Norsk økonomi

Finansdepartementet og en rekke andre institusjoner rapporterer om tilstanden i norsk økonomi. På denne siden finner du en oversikt over noen av de viktigste kildene til informasjon om emnet.

Bruk av oljepenger

Handlingsregelen er en plan for jevn og gradvis økning i bruken av oljeinntekter, om lag i takt med utviklingen i forventet realavkastning av Statens pensjonsfond utland (SPU), anslått til 4 prosent av fondskapitalen.

Metodeutvalget

Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål skal gi faglige råd knyttet til Finansdepartementets arbeid med makroøkonomiske problemstillinger.

Det internasjonale valutafondet (IMF)

IMF overvåker den økonomiske utviklingen, både globalt og i de enkelte medlemslandene. Den siste artikkel IV-konsultasjonen for Norge ble gjennomført i mai 2014 og behandlet i IMFs styre i august.

Aktuelt nå

Seminar om norsk økonomi i endring

Prognoser tyder på utflating eller nedgang i petroleumsvirksomheten i årene framover. Hvilke utfordringer vil en slik utvikling stille norsk økonomi ovenfor?

Nett-tv

Produktivitet - grunnlag for vekst og velferd

Jørn Rattsø overleverte 10. februar produktivitetskommisjonens rapport NOU 2015: 1 til finansminister Siv Jensen. I rapporten ser kommisjonen på hva som påvirker produktivitetsutviklingen og på årsaker til at produktivitetsveksten har vært relativt svak de siste årene.

Ekspertutvalg om flerårige budsjetter

Utvalget som skal vurdere behovet for flerårige budsjetter på utvalgte områder og et tydeligere skille mellom investeringer og drift i budsjettet.

Flere aktuelle saker om Norsk økonomi

Dokumenter

Meld. St. 1 (2014 - 2015)

Nasjonalbudsjettet 2015

Prop. 17 S (2014 - 2015)

Fullmakt til å ta opp statslån