Norsk økonomi

Finansdepartementet og en rekke andre institusjoner rapporterer om tilstanden i norsk økonomi. På denne siden finner du en oversikt over noen av de viktigste kildene til informasjon om emnet.

Bruk av oljepenger

Handlingsregelen er en plan for jevn og gradvis økning i bruken av oljeinntekter, om lag i takt med utviklingen i forventet realavkastning av Statens pensjonsfond utland (SPU), anslått til 4 prosent av fondskapitalen.

Metodeutvalget

Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål skal gi faglige råd knyttet til Finansdepartementets arbeid med makroøkonomiske problemstillinger.

Det internasjonale valutafondet (IMF)

IMF overvåker den økonomiske utviklingen, både globalt og i de enkelte medlemslandene. Den siste artikkel IV-konsultasjonen for Norge ble gjennomført i mai 2014 og behandlet i IMFs styre i august.

Aktuelt nå

Sentralbankloven:

Endringer i sentralbankloven

– Dagens styrings- og kontrollstruktur fungerer godt. Jeg ønsker nå å styrke Norges Bank ytterligere, blant annet i lys av den stadig større oppgaven med å forvalte Statens pensjonsfond utland (SPU), sier finansminister Siv Jensen.

Nett-tv

10. februar

Produktivitet - grunnlag for vekst og velferd

Jørn Rattsø overleverte produktivitetskommisjonens rapport NOU 2015: 1 til finansminister Siv Jensen. I rapporten ser kommisjonen på hva som påvirker produktivitetsutviklingen og på årsaker til at produktivitetsveksten har vært relativt svak de siste årene.

24. februar:

Utfordringer for norsk økonomi

Det er urolige tider både i internasjonal og norsk økonomi. Oljeprisen har falt kraftig, og usikkerheten om utsiktene for den økonomiske utviklingen har økt. Det setter vår evne til omstilling i arbeidsmarkedene, næringslivet og offentlig sektor på prøve, sa finansminister Siv Jensen på YS sin inntektspolitiske konferanse.

Flere aktuelle saker om Norsk økonomi

Dokumenter

Sentralbankloven:

Endringer i sentralbankloven

– Dagens styrings- og kontrollstruktur fungerer godt. Jeg ønsker nå å styrke Norges Bank ytterligere, blant annet i lys av den stadig større oppgaven med å forvalte Statens pensjonsfond utland (SPU), sier finansminister Siv Jensen.

Meld. St. 1 (2014 - 2015)

Nasjonalbudsjettet 2015