansinstitusjonar, god konkurranse og eit godt kundevern. – Eg er oppteken av å leggje til rette for både ei lønnsam norsk finansnæring og god konkurranse i finansmarknaden, seier finansminister Siv Jensen.

27. mars:

Motsyklisk kapitalbufferkrav uendret

Finansdepartementet har i dag besluttet at nivået på det motsykliske kapitalbufferkravet for bankene holdes uendret på 1 prosent fra 30. juni 2015, i tråd med råd fra Norges Bank. Finanstilsynet har tatt til orde for at kravet bør settes opp til 1,5 prosent med virkning fra 31. mars 2016.

Flere aktuelle saker om Finansmarkedene

Dokumenter

Prop. 42 L (2014 - 2015)

Endringer i tjenestepensjonsloven

Lovforslaget gjelder nye rammer for uførepensjonsordninger i skattefavoriserte private tjenestepensjonsordninger. Forslaget tilpasser rammeverket for uførepensjonsordningene til den nye uføretrygden i folketrygden.

Meld. St. 22 (2014-2015)

Finansmarknadsmeldinga

Regjeringa peiker på korleis politikken for den norske finansmarknaden bidrar til solide finansinstitusjonar, god konkurranse og eit godt kundevern. – Eg er oppteken av å leggje til rette for både ei lønnsam norsk finansnæring og god konkurranse i finansmarknaden, seier finansminister Siv Jensen.

Kontakt

Finansmarkedsavdelingen

Telefon: 22 24 45 21
Adresse: Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo